Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 3/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- czeremcha amerykańska

Biegaczowate

Młyny wodne
nad Wigrami

Fotoreportaż

Ścieżka edukacyjna "Samle"

Czarna Hańcza
- szlachetna rzeka

U Ireny
w Bryzglu

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

Nr 3/2012

 

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

 

   

Paulina Pajer-Giełażys

  

  Ścieżka edukacyjna

"SAMLE"

  

Już niebawem turyści odwiedzający Wigierski Park Narodowy będą mogli przespacerować się nową ścieżką edukacyjną. Ścieżka o nazwie „Samle” zlokalizowana jest w północnej części parku, na terenie Obwodu Ochronnego Krzywe. „Samle” jest nazwą lokalną, odnoszącą się do pobliskich jeziorek: Samle Duże i Samle Małe oraz historycznej osady istniejącej tu w XVII wieku. Ścieżka została poprowadzona w taki sposób, aby ukazywać nie tylko walory przyrodnicze pobliskich jezior i lasów, lecz również przybliżyć historię okolicznych terenów i ich mieszkańców. Jej pomysłodawcą i projektantem był Józef Koncewicz, leśniczy Obwodu Ochronnego Krzywe, pracownik Wigierskiego Parku Narodowego od ponad 20 lat.

  

Na trasie ścieżki edukacyjnej „Samle”

  

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który sfinansował infrastrukturę i oznakowanie ścieżki w ramach realizacji przedsięwzięcia „Moder- nizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego”. Wsparcia merytorycznego udzieliło Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator”, dostarczając materiały, na podstawie których opracowana została tablica dotycząca okopów z czasów II Wojny Światowej.

  

Przystanek przy jeziorku Gałęzistym

  

Długość ścieżki „Samle” wynosi 4 800 metrów, jej przejście zajmuje około dwóch godzin. Trasa, na której znajduje się 14 przystanków, rozpoczyna się w Nowej Wsi i biegnie w pobliżu jezior Samle Duże i Małe, Gałęziste, Białe Pierciańskie oraz Królówek. Tablice umieszczone przy każdym z przy- stanków zawierają informacje dotyczące m.in. genezy jezior, ich walorów przyrodniczych, otaczających je ekosystemów leśnych oraz miejsc interesujących z histo- rycznego punktu widzenia. Na tablicach umieszczono też bardzo ciekawe grafiki przedstawiające ukształtowanie powierzchni ziemi, wygenerowane na podstawie nume- rycznego modelu terenu.

  

Jezioro Królówek jest płytkim zbiornikiem

z bujnie rozwiniętą roślinnością wodną

  

Montaż tablic na trasie ścieżki „Samle”

  

    

Przystanki

na trasie ścieżki edukacyjnej „Samle”:

  

1. Start

- mapa ścieżki, zasady przebywania na terenie Wigierskiego Parku Narodowego;

2. Jeziora Samle Duże, Samle Małe

- wyjaśnienie procesu powstawania jezior wyto- piskowych, jak również procesów przyrodniczych zachodzących w nich obecnie, takich jak biologiczne odwapnianie wody;

3. Jezioro Gałęziste

- charakterystyka tzw. jeziorek, do których zalicza się Gałęziste oraz zbiorowisk roślinnych porastających dno i brzegi jeziorka. Tablica zawiera też informacje na temat raka szlachetnego, oraz prób reintrodukcji tego gatunku;

4. Samle, historia osadnictwa

- informacje dotyczące śladów działalności człowieka w okolicy, od średniowiecza do XIX wieku, oraz geneza nazwy Samle;

5. Rzeka Samlanka

- charakterystyka przyrodnicza rzeki, informacje na temat ukształtowania terenu oraz wpływu działalności bobrów na ekosystem;

6. Gospodarka leśna w parku

- opis zabiegów prowadzonych w ramach ochrony czynnej, takich jak prace odnowieniowe czy koszenie łąk;

7. Jezioro Białe Pierciańskie

- charakterystyka przyrodnicza jeziora, polodowcowe formy ukształtowania terenu – początek jednego z najdłuższych ozów na terenie parku;

8. Kapliczka

- niezwykła historia pana Wacława Łukowskiego, mieszkańca Nowej Wsi, ukrywającego się w leśnej ziemiance przed represjami Urzędu Bezpieczeństwa;

9. Jezioro Królówek

- wyjaśnienie procesu powstawania jeziora eworsyjnego, geneza nazwy Królówek;

10. Okopy z czasów II Wojny Światowej

- historia działań wojennych na Suwalszczyźnie w świetle badań prowadzonych przez Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator”;

11. Gatunki obce w parku

- pojęcie gatunków obcych inwazyjnych i nie- inwazyjnych, na przykładzie sosny wejmutki;

12. Leśne bagno

- historia użytkowania lasu przez ludność miejscową, pochodzenie nazw lokalnych;

13. Naturalna sukcesja

- wyjaśnienie zjawiska naturalnej sukcesji na przykładzie nieużytkowanej łąki;

14. Zagrożenia lasu

- czynniki biotyczne, abiotyczne i antropo- geniczne stanowiące zagrożenie dla eko- systemów leśnych oraz działania podejmowane w celu ochrony lasów;

Oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej „Samle” planowane jest na 21 września. Od tego dnia będzie ona dostępna dla wszystkich odwiedzających Wigierski Park Narodowy. Jest to pierwsza ścieżka edukacyjna w północnej części parku, dzięki czemu turyści przebywający w okolicy Nowej Wsi czy Lipniaka, ich mieszkańcy oraz grupy szkolne będą mogli zapoznać się z niezwykle ciekawą historią i bogactwem przyrodniczym tego terenu. Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem ścieżki „Samle” w towarzystwie przewodnika prosimy o kontakt z zespołem do spraw udostępniania parku.

 

Mała rzeczka Samlanka płynie w kierunku jeziora Pierty

  

Zdjęcia: Paulina Pajer-Giełażys

  

  

Trasa ścieżki „Samle”. Opracowanie Adam Januszewicz

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł