Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

3.5 Działalność edukacyjna

Joanna Adamczewska, Katarzyna Łukowska

  

  

Dział Edukacji realizował zadania w 2007 roku na podstawie rocznego Planu pracy na rok 2007. Części zadań nie udało się wykonać z uwagi na negatywną decyzję NFOŚiGW o przyznaniu dotacji na ten cel. Zadania z zakresu edukacji były realizowane przez 8-osobowy zespół: kierownika, sześciu specjalistów ds. edukacji oraz specjalistę ds. promocji i wydawnictw. Według formularza pt. Ewidencja aktywnych form edukacji odnotowano udział 8 517 osób w działaniach edukacyjnych w 2007 r.

  

  

Tabela 18. Liczba osób uczestniczących w aktywnych wydarzeniach edukacyjnych w 2007 r.

  

Liczba uczestników
Ludność miejscowa Osoby odwiedzające Osoby obsługujące Ogółem
dorośli uczniowie dorośli uczniowie 177 8517
734 1495 2414 3697
   

  

  

W 2007 roku prowadzono następujące działania edukacyjne:

  

1. Zajęcia stacjonarne i terenowe w Ośrodku Edukacji Środowiskowej (OEŚ) nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry oraz na ścieżkach edukacyjnych i w siedzibie parku w Krzywem.

  

Zajęcia prowadzono w okresie od kwietnia do października 2007 roku. Z oferty edukacyjnej korzystały szkoły wszystkich szczebli - od przedszkoli począwszy na szkole średniej skończywszy. W zajęcia edukacyjnych wzięło udział 1246 uczniów. Zajęcia prowadzono wg. scenariuszy własnych i ze zbioru pt. "Po ścieżkach edukacyjnych WPN". Oprócz zajęć terenowych prowadzono również zajęcia laboratoryjne, wykorzystując profesjonalny sprzęt badawczy (mikroskopy stereoskopowe, lupy binokularne) i zestawy laboratoryjne do badania chemizmu wody.

Ponadto zorganizowane zostało koło ekologiczne dla uczniów gimnazjów szczególnie zainteresowanych przyrodą pt. "Wigierski Tropiciel". Grupa 10 uczniów uczestniczyła w 2007 roku w trzech spotkaniach terenowych, które będą kontynuowane w 2008 roku.

  

  

2. Współpraca ze szkołami różnych szczebli kształcenia w zakresie prowadzenia zajęć, prelekcji i organizacji imprez.

  

Prowadzono prelekcje i zajęcia w szkołach na terenie parku i poza nim, wzięło w nich udział 660 osób (28 spotkań). Pracownicy Działu Edukacji aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach szkolnych, odpowiadając tym samym na liczne zaproszenia. Ponadto w ciągu całego roku do rozmaitych placówek oświatowych dostarczano wydawnictwa własne i pozyskane z innych ośrodków. Przykłady prowadzonej w 2008 współpracy ze szkołami:

 • współpraca z Zespołem Szkół w Przebrodzie przy realizacji ogólnopolskiego programu "Nasze Rzeki";
 • prowadzenie zajęć dla koła przyrodniczego z SP w Starym Folwarku;
 • cykl spotkań pt. "Cztery pory roku" w SP Nr 11 w Suwałkach;
 • współorganizacja pikniku ekologicznego w Przedszkolu Nr 3 w Suwałkach;
 • pomoc przy realizacji programu "Przyjazna Szkoła" w Zespole Szkół w Płocicznie;
 • cykl zajęć pt. "Poznajemy rodzime gatunki flory i fauny" dla dzieci w wieku przedszkolnym (oddziały przedszkolne SP w Starym Folwarku, Przebrodzie) i szkolnym (SP w Nowej Wsi, SP w Starym Folwarku, SP w Jeleniewie, Zespole Szkół w Przebrodzie, SP w Poddubówku, Zespół Szkół w Przerośli, Zespół Szkół w Kaletniku).

