.

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI PRZYRODNICZEJ I OCHRONNEJ

5.1. Ochrona ścisła

5.2. Ochrona przyrody nieożywionej

5.3. Czynna ochrona ekosystemów leśnych

5.3.1. Ochrona lasu

5.3.2. Hodowla lasu

5.3.3. Ochrona przeciwpożarowa

5.4. Czynna ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych 

5.5. Czynna ochrona ekosystemów wodnych

5.6. Ochrona fauny

5.7. Zagospodarowanie przestrzenne

5.8. Ochrona wartości kulturowych

5.9. Analiza stanu BHP

5.10. Ochrona przed szkodnictwem

5.11. Infrastruktura gospodarcza

5.12. Zatrudnienie, wynagrodzenia, szkolenia

 


 

5.10. Ochrona przed szkodnictwem

 

Głównym zagrożeniem dla substancji przyrodniczej i mienia Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego prawidłowej działalności są przestępstwa i wykroczenia polegające głównie na :

W celu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego przed szkodnictwem, na jego terenie działa Straż Parku w obsadzie 7 osób. Straż Parku wyposażona jest w broń palną krótką (pistolety O-83), ręczne miotacze gazu, pistolety gazowe oraz indywidualne środki łączności (radiotelefony noszone Motorola P-200 - 2 szt.i 5 szt. typu Motorola GP340 LB). Straż Parku dysponuje 3 samochodami terenowymi Łada NIVA. Samochody te wyposażone są w radiotelefony przewoźne. Ponadto Straż Parku posiada łódź motorową oraz łódź wiosłową, przystosowaną do pływania z przyczepnym silnikiem zaburtowym. Celem uzyskania szybkich połączeń z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym Straż Parku wyposażona została w telefony komórkowe.

 

Do zadań Straży Parku Narodowego należy:

W 2001 roku funkcjonariusze Straży Parku przeszli szkolenie doskonalące w zakresie obrony cywilnej oraz zapoznani zostali z instrukcją alarmową w sprawie postępowania w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia faktu podłożenia ładunku wybuchowego w obiekcie.

W dniach 3 - 9 października, strażnik Adam Januszewicz uczestniczył w szkoleniu w Parku Narodowym Peak (Anglia). Szkolenie miało na celu zaprezentowanie funkcjonowania straży w angielskich parkach narodowych.

 

Dotychczasowe działanie Straży Parku jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdziły wewnętrzne kontrole dokumentacji prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Parku, jak również kontrole odbywanych patroli w dnie powszednie, świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.

 

Opracowywane miesięczne plany pracy Straży Parku w zakresie ochrony mienia, zakładają penetrację całego obszaru Wigierskiego Parku Narodowego. Są to patrole samochodowe i piesze oraz patrole łodzią motorową lub wiosłową po akwenach i ciekach wodnych WPN, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych miejsc w różnych porach doby i roku.

W wyniku tych działań znaleziono i podjęto głównie z jeziora Wigry

Ponadto ujęto na gorącym uczynku kłusowników:

W miesiącach letnich (od czerwca do sierpnia) w weekendy regularnie miały miejsce wspólne patrole z Policją. W ramach współpracy z Policją (Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Komendy Powiatowe w Augustowie i Sejnach), funkcjonariusze Straży Parku odbyli wspólnie z funkcjonariuszami z tych Komend 33 patrole. W trakcie tych patroli:

Współdziałanie Straży Parku z Policją polegało na wspólnych patrolach zmotoryzowanych i pieszych po drogach, szlakach turystycznych i terenie WPN oraz łodzią motorową po jeziorze Wigry. Patrole po lądzie odbywały się w szczególności w miejscach zbiorowego wypoczynku, tj. w miejscowościach: Gawrych Ruda, Stary Folwark, Bryzgiel, Wigry, Czerwony Krzyż, Rosochaty Róg, Krusznik i Krzywe. Celem tych wspólnych służb było zapobieganie kradzieżom drewna, kłusownictwu, oraz zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących ochrony przyrody. W ramach współpracy na bieżąco dokonywano wymiany informacji o zagrożeniach i możliwości zapobiegania oraz przeciwdziałania tym zagrożeniom. Współpraca układała się dobrze i przyczyniła się do ujawnienia wielu wykroczeń oraz polepszenia stanu bezpieczeństwa na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

