Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

3.9. Ochrona krajobrazu

  

3.9.1 Zagospodarowanie przestrzenne

Janina Kamińska

  

  

W roku 2007 Wigierski Park Narodowy uczestniczył w procesie tworzenia i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych w granicach parku i w jego strefie ochronnej. Dyrektor parku uzgodnił 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych w otulinie parku i w 4 przypadkach przedstawiał swoje stanowisko (w sprawach zmiany zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do realizacji planu). Zarówno uzgodnienia jak i stanowiska WPN dotyczyły terenu parku i otuliny położonych w gminie Suwałki. Pozostałe gminy nie podjęły prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obejmującymi tereny lub strefy ochronne WPN.

  

  

Tabela 33. Zestawienie uzgadnianych dokumentów planistycznych w 2007 roku

  

Lp. Dokument planistyczny Stanowisko parku Etap w procesie zatwierdzania dokumentu
1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Mała Huta w gminie Suwałki (teren położony w strefie ochronnej parku). Uzgodnienie postanowieniem nr OPIK 440-01/07 z 29 listopada 2007 r. Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu 21 stycznia 2008r. Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki do 20 marca 2008 roku
2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek o nr od 117/1 do 117/6 we wsi Krzywe w gminie Suwałki (w całości w strefie ochronnej parku). Uzgodnienie postanowieniem nr OPIK 440-2/07 z dnia 16 lipca 2007 roku Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu 21 września 2007 r. Uwagi do projektu planu można było składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki do 27 listopada 2007 roku
3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno - Tartak (ścieżka rowerowa) w gminie Suwałki (w całości w strefie ochronnej parku). Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy na realizacji ścieżki rowerowej postanowieniem nr OPIK 441-24/07 z 03 kwietnia 2007r. Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu 29 czerwca 2007r. Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 200 z dnia 7 września 2007 r. poz. 2037 obowiązuje od 7 października 2007 r.
4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe działka o nr114/40 Suwałki (w całości w strefie ochronnej parku). Uzgodnienie postanowieniem nr OPIK 440-5/07 z dnia 12 listopada 2007 roku Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu 21 stycznia 2008 roku. Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki do 20 marca 2008 roku
5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Lipniak w gminie Suwałki (w całości w strefie ochronnej parku). Uzgodnienie postanowieniem OPIK 440-6/07 z dnia 19 listopada 2007 roku Projekt planu wyłożono do publicznego wglądu 13 grudnia 2007 roku. Uwagi do projektu planu można składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki do 13 lutego 2008
6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka Uzgodnione postanowieniem: OPIK 440-1/05/06 z dnia 2 października 2006 r.; i postanowieniem OPIK 440-1/05/07 z dnia 5 lutego 2007 roku Rada Gminy Nowinka podjęła uchwałę nr VI/34/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka"
  

  

Poza zawartymi powyżej uzgodnieniami WPN zajął stanowisko w sprawie wyrażenia wstępnej opinii na temat zmiany użytkowania terenów i przeznaczenia ich pod zabudowę letniskową w części wsi Piertanie w pobliżu jeziora Pierty. Zdaniem Wigierskiego Parku Narodowego, ze względu na ochronę krajobrazu i ochronę przyrody (bezpośrednie sąsiedztwo jeziora Pierty) zabudowa planowanego pod inwestycje obszaru jest niedopuszczalna. Biorąc pod uwagę stanowisko WPN Wójt Gminy Suwałki nie podjął dalszych prac związanych z przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu.

  

Dla terenów, dla których nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze parku i otuliny inwestycje prywatne realizowane są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Projektowane inwestycje są uzgadniane przez dyrektora parku, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  

W 2007 roku w Wigierski Park Narodowy zajmował się 114 sprawami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego parku i otuliny, w tym 57 spraw dotyczyło uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy. Inne sprawy dotyczące zagospodarowania terenu parku dotyczyły tak jak w latach poprzednich:

 • opiniowania zgłaszanych do starostwa inwestycji nie wymagających pozwoleń na budowę,
 • informacji o samowolach budowlanych kierowanych do inspektoratów nadzoru budowlanego,
 • stanowisk parku i odpowiedzi na zapytania zainteresowanych stron o możliwościach inwestowania na terenie parku,
 • inwestycji realizowanych przez WPN.

