Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

 

4. FINANSE

Marta Kopiczko

 

 

4.1. Budżet

 

Dochody i wydatki budżetowe w 2007 roku przedstawiono w tabelach poniżej.

  

  

Tabela 36. Dochody budżetowe w 2007 r.

  

Dział 925, Rozdział 92501
Lp. Nazwa paragrafu Paragraf Kwoty

[zł]

1. Dochody z najmu i dzierżawy 0750 15 630,00
2. Wpływy z usług 0830 42 693,19
Dział 925, Rozdział 92597
1. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa

pomocniczego

2380 21 047,55
Razem 79 370,74
  

  

Tabela 37. Wydatki budżetowe w 2007 r.

  

Dział Nazwa paragrafu Paragraf Kwota

[zł]

Dział 925, Rozdział 92501
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3020 142 861,14
2. Wynagrodzenia osobowe 4010 1 852 450,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 145 549,25
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 351 617,05
5. Składki na Fundusz Pracy 4120 48 647,32
6. Wpłaty na PFRON 4140 41 522,80
7. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 14 700,00
8. Zakup energii 4260 58 000,00
9. Zakup usług remontowych 4270 7 298,10
10. Zakup usług zdrowotnych 4280 2 673,00
11. Zakup usług pozostałych 4300 23 567,00
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej

4370 16 000,00
13. Podróże służbowe krajowe 4410 4 996,17
14. Różne opłaty i składki 4430 2 819,00
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 54 445,00
16. Pozostałe podatki na rzecz budżetów gmin 4500 113 384,74
17. Składki do organizacji międzynarodowych 4540 2 164,85
18. Szkolenie pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

4700 7 975,00
19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4740 4 000,00
20. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji

4750 12 213,99
21. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 189 988,01
22. Wydatki inwestycyjne - finansowanie projektów

z udziałem środków Unii Europejskiej

6058 2 098 781,39
23. Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie

projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

6059 1 560 217,61
  RAZEM: 6 755 871,42
Dział 925, Rozdział 92597
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla

gospodarstwa pomocniczego

2660 30 000,00
  RAZEM: 30 000,00
Razem rozdziały 92501+92597 6 785 871,42

  

 

 

 

4.2 Gospodarstwo pomocnicze

 

 

W 2007 roku Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze w Krzywem osiągnęło przychód ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu, usług turystycznych i edukacyjnych oraz pozostałej działalności w wysokości 2 205 464,68 zł (w tym pokrycie amortyzacji 86 765,36 zł).

Koszty realizacji zadań Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły 2 116 857,55 zł (w tym amortyzacja 86 765,36 zł).

  

  

Tabela 38. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów działalności w 2007 r.

  

Lp. Wyszczególnienie działalności Pozyskanie

drewna

[m3]

Przychody

w zł

plan

Sprzedaż

drewna

[m3]

Rozchody

w zł

plan

wykonanie wykonanie
I Ochrona przyrodniczych i kulturowych

zasobów parków narodowych

1 779 000,00 1 035 000,00
razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

1 754 906,39

926 117,32

w tym:
1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
2. Ochrona ścisła
3. Ochrona ekosystemów wodnych 280 000,00 350 000,00
271 593,10 316 182,30
4. Ochrona ekosystemów leśnych 1 480 000,00 508 000,00
(a+b+c) 1 466 412,89 482 896,58
a) cięcia pielęgnacyjne i sanitarne 1 480 000,00 486 000,00
(zagospodarowanie drewna) 12192 1 466 412,89 11714 462 506,14
b) hodowla lasu 1 000,00
209,25
c) ochrona ekosystemów leśnych przed 21 000,00
czynnikami abiotycznymi i biotycznymi 20 181,19
5. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych 5 000,00
4 850,71
6. Ochrona zwierząt 19 000,00 70 000,00
(a+b+c) 16 900,40 63 531,83
a) ochrona zwierząt rzadkich 1 000,00 25 000,00
819,67 23 331,73
b) ochrona zwierzyny łownej 18 000,00 45 000,00
16 080,73 40 200,10
c) ochrona ptaków
7. Ochrona roślin
8. Ochrona walorów widokowych (krajobrazu) 1 500,00
299,00
9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego 1 500,00
  884,50
10. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem 99 000,00
57 472,40
II Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i turystyczna 230 000,00 221 000,00
Razem (1+2+3+4+5) 220 565,92 196 687,92
z tego:
1. Działalność naukowo-badawcza 25 000,00
24 690,32
2. Edukacja w zakresie ochrony przyrody 15 000,00 65 000,00
14 269,12 56 224,57
3. Wydawnictwa 20 000,00 1 000,00
18 006,58 553,80
4. Udostępnianie parku dla turystyki 170 000,00 105 000,00
167 916,31 94 845,32
5. Monitoring przyrodniczy i techniczny 25 000,00 25 000,00
20 373,91 20 373,91
III Pozostała działalność 583 000,00 1 068 000,00
razem (1+2+3+4+5+6+7) 219 210,86 749 737,33
z tego:
1. Plan ochrony i ich rewizja 5 000,00
657,17
2. Regulacja stanu posiadania 16 000,00
2 751,54
3. Naprawy budynków, budowli i innych 194 000,00
środków trwałych 153 924,17
4. Remonty dróg parku 3 000,00
2 500,00
5. Transport i gospodarka warsztatowa 23 000,00 270 000,00
21 559,54 260 181,37
6. Administracja budynków 100 000,00 280 000,00
96 118,46 242 957,72
7. Inne: dopłaty, amortyzacja 460 000,00 300 000,00
101 532,86 86 765,36
IV. Koszty zarządu 12 000,00 280 000,00
10 781,51 244 314,98
V Ogółem ( I+II+III+IV ) 2 604 000,00 2 604 000,00
12192 2 205 464,68 11714 2 116 857,55

  

 

 

 

4.3 Dochody i wydatki własne

  

  

W 2007 r. Wigierski PN otrzymał 9 520,00 zł darowizn pieniężnych, pochodzących od osób fizycznych i instytucji. Przeznaczone one zostały na zakup pompy, remont dwóch kładek, dokumentację projektową oraz wykonanie kserokopii wielkoformatowych. Bank naliczył odsetki w wysokości 6,20 zł.

  

  

Tabela 39 Dochody własne Wigierskiego Parku Narodowego w 2007 r. - Dział 925, Rozdział 92501

  

Lp. Nazwa paragrafu §§ Dochód [zł]
1. Wpływy z różnych opłat 0690 1 520,00
2. Pozostałe odsetki 0920 6,20
3. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 0960 8 000,00
4. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 122,88
Razem 13 649,08
  

  

Dochody własne zostały wydatkowane w wysokości 13 648,222 zł. Stan na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2007 roku wynosił 0,86 zł.

  

  

Tabela 40 Wydatki rachunku dochodów własnych w 2007 r. - Dział 925, Rozdział 92501

  

Lp. Nazwa paragrafu §§ Wydatki [zł]
1. Zakup usług pozostałych 4300 5 596,22
2. Wydatki majątkowe 6050 8 052,00
Razem 13 649,08

  

 

 

 

4.4 Fundusze celowe

  

  

Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2007 roku przedstawia załącznik nr 6.

 

 

 

 

 

5. INWESTYCJE i REMONTY

Marek Wrona, Maciej Ambrosiewicz

    

    

Zestawienie prac remontowo-budowlanych wykonanych w WPN-ie w 2007 roku przedstawia tabela poniżej.

  

  

Tabela 41. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2007 r. [tys. zł]

  

Lp. Wyszczególnienie Wartość

w tym:

NFOŚiGW WPN Budżet
1 Budowa Kładki na jeziorze Długie w m. Słupie 26,23 26,23
2 Wymiana pokryć dachowych z etrnitu na pokrycia z wióra osikowego i blachy na budynkach: Krusznik - gospodarczy, Krzywe - izba etnograficzna, Lipniak - 2 gospodarcze, Mikołajewo-Budzisko - gospodarczy, Samle I - gospodarczy , Samle II - gospodarczy, Sobolewo I - gospodarczy, Buda Ruska - gospodarczy, Królówek - 2 gospodarcze, Lipowe - gospodarczy, Maćkowa Ruda 55 - gospodarczy, Maćkowa Ruda 57 - mieszkalny i gospodarczy, Maćkowa Ruda 59 - mieszkalny i 2 gospodarcze, Sobolewo II - 2 gospodarcze, Wysoki Most - gospodarczy. 740,00 700,00 40,00
3 Remont budynku mieszkalnego leśniczówki Mikołajewo 62,88 62,88
4 Przebudowa i rozbudowa budynku "A" Stacji Edukacyjnej Muzeum im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku - Etap I. 1292,44 1292,44
5 Remont mieszkania Kierownika OEŚ Słupie wraz z instalacją osadnika nieczystości płynnych 23,15 23,15
6 Modernizacja kotłowni w budynku Maćkowa Ruda 57 12,90 12,90
7 Modernizacja mieszkania nr 15 w budynku Krzywe 82 (Kisłowski Radosław) 25,00 25,00
8 Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Krzywe 82 105,00 105,00
9 Remont poddasza w mieszkaniu nr. 2 Czerwony Folwark 10 (Korsakowski Karol) 35,15 35,15