 

Wnioski

1. Z przeprowadzonej analizy zagrożeń i przyczyn ich powstawania wynika, że w aktualnie istniejących warunkach całkowita eliminacja przestępstw i wykroczeń jest praktycznie niemożliwa. Natomiast możliwe wydaje się zmniejszenie ich ilości i częstotliwości, dzięki zaangażowaniu wszystkich Służb Parku. Polega to na systematycznym i częstym patrolowaniu terenu WPN, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obszarów newralgicznych najbardziej narażonych na zabór mienia i kłusownictwo, oraz dziką niekontrolowaną turystykę.

2. Do pełnego zaspokojenia potrzeb Straży Parku niezbędny jest zakup silnika spalinowego (ekologicznego), o mocy 5 KM oraz echosondy przenośnej, z możliwością jej montażu na pokładzie łodzi motorowej.

  

 

 

 

5.11 Infrastruktura gospodarcza

  

W ramach działalności sekcji remontowo - budowlanej w minionym roku wykonano prace o łącznej wartości 767 tysięcy złotych. Dotacje pozabudżetowe na budowę i remonty obiektów wyniosły 677796 złotych, co stanowi 88% środków przeznaczonych na te cele. Najpoważniejszym przedsięwzięciem budowlanym była w 2001 roku budowa dwóch budynków sanitarnych na polu namiotowym Jastrzęby, w całości sfinansowana przez 3 instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polsko - Szwajcarską Komisję Środków Złotowych oraz Fundację EkoFundusz. Zestawienie prac remontowo - budowlanych w 2001 roku przedstawia tabela.

  

Tabela 18 Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2001 roku 

Lp.

zakres robót

czas realizacji

Koszt
[zł]

1

Budowa drugiej studni zrzutowej na potrzeby pompy ciepła w budynku Dyrekcji Parku. (Dotacja NFOŚiGW: 33000)

V – VIII

33000

2

Remont stodoły w osadzie O.O. Krzywe na potrzeby ekspozycji etnograficznej (wykonane siłami własnymi Parku - materiały wraz z własną tarcicą)

III – VI

20000

3

Wykonanie 2 budynków sanitarnych wraz z sieciami wod.-kan. na polu namiotowym Jastrzęby (Dotacje – Polsko-Szwajcarska Komisja Środków Złotowych: 62160,69; EkoFundusz: 62160,69; NFOŚiGW: 106500,00)

V – XII 

290000

4

Wykonanie platformy widokowej na budynku lodowni koło osady O.O. Powały w Bryzglu (Dotacje – P-SKŚZ: 23037,38; EkoFundusz: 14624,04)

V – VIII 

46000

5

Wykonanie parkingu naprzeciw osady O.O. Powały w Bryzglu (Dotacje – P-SKŚZ: 12656,54; EkoFundusz: 12656,54)

V – VIII

25000

6

Wykonanie 5 tablic informacyjnych: w Bryzglu (3 tablice – panorama na platformie widokowej, slipowisko, naprzeciw gospodarstwa agroturystycznego “Widok”), Jastrzęby, Krusznik (panorama na wieży widokowej). (Dotacje – P-SKŚZ: 4000,00; EkoFundusz: 4000,00)

V – VIII 

10000

7

Instalacja kolektorów słonecznych (4 zestawy – Lipniak, Gawarzec, Mikołajewo-Budzisko, Maćkowa Ruda) i kotłów c.o spalających drewno (5 sztuk – Sobolewo I, Krusznik, Buda Ruska, Maćkowa Ruda, Mikołajewo-Budzisko). NFOŚiGW: 64000