  

  

1. Uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w otulinie parku

  

W sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie strefy ochronnej parku WPN przedstawiał swoje stanowisko w 32 przypadkach. Uzgodnione inwestycje położone były na obszarze gmin Suwałki i Krasnopol. Przedmiotem uzgodnień były:

a) rozbudowa siedliska we wsi Studziany Las w gminie Giby i we wsiach Krzywe i Bobrowisko w gminie Suwałki;

b) budowa budynku gospodarczego w Maćkowej Rudzie (2), w gminie Krasnopol oraz we wsiach: Bobrowisko, Lipniak i Płociczno w gminie Suwałki;

c) budowa, rozbudowa lub przebudowa budynku mieszkalnego we wsiach Maćkowa Ruda, Mikołajewo (4) i Remieńkiń, w gminie Krasnopol oraz we wsiach Mała Huta, Nowa Wieś i Sobolewo (5) w gminie Suwałki;

d) budowa zbiornika na gnojówkę w Okuniowcu, silosu i światłowodu w Małej Hucie, budynku garażowo mieszkalnego w Sobolewie oraz ścieżki rowerowej i budynku garażowego w Płocicznie w gminie Suwałki;

  

  

2. Uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w granicach parku

     

W roku 2007 Park w granicach swojego obszaru zajmował stanowisko w 25 sprawach, związanych z uzgodnieniem decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczyły one terenu gmin Suwałki, Nowinka i Krasnopol.

Wydano 4 postanowienia, w których nie uzgodniono inwestycji dotyczących lokalizacji budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych na terenie parku. W przypadku 3 z nich po przedstawieniu negatywnego stanowiska parku nie podejmowano dalszych działań. Jedna sprawa dotycząca lokalizacji siedliska została zaskarżona do Ministra Środowiska i dotychczas jest nierozstrzygnięta. Odmowa uzgodnienia inwestycji wynikała z konieczności ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku.

Uzgodnienia wydano w 21 sprawach, z czego:

 • 10 spraw dotyczyło budynków mieszkalnych: budowy budynku mieszkalnego w Rosochatym Rogu (2) i Maćkowej Rudzie w gminie Krasnopol; budowy budynku mieszkalnego w Pieraniach, Leszczewie (2), Magdalenowie i Czerwonym Folwarku oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny w Cimochowiźnie i Leszczewie w gminie Suwałki;
 • 4 sprawy dotyczyły budowy siedliska we wsi Krusznik (2) w gminie Nowinka oraz w Leszczewie i Czerwonym Folwarku w gminie Suwałki;
 • 2 sprawy dotyczyły adaptacji istniejących obiektów gospodarczych na cele usługowe Domu Pracy Twórczej w Wigrach, w gminie Suwałki;
 • po jednej sprawie dotyczącej: zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno pensjonatowego na pensjonatowy we wsi Bryzgiel, przebudowy linii energetycznej i budowy budynku mieszkalno - magazynowego we wsi Krusznik w gminie Nowinka; budowy budynku gospodarczego we wsi Maćkowa Ruda w gminie Krasnopol; budowy budynku garażowego we wsi Tartak i szamba we wsi Sobolewo w gminie Suwałki.

  

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tereny wykorzystywane gospodarczo na obszarach parków narodowych objęte są ochroną krajobrazową. Zarówno po uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy jak i po wejściu w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dyrektor parku nie ma możliwości wypowiedzenia się, na etapie wydawania pozwolenia na budowę, na temat powstających inwestycji (np. w sprawie szczegółowej lokalizacji, formy i skali realizowanych obiektów, zastosowanych detali architektonicznych itp.).

  

  

  

3.9.2 Zadrzewienia

Piotr Pieczyński

  

  

W 2007 roku Dyrektor WPN-u rozpatrzył 20 spraw dotyczących wycinki drzew z zadrzewień. Cztery sprawy zostały oddalone w związku z brakiem uzasadnienia do podjęcia przez dyrektora parku czynności w trybie art. 83 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie przyrody (drzewa poza granicami parku, drzewa na obszarze leśnym, drzewa których wiek nie przekracza 5 lat). W przypadku jednej sprawy zostało złożone zawiadomienie o nielegalnej wycince, bez wymaganych zezwoleń.

  

  

Tabela 34. Drzewa wyznaczone w 2007 r. do wycinki na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

  

Gmina Gatunek drzewa, liczba sztuk
Tp Ol Kl Lp So Św Wb Md Wz Js Brz Gr
Suwałki 41 9 2 1 1 2 6 18 4 6
Nowinka 1 7
Krasnopol 1
Giby
  

  

Łącznie uzgodniono wycinkę 100 szt. drzew. Główne przyczyny usunięcia drzew z zadrzewień w roku 2007 to zabiegi pielęgnacyjne i zagrożenie istniejących obiektów budowlanych. Większość wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew nakładała na właścicieli nieruchomości obowiązek zasadzenia nowego zadrzewienia z gatunków drzew rodzimych.

