Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1999

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

  

  

6.1. Budżet

  

  

W budżecie Wigierski Park Narodowy osiągnął dochody w wysokości 61.311,52 zł, co w porównaniu z planem 54.000 zł stanowi 113,5% . Na powyższe dochody składają się:

 • dochody z tytułu dzierżawy gruntów - 5.685.42
 • wpływy za czynsze mieszkaniowe - 48.274,84
 • wpływy za korzystanie z pokoi gościnnych - 6.703,72
 • wpływy za składniki majątkowe - 647,54

Wydatki budżetowe WPN wykonał w wysokości 2.614.566,82 zł, co na planowaną kwotę 2.616.153,00 zł stanowi 99,94%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają poniższe tabele.

  

  

Tabela 11. Dochody budżetowe

  

Rozdział 4711

Lp.

Nazwa paragrafu

§§

Plan

Wykonanie

%

wykonania

1

2

3

4

5

6

1.

Dochody z dzierżaw

33

10.000

5.685,42 56,9

2.

Wpływy z usług

42

44.000

54.978,56 125

3.

Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

43

-

647,54

3.

Dochody różne

77

-

4.

Odsetki

81

-

Razem

54.000

61.311,52 113,5

  

  

Tabela 12. Wydatki budżetowe

  

Lp.

Nazwa paragrafu

§§ Plan Wykonanie %

wyk.

Rozdział 4711
1.

Wynagrodzenia osobowe

11 1.417.794,00 1.417.794,00 100
2.

Nagrody z ZFN

17 78.131,00 78.131,00 100
3.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

21 1.890,00 1.890,00 100
4.

Stypendia

24 - - -
5.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

25 1.000,00 973.02 97,3
6.

Podróże służbowe krajowe

28 6.000,00 5.228,54 87,1
7.

Podróże służbowe zagraniczne

29 2.325,00 2.325,00 100
8.

Materiały i wyposażenie

31 109.200,00 109.200,00 100
9.

Energia

35 13.700,00 13.700,00 100
10.

Usługi materialne

36 156.784,00 156.784,00 100
11.

Usługi niematerialne

37 16.800,00 16.799,83 100
12.

Kary, odsetki i sankcje

39 - - -
13.

Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki

38 - - -
14.

Różne opłaty i składki

40 21.886,00 21.884,95 100
15.

Składki na ubezpieczenia społeczne

41 277.227,00 277.806,24 100,2
16.

Składki na fundusz płac

42 37.127,00 35.761,24 96,3
17.

Odpisy na ZFŚS

43 30.004,00 30.004,00 100
18.

Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa

66 - - -
19.

Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin

67 89.520,00 89.520,00 100
20.

Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych

72 210.000,00 210.000,00 100
Razem

2.469.388,00

2.467.801,82 99,94
Rozdział 4997
1.

Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej

47 137.765,00 137.765,00 100
Rozdział 4995
1.

Podróże służbowe krajowe

28 6.000,00 6.000,00 100
-

Materiały

31 - -
3.

Usługi materialne

36 3.000,00 3.000,00 100
4

Usługi niematerialne

37 - - -
Razem rozdziały 4711+4997+4995

2.616.153,00

2.614.566,82 99,94

  

  

  

6.2. Gospodarstwo pomocnicze

  

  

W 1999 roku Gospodarstwo Pomocnicze Wigierskiego Parku Narodowego osiągnęło wpływy ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu i innych usług turystycznych, w wysokości 2.474.624 zł. Stanowi to 100,3% planowanej kwoty dochodów, którą szacowano na 2.467.015 zł. W powyższych przychodach dotacje przyznane z zewnątrz wynoszą 794.024 zł, w tym dotacja z budżetu Państwa 137.765 zł. Dodatkowe wsparcie finansowe WPN uzyskał od prywatnych darczyńców - firm i osób prywatnych. Łączna kwota darowizn wyniosła w 1999 roku 14220 zł. Przychody z dotacji stanowią 32,1% ogólnych przychodów.

Koszty realizacji zadań Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły 2.498.713 zł, co stanowi 101,3% planowanej kwoty 2.467.015 zł. Plan i wykonanie poszczególnych zadań Gospodarstwa Pomocniczego przedstawia poniższa tabela „Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności za 1999 rok” oraz załącznik nr 6 do niniejszej analizy „Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł”.

  

  

Tabela 13. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności za 1999 rok

   

dział

Typ działalności

Przychody w zł

Rozchody w zł

plan

wykonanie

plan

wykonanie

I.

Ochrona przyrodniczych i kulturowych

zasobów parków narodowych -RAZEM

1.822.752

1.843.167

1.009.539

978.354

1.

Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

1.000

615

1.000

-

2.

Ochrona ścisła

-

-

-

-

3.

Ochrona ekosystemów wodnych

480.000

484.343

230.000

232.520

4.

Ochrona ekosystemów leśnych

1.317.202

1.350.629

656.389

632.637

a

Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne

1.062.202

1.096.514

357.400

394.685

b

Hodowla lasu

150.000

150.000

200.116

136.614

c

Ochrona przed czynnikami biotycznymi

i abiotycznymi

105.000

104.115

98.873

101.338

5.

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych

-

-

7.000

2022

6.

Ochrona zwierząt

24.550

7.580

48.580

46.078

a

Ochrona zwierząt

-

-

-

18.138

b

Ochrona zwierzyny łownej

24.550

7.580

48.580

27.940

c

Ośrodki hodowli zwierząt

-

-

-

-

7.

Ochrona roślin

-

-

2.500

2.190

8.

Ochrona walorów widokowych krajobrazu

-

-

1.000

494

9.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

-

-

2.000

4.396

10.

Ochrona przed pożarami i szkodnictwem

-

-

61.070

58.017

II

Działalność naukowo-badawcza,

edukacyjna i turystyczna - RAZEM

383.100

386.799

493.188

514.634

1.

Działalność naukowo - badawcza

-

-

2.700

2.588

2.

Edukacja w zakresie ochrony przyrody

i parków narodowych

196.500

196.487

306.188

308.407

3.

Wydawnictwa

109.300

109.350

97.000

116.987

4.

Udostępnianie parku dla turystyki

45.300

48.962

55.000

54.083

5.

Monitoring przyrodniczy i techniczny

32.000

32.000

32.300

32.569

III

Pozostała działalność - RAZEM

261.163

244.658

564.288

592.871

1.

Plany ochrony i ich rewizja

203.900

203.900

160.988

162556

2.

Regulacja stanu posiadania

-

-

3.000

772

3.

Naprawy budynków i innych środków trwałych

-

-

126.300

148904

4.

Remonty dróg

-

-

10.000

12.074

5.

Transport i gospodarka warsztatowa

2.500

4.722

193.000

208.406

6.

Administracja budynków

200

391

71.000

60.159

7.

Inne - przychody konto 750 i 760

54.563

35.645

-

-

IV

Koszty zarządu

-

-

400.000

412.854

1.

BHP

-

-

48.700

39.357

2.

Szkolenia zawodowe

-

-

5.500

8.186

  OGÓŁEM

2.467.015

2.474.624

2.467.015

2.498.713

  

  

  

6.3. Fundusze celowe

  

  

W 1999 roku Wigierski Park Narodowy uzyskał dotacje na realizację następujących zadań:

 1. NFOŚiGW - Zakończenie prac nad projektem planu ochrony WPN
 2. Uniwersytet im. A.Mickiewicza Poznań - Realizacja programu pomiarowego ZMŚP w Stacji Naukowej WPN w roku hydrobiologicznym 1999
 3. NFOŚiGW - Ochrona ekosystemów lądowych WPN w 1999 r.
 4. NFOŚiGW - Rozwój funkcji edukacyjnej w WPN -10 lecie jego działalności .
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach - realizacja lokalnego programu specjalnego „Zatrudnienie”
 6. Korpus Pokoju - Organizacja szlaków rowerowych na terenie WPN
 7. NFOŚiGW - Modernizacja wylęgarni ryb w Tartaku
 8. EkoFundusz - Modernizacja wylęgarni ryb w Tartaku
 9. NFOŚiGW -Wydanie książki pt. ” X lat Wigierskiego Parku Narodowego”
 10. NFOŚiGW - Realizacja filmu dokumentalnego o WPN
 11. NFOŚiGW - Dotacja na budowę linii energetycznej z Fińskiego Funduszu Żywnościowego

Łączna kwota dotacji wyniosła 1.954.000 zł. Zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych zadań został omówiony w rozdziałach dotyczących problematyki jakiej te zadania dotyczyły. Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł z podaniem kosztów przedstawia załącznik nr 6.

W 1999 roku Wigierski Park złożył 19 wniosków o uzyskanie dotacji finansowych.

Szczegółowy wykaz wniosków składanych w 1999 roku o uzyskanie dotacji finansowych na lata 2000-2003 zawiera tabela na następnej stronie.

  

  

Tabela 14. Wnioski o dotacje składane w 1999 r.

 

Lp.

