.

9. WSPÓŁPRACA

9.1 Współpraca krajowa

9.2 Współpraca zagraniczna

 


 

 

9.1 Współpraca krajowa

Dobrze rozwija się współpraca z samorządami, w ramach Forum Samorządowego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej. Forum jest członkiem stowarzyszonym Europejskiej Fundacji Lasów i Jezior FONDELF. Celem fundacji jest ochrona zasobów naturalnych, a zwłaszcza jezior i lasów. Członkostwo w niej stwarza możliwość ubiegania się o środki finansowe i subwencje w Unii Europejskiej. WPN aktywnie uczestniczy w pracach związanych z członkostwem w FONDELF-ie. W dniu 19 maja gościliśmy w Parku, na sesji terenowej, członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Z ramienia Forum Samorządowego, Wigierski Park Narodowy opracował i przedstawił wstępne projekty, które spotkały się z uznaniem i akceptacją członków fundacji. Pierwszy z nich związany jest z zagospodarowaniem międzynarodowej szlaku turystycznego E-11, który przebiega przez WPN. Drugi projekt dotyczy wspierania hodowli ryb i ochrony zbiorników wodnych w naszym regionie. W czerwcu 2001 roku WPN podpisał umowę z Forum Samorządowym, zgodnie z którą zobowiązał się wykonywać czynności związane z obsługą Sekretariatu Forum w kontaktach z Fundacją Lasów i Jezior "FONDELF". Samorządy sfinansowały podróż pracownika WPN na posiedzenie FONDELF w Hiszpanii, gdzie prezentowane były projekty opracowane przez WPN.

 

Dnia 8 lutego Dyrektor WPN podpisał porozumienie o współpracy z samorządami i innymi organizacjami z Suwałk, w sprawie wspólnego przygotowania i przedłożenia aplikacji "Lokalne Spółdzielnie Pracy", do programu "Bezrobocie - co robić", finansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności i realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Wigierski Park Narodowy udzielił pomocy Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Suwałkach w organizacji zimowiska dla dzieci. WPN zorganizował dzieciom "Dzień z przyrodą".

 

WPN, wraz z innymi suwalskimi organizacjami, był współorganizatorem Światowego Zjazdu Suwalczan, który odbył się w dniach 29.06 - 1.07.2001. Nasz Park zorganizował seminarium "Turystyka na obszarach chronionych, na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego".

 

W ramach dobrej współpracy z Forum Samorządowym Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej, w sierpniu 2001 Wigierski Park Narodowy aktywnie uczestniczył w obsłudze wizyty przedstawicieli Departamentu JURA z Francji.

 

Dnia 5 września 2001 roku WPN podpisał porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Suwałkach, w sprawie wspólnego prowadzenia warsztatów rzeźbiarskich w drewnie, w czasie 6 października 2001 - 25 maj 2002.

 

 

Poniżej przedstawiono pozostałe instytucje, z którymi Wigierski Park Narodowy współpracował w 2001 roku.

 

W zakresie ochrony ekosystemów lądowych:

1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,

2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach i Augustowie,

5. Ochotnicze Straże Pożarne

6. Nadleśnictwa Suwałki, Głęboki Bród, Syców

7. Instytut Badawczy Leśnictwa,

8. Leśny Bank Genów w Kostrzycy,

9. Urząd Gminy w Suwałkach, Krasnopolu, Nowince, Gibach

10. Polski Związek Łowiecki,

11. Zespół Ochrony Lasu w Olsztynie.

12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

13. Urzędy Gminy w Suwałkach, Krasnopolu, Nowince, Gibach

 

W zakresie turystyki:

1. PTTK Oddział Suwałki

2. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

3. Muzeum Okręgowe w Suwałkach

4. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki

5. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu "NIEMEN"

6. Urząd Miasta Suwałki

7. Urzędy Gmin: Suwałki, Nowinka

8. Starostwo Powiatowe Suwałki

9. Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski

10. Zespół Placówek Pracy Pozaszkolnej

11. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej

12. Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Suwałki

13. Biuro Turystyczne Agro-Universal

14. Biuro Turystyczne Rainbow Tours Białystok

15. Biuro Turystyczne Furnel Travel Warszawa

16. Nature Travel Białystok

17. Biuro Turystyczne PTI Panoramica Touristik International Roggentin Niemcy

18. Travel Projekt Warszawa

19. Biuro Podróży Aktiv Tours Gdańsk

20. Polskie Biuro Podróży Licencja ORBIS Augustów

21. Biuro Turystyczne EKO-TOURIST

22. Biuro Turystyczne Firts Class Warszawa

23. Biuro Podróży KAMPIO Warszawa

24. Biuro Podróży "AMIDA" Bielsko-Biała

25. Biuro Turystyczne "Światowid" Ełk

26. GAMS Suwałki

27. Muzeum Przyrody w Drozdowie

28. Podlaski Urząd Wojewódzki - Wydział d/s Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

29. Politechnika Białostocka - Katedra Turystyki i Rekreacji

30. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

31. Ministerstwo Środowiska Biuro Edukacji i Komunikacji Społecznej

32. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

33. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

34. Sołtysi wsi położonych na terenie Parku

35. Właściciele kwater agroturystycznych a zwłaszcza z:

a) Zofia Tarasiewicz Tartak

b) Stanisław Huryn Płociczno-Tartak

c)Janusz Trocki Leszczewek

d) Bogdan Łukowski Stary Folwark

e) Irena, Wacław Kulbaccy Bryzgiel

 

W zakresie edukacji środowiskowej:

1. szkoły trzech powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego (w tym także oczywiście szkoły z terenu WPN i otuliny). Współpraca dotyczyła: organizacji i współorganizacji konkursów, warsztatów, imprez o charakterze i zajęć ekologicznych. W szkołach realizujemy prelekcje, przekazujemy liczne materiały edukacyjne dla nauczycieli i dla młodzieży, uczestniczymy w wydarzeniach z życia szkoły;

2. Instytut Biologii Środowiskowej UJ - praktyki studenckie i realizacja prac magisterskich;

3. Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu - praktyki studenckie i realizacja prac magisterskich;

4. Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego - praktyki studenckie i realizacja prac magisterskich;

5. Wydział Biologii Uniwersytetu im. Marii Curie w Lublinie - praktyki studenckie;

6. Wydział Socjologii Uniwersytet Białostocki - praktyki studenckie;

7. Biuro Zielonych Płuc Polski - współpraca w zakresie redagowania Serwisu Przyrodniczego;

8. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach - współpracujemy przy realizacji programów edukacyjnych;

9. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki - współpracowaliśmy przy organizacji warsztatów rzeźbiarskich dla młodzieży i starszych;

10. PTTK - współpracowaliśmy przy organizacji imprez masowych (Raj Wielodyscyplinowy po WPN);

11. parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego - wymieniamy materiały edukacyjne, realizujemy wspólne imprezy i konkursy dla młodzieży (Sztafeta Rowerowa);

12. Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie - zorganizowana została ekspozycja etnograficzna WPN w Muzeum w Drozdowie. Ponadto wzięliśmy udział w organizowanych przez Muzeum obchodach Dnia Ziemi , dając cykl prelekcji w szkołach;

13. Biblioteka Publiczna w Suwałkach - współorganizujemy cykle wykładów i zajęć dla młodzieży ze szkół suwalskich pod hasłem "Moja Mała Ojczyzna";

14. organizacja ekologiczna "Pracownia na Rzecz wszystkich Istot" - współorganizacja warsztatów artystycznych;

15. Stowarzyszenie Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski

 

W zakresie badań naukowych i monitoringu środowiska:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (w zakresie prowadzenia wspólnych badań)

2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (w zakresie organizowania wspólnych badań),

3. Akademia Rolnicza w Poznaniu (w zakresie badań entomologicznych)

4. GIOŚ (w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego),

5. Instytut Badawczy Leśnictwa - Warszawa (w zakresie konsultacji),

6. IMGW Białystok (w zakresie konsultacji i wymiany danych)

7. Instytut Ochrony Środowiska (w zakresie wymiany danych i konsultacji dot. zintegrowanego monitoringu środowiska),

8. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań naukowych),

9. Ogród Botaniczny w Warszawie (w zakresie realizacji programów naukowo-badawczych, w tym badań roślin rzadkich i zagrożonych w WPN),

10. Państwowy Instytut Geologiczny (w zakresie monitoringu wód podziemnych),

11. Uniwersytet Gdański (w zakresie prowadzenia badań),

12. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie realizacji programu pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego)

13. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku (w zakresie wymiany informacji i prowadzenia wspólnych badań).

14. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (w zakresie prowadzenia badań)

15. Uniwersytet Wrocławski (w zakresie prowadzenia badań naukowych i konsultacji)

16. Uniwersytet w Białymstoku (w zakresie konsultacji)

17. Uniwersytet Łódzki (w zakresie prowadzenia badań naukowych i konsultacji)

 

W zakresie pomocy finansowej:

1. Fundacja EkoFundusz w Warszawie.

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Polsko - Szwajcarska Komisja Środków Złotowych.