  

  

3. Programy edukacyjne.

   

3.1. Program edukacji regionalnej.

Od 2000 roku w Wigierskim Parku Narodowym jest realizowany program edukacji regionalnej z zakresu przywracania dawnych, tradycyjnych rzemiosł - ceramiki, tkactwa, rzeźbiarstwa. W 2007 roku prowadzono warsztaty tkackie (12 spotkań) i ceramiczne (21 spotkań) - w siedzibie WPN i w okolicznych szkołach. W warsztatach wzięło udział w sumie 808 osób. Uczestnicy warsztatów poznawali sposoby pozyskiwania gliny, przygotowywania jej do obróbki na kole garncarskim i wykonywali drobne przedmioty użytkowe i dekoracyjne (dzbanuszki, kubeczki, aniołki, listki, etc). W czasie warsztatów tkackich uczniowie wyplatali tradycyjne krajki i poznawali sposoby zakładania osnowy na krosnach ramowych.

  

3.2. Program edukacji ekologicznej pt. "Program Ekozespołów".

W 2007 roku kontynuowano współpracę ze szkołami zaangażowanymi w realizację Programu Ekozespołów. W roku szkolnym 2006/2007 do programu przystąpiło 233 uczniów z 10 placówek (1 przedszkole, 3 gimnazja, 6 szkół podstawowych. Ta edycja programu zakończona została konkursem pod tytułem "Nasze działania na rzecz Ziemi - czyli ekozespoły w naszej szkole i przedszkolu (szczegóły w punkcie 6.3). Instruktorzy wraz z uczniami przeprowadzili wiele działań zmierzających do poprawy stanu środowiska - zarówno w swoich gospodarstwach domowych, na terenie szkoły jak i poza nią. Działania w ramach programu obejmowały: pomiary w gospodarstwach domowych- zużycia wody, energii, gazu i wytwarzanych odpadów, wdrażanie planów oszczędnościowych, organizowanie kampanii informacyjnych dotyczących rozwiązywania wybranych problemów ekologicznych w szkołach, wsiach i gminach.

W marcu 2007 zawarto kolejne porozumienie o współpracy z ogólnopolskim koordynatorem programu - Fundacją GAP w sprawie wdrażania programu w szkołach współpracujących z WPN. Park, jako lokalny koordynator programu przekazał wszystkim instruktorom i uczestnikom materiały dydaktyczne - poradniki, podręczniki, ankiety, plakaty, biuletyny, które zostały wydane przez Fundację GAP Polska w Warszawie. W nowym roku szkolnym 2007/2008 zorganizowano nabór uczestników do kolejnej edycji programu, zgłosiło się 123 osoby z 10 szkół.

  

3.3. Program edukacji przyrodniczej pt. "Czym skorupka za młodu nasiąknie czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas".

Jest to program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim, opracowany przez Gorczański Park Narodowy, adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Obejmuje on trzy lata nauczania zintegrowanego i jest zgodny z podstawa programową. Roczny cykl zajęć dla każdej klasy składa się z dziesięciu tematów, przeznaczonych do realizacji w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Wigierski Park Narodowy jest koordynatorem tego programu w szkołach z terenu powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Do programu zgłosiło się 25 nauczycieli. Każdy nauczyciel otrzymał bezpłatny pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć i pomoce dydaktyczne do realizacji w całym okresie trwania programu. Pakiet został wydany przez Gorczański Park Narodowy, a sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wdrażanie programu związane było z przeprowadzeniem cyklu warsztatów dla nauczycieli. W roku 2007 odbyły się dwa warsztaty wiosenne dla nauczycieli biorących udział w programie. Prowadzono także zajęcia dla dzieci ze szkół realizujących program.

  

  

4. Warsztaty

  

4.1. Warsztaty dla nauczycieli

  

4.1.1. Warsztaty nt. programu edukacji przyrodniczej pt. "Czym skorupka za młodu nasiąknie czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas"

Program opisano w punkcie 3.3. Zorganizowano dwa warsztaty tzw. wiosenne dla 25 osobowej grupy nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie.

  

4.1.2. Warsztaty nt. programu edukacyjnego Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pt. "Przyroda wokół nas - ptaki".

Program ma charakter ogólnopolski, koordynowany jest przez PTOP, a skierowany jest głównie do nauczycieli i uczniów szkół średnich, gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych. Zakres prezentowanych zagadnień daje możliwość włączenia do programu nauczycieli różnych specjalności i realizacji edukacyjnej ścieżki ekologicznej w szkole w ramach różnych przedmiotów: przyrody, biologii, języka polskiego, języków obcych, informatyki, nauczania zintegrowanego. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwacji ptaków. Warsztaty składały się z części teoretycznej, prowadzonej przez pracownika PTOP oraz części terenowej, polegającej na obserwacji ptaków (prowadzona przez pracownika WPN-u). W warsztatach wzięło udział 20 nauczycieli z 18 szkół z terenu powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego. Uczestnicy otrzymali nieodpłatne pakiety materiałów do prowadzenia zajęć z młodzieżą.

  

4.1.3. Warsztaty nt. "Kampanii przeciw eutrofizacji zbiorników wodnych P-STOP"

Kampania została zainicjowana przez WWF w Szwecji i finansowana jest przez Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska. Skierowana jest do lokalnych koordynatorów programu "Obserwator Przyrody" a przez nich do nauczycieli biorących udział w programie. W Kampanii biorą udział placówki edukacyjne z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Szwecji. Kampania jest koordynowana w Polsce przez Polski Klub Ekologiczny, we współpracy z którym zorganizowano warsztaty w Wigierskim Parku Narodowym.

W warsztatach uczestniczyło 34 nauczycieli z 13 szkół z terenu województwa podlaskiego. Celem Kampanii jest przekazanie wiedzy na temat detergentów i skutków ich obecności w ekosystemach wodnych. Skoordynowanie działań w ramach kampanii w kilku krajach ma za zadanie doprowadzić do zmniejszenia ilości fosforanów docierających do Morza Bałtyckiego i zmniejszenie eutrofizacji zbiorników wodnych.

  

4.1.4. Spotkanie informacyjne nt. Programu Ekozespołów.

Szczegóły nt. programu podane zostały w punkcie 3.2. W październiku 2007 r. przeprowadzone zostało szkolenie 20-osobowej grupy nauczycieli (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie) zainteresowanych udziałem w programie w kolejnej edycji 2008/2009. Uczestnicy otrzymali nieodpłatnie materiały do pracy z młodzieżą.

  

4.1.5. Warsztaty pt. "Zielonymi ścieżkami".

W czerwcu br. zorganizowano warsztaty terenowe dla 22-osobowej grupy nauczycieli z okolicznych szkół nt. możliwości wykorzystania ścieżek edukacyjnych WPN-u w realizacji programów edukacji ekologicznej w szkołach.

  

4.2. Warsztaty dla pracowników świetlic

We współpracy ze Stowarzyszeniem "Ziemia Sejneńska" zorganizowano 4-dniowe warsztaty dla obecnych i przyszłych pracowników świetlic z terenu gmin: Giby, Krasnopol, Płaska, Sejny, Puńsk (powiat sejneński) pod hasłem "Edukacja ekologiczna". Tematyka warsztatów koncentrowała się na przekazaniu metod i form pracy z młodzieżą oraz sposobów organizowania kół zainteresowań i pozyskiwaniu środków na projekty związane z edukacją ekologiczną. W programie szkolenia znalazły się m.in. następujące zagadnienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć przyrodniczych dla młodzieży, Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej, Propozycje ogólnopolskich i regionalnych programów edukacji ekologicznej na kołach zainteresowań, Zajęcia ceramiczne jako jedna z form aktywności twórczej, Las w komiksie, czyli wykorzystanie komiksu w pracy z młodzieżą nad tematami przyrodniczymi. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób.

