Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- czeremcha amerykańska

Biegaczowate

Młyny wodne
nad Wigrami

Fotoreportaż

Ścieżka edukacyjna "Samle"

Czarna Hańcza
- szlachetna rzeka

U Ireny
w Bryzglu

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

Nr 3/2012

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

Chrząszcz z rodzaju Cicindela

 

  

Lech Krzysztofiak

  

BIEGACZOWATE

 

  

Owady należą do największej żyjącej współcześnie grupy zwierząt i to zarówno pod względem liczby gatunków (opisano ich już milion), jak i liczby osobników. Występują we wszystkich środowiskach, od pustyń i ksero- termicznych muraw, po wody i tereny zabagnione. Wśród owadów na szczególną uwagę zasługują chrząszcze - rząd owadów, w którym gatunki charakteryzują się dużym zróżnicowaniem wielkości ciała (od 0,25 do 200 mm) oraz zadziwiającą jego budową. Jedną z grup chrząszczy, w obrębie której występuje najwięcej gatunków objętych ochroną, są biegaczowate (Carabidae). Należy ona do najliczniejszych w gatunki rodzin chrząszczy. Do tej pory na świecie opisano około 35 tys. gatunków tych owadów, a w Polsce stwierdzono występowanie ponad 500 gatunków. Posiadają bardzo zróżnicowaną morfologię i ekologię. Występujące w Polsce gatunki można spotkać zarówno na terenach otwartych, jak i w zadrze- wieniach oraz gęstych lasach, na murawach kserotermicznych i na terenach silnie podmokłych. Występują zarówno w glebie, jak i w warstwie ściółki, na powierzchni gleby oraz na roślinności zielnej i w koronach drzew.

  

Chrząszcz z rodzaju Colliuris

   

Dość powszechne występowanie biegaczowatych sprawia, że łatwo zobaczyć je w terenie. Wystarczy dokładniej przyjrzeć się powierzchniowej warstwie gleby czy ściółki (biegaczowate w większości należą do owadów epigeicznych, czyli glebowo-ściółkowych), uchylić leżący na ziemi kamień lub kłodę drewna, a zobaczymy szybko poruszające się chrząsz- cze - to właśnie przedstawiciele opisywanej tu rodziny. Sprawne i szybkie poruszanie się po podłożu zapewniają im długie, smukłe i silne odnóża, zaopatrzone w pazurki na końcu ostatniego członu stopy. Do jednych z najszybciej poruszających się biegaczowatych należą przedstawiciele z rodzaju trzyszcz, np. trzyszcz leśny Cicindela silvatica czy trzyszcz piaskowy Cicindela hybrida. Najszybsze z nich pokonują odległość metra w 10 sekund. Niektóre gatunki biegaczowatych możemy spotkać wyjątkowo nie na powierzchni ziemi, lecz na roślinach, często wysoko w koronach drzew. Należą do nich np. przedstawiciele rodzajów Dromius, Tachyta czy Calosoma.

  

Chrząszcz z rodzaju Carabus

   

Czym biegaczowate zwracają na siebie szczególną uwagę? Na pierwszym miejscu należałoby wymienić budowę ciała. Jest ono lekko wydłużone, z małą głową, smukłymi nogami i silnymi żuwaczkami. Błoniaste skrzydła drugiej pary pozostają w spoczynku ukryte pod pokrywami (przekształcona pierwsza para skrzydeł), na których mogą występować różne bruzdy, rowki, guzki i punkty, tworząc charakterystyczną dla gatunku rzeźbę. Przykłady niesamowitej budowy ciała znajdujemy np. u chrząszczy należących do gatunków Cychrus caraboides, Elaphrus cupreus czy Carabus clathratus.

  

Przyglądając się szczegółom budowy ciała, zauważymy u wielu chrząszczy (np. u Cychrus caraboides, Cicindela hybrida, Carabus hortensis ) duże żuwaczki, zawsze skierowane do przodu. Wybitnie świadczą one o drapieżnym trybie życia.