10 Przeglądy instalacji elektrycznej 63 budynki 15,24 15,24
Razem wydatki   2337,99 726,23 149,32 1462,44
%   100 31,0 6,4 62,6
  

  

Jak widać z tabeli powyżej, największą inwestycją Wigierskiego Parku Narodowego była rozpoczęta w 2007 roku przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej w Starym Folwarku, nad jeziorem Wigry. Po wielu latach starań o uzyskanie funduszy, we wrześniu 2007 roku ruszyły prace w tym historycznym obiekcie, wybudowanym w 1927 roku. Mieścić się w nim będzie Stacja Edukacyjna WIGRY. Będzie to nowoczesny ośrodek edukacji środowiskowej. Powstanie w nim stała wystawa, której wiodącym tematem będzie jezioro Wigry i jego otoczenie. Wystawa zapewniać będzie aktywny udział zwiedzających w poznawaniu prezentowanych zagadnień, poprzez wykorzystanie licznych elementów edukacji interaktywnej. oraz uczestniczenie w zajęciach praktycznych (sala aktywnej edukacji - wiwarium). Szczególną rolę Stacja pełnić będzie w organizowaniu kursów, warsztatów, seminariów, konferencji i wystaw czasowych.

  

Wieś Stary Folwark, w której powstanie Stacja Edukacyjna Wigry, jest największym ośrodkiem ruchu turystycznego na terenie parku. Spodziewamy się, że powstanie Stacji wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ożywienie usług związanych z obsługą ruchu turystycznego - w szczególności wzrostem wykorzystania miejsc noclegowych i obiektów gastronomicznych, rozwojem usług transportowych, utworzeniem nowych miejsc pracy.

  

Inwestycja, której łączny koszt brutto wynosi 9 211 901,21 złotych, jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt nosi numer i nazwę: Z/2.20/I/1.4/353/05 Stacja Edukacyjna Wigry - Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku, I etap. Inwestycja jest realizowana na podstawie projektu architektonicznego autorstwa Zenona Zabagło (Atelier ZETTA w Białystoku). Efektem rzeczowym I etapu inwestycji będzie remont kapitalny i przebudowa budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej (powierzchnia 1051 m2); zagospodarowanie terenu, wykonanie wystaw oraz wyposażenie wnętrz w sprzęt i urządzenia edukacyjne. Stacja Edukacyjna rozpocznie swoją działalność bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu, po otwarciu ekspozycji dla zwiedzających. Zakończenie pierwszego etapu zadania ma nastąpić we wrześniu 2008 roku.

  

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Budowlane "KONS-BUD" S.A., Suwałki. Inżynierem kontraktu jest TOMAS CONSULTING T. Perkowski Spółka Jawna w Białymstoku. Kierownikiem budowy jest mgr inż. Andrzej Ulicki.

Do 31 grudnia 2008 z zakresu prac budowlanych wykonano:

  • zabezpieczenie i wzmocnienie posadowienia budynku,
  • uzupełnienie ścian,
  • filary wewnątrz budynku,
  • stropy,
  • zamurowanie części otworów okiennych,
  • szalunki konstrukcji hallu i klatki schodowej,
  • szyb windy,
  • częściowo więźbę dachową.

  

Do 31 grudnia ogłoszono też pierwszy przetarg na wykonanie wystaw i wyposażenie SEW. Przetarg nie został rozstrzygnięty z braku oferentów. Następnie opracowano:

  • warunki wykonania wystaw i wyposażenia,
  • warunki na ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie wystaw i wyposażenie SEW, w których założono możliwość składania ofert częściowych (wykonanie typowych elementów wyposażenia, wykonanie nietypowych elementów wyposażenia, wyposażenie obiektu w sprzęt elektroniczny, wykonanie filmów i prezentacji).

 

 

 

Dalej »