.

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI PRZYRODNICZEJ I OCHRONNEJ

5.1. Ochrona ścisła

5.2. Ochrona przyrody nieożywionej

5.3. Czynna ochrona ekosystemów leśnych

5.3.1. Ochrona lasu

5.3.2. Hodowla lasu

5.3.3. Ochrona przeciwpożarowa

5.4. Czynna ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych 

5.5. Czynna ochrona ekosystemów wodnych

5.6. Ochrona fauny

5.7. Zagospodarowanie przestrzenne

5.8. Ochrona wartości kulturowych

5.9. Analiza stanu BHP

5.10. Ochrona przed szkodnictwem

5.11. Infrastruktura gospodarcza

5.12. Zatrudnienie, wynagrodzenia, szkolenia

 


 

5.3.2. Hodowla lasu

 

5.3.2.1. Zabiegi ochronne

W roku 2001 wykonano następujące zabiegi ochronne z zakresu hodowli lasu (zał. nr 8 ):
1. odnowienia, dolesienia luk i przerzedzeń -> 8,99 ha - 100 % powierzchni planowanej,
2. poprawki i uzupełnienia -> 1,65 ha - 101 % powierzchni planowanej,
3. wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia w roku 2001 -> 4,07 - 109 % powierzchni planowanej,
4. pielęgnowanie gleby, niszczenie chwastów na uprawach -> 69,92 ha - 101 % powierzchni planowanej, 
5. czyszczenia wczesne -> 22,53 ha - 100 % powierzchni planowanej,
6. czyszczenia późne -> 112,97 ha - 100 % powierzchni planowanej,
7. melioracyjne przygotowanie powierzchni -> 7,04 ha - 121 % powierzchni planowanej.

 

Analiza wykonania prac z zakresu hodowli lasu w latach 1989 - 2001 [ha]

 

 

Tabela 8 Wykonanie powierzchniowe prac z zakresu hodowli lasu w 2001 roku 

Obwód
Ochronny

Dolesienia
luk  i prze-
rzedzeń

Przyg.
gleby
pod odnow.

Poprawki 
i uzupełnienia

Pielenie
 upraw

Czyszczenia
wczesne

Czyszczenia
późne

Melioracje

Lipniak

0,6

0,12

0,04

1,21

 

13,66

0,50

Krzywe

0,3

  

0,32

3,71

0,59

4,29

1,45

Leszczewek

1,74

2,65

0,21

18,39

0,80

4,16

2,65

Gawarzec

1,64

1,15

0,40

28,18

7,05

22,02

2,29

Słupie

3,95

0,15

0,10

15,37

5,78

3,24

0,15

Powały

0,15

  

0,08

0,86

5

7,30

  

Krusznik

0,3

  

 

 

1,50

  

 

Lipowe

  

 

 

0,50

  

15,08

  

Mikołajewo

0,2

  

 

 

1,81

27,16

  

Wysoki Most

0,1

  

0,50

1,70

  

16,06

  

RAZEM

8,99

4,07

1,65

69,92

22,53

112,97

7,04

 

 

Tabela 9 Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2001 roku

Gatunek

Ilość w tys. sztuk

So 2/0

5,05

w 1,5/1,5

30

w 2/2

0,5

Dbsz 3/0

23,1

Lp 2/2

6,05

Kl 2/1

1,17

Gb 3/0

2

Gb 1/1

1

Gb 1/2

1

Gb 2/1

0,62

 

Sadzonki zakupiono w Nadleśnictwie Suwałki. Zgodnie z leśną regionalizacją dla nasion i sadzonek w Polsce WPN wykorzystuje materiał sadzeniowy pochodzenia z mikr. 204.

 

Tabela 10 Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 1990 - 2001

Rok

Odnowienia, poprawki i uzupełnienia, dolesienia [ha]

Liczba sadzonek w tys. sztuk

1990

27

206

1991

21

108

1992

8

40

1993

7,5

42

1994

14,5

42

1995

18,5

105

1996

73

477

1997

51,4

356

1998

21,6

137

1999

7,03

47

2000

5,39

32

2001

10,64

70

 

Prowadzony co roku zbiór nasion w obrębie parku daje możliwość produkcji sadzonek rodzimego pochodzenia. W roku 2001 zebrano następujące ilości nasion:

  

Tabela 11 Zestawienie zbioru nasion w roku 2001 [kg]

Obwód
Ochronny

Db

Kl

Lp

Głóg

Kalina

Trzmielina

Lipniak

100

3

      

4

Krzywe

98

    

0,4

   

Leszczewek

43

 

0,3

      

Gawarzec

225

2

       

Słupie

105

2

 

2,2

   

Powały

100

          

Krusznik

87

 