  

Kolejnym elementem, który nas zadziwia, jest niezwykła kolorystyka niektórych chrząsz- czy. Pokrywy skrzydeł mogą mieć jaskrawe, metaliczne ubarwienie (np. u Chlaenius spoliatus, Carabus auratus, Odacantha melanura), mienić się różnymi odcieniami barw (jak u Carabus nitens, Carabus violaceus) czy odznaczać się bogatymi wzorami (np. u Lebia cruxminor, Omophron limbatum).

  

Chrząszcz z rodzaju Elaphrus

   

Interesująca jest również biologia i ekologia biegaczowatych. Niektóre z nich posiadają osobliwą broń, używaną w celu obrony przed drapieżnikami - w końcowej części odwłoka mają zbiorniczki z substancją zawierającą kwas masłowy, o niemiłym zapachu i parzących właściwościach, którą wytryskują w kierunku agresora. Strzel bombardier Brachinus explodens potrafi przechowywać w swoim ciele nadtlenek wodoru, który w chwili zagrożenia jest wystrzeliwany z odwłoka w powietrze i wchodząc w reakcję z tlenem, powoduje charakterystyczny wybuch. Takie zdolności skutecznie odstraszają potencjalnych wrogów i często pozwalają biegaczowatym dominować wśród owadów epigeicznych.

  

Chrząszcz z rodzaju Pterostichus

   

   

   

 

  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że biegaczowate stanowią największą grupę owadów podlegających w Polsce ochronie prawnej. Wszystkie gatunki z rodzajów biegacz Carabus i tęcznik Calosoma objęte są ochroną ścisłą, a ponadto 5 gatunków (Aechmites terricola, Carabus clatratus, Carabus fabricii, Epaphius rivularis i Polistichus connexus) znalazło się w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, 100 gatunków na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”, a 2 gatunki (Carabus variolosus i Carabus zawadszkii) wymienione są w załączniku II (są to gatunki, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony) i IV (są to gatunki, które wymagają ścisłej ochrony) Dyrektywy Siedliskowej. Ochrona prawna tych owadów wynika ze znaczenia, jakie chrząszcze te odgrywają w przyrodzie. Są to owady drapieżne, odżywiające się drobnymi bezkręgowcami. Niektóre gatunki wyspecjalizowały się w polowaniu na konkretne grupy zwierząt, np. tęcznik liszkarz Calosoma sycophanta i tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor polują wyłącznie na gąsienice motyli (często są to gąsienice owadów wyrządzających duże szkody w lasach gospodarczych, np. brudnicy mniszki, barczatki sosnówki). Specjalizacją pokarmową odznaczają się również chrząszcze z innych rodzajów biegaczowatych - np. gatunki z rodzaju Notiophilus polują głównie na skoczogonki, gatunki z rodzaju stępień Cychrus wyłącznie na ślimaki, a takie gatunki, jak Agonum sexpunctatum, Dromius agilis czy Pterostichus oblongopunctatus polują na larwy korników. Drapieżne są zarówno postacie dorosłe, jak i larwy. Niektóre z tych chrząszczy, np. tęczniki, stosują tzw. trawienie pozajelitowe, przypominające trochę zwyczaje pająków: soki trawienne są wydzielane na zewnątrz i trawią przytrzymywaną żuwaczkami ofiarę jeszcze przed jej pożarciem.

  

Nie wszystkie biegaczowate są drapieżnikami. Są i takie, które odżywiają się pokarmem roślinnym, np. nasionami traw, kwiatami i innymi częściami różnych roślin. Do nich należą m.in. przedstawiciele z rodzajów Zabrus, Ophonus, a także niektóre gatunki z rodzajów Amara, Bembidion czy Harpalus. Część gatunków nie wykazuje specjalizacji pokarmowej - są to tzw. miksofagi (odżywiające się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym).

  

Generalnie, biegaczowate odgrywają znaczącą rolę w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza w zachowaniu równowagi biocenotycznej siedlisk. Wynika ona nie tylko z faktu, że jako drapieżcy mogą ograniczać występowanie niektórych fitofagów (organizmów odżywiających się roślinami lub częściami roślin) oraz wiążą w układy konkurencyjne inne grupy drapieżnych bezkręgowców, ale również dlatego, że są to zwierzęta glebowe, uczestniczące w procesach glebowych, w tym w obiegu materii i przepływie energii w ekosystemach.