  

  

  

  

3.10 Ochrona wartości kulturowych

Jacek Adamczewski

  

W 2007 roku na terenie Wigierskiego Parku Narodowego podejmowane były działania mające na celu przywrócenie tradycji bartniczych nad Wigrami (w naszym regionie bartnictwa zakazano w 1834 roku). W skrócie nazwano je projektem "Barcie wigierskie". W dniach 14-17 kwietnia 2007 r. Wigierski Park Narodowy gościł 2 bartników z Parku Narodowego Szulgan-Tasz, z Republiki Baszkirii Federacji Rosyjskiej. Spotkanie było wynikiem współpracy WPN, WWF Polska oraz rosyjskiego WWF Ural. Bartnicy prezentowali, zachowując tradycyjne metody, sposób robienia barci oraz kłód. Przebieg szkolenia był następujący:

 • 14 IV 2007 - dokonano lustracji terenu Wigierskiego Parku Narodowego w celu wyznaczenia drzewa przeznaczonego pod barć oraz wyszukania dłużycy do wykonania kłód. Wykonano pierwszą kłodę bartną.
 • 16 IV 2007 - dokończono pierwszą kłodę oraz wykonano drugą. Powieszono kłody na drzewach przy ścieżkach edukacyjnych "Las" w Krzywem i "Puszcza" w Wysokim Moście.
 • 17 IV 2007 - wykonano barcie na żywej sośnie przy ścieżce "Las".

Wszystkie etapy wykonania kłód i barci były szczegółowo omówione przez baszkirskich bartników. Sporządzono notatki i dokumentację fotograficzną poszczególnych prac.

W szkoleniu brał udział pracownik Wigierskiego Parku Narodowego - Jacek Adamczewski (specjalista do spraw ekosystemów wodnych w WPN) z zamiłowania pszczelarz. Prowadzi własną pasiekę i posiada tytuł mistrza pszczelarstwa.

Projekt "Barcie wigierskie" ma przede wszystkim znaczenie edukacyjne i turystyczne, co już na wstępie pokazało bardzo duże zainteresowanie mediów informacyjnych (telewizja, radio).

W sąsiedztwie barci i kłody ustawiona zostanie tablica edukacyjna, opracowana m.in. przez osobę uczestniczącą w szkoleniu. Zakupiony został także zestaw narzędzi służący do wykonywania barci i kłód oraz ich obsługi. Narzędzia prezentowane są w Ekspozycji Etnograficznej. Zarówno barć jak i kłoda zostały już naturalnie zasiedlone (V-VI) przez roje pszczół najprawdopodobniej wyrojonych z pobliskich pasiek. W 2008 roku planowane jest jeszcze wykonanie i powieszenie 3 kłód.

W dniach 15-23.09.2007 Jacek Adamczewski wziął udział w wyjeździe szkoleniowym do Parku Narodowego Szulgan-Tasz w Baszkirii. Była to kontynuacja działań podjętych w kwietniu 2007 r. a związanych z przywróceniem bartnictwa. Głównym celem wyjazdu była nauka "obsługi" barci i kłód bartnych, podbierania miodu i przygotowania barci do zimy. Podczas pobytu w Baszkirii przygotowana została dokładna dokumentacja zdjęciowa i filmowa wszystkich zabiegów związanych z tradycyjnym bartnictwem. Posłuży to przewodnikom i pracownikom Działu Edukacji jako materiał dydaktyczny, co pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej o tematykę związaną z tradycyjnym bartnictwem.

  

Jesienią 2007 roku została zdjęta z drzewa i zawieziona do konserwacji kapliczka szafkowa, znajdująca się w oddziale 242b (wieś Czerwony Krzyż, Obwód Ochronny Krusznik). Po naprawie i konserwacji kapliczka powróci na swoje miejsce.

  

  

  

3.11 Ochrona przed szkodnictwem

Antoni Ignatowicz

  

  

Głównymi przestępstwami i wykroczeniami z jakimi ma do czynienia Straż Wigierskiego Parku Narodowego, są naruszenia prawa polegające przede wszystkim na:

 • kłusownictwie rybackim (art. 27a. ust. 1, ustawy z dnia 18.04.1985 r. z późn. zm. o rybactwie śródlądowym), przez które rozumie się nielegalne połowy ryb sieciami, przy użyciu prądu i przy użyciu ościeni, oraz amatorski połów ryb wędkami bez wymaganego zezwolenia (art. 27; ust. 1 cytowanej ustawy);
 • zaborze mienia (art.290 ust. 1 k k.), polegającym na nielegalnym wyrębie i kradzieży drewna;
 • kłusownictwie na zwierzynę łowną (marginalnie zdarza się wnykarstwo);
 • "dzikiej turystyce" i biwakowaniu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi.(art.15, ust. 1, pkt. 23; ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody), jak również palenie ognisk w miejscach nie wyznaczonych (art.15, ust. 1, pkt.10 cytowanej ustawy);
 • ruchu pojazdów poza drogami publicznymi (art.15 ust.1 pkt.18 ustawy jw.);
 • parkowanie pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych (art.161 kw.);
 • zaśmiecanie lasu (art.162 §1 kw);

  

Stan osobowy Straży Parku w 2007 r. wynosił 5 osób. Straż Parku wyposażona jest w:

 • krótką bojową broń palną (pistolety P-83 "Wanad"),
 • ręczne miotacze gazu,
 • radiotelefony nasobne typu "Motorola" (GP-340),
 • telefony komórkowe,
 • kajdanki,
 • 2 samochody terenowe typu ŁADA - NIVA,
 • łodzie motorowe typu "Harpun" i łódź hybrydowa typu "Okoń" z silnikiem zaburtowym,
 • łódź wiosłową z doczepnym silnikiem zaburtowym.

  

Funkcjonariusze Straży Parku w 2007 roku uczestniczyli w 456 patrolach na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W wyniku tych patroli strażnicy:

a) wylegitymowali 688 osób, z czego pouczonych zostało 296 osób;

b) znaleźli i podjęli 2 wnyki zastawione przez kłusowników na zwierzynę łowną;

c) znaleźli w wodach WPN, przejęli i zabezpieczyli następujący sprzęt kłusowniczy:

 • 61 wontonów,
 • 1 żak,
 • 5 wędek samołówek,
 • 1 sieć typu przestawa,
 • 5 sznurów na węgorze,
 • 3 pęczki na węgorze,
 • 2 łodzie wiosłowe;

d) ujęli na gorącym uczynku:

 • 6 kłusowników naruszających art. 27 ust.1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym (wędkowanie bez zezwolenia);
 • 3 kłusowników łowiących sieciami - art. 27a ust.1 pkt 1 ustawy jw.;

e) wzięli udział w 6 zasadzkach na kłusowników, z czego 2 zakończyły się ujęciem sprawców

oraz w 2 zasadzkach na złodziei drewna, z czego 1 zakończyła się ujęciem sprawcy.

  

Od czerwca do września 2007 roku w weekendy miały miejsce wspólne patrole z Policją, w ramach opracowanego rocznego programu pod kryptonimem "Bezpieczna woda". Funkcjonariusze Straży Parku uczestniczyli wspólnie z funkcjonariuszami z KMP w Suwałkach, KPP w Augustowie i KMP w Sejnach w 8 patrolach, w trakcie których:

 • ujawniono 4 wykroczenia,
 • pouczono 96 osób,
 • wylegitymowano 143 osoby,
 • ukarano grzywną w drodze mandatu karnego 2 osoby (kierowcę i śmiecącego),
 • przeprowadzono 2 interwencje,
 • skontrolowano 16 placówek wypoczynku, miejsc biwakowych i kąpielisk,
 • skontrolowano 38 jednostek pływających,
 • skontrolowano 163 wędkarzy.

Współdziałanie Straży Parku z Policją polegało głównie na działaniach prewencyjnych, ale były również przypadki podjęcia natychmiastowej interwencji. Na skutek szybkiego działania funkcjonariuszy Straży Parku i Policji ujęto 1 kłusownika podczas połowu ryb sieciami w jeziorze Klonek, oraz 1 złodzieja drewna z lasu WPN.

  

W 2007 roku funkcjonariusze Straży Parku zostali zapoznani (celem utrwalenia wiedzy) z instrukcją alarmową w sprawie postępowania w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia faktu podłożenia ładunku wybuchowego w obiekcie, zostali również przeszkoleni w zakresie ratowania tonących i udzielania pierwszej pomocy medycznej - przed lekarskiej.

Komendant Straży Parku przeprowadził 5 kontroli wewnętrznych Straży Parku pod kątem prawidłowego i zgodnego z Książką Ewidencji Patroli realizowania wyznaczonych zadań przez funkcjonariuszy Straży Parku, oraz kontroli notatników służbowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

  

  

Tabela 35. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2007 r.

  

Liczba

funkcjonariuszy

Straży Parku

Liczba spraw Windykacja

należności w zł

Kradzieże drewna Liczba

przypadków

kłusownictwa

wszczętych zakończonych liczba

przypadków

skradzione

drewno

razem w tym

wyrokami skazującymi

masa

w m3

wartość

w zł

5

0 0 0 0 2 23,74,25 4235,00 6

     

     

     

Dalej »