  

4.3. Warsztaty dla dzieci i młodzieży

W grudniu zorganizowano warsztaty tworzenia kartek i ozdób świątecznych. Zajęcia przeprowadzono w dwóch grupach w ciągu dwóch dni (łącznie 8 godzin). Uczestniczyli w nich uczniowie SP w Starym Folwarku i w Nowej Wsi. W warsztatach wzięło udział w sumie 50 osób.

  

  

5. Imprezy i akcje

  

5.1. Dzień Ziemi

W 2007 r. obchody międzynarodowego Dnia Ziemi zorganizowano w formie "Rajdu Kamedulskiego" dla młodzieży. W imprezie wzięło udział w sumie około 50 osób (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu parku i miasta Suwałki). Uczestnicy rajdu spotkali się 21 kwietnia br. w Starym Folwarku i rywalizowali na 12-kilometrowej trasie przebiegającej przez tereny wsi Stary Folwark i okolicznych miejscowości. Na trasie ukrytych było 6 przystanków, na których uczestnicy rajdu musieli wykazać się wiedzą o wydarzeniach historycznych związanych z okolicą oraz zręcznością. Poszczególne przystanki dotyczyły m.in.: okresu tzw. łowców reniferów, Jaćwingów, dziejów wigierskich Kamedułów, działalności Stacji Hydrobiologicznej nad Wigrami, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wigierskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy rajdu pamiątkowe koszulki.

  

5.2. Europejski Tydzień Lasu

W 2007 roku WPN po raz drugi już zorganizował finał międzynarodowej imprezy pt. "Europejski Tydzień Lasu" (impreza jest koordynowana przez park od 2003 roku). Imprezę zorganizowano we współpracy z Forum Samorządowych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Konferencja Służb Ochrony Zielonych Płuc Polski. Wsparcia finansowego udziały: Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Do I etapu imprezy zaproszono 12 szkół średnich z tego terenu trzech powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego. Szkoły z kolei zgłosiły grupę 117 uczniów o zainteresowaniach zgodnych z tematyką imprezy, przystąpili oni do testu wiedzy w języku angielskim. W wyniku konkursu wyłoniono 22 finalistów którzy wzięli udział w cyklu wykładów i sesji terenowej po Puszczy Augustowskiej, zorganizowanej przez Nadleśnictwo Augustów i Szczebra. Grupa finalistów wzięła też udział w II etapie imprezy - międzynarodowym spotkaniu młodzieży z kilku krajów europejskich: Finlandii, Francji, Szwecji, Hiszpanii i Litwy. Uczestnikami ETL była 55 osobowa grupa. Tematem wiodącym imprezy była dyskusja na temat ograniczenia emisji CO2 i handel tzw. jednostkami pochłaniania. Uczestnicy imprezy brali udział w wykładach nt. zanieczyszczeń powietrza i protokołu z Kioto, monitoringu środowiska i energii odnawialnej oraz w zajęciach i warsztatach terenowych (badanie stanu środowiska - bioindykacji, stanu gleb i wód). Wydano także broszurę poświęcono zmianom klimatycznym, będącą materiałem pomocniczym dla uczniów i nauczycieli.

  

5.3. Akcja "Sprzątanie Świata"

Tegoroczną akcję zorganizowano 28 września, wzięło w niej udział około 600 osób - uczniów okolicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pracowników parku. Efektem wspólnych działań jest zbiórka około 2,5 tony śmieci, zebranych na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych, na poboczach głównych dróg, polach biwakowych, na obrzeżach lasów. Sprzątano także szlak wodny na rzecze Czarnej Hańczy i brzegi jeziora Wigry - Zatokę Zadworze. Wszystkim uczestnikom zorganizowano wspólne ogniska z poczęstunkiem.

  

5.4. Święto Siei

W br. WPN włączył się aktywnie w organizację Święta Siei, cyklicznej imprezy na terenie Domu Pracy Twórczej w Wigrach. "Święto Siei" jest imprezą, która ma na celu prezentację zagadnień związanych z rybołówstwem i ochroną ryb oraz promocję walorów regionu. W programie jednodniowej imprezy znalazło się m.in.: pokazy slajdów znanych fotografików, wykłady nt. działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach i ochrony ichtiofauny w WPN, inscenizacja "Legenda o siei" w wykonaniu uczniów SP w Maćkowej Rudzie, konkursy. W imprezie wzięło udział około 50 osób.

