Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

ZAŁĄCZNIKI

  

  

Załącznik 1. Zestawienie powierzchni według kategorii użytkowania w 2007 r.

Tabela 1a. Podział administracyjny Wigierskiego Parku Narodowego i zatrudnienie w 2007 r.

Załącznik 2. Zestawienie powierzchni według kategorii ochronności

Załącznik 3. Zestawienie powierzchni wg województw i gmin

Załącznik 4. Działalność edukacyjna w 2007 roku

Tabela 4a. Edukacja w 2007 r.

Tabela 4b. Tematy imprez edukacyjnych w 2007 r.

Tabela 4c. Wydawnictwa edukacyjne, popularno-naukowe i naukowe własne w 2007 r.

Tabela 4d. Wystawy stałe i czasowe w 2007 r.

Tabela 4e. Ceny kart wstępu w 2007 r.

Załącznik 5. Działalność naukowa parku w 2007 r.

Tabela 5a. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych siłami parku w 2007 r.

Tabela 5b. Wykaz projektów naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje zewnętrzne w 2007 r.

Tabela 5c. Spis publikacji naukowych, popularno-naukowych i edukacyjnych opublikowanych i złożonych do druku przez pracowników parku (samodzielnie bądź w charakterze współautorów) w 2007 r.

Tabela 5d. Wykaz konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych przez park (lub na terenie parku przez instytucje zewnętrzne) w 2007 r.

Tabela 5e. Wykaz konferencji, seminariów i szkoleń, w których wzięli udział pracownicy parku w 2007 r.

Tabela 5f. Zakres monitoringu środowiska w 2007 r.

Tabela 5g. Zakres monitoringu przyrodniczego w 2007 r.

Załącznik 6. Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2007 r.

Tabela 6a. Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 r.

Załącznik 7. Szkółki w 2007 r.

Załącznik 8. Zalesienia i zabiegi hodowlane w ekosystemach leśnych w 2007 r.

Załącznik 9. Ochrona lasu w 2007 r.

Załącznik 10. Pozyskanie drewna w 2007 r.

Tabela 10a. Sprzedaż drewna w 2007 r.

Załącznik 11. Ochrona zwierząt w 2007 r.

Tabela 11a. Liczebność wybranych gatunków zwierząt w 2007 r.

Tabela 11b. Ochrona zwierząt łownych w 2007 r.

Załącznik 12. Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych w 2007 r.

Załącznik 13. Czynna ochrona ichtiofauny w 2007 r.

Załącznik 14. Turystyka i komunikacja w 2007 r.

Załącznik 15. Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2007 r.

Tabela 15a. Wykaz pracowników i pełnionych funkcji w 2007 r.

Załącznik 16. Wypadki przy pracy w 2007 r.

Załącznik 17. Majątek parku w 2007 r.

Załącznik 18. Kontakty zagraniczne w 2007 r.

Tabela 18a. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych w 2007 r.

Tabela 18b. Współpraca zagraniczna w 2007 r.

Tabela 18c. Wyjazdy zagraniczne w 2007 r.

Załącznik 19. Informatyka w 2007 roku 126

Załącznik 20. Współpraca z organizacjami samorządowymi, ekologicznymi i innymi w 2007 r.

 

 

 

Spis treści»