IV – VI 

64000

8

Zabudowa ścieżki edukacyjnej „Jeziora” – kładka widokowa długości 50 m., platforma widokowa nad jeziorem Wigry, tablice informacyjne, oznakowanie trasy ścieżki, spowalniacze (Dotacja NFOŚiGW: 83000)

VI – VII 

83000

9

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej do miejsca edukacji „Dziupla” we wsi Krzywe (Dotacja NFOŚiGW: 110000,00)

X – XII 

110000

10

Modernizacja instalacji c-o w dwóch mieszkaniach (nr 14 i 15) budynku Dyrekcji Parku (NFOŚiGW: 16000)

X

16000

11

Dokończenie modernizacji miejsca edukacji „Dziupla” w Krzywem: modernizacja budynku, wykonanie sanitariatów (Dotacja NFOŚiGW: 70000,00)

IX - X

70000

 

RAZEM

w tym dotacje

 

767 000

677 796

  

 

 

 

 

5.12 Zatrudnienie, wynagrodzenia, szkolenia

  

Zatrudnienie, wynagrodzenia

W roku 2001 przeciętne zatrudnienie w Wigierskim Parku Narodowym wynosiło:

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 2001 roku:

Wszystkie ruchome składniki wynagrodzenia, takie jak umundurowanie, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zostały w pełni zrealizowane.

  

Prace z zakresu ochrony ekosystemów lądowych są wykonywane przez, wyłonione w drodze przetargu, Zakłady Usług Leśnych.

W 2001 roku pracowało 8 Zakładów Usług Leśnych, zatrudniających około 60 osób.

  

Szkolenia

Tematykę szkoleń, seminariów i konferencji, w których uczestniczyli pracownicy WPN, przedstawia poniższa tabela.

  

Tabela 19. Szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników WPN w 2001 roku:

Lp.

Tematyka

Termin

Organizator
Miejsce

Liczba uczest.*

1

Szkolenie komendantów Straży Parku i specjalistów do spraw ochrony p.poż.

15-19. I

KZPN, Pieniński PN

2

2

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2001r

26.I.

POLEXPERT
Warszawa

1

3

Podatek VAT

7.II.

Podlaski Ośrodek Doskon. Zawodow. Białystok

2

4

Wizyta studialna ,,Bioróżnorodność obszarów chronionych” Francja

1.IV-14.IV

Leonardo Da Vinci,
PNR Brenne

4

5

Warsztaty “Analiza chłonności turystycznej obszarów wrażliwych ekologicznie”

19 – 20.IV

Euroregion Niemen
Suwałki

2

6

III międzynarodowe spotkanie robocze “Zrównoważony Europejski Rozwój Gospodarczy”.

18 – 22.IV

Programu SEED/ECOS Turyn (Włochy)

1

7

Seminarium “Współpraca transgraniczna w rejonie Jeziora Wisztyniec”

25 – 26.V

Niestierow, Obwód Kaliningradzki

1

8

Ochrona informacji niejawnych

28.V

Podlaski Ośrodek Doskon. Zawodow. Białystok

1

9

Sympozjum Hymenopterologiczne

maj

Sekcja Owadów Społecznych PTE

2

10

Konferencja “Turystyka wysokiej jakości – zrównoważony rozwój w newralgicznych obszarach czterech regionu Morza Bałtyckiego”

19 – 20.VI

Neubrandenburg (Niemcy)

1

11

Szkolenie dotyczące badania rynku turystycznego, jego chłonności i pojemności

19 – 25.VI

Euroregion Niemen
Suwałki

2

12

Narada robocza w sprawie projektu “Model danych dla polskich parków narodowych”

26 – 28.VI

KZPN,
Trzebież

4

13

Seminarium “Turystyka na obszarach chronionych, na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego”

29.VI

WPN
Krzywe

3

14

Pokaz silników “VOLVO PENTA” na statku żeglugi pasażerskiej

09.VII

ARMATOR, MARCO MOTORS, Wigry

1

15

Wizyta studialna “Turystyka w parkach regionalnych Francji”

18.VIII-02.IX

Leonardo Da Vinci,
PNR Brenne

4

16

Seminarium “Public relations for Protected Areas”.

27.VIII
– 1.IX

Federacja Eurparc, Park Narodowy Niskie Tatry

1

17

Dziedzictwo kulturowe w regionie

7-9.IX

Centrum Animacji Kulturowej Warszawa

1

18

Zamówienia publiczne

12-13.IX

Centrum Doskonalenia Kadr Białystok

1

19

Konferencja “Turystyka aktywna na obszarach chronionych”

16-17.IX

Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Augustów

4

20

Konferencja “Aktywność gospodarcza i inwestycje na terenach wiejskich z uwzględnieniem obszarów chronionych”

26 – 28.IX

EXPERT-SITR
Suwałki

1

21

XII Ogólnopolskie Sympozjum ZMSP

wrzesień

Stacja Bazowa ZMŚP „Święty Krzyż”

1

22

Płazy WPN, ich znaczenie i ochrona

wrzesień

Suwalsko-Augustowskie Towarzystwo Naukowe

3

23

Konferencja “Rozwój regionalny w oparciu o obszary chronione Francji i Polski”

25-26.X

WPN, Federacja Francuskich Parków Regionalnych i inni.
DPT “Wigry”

10

24

Zmiany w rozliczaniu czasu pracy

30.X

Centrum Doskonalenia Kadr Białystok

1

25

Kurs specjalistyczny bhp

5-9.XI

Zakład Szkoleniowo- Usługowy B-stok

2

26

Wizyta studialna “Edukacja w parkach regionalnych Francji”

17 – 30.IX

Leonardo Da Vinci,
PNR Brenne

4

27

Szkolenie strażników

3 – 9.X

Federacja Europarc,
Peak National Park

1

28

Wizyta studialna w ośrodku edukacyjnym “Jugenwaldheim”

13 – 19.X

Park Narodowy Müritz

1

29

Wizyta studialna “Współpraca z samorządami w parkach regionalnych Francji”

19 – 30.XI

Leonardo Da Vinci,
PNR Brenne

4

30

Konferencja “Współpraca i solidarność regionów w działaniach międzynarodowych. Decentralizacja.

24.XI.01

Tours, Francja

1

31

Warsztaty “Rozwijanie współpracy polsko – litewskiej na terenach przygranicznych, w ramach ochrony bioróżnorodności, wykorzystania biomasy jako paliwa, tworzenia ścieżek rowerowych”

30.XI – 1.XII

Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego, SIRT
“Maniówka”, Nowa Wieś

3

32

Ustawa o rachunkowości

1.XII

Agencja Szkoleniowa Skierniewice

1

33

Wizyta studialna w Federacji Francuskich Parków Regionalnych

3 – 21.XII

Federacja Europarc, Paryż

1

34

Krajoznawstwo i turystyka w edukacji regionalnej

10.XII

PTTK Suwałki

1

35

Usługi hotelarskie

11.XII

PTTK Suwałki

1

36

“Poznaj swój kraj-region Łowicki” z cyklu edukacja Regionalna- Dziedzictwo kulturowe w Regionie.

7-9.IX.

Centrum Animacji Kultury

1

37

Seminarium podsumowujące projekt “Wpływ rozwoju turystyki na zatrudnienie i środowisko naturalne Pojezierza Suwalsko - Augustowsko - Sejneńskiego”

5.XII

Euroregion Niemen

2

38

Konferencja “Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku”

10 – 11.XII

EC BREC

Warszawa

2

39

Wizyta studialna w dzielnicy Berlina Treptow-Kopenig

17 – 18.XII

Projekt SEED

3

40

Studia Podyplomowe „Ochrona Parków Narodowych”

III-XI

SGGW w W-wie

1

* liczba uczestników – dotyczy nie wszystkich uczestników, tylko pracowników WPN

 

 

 

  

  

.