5. Ministerstwo Gospodarki

6. Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

7. Prywatni darczyńcy - darowizny finansowe na rzecz Parku

 

W zakresie realizacji Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego oraz Centrum Energii Odnawialnych:

1. Generalny Konserwator Zabytków w Warszawie

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Warszawie

4. Bałtyckie Centrum Energii Odnawialnych

5. Agencja Techniki i Technologii w Warszawie

6. Euroregion Niemen

7. Polsko Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich

8. Ministerstwo Środowiska Komisja Współpracy Polsko - Duńskiej

 

W zakresie ochrony wartości kulturowych

1. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie

2. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach

 

W zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz ochrony mienia:

1. Miejskie i Powiatowe Komendy Policji w Suwałkach, Sejnach, Augustowie.

2. Prokuratury Rejonowe w Suwałkach, Augustowie i Sejnach.

 

W zakresie ochrony wód i ichtiofauny:

1. Urząd Miasta Suwałki

2. Stowarzyszenie Gmin "Wigry"

3. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach.

4. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

 

W zakresie zrównoważonego rozwoju regionu:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

2. Stowarzyszenie Gmin "Wigry"

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

4. Urzędy Gmin: Suwałki, Giby, Krasnopol, Nowinka

5. Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku - w 2001 roku przystąpił do opracowania wojewódzkiego "Programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska". Przedstawiciel WPN uczestniczył w pracach Zespołu Konsultacyjnego.

 

 

 

 

9.2 Współpraca zagraniczna

 

I. WSPÓŁPRACA Z FRANCUSKIMI PARKAMI REGIONALNYMI

W ramach współpracy polsko-francuskiej, naturalne parki regionalne i ich polskie odpowiedniki rozwijają owocne i wzbogacające kontakty trwające już od prawie 10 lat na terenie Zielonych Płuc Polski. Ważnym elementem tej współpracy jest umowa zawarta w 1998 r, pomiędzy Federacja Parków Regionalnych Francji a Stowarzyszeniem Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski, w działaniach którego czynnie uczestniczy Wigierski Park Narodowy

 

Wyrazem tej współpracy są:

  

Tabela 26. Wizyty studialne we Francji w 2001 roku

Temat

Miejsce seminarium

Termin

Liczba uczestników

Bioróżnorodność

Park Regionalny Brenne

01.04.-14.04

2 pracowników WPN
2 pracowników Inspekcji
 Ochrony Środowiska

Turystyka na obszarach
chronionych

PNR Brenne
PNR Loire Anjou Touraine
PNR Livradois-Forez
PNR Ballons des Voges

18.08-02.09

4 pracowników WPN

Edukacja środowiskowa
w parkach

PNR Brenne
PNR Haut Jura
PNR Loir Anjou Touraine
PNR Marais du Cotentin
et du Bessin

17.09 - 30.09

4 pracowników WPN

Współpraca z
samorządami

PNR Brenne
PNR Pilat
PNR Foret d’Orient

19.11 - 30.11

4 pracowników WPN
3 przedstawicieli
samorządów lokalnych

 

 

Podczas dwóch wyjazdów nawiązane zostały nowe kontakty i w grudniu odbyły się pierwsze rozmowy o rozpoczęciu współpracy z:

Niezależnie od dotychczasowej współpracy z Parkiem Brenne, w ramach programu Leonardo Da Vinci, prowadzone są prace nad przygotowaniem wniosku do programu Leonardo Da Vinci we Francji, o rozpoczęcie wymiany doświadczeń w Polsce w następujących tematach:

Dnia 24 listopada 2001 roku, specjalista ds. współpracy z zagranicą wziął udział w konferencji "Współpraca i solidarność regionów w działaniach międzynarodowych. Decentralizacja.", TOURS , Francja.

 

W dniach 3 - 21 grudnia 2001 roku, specjalista ds. współpracy z zagranicą odbył wizytę studialną w Federacji Francuskich Naturalnych Parków Regionalnych w Paryżu, na zaproszenie Federacji Europark. Głównym celem wyjazdu było:

 

 

II. WSPÓŁPRACA Z DZIELNICĄ TREPTOW-KÖPENICK (BERLIN)

Bezirksamt Treptow-Köpenick w Berlinie zaprosił do wzięcia udziału w wizycie studialnej pracowników Wigierskiego Parku Narodowego w ramach projektu SEED (współpraca ekologiczna i edukacji ekologicznej), w dniach 17 - 18 grudnia 2001 roku.

