Konkurs o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

  

Alfred Lityński  Cel i zakres oraz historia Konkursu  Organizatorzy, patronat i kapituła   Procedura   Laureaci

Cel i zakres oraz historia Konkursu

  

  

1. Celem Konkursu jest rozpowszechnianie rozwiązań technicznych i działań organizatorskich przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego lub poprawy jego stanu. Konkurs jest również okazją do usatysfakcjonowania i popularyzacji dokonań osób działających w trudnej i nie zawsze docenianej dziedzinie, jaką jest ochrona środowiska.

2. Konkurs – przeznaczony głównie dla społeczników – ma charakter otwarty (ogólnodostępny), jest konkursem jednoetapowym, wyłaniającym tylko jednego laureata rocznie.

3. Do konkursu mogą być zgłaszani autorzy rozwiązań technicznych, organizacyjnych i innych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, a w szczególności dotyczących:

 wyeliminowania nadmiernego zużycia wody,

 zmniejszenia ilości ścieków i zawartego w nich ładunku zanieczyszczeń,

 przechodzenia na technologie bezodpadowe oraz zagospodarowania odpadów stałych,

 gospodarczego wykorzystania ścieków i osadów lub ich utylizacji,

 rekultywacji i renaturalizacji gruntów, akwenów, cieków wodnych i innych biocenoz,

 zmniejszenia emisji pyłów i gazów do atmosfery,

 ochrony krajobrazu, osiągnięć w kształtowaniu środowiska w urbanistyce i architekturze, przyrodzie i obiektach inżynierskich,

 osiągnięć w dziedzinie rozwoju produkcji rolnej i leśnej z wykorzystaniem zasobów środowiska w sposób zapewniający pozytywne oddziaływanie na stan środowiska, bądź minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko,

 innych działań poprawiających stan środowiska naturalnego oraz powodujących rozwój społecznych inicjatyw na rzecz zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego.

  

Konkurs o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego został ustanowiony w 1984 r. na wniosek Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przez Radę Wojewódzką NOT w Suwałkach i reaktywowany przez aktywistów NOT w 1997 r.

  

  

  

  


Alfred Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy, patronat i kapituła   Procedura   Laureaci