Konkurs o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

  

Alfred Lityński  Cel i zakres oraz historia Konkursu  Organizatorzy, patronat i kapituła   Procedura   Laureaci

Procedura

  

  

Założenia organizacyjne:

  

1. Do Nagrody mogą kandydować osoby lub zespoły osób, których działalność – techniczna, organizatorska, publicystyczna – jest ściśle związana z terenem województw podlaskiego i warmińsko–mazurskiego. Do nagrody kandydować mogą także osoby spoza tych województw lub z innych krajów, spełniające wymogi niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez koła i oddziały stowarzyszeń naukowo–technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, samorządowe i państwowe z terenu województw podlaskiego i warmińsko–mazurskiego, jak również przez osoby fizyczne.

3. Zgłoszenie kandydata do nagrody powinno zawierać dane personalne i dokładny opis dokonań uzasadniających zgłoszenie. Wnioski za działalność o charakterze technicznym lub ekonomicznym winny zawierać dokumentację techniczną i ekonomiczną potwierdzającą uzyskane efekty.

4. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca na adres biura Suwalskiej Rady FSNT NOT w Suwałkach, ul. 1-go Maja 15.

5. W przypadku braku zgłoszeń kandydatur do nagrody w trybie regulaminowym lub w przypadku niezakwalifikowania do nagrody żadnej ze zgłoszonych kandydatur członkowie Kapituły mogą zgłaszać kandydatury do nagrody poza obowiązującym terminem.

  

Procedura przyznawania nagrody:

  

1. Oceny kandydatur dokonuje Jury Konkursu.

2. Posiedzenie Jury Konkursu zwołuje Suwalska Rada FSNT NOT w miesiącu sierpniu każdego roku.

3. W skład Jury Konkursu wchodzą członkowie Kapituły oraz przedstawiciele Organizatorów.

4. Jury podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.

5. Obrady Jury nie są jawne.

6. Werdykt Jury jest ostateczny, a od decyzji nie ma odwołania.

7. Jury może nie przyznać nagrody za dany rok.

  

  

Wręczenie nagrody następuje w dniu 16 września (dzień urodzin Alfreda Lityńskiego) w siedzibie Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku.

  

Laureat konkursu otrzymuje medal im. Alfreda Lityńskiego (zaprojektowany i wykonany przez artystów suwalskich), pamiątkowy dyplom oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Patronów.

      

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do propagowania zgłoszonych rozwiązań z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich. Organizatorzy są uprawnieni do opublikowania sylwetki Laureata w środkach masowego przekazu.

  

  

  

  


Alfred Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy, patronat i kapituła   Procedura   Laureaci