 

W wizycie studialnej wzięło udział trzech pracowników Wigierskiego Parku Narodowego: Zdzisław Szkiruć, Tomasz Huszcza i Maciej Ambrosiewicz. Tematem wiodącym była wymiana doświadczeń, dotyczących rozwoju zrównoważonego i edukacji ekologicznej. W czasie wizyty zwiedzono Haus Natur und Umwelt (Dom Natury i Środowiska), Lehrkabinett w Mueggelbergen (ośrodek edukacji ekologicznej), Stowarzyszenie BWSG (Stowarzyszenie Jachtowe), stację łodzi z napędem elektrycznym i słonecznym, osiedle ekologiczne. Na zakończenie odbyło się spotkanie w ratuszu dzielnicy Köpenick. W czasie spotkania zakreślono możliwości współpracy pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym a Bezirksamt Treptow-Köpenick. Skoncentrowano się na wymianie młodzieży z Suwalszczyzny i Berlina oraz wymianie specjalistów I wspólnej realizacji projektów proekologicznych.

 

 

III. WSPÓŁPRACA Z MUZEUM AQUA W SILKEBORG, DANIA

W 2001 roku pracownicy WPN już po raz drugi odwiedzili muzeum "Aqua" (pierwsza wizyta miała miejsce w 2000 roku). Tym razem uczestnikami wyjazdu byli również projektanci muzeum WPN im. A. Lityńskiego. Celem wizyty było zapoznanie się ze szczegółami technicznymi duńskiego obiektu i jego funkcjonowaniem. Muzeum w Starym Folwarku będzie częściowo wzorowane na muzeum z Silkeborgu. WPN ma zamiar zaprosić duńskich speclalistów do współpracy przy organizowaniu muzeum nad Wigrami.

 

 

IV. WSPÓŁPRACA Z POWIATEM I PARKIEM NARODOWYM MÜRITZ (NIEMCY)

W dniach 3 - 8 maja 2001 r. 3 pracowników WPN (Wojciech Kamiński, Marek Jeromin, Piotr Rogala) uczestniczyło w międzynarodowej imprezie "Tydzień Niemiecko - Polski 2001" w Powiecie Müritz. WPN prezentował tam ekspozycję na Święcie Europy. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i stanowiła doskonałą promocję Suwalszczyzny za granicą.

 

W dniach 13 - 19 pażdziernika, Joanna Dąbrowska odbyła wizytę studialną w ośrodku edukacyjnym "Jugendwaldheim" w Parku Narodowym Müritz. Głównym celem wyjazdu było praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem edukacji środowiskowej w niemieckich parkach narodowych. Wyjazd finansowała Federacja Europarc. Spotkanie odbyło się w Parku Narodowym Niskie Tatry (Słowacja).

 

 

V. WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA.

Dyrektor WPN wszedł w skład grupy roboczej do spraw współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko - Litewskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej.

 

Dyrektor WPN uczestniczył w seminarium "Współpraca transgraniczna w rejonie Jeziora Wisztyniec", które odbyło się w dniach 25 - 26 maja w mieście Niestierow, w Obwodzie Kaliningradzkim. Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości lokalnej współpracy transgranicznej pomiędzy rejonem jeziora Wisztynieckiego oraz przylegającymi do niego chronionymi obszarami w Polsce i na Litwie. Organizatorem imprezy był Kaliningradzki Komitet ds. Środowiska oraz Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DEPA).

 

 

VI. POZOSTAŁA WSPÓŁPRACA

W dniach 18 - 22.04.2001 dyrektor WPN uczestniczył w III Międzynarodowym spotkaniu roboczym Programu SEED/ECOS - Ouverture - "Zrównoważony Europejski Rozwój Gospodarczy". Spotkanie miało miejsce w Turynie (Włochy) i było połączone z Targami Ochrony Środowiska EXPO.

 

W dniach 19 - 20 czerwca, zastępca dyrektora WPN Maciej Kamiński, brał udział w konferencji końcowej projektu "Turystyka wysokiej jakości - zrównoważony rozwój w newralgicznych obszarach czterech regionu Morza Bałtyckiego". Spotkanie odbyło się Neubrandenburgu (Niemcy).

 

W dniach 27.08 - 1.09, Joanna Dąbrowska wzięła udział w seminarium "Public relations for Protected Areas". Wyjazd odbył się na zaproszenie KZPN, a finansowany był przez Federację Europarc, w ramach programu Europarc Expertise Exchange. Celem seminarium było aktywne szkolenie w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku i pozyskiwania poparcia społecznego dla funkcjonowania obszarów chronionych.

 

 

 

 

 

.