Tytuł wniosku

/ nazwa zadania

Do

kogo

Ak-

Koszt

Kwota dotacji

cept.

tys. zł

 

tys. zł

%

1 Rozwój infrastruktury turystycznej WPN

NFOŚiGW

NIE

1187,70

748,00

63
2 Ochrona ekosyst. lądowych WPN-1999 NFOŚiGW TAK

946,24

116,35

12
3 Ochrona ekosyst. lądowych WPN-2000 NFOŚiGW

?

1325,03

306,38

23
4 Turystyka aktywna na obszarze WPN STRUDER TAK

271,66

135,83

50
5 Turystyka aktywna na terenie WPN EkoFundusz NIE

627,02

215,04

34
6 Segregacja odpadów na terenie WPN PIG

Ekorozwój

?

110,00

65,50

59
7 Modernizacja systemu

ochrony przeciwpożarowej w WPN

NFOŚiGW

?

541,00

385,40

71
8 Rozwój funkcji edukacyjnej WPN

- 10-lecie działalności

NFOŚiGW TAK

179,00

150,00

84
9 System monitoringu zintegrowanego NFOŚiGW

TAK

811,70

353,50

44
10 Zaplecze edukacji kulturowej i przyrodniczej WPN Fundacja Batorego NIE

4950,00

60,00

1,2
11 Ochrona wód w zlewni jeziora Wigry1

ISPA

?

34600,00

26190,00

75
12 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

w zlewni jeziora Wigry

EkoFundusz

NIE

14400,00

2640,00

18
13 Ekspertyza - możliwości wykorzystania

ścieżki edukacji przyrodniczo-kulturowej

NFOŚiGW TAK

30,00

25,00

83
14 Wykonanie projektu realizacyjnego

„Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego w WPN”

NFOŚiGW NIE

150,00

100,00

67
15 Szkółka leśna Powały NFOŚiGW

?

3783,13

2505,70

66
16 Działalność edukacyjna WPN NFOŚiGW

?

337,00

309,00

92
17 Budowa sanitariatów i sieci wodociągowo

-kanalizacyjnej na polu namiot. „Jastrzęby

Pol.-Szwajc

Kom.Śr.Zł.

?

250,00

?

?
18 Wykup gruntów prywatnych stanowiących

enklawy w ekosystemach leśnych i ........

Pol.-Szwajc

Kom.Śr.Zł

NIE

917, 00

?

?
19 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

do modernizacji i zmiany technologii ........

NFOŚiGW

?

1722,00

540,00

31

1 wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Wigry i Urzędem Miasta Suwałki

Znak zapytania oznacza, że wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone

  

  

  

7. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

  

W 1999 roku Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego obradowała w następującym składzie:

1. prof. dr hab. Aleksander Sokołowski - Przewodniczący

2. prof. Andrzej Strumiłło - Vice Przewodniczący

3. prof. dr hab. Andrzej Hopfer

4. prof. dr hab. Roman Andrzejewski

5. prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

6. prof. dr hab. Alina Myrcha

7. prof. dr hab. Andrzej Prejs

8. dr hab. Edward Stępień

9. dr Tadeusz Krzywosz

10. dr inż. Juliusz Twaróg

11. dr inż. Andrzej Kolk

12. dr Hanna Werblan-Jakubiec

13. mgr inż. Tadeusz Chojnacki w zastępstwie mgr inż. Zbigniewa Godlewskiego

14. mgr Romuald Luto i w zastępstwie mgr inż. Dorota Krzykwa-Vaszon

15. Henryk Grabowski

16. mgr Mieczysław Grnyo

 

W roku 1999 odbyły się trzy posiedzenia Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego: 11 marca, 27 lipca i 13 października.

  

W posiedzeniu w dniu 11 marca udział wzięło 21 osób, w tym 11 członków RN WPN. W czasie obrad dyskutowano głównie nad przygotowywanymi operatami Planu Ochrony WPN (operat ochrony ekosystemów lądowych, operat ochrony zasobów i walorów przyrody nieożywionej i gleb, operat ochrony przeciwpożarowej, operat ochrony flory naczyniowej, operat ochrony fauny, operat ochrony ekosystemów wodnych). Po wysłuchaniu informacji i dyskusji RN WPN pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedstawione propozycje operatów, z wyjątkiem operatu ochrony fauny, zalecając jego korektę zgodnie z opinią Dyrekcji Parku. Następnie Dyr. przedstawił ramowy program działalności Pracowni Naukowo-Badawczej WPN na trzy lata.