3

      

Lipowe

103

1,3

2,2

2,3

   

Mikołajewo

125

 

1,1

2

   

Wysoki Most

78

1,5

2

 

5

0,2

RAZEM

1064/750 po spławieniu

9,8

8,6

6,9

5

4,2

Nasiona przekazano na szkółkę Nadleśnictwa Suwałki

 

Wniosek szczegółowy z hodowli lasu (analizując całościowo) w roku 2001 wykonano w 105 %. Zwiększenie prac na niektórych pozycjach, które głównie dotyczyło to melioracyjnego przygotowania powierzchni do odnowienia, nie wpłynęło na koszty całkowite hodowli lasu, gdyż przeprowadzony przetarg na prace z zagospodarowania lasu spowodował ograniczenie wydatków w stosunku do kosztów planowanych.

 

5.3.2.2 Pozyskanie i sprzedaż drewna

Pozyskanie drewna w ramach cięć pielęgnacyjnych i przebudowy w 2001 roku związane było z kontynuacją prac porządkowych mających na celu utrzymanie dobrego stanu sanitarnego lasów Wigierskiego Parku Narodowego oraz realizacją cięć pielęgnacyjnych przewidzianych - zgodnie z zatwierdzonym Planem Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego - do realizacji w początkowym i środkowym okresie I-go 10-lecia.

 

W analizowanym okresie pozyskano ogółem 13,68 tys. m3 surowca drzewnego, z czego 13,18 tys. m3 to grubizna. Źródłem jej pozyskania były cięcia pielęgnacyjne - 7,06 tys. m3, co stanowi 53% ogólnej masy, oraz surowiec średnio i wielkowymiarowy pozyskany w ramach cięć sanitarnych w ilości 6,13 tys. m3, tj. 47%.

 

Rozmiar pozyskania w ramach cięć sanitarnych wynikał z konieczności usuwania drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne (2,30 tys.m3) oraz uszkodzonych na skutek silnie wiejących wiatrów (3,52 tys. m3). Szczególnie te ostatnie przyczyniły się do zwiększenia pozyskania w stosunku do przyjętego planu o 6%, tj. 730 m3 .

 

W wyniku przeprowadzonych prac związanych z porządkowaniem stanu sanitarnego lasu, podobnie jak w latach ubiegłych, część martwych drzew nie stanowiących zagrożenia dla ekosystemu leśnego pozostawiono na pniu. Liczbę zarejestrowanych drzew w poszczególnych obwodach ochronnych przedstawia tabela:

 

Tabela 12 Zarejestrowany i pozostawiony na pniu posusz jałowy (stan na 31.12.01)

Obwód Ochronny

sosna

świerk

liściaste

razem

LIPNIAK

26

2

4

32

KRZYWE

17

19

11

47

LESZCZEWEK

21

9

4

34

GAWARZEC

11

0

4

15

SŁUPIE

35

4

1

40

POWAŁY

5

1

2

8

KRUSZNIK

5

2

0

7

LIPOWE

33

9

8

50

MIKOŁAJEWO

39

8

7

54

WYSOKI MOST

27

4

0

31

RAZEM WPN

219

58

41

318

 

W analizowanym okresie wykonano w całości planowany masowy i powierzchniowy rozmiar zabiegów ochronnych ZO1, ZO2, ZO3. W ramach pielęgnacji na łącznej powierzchni 295,86ha pozyskano ogółem 7,06tys.m3 drewna, w tym 5,46 tys.m3 grubizny iglastej i 1,60 tys.m3 liściastej.

 

STRUKTURA POZYSKANIA GRUBIZNY WEDŁUG GATUNKÓW

* sosna - 8,68 tys.m3

* świerk - 2,61 tys.m3

* brzoza - 1,51 tys.m3

* pozostałe liściaste - 0,38 tys.m3

RAZEM: - 13,18 tys.m3

 

 

STRUKTURA POZYSKANIA GRUBIZNY WEDŁUG SORTYMENTÓW

* WO (drewno wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia) - 3,19 tys. m3

* S2 (drewno średniowymiarowe, stosowe użytkowe) - 7,51 tys. m3

* S4 (drewno opałowe) - 2,27 tys. m3

* inne - 0,21 tys. m3

RAZEM: - 13,18 tys. m3

 

SPRZEDAŻ DREWNA

W 2001 roku sprzedano ogółem 13666 m3 drewna. Szczegółowo strukturę sprzedaży według sortymentów przedstawia tabela "Sprzedaż drewna" - załącznik nr 10a do analizy.

 

Pozostający niesprzedany zapas drewna na koniec analizowanego roku wyniósł ogółem 84m3, z czego:

 

 

 

  

.