.

10. REALIZACJA WNIOSKÓW Z 2000 ROKU

 


 

 

1. Kontynuowanie działań związanych z rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej wokół jeziora Wigry. W 2001 Fundusz ISPA przyjął do dofinansowania przedsięwzięcie "Ochrona wód w zlewni jeziora Wigry - grupa projektów w zakresie kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę". O akceptacji wniosku zadecydował fakt istnienia parku narodowego. Zatwierdzony projekt przewiduje kompleksowe rozwiązanie problemu kanalizacji i zaopatrzenia w wodę we wsiach: Krzywe, Leszczewek, Stary Folwark, Tartak, Cimochowizna. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Suwałkach.

 

2. Opracowanie projektów Muzeum Przyrodniczego im. A. Lityńskiego i Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego. Projekty techniczne są na ukończeniu.

 

3. Kontynuowanie działalności edukacyjnej, w tym przede wszystkim:

4. Kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym Parku. Główne działania to:

5. Zakończenie modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej WPN i dostosowanie do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Przy pomocy dotacji NFOŚiGW zakończono w 2001 roku modernizację sieci łączności bezprzewodowej. Zakupiono 11 kompletów radiotelefonów przenośnych firmy MOTOROLA oraz jeden komplet radiotelefonu przewoźnego firmy YAESU. Wykonano 3 stacje przekaźnikowe.

 

6. Organizacja Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP). Zadania nie zrealizowano z powodu braku środków.

 

 

 

  

  

.