  

Drugie posiedzenia Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego odbyło się 27 lipca 1999 roku. Wzięło w nim udział 14 osób, w tym 8 członków RN WPN. Podobnie jak poprzednie posiedzenie, to również poświęcone było w większości zagadnieniom związanym z Planem Ochrony Parku. Dyskutowano operaty: ochrony ekosystemów lądowych, ochrony flory roślin naczyniowych, zagospodarowania turystycznego, ochrony zasobów i walorów przyrody nieożywionej i gleb, operat ochrony ekosystemów wodnych oraz operat ochrony fauny. Rada Naukowa WPN pozytywnie zaopiniowała wszystkie przedstawione operaty. Skład RN WPN powiększony został o trzech nowych członków: Mieczysław Grnyo - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin „Wigry”, reprezentujący samorząd lokalny, wojewódzki Konserwator Przyrody w Województwie Podlaskim - Romuald Luto i Henryk Grabowski, prezes suwalskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

  

W trzecim posiedzeniu Rady Naukowej WPN, które odbyło się 13 października 1999 roku, udział wzięło 19 osób, w tym 8 członków RN WPN. W czasie obrad zaopiniowano teksty operatów Planu Ochrony WPN (operat zagospodarowania przestrzennego, operat ochrony zasobów i walorów przyrody nieożywionej i gleb, operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych, operat zagospodarowania turystycznego oraz wstępna wersja operatu generalnego). Po wysłuchaniu wystąpień referentów oraz dyskusji Rada Naukowa WPN pozytywnie zaopiniowała przedstawione opracowania.

  

Z dniem 31.12.1999 roku zakończyła się kadencja Rady w dotychczasowym składzie.

  

  

  

8. KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

  

  

8.1. Kontrole wewnętrzne

  

 1. Straż Parku przez cały rok penetrowała cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego. Były to patrole samochodowe i piesze oraz patrole łodzią motorową i wiosłową po akwenach i ciekach wodnych WPN. W działaniach tych uczestniczyli również inni pracownicy Parku. W miesiącach letnich od czerwca do września w weekendy regularnie miały miejsce wspólne patrole z Policją, zarówno po jeziorze Wigry łodzią motorową, jak i po drogach, polach namiotowych oraz kąpieliskach na terenie WPN. Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przyrody w sytuacjach szczególnego ich naruszenia 22 osoby ukarano mandatami na łączną sumę 545,00 zł.

 2. W dniu 29.10.1999 roku pracownik służb bhp w WPN - inż. Wojciech Kamiński przeprowadził kontrolę z zakresu bezpieczeństwa i higieny podczas mechanicznego pozyskiwania drewna. Kontrola obejmowała znajomość i przestrzeganie przez pracowników zasad bhp. Ponadto przeprowadzono badania natężenia czynników uciążliwych dla zdrowia.

 3. Jesienią 1999 roku przeprowadzono inwentaryzację trwałych składników majątkowych Parku. Nie stwierdzono ubytków tych środków.

 4. Kontroli podlegały także służby dozoru. Praca ich była kontrolowana szczególnie nocą. W tym zakresie także nie stwierdzono nieprawidłowości.

  

  

8.2. Kontrole zewnętrzne

  

  

W 1999 roku w Wigierskim Parku Narodowym odbyło się 5 kontroli zewnętrznych.

Zakresy, czas trwania oraz nazwy instytucji i nazwiska osób kontrolujących przedstawiają się następująco:

 1. W dniach 8-9.04.1999 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez mgr inż. Kazimierza Hałaburdę, inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola miała na celu ocenę przestrzegania przez WPN przepisów z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP. Wnioski pokontrolne zostały zrealizowane a WPN udzielił pisemnej informacji o ich realizacji.
 2. Dnia 20.04.1999 r. odbyła się kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, przeprowadzona przez st. kpt. mgr inż. Dariusza Siwickiego - Zastępcę komendanta Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach i mł. kpt. mgr inż. Leszka Krzyżewskiego - St. Inspektora Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. W toku kontroli nie wykryto żadnych nieprawidłowości.
 3. Dnia 29.09.1999 r. odbyła się kontrola sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej, przeprowadzona przez Jerzego Kaźmierczuka i Wiesława Kiryluka z Zarządu Okręgowego PAR w Białymstoku. W wyniku kontroli stwierdzono zawyżoną moc 5 nadajników. Nieprawidłowości te zostały usunięte.
 4. Dnia 27.10.1999 r. odbyła się kontrola wylęgarni ryb WPN. Kontolę przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Pilawa i Bogusław Misiak - Powiatowy Inspektor ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Suawałkach. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 5. Dnia 24.11.1999 r. odbyła się kontrola sieci RRL, przeprowadzona przez Wiesława Kiryluka i Annę Pilarską z Zarządu Okręgowego PAR w Białymstoku. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

  

  

  

Dalej »