Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1999

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

12. WYKAZ TABEL, RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW

  

  

  

12.1. Tabele w tekście

  

Tabela 1. Stan bazy turystycznej i ruch turystyczny na terenie WPN w latach 1998, 1999.

Tabela 2. Rodzaje i długości szlaków turystycznych występujących w WPN i otulinie.

Tabela 3. Zestawienie obszarów ochrony ścisłej na terenie WPN.

Tabela 4. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 1999 roku.

Tabela 5. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 1990 - 1997

Tabela 6. Pożary w 1999 roku.

Tabela 7. Wskaźnik ciężkości i częstotliwości wypadków w 1999 roku.

Tabela 8. Pomiar NDN (Najwyższe Dopuszczalne Natężenie) przy pracy pilarkami - hałas.

Tabela 9. Pomiar NDN przy pracy pilarkami - wibracja

Tabela 10. Szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników WPN w 1999 roku

Tabela 11. Dochody budżetowe

Tabela 12. Wydatki budżetowe

Tabela 13. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności za 1999 rok

Tabela 14 Wnioski o dotacje składane w 1999 r.

  

  

  

12.2. Rysunki w tekście

  

Rysunek 1. Udział poszczególnych grup turystów w WPN

Rysunek 2. Turyści w poszczególnych miesiącach

Rysunek 3. Pozyskanie grubizny według gatunków

Rysunek 4. Pozyskanie grubizny według sortymentów

  

  

  

12.3. Załączniki

  

Załącznik nr 1: Zestawienie powierzchni wg kategorii użytkowania

Załącznik nr 2: Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności

Załącznik nr 3: Zestawienie powierzchni wg gmin

Załącznik nr 4: Charakterystyka działalności naukowej i dydaktycznej

Załącznik nr 5: Wykaz realizowanych prac naukowo-badawczych

Załącznik nr 6: Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚIGW i innych źródeł

Załącznik nr 7: Szkółki

Załącznik nr 8: Odnowienie i pielęgnowanie lasu

Załącznik nr 9: Ochrona lasu

Załącznik nr 10: Pozyskanie drewna

Załącznik nr 10a: Sprzedaż drewna

Załącznik nr 11a: Ośrodki Zachowawczej Hodowli Zwierząt

Załącznik nr 11b: Liczebność wybranych gatunków zwierząt w Parku

Załącznik nr 11c: Ochrona zwierząt łownych

Załącznik nr 11d: Analiza odstrzałów redukcyjnych zwierzyny

Załącznik nr 12: Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Załącznik nr 13: Czynna ochrona ichtiofauny

Załącznik nr 14: Turystyka i komunikacja

Załącznik nr 15: Zatrudnienie i wynagrodzenia

Załącznik nr 16: Wypadki przy pracy

Załącznik nr 17: Majątek Parku

Załącznik nr 18: Zestawienie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi

Załącznik nr 19: Wykaz pożarów

Załącznik nr 20: Ochrona Wigierskiego Parku Narodowego przed szkodnictwem

Załącznik nr 21: Informatyka

  

  

  

  

Dalej »