Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

  

  

Tabele

  

Tabela 1. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Tabela 3. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Tabela 5. Liczebność zwierzyny w latach 2000 – 2007

Tabela 6. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2007 r.

Tabela 7. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 1999 – 2007

Tabela 8. Ocena udatności upraw założonych w 2003 roku, ocena końcowa

Tabela 9. Ocena udatności upraw założonych w 2006 roku, ocena wstępna

Tabela 10. Wykonanie masowe cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) w 2007 r.

Tabela 11. Zestawienie drzew pozostawionych do naturalnego rozkładu w 2007 r.

Tabela 12. Struktura sortymentowa pozyskania w 2007 roku

Tabela 13. Pożary na terenie WPN w latach 2003-2007 odnotowane przez Służby Parku

Tabela 14. Akcje SOPP w 2007 roku

Tabela 15. Obserwacje rzadkich gatunków zwierząt w 2007 r.

Tabela 16. Sumaryczne wyniki monitoringu ptaków wodnych na jeziorze Wigry w 2007 r.

Tabela 17. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2007 r.

Tabela 18. Liczba osób uczestniczących w aktywnych wydarzeniach edukacyjnych w 2007 r.

Tabela 19. Liczba turystów obsłużonych przez zespół ds. udostępnienia parku w 2007 r.

Tabela 20. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2007 r.

Tabela 21. Zestawienie ilościowe i cenowe sprzedanych kart wstępu w 2007 roku

Tabela 22. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2007 r.

Tabela 23. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających ze specjalnych ofert WPN-u

Tabela 24. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN-u w 2007 r.

Tabela 25. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych nie będących w zarządzie WPN-u w 2007 r.

Tabela 26. Zestawienie sprzedaży kart wstępu podczas dyżurów pełnionych na jeziorze Postaw

Tabela 27. Szkolenia i projekty

Tabela 28. Uczestnictwo w targach i festynach

Tabela 29. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2007 roku

Tabela 30. Terenowa infrastruktura turystyczna – zadania zrealizowane w 2007 roku

Tabela 31. Koszty działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w 2007 roku

Tabela 32. Zakres i metodyka badań w punktach pomiarowych Stacji Bazowej WIGRY w roku hydrologicznym 2007

Tabela 33. Zestawienie uzgadnianych dokumentów planistycznych w 2007 roku

Tabela 34. Drzewa wyznaczone w 2007 r. do wycinki na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

Tabela 35. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2007 r.

Tabela 36. Dochody budżetowe w 2007 r.

Tabela 37. Wydatki budżetowe w 2007 r.

Tabela 38. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów działalności w 2007 r.

Tabela 39. Dochody własne Wigierskiego Parku Narodowego w 2007 r.

Tabela 40. Wydatki rachunku dochodów własnych w 2007 r.

Tabela 41. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2007 r.  

  

Rysunki

  

Rysunek 1. Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w latach 1999-2007

Rysunek 2. Analiza wykonania głównych prac z zakresu hodowli lasu w latach 1999– 2007

Rysunek 3. Masa zasiedlonego drewna świerkowego w latach 1997-2007

Rysunek 4. Liczba dni w stopniach zagrożenia pożarowego w okresie 1.04–31.09.2007 r.

Rysunek 5. Liczba dni w zakresach wilgotności ściółki mierzonej o godz. 9 w okresie 1.04–31.09.2007 r.

Rysunek 6. Miejsce stałego zamieszkania turystów którzy odwiedzili park w 2007 roku

Rysunek 7. Kraj pochodzenia turystów zagranicznych którzy odwiedzili park w 2007 r.

Rysunek 8. Z kim turyści przyjeżdżali w 2007 roku

Rysunek 9. Źródła informacji o parku w 2007 roku

Rysunek 10. Długość pobytu turystów na terenie parku w 2007 roku

Rysunek 11. Dominujące miejsca noclegu na terenie parku w 2007 roku

Rysunek 12. Dominujące formy spędzania czasu w 2007 roku

Rysunek 13. Dominujące sposoby poruszania się po parku w 2007 roku

Rysunek 14. Cele funkcjonowania parku w opinii turystów w 2007 r.

Rysunek 15. Przyczyny nie wykupienia kart wstępu w 2007 roku 

 

 

Dalej »