  

Biegaczowate są szeroko rozprzestrzenione, licznie reprezentowane, łatwe do odłowienia i w miarę łatwe do rozpoznania, mają dość dobrze poznane wymagania ekologiczne i są bardzo czułe na zmiany w środowisku. Cechy te sprawiają, że są wykorzystywane w monitoringu środowiska. Zmiany liczebności tych chrząszczy oraz struktury ich populacji dobrze odzwierciedlają wahania ilościowe i jakościowe ich bazy pokarmowej oraz aktualny stan środowisk, w których występują. Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, prowadzony jest program pomiarowy, w którym właśnie biegaczowate wykorzystywane są do monitorowania zmian w środowisku.

  

Fauna biegaczowatych Wigierskiego Parku Narodowego nie jest rozpoznana w stopniu zadowalającym. Dotychczas stwierdzono tu niewiele ponad 100 gatunków tych chrząszczy, co stanowi zaledwie około 19% krajowej fauny tych owadów. Dla porównania, w polskiej części Puszczy Białowieskiej stwierdzono występowanie ponad 200 taksonów, co stanowi prawie 40% znanych gatunków krajowych. Prawdopodobnie główną przyczyną wykazania tak niewielkiej liczby gatunków biegaczowatych z obszaru WPN-u jest brak dostatecznego zainteresowania entomologów tym terenem. Przy analizie listy gatunków biegaczowatych stwierdzonych do tej pory w WPN-ie, zauważamy brak wielu pospolitych gatunków. Należy zatem przypuszczać, że kolejne badania przyczynią się do rozszerzenia listy żyjących w parku gatunków biegaczowatych.

  

Polskie parki narodowe, podobnie jak i inne obszary chronione, charakteryzują się dużym bogactwem gatunkowym roślin i zwierząt, a zwłaszcza gatunków rzadkich i zagrożonych. Na ich terenie stwierdzono występowanie 497 gatunków biegaczowatych (96% krajowej fauny tych chrząszczy), w tym aż 97% gatunków chronionych, 95% gatunków z „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”, 60% gatunków z „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” i wszystkie gatunki z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej.

  

Na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego wśród stwierdzonych gatunków biegaczowatych 11 objętych jest ochroną ścisłą. Do rzadszych gatunków należą:

- Biegacz Menetriesego Carabus menetriesi. Wschodnioeuropejski gatunek o ograniczonym zasięgu; relikt polodowcowy; spotykany bardzo rzadko na terenie „Suchego Bagna” oraz na torfowisku w dolinie Czarnej Hańczy w pobliżu ujścia rzeki do jeziora Wigry.

- Amara erratica. Holarktyczny gatunek okołobiegunowy; element borealno-górski; relikt polodowcowy; w Parku spotykany na siedlisku boru mieszanego - na uprawach, w młodnikach i drzewostanie średniowiekowym.

- Amara nitida. Eurosyberyjski gatunek występujący pojedynczo na rozproszonych stanowiskach; w Parku spotykany na uprawach leśnych.

- Dromius laeviceps. Gatunek europejski; w Par- ku występuje w borze mieszanym, w grądach i na obrzeżach jezior dystroficznych.

- Colliuris melanura. Należący do grupy gatunków szeroko rozprzestrzenionych w tropikach; w Polsce spotykany dość rzadko, na terenie Parku występuje w strefie szuwaru na obrzeżach rzek i jezior.

  

Pomimo znacznego pokrycia Wigierskiego Parku Narodowego lasami w faunie biegaczowatych tego obszaru przeważają gatunki charakterystyczne dla terenów otwartych. Wnikają one na tereny zalesione, stanowiąc często znaczny udział w strukturze zgrupowania tych owadów. Sprzyjającym czynnikiem szerokiego rozprzestrzeniania się biega- czowatych jest duża mozaikowatość siedlisk, liczne polany i uprawy leśne oraz bezleśne otoczenie Parku w jego północnej części.

  

Fotografie: Lech Krzysztofiak

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł