Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2009

Spis treści  

Strona główna WPN-u

Analizę działalności Wigierskiego Parku Narodowego za rok 2009

opracowała Aleksandra Mackiewicz  – specjalista ds. ochrony przyrody,

na podstawie materiałów uzyskanych od kierowników

komórek organizacyjnych i stanowisk WPN-u,
zatwierdził Jacek Łoziński – dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego  

  

SPIS TREŚCI

  

1. WSTĘP

1.1. Powierzchnia parku

1.1.1. Stan prawny gruntów

1.2. Wykupy gruntów i budynków

1.3. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.4. Natura 2000

1.5. Plan ochrony i plan zadań ochronnych

1.6. Łączność

  

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

3.1 Ochrona ekosystemów leśnych

3.1.1. Ochrona lasu

3.1.2. Redukcja zwierząt podlegających regulacji ilościowej

3.1.3. Hodowla lasu

3.1.4. Pozyskanie i sprzedaż drewna

3.1.5. Ochrona przeciwpożarowa

3.1.5.1. Analiza zagrożenia pożarowego w lasach

3.1.5.2. Realizacja zadań bieżących z ochrony przeciwpożarowej

3.1.5.3. Dane statystyczne występowania pożarów oraz poniesionych strat

3.1.5.4. Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku

3.2. Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych

3.2.1. Zabiegi w ekosystemach

3.2.2. Ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie

3.3. Ochrona ekosystemów wodnych

3.4. Ochrona gatunków roślin i zwierząt

3.4.1. Czynna ochrona roślin

3.4.2. Ochrona stanowisk zwierząt zagrożonych wyginięciem

3.4.3. Obserwacje rzadkich gatunków zwierząt

3.4.4. Obserwacje ptaków na jeziorze Wigry

3.4.5. Opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami

3.5. Działalność edukacyjna

3.6. Muzeum Wigier

3.7. Udostępnianie parku

3.7.1. Obsługa ruchu turystycznego i promocja

3.7.2. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

3.8. Działalność naukowa

3.9. Monitoring środowiska i przyrody

3.10. Ochrona krajobrazu

3.10.1. Zagospodarowanie przestrzenne

3.10.2. Zadrzewienia

3.11. Ochrona wartości kulturowych

3.12. Ochrona przed szkodnictwem

  

4. FINANSE

4.1. Budżet

4.2. Gospodarstwo pomocnicze

4.3. Dochody i wydatki własne

4.4. Środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł krajowych

  

5. INWESTYCJE i REMONTY

  

6. INFORMATYKA i GIS

  

7. ANALIZA STANU BHP

  

8. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

9. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

  

10. ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Dalej »