.

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

6.1 Budżet

6.2 Gospodarstwo pomocnicze

6.3 Środek specjalny

6.4 Fundusze celowe

 


 

6.1 Budżet

W budżecie Wigierski Park Narodowy osiągnął dochody w wysokości 41.463,75 zł, co w porównaniu z planem 34.500zl stanowi 120,18%. Na powyższe dochody składają się:

Wydatki budżetowe WPN wykonał w wysokości 2.648.252,00 zł, co na planowaną kwotę 2.719.502 zł stanowi 97,38%

 

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają poniższe tabele.

 

Tabela 20 Dochody budżetowe w 2001 roku

Dział 925, Rozdział 92501

Lp.

Nazwa paragrafu

§§

Plan

Wykonanie dochodów

% wykonania

1.

Dochody z najmu i dzierżawy

075

4.800

5.899,21

122,90%

2.

Wpływy z usług

083

29.700

33,081,40

111,38%

3.

Wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych

084

-

350,00

-

4

Wpływy z różnych dochodów

097

-

2.133,14

-

Razem

34.500

41.463,75

120,18%

 

 

Tabela 21. Wydatki budżetowe w 2001 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

Wykonanie
 wydatków

%
wykonania

Dział 925, Rozdział 92501

1.

Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń

3020

79,000

79.000,00

100,00%

2.

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

3030

5.298

5298,00

100,00%

3.

Stypendia różne

3250

300

300,00

100,00%

4.

Wynagrodzenia osobowe

4010

1.620.354

1.620.354,00

100,00%

5.

Dodatkowe wynagrodzenie
Rocznie

4040

123.459

123.458,65

100,00%

6.

Składki na ubezpieczenia
społeczne

4110

311.357

311.357,00

100,00%

7.

Składki na Fundusz Pracy

4120

42.256

42.256,00

100,00%

8.

Wpłaty na PFRON

4140

11.676

11.676,00

100,00%

9.

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

16.418

16.418,00

100,00%

10.

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

4240

500

500,00

100,00%

11.

Zakup energii

4260

51.704

51.704,00

100,00%

12.

Zakup usług remontowych

4270

1.000

1.000,00

100,00%

13.

Zakup usług pozostałych

4300

91.884

91.884,00

100,00%

14.

Podróże służbowe krajowe

4410

3.000

3.000,00

100,00%

15.

Podróże służbowe zagraniczne

4420

4.000

4.000,00

100,00%

16.

Różne opłaty i składki

4430

1.000

1.000,00

100,00%

17.

Odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

4440

41.990

41.990,00

100,00%

18.

Pozostałe podatki na rzecz
budżetów gmin

4500

69.394

69.394,00

100,00%

19.

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

6050

127.000

62.550,35

49,25%

   

  

RAZEM:

2.601.590

2.537.140,00

97,52%

Dział 925, Rozdział 92595

1.

Zakup usług remontowych

4270

2.000

-

0,00%

2.

Podróże służbowe krajowe

4410

4.800

-

0,00%

  

  

RAZEM:

6.800

-

 

Dział 925, Rozdział 92597

1.

Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla gospodarstwa pomocniczego

2610

111.112

111.112,00

100,00%

   

 

RAZEM:

111.112

111.112,00

 

Razem rozdziały 92501+92595+92597

2.719.502

2.648.252,00

97,38%

  

 

 

.