  

  

6. Konkursy

  

6.1. Konkurs literacki

Tematem konkursu literackiego było stworzenie miniatury literackiej o tematyce związanej ze środowiskiem wodnym i leśnym. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół w Nowej Wsi, Starym Folwarku, Przebrodzie i Poddubówku. Na konkurs napłynęło 57 prac. Komisja konkursowa nagrodziła 19 prac. Decyzją zespołu oceniającego przyznano po 3 nagrody główne w trzech kategoriach wiekowych w dwóch tematach i jedno wyróżnienie. Nagrody zostały ufundowane ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"

  

6.2. Konkurs plastyczny "Leśny świat Suwalszczyzny"

Na konkurs napłynęło 46 prac indywidualnych (ze szkół: w Starym Folwarku, Przebrodzie, Poddubówku) i 2 prace grupowe (Dom Dziecka w Pawłówce i GOK w Przerośli), które zostały zgłoszone poza konkursem. Zostało przyznanych 9 nagród rzeczowych za I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych oraz 6 wyróżnień. Komisja konkursowa nagrodziła także dwie prace zbiorowe. Nagrody zostały ufundowane ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna".

  

6.3. Konkurs "Nasze działania na rzecz Ziemi czyli ekozespoły w szkole i przedszkolu"

Szkoły uczestniczące w Programie Ekozespołów w roku szkolnym 2006/2007 wzięły udział w konkursie na najlepiej działające ekozespoły). W roku szkolnym 2006/2007 do programu przystąpiło 233 uczniów z 10 placówek (1 przedszkole, 3 gimnazja, 6 szkół podstawowych) - łącznie 16 ekozespołów. Komisja konkursowa przyznała 14 nagród . Komisja konkursowa wytypowała 4 szkoły do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu (Przedszkole Nr 3 w Suwałkach, SP Nr 6 i SP Nr 4 w Suwałkach i Gimnazjum Nr 7 w Suwałkach). Nagrody zostały ufundowane ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna". W konkursie ogólnopolskim ekozespół z Przedszkola Nr 3 w Suwałkach zdobył I miejsce w kategorii wiekowej przedszkoli.

  

6.4. Ogólnopolski konkurs ekologiczny pt. "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce".

Wigierski Park Narodowy włączył się w organizację ogólnopolskiego konkursu wiedzy ekologicznej, koordynowanego przez Białowieski Park Narodowy. Ogólny Konkurs Wiedzy Ekologicznej w roku 2007 miał już swoją drugą edycję, w ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 1000 osób z całej Polski. Do konkursu zaprosiliśmy szkoły z terenu trzech powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. W maju br. w siedzibie BPN w Białowieży odbył się finał (etap ogólnopolski) edycji 2006/2007 r. Wigierski Park Narodowy zgłosił do tego etapu czworo uczniów (Gimnazjum w Jeleniewie, Gimnazjum w Przerośli -2 uczniów oraz Gimnazjum w Filipowie). We wrześniu 2007 roku ogłoszono II edycję konkursu (edycja 2007/2008). W 13 gimnazjach przeprowadzono etap szkolny (uczestniczyło około 200 uczniów), laureaci tego etapu wzięli udział w cyklu wykładów o Wigierskim Parku Narodowym i konkursie wojewódzkim. Etap wojewódzki odbył się 11 grudnia 2007 r. w siedzibie WPN, składał się z części testowej i praktycznej (wykonanie pracy badawczej, albumu lub prezentacji na wybrany temat). W etapie wojewódzkim uczestniczyło 35 uczniów. Finaliści (4 osoby) zostali zakwalifikowani do konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się w maju 2008 r. w Białowieskim Parku Narodowym.

  

  

7. Imprezy zewnętrzne, wystawy.

Dział Edukacji uczestniczył w następujących imprezach organizowanych poza terenem parku (wybrano najważniejsze):

 • Dzień Ochrony Środowiska - stoisko w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
 • Ogólnopolskie Obchody Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie.
 • Festyn "Suwalszczyzna - Moja Mała Ojczyzna" w Starym Folwarku organizowany przez Urząd Gminy w Suwałkach.
 • Dożynki Gminne w Przebrodzie.
 • Majówka Wigierska w Wigrach organizowana przez Dom Pracy Twórczej.
 • Jarmark Wigierski w Wigrach organizowany przez Dom Pracy Twórczej.
 • Biesiada Miodowa w Narwiańskim Parku Narodowym.

  

W 2007 r. czynne były następujące wystawy:

 • stała wystawa "Nad Wigrami" w siedzibie WPN w Krzywem;
 • stała wystawa "Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami" w Czerwonym Folwarku (odnowiono i uzupełniono aranżację);
 • stała wystawa etnograficzna pt. "Ocalić od zapomnienia";
 • wystawa czasowa pt. "Wigierski Park Narodowy" w Sejnach;
 • wystawa czasowa pt. "Nawigierskie militaria" w Czerwonym Folwarku.

  

  

8. Udzielanie informacji i pomoc osobom zainteresowanym oraz przekazywanie materiałów do szkół.

Do Działu Edukacji wpłynęło 29 pism z prośbą o przesłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych. Wszystkim zainteresowanym udzielono odpowiedzi i przesłano, bądź przekazano wydawnictwa WPN. Materiały przekazywano także osobom zgłaszającym się bezpośrednio do Działu Edukacji - głównie nauczycielom, uczniom i studentom.

  

  

9. Wydawnictwa, materiały promocyjne.

W 2007 roku Wigierski Park Narodowy przygotował następujące wydawnictwa i materiały promocyjne:

 • broszura "Europejski Tydzień Lasów 2007. Zmiany klimatyczne" - nakład 3000 egzemplarzy ( w tym 1500 egzemplarzy w polskiej wersji językowej, 1500 egzemplarzy w angielskiej wersji językowej), ze środków WFOŚiGW w Białymstoku;
 • wznowiono płytę CD pt. "Poznaj przyrodę Wigierskiego Parku Narodowego" w nakładzie 1000 egzemplarzy, ze środków własnych;
 • pismo dla dzieci i młodzieży pt. "Wigierek", 2 numery w nakładzie łącznym 4000 egzemplarzy - ze środków finansowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna" ;
 • poradnik ekologiczny dla dzieci do Programu Ekozespołów pt. "Krok po kroku" - nakład 1000 egzemplarzy, ze środków finansowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna";
 • materiały promujące Stację Edukacyjną Wigry - 1000 sztuk toreb ekologicznych z nadrukiem Stacji, 500 płyt CD pt. "Edukacja w Wigierskim Parku Narodowym" , 500 sztuk kalendarzy.

  

  

10. Przygotowanie i realizowanie wniosków o dotacje na działalność edukacyjną

W 2007 roku przygotowano wniosek o dotację do NFOŚiGW na zadanie pt. "Wspieranie edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju w Wigierskim Parku Narodowym w 2007 roku". Wniosek został odrzucony.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, pracownicy Działu Edukacji przygotowali i zrealizowali wnioski:

 • do WFOŚiGW na projekt pt. "Europejski Tydzień Lasów 2007. Terenowe zajęcia edukacyjne badanie czystości wód, gleby i powietrza na wybranych obszarach zalesionych i zurbanizowanych";
 • do Kuratorium Oświaty w Białymstoku na projekt pt. "Europejski Tydzień Lasu".

Ponadto część zadań realizowanych przez Dział Edukacji w roku 2007 uzyskała akceptację i wsparcie finansowe Lokalnej Grupy Działania "Nasza Suwalszczyzna" (na podstawie przygotowanego w 2006 r. projektu działań) ze środków UE w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Działanie 2.7 "Pilotażowy Program Leader+".

  

  

  

Dalej »