.

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

6.1 Budżet

6.2 Gospodarstwo pomocnicze

6.3 Środek specjalny

6.4 Fundusze celowe

  


  

6.3 Środek specjalny

Przychody środka specjalnego stanowiły darowizny i dobrowolne wpłaty uzyskane od prywatnych darczyńców - firm i osób prywatnych. Łączna kwota darowizn wyniosła w 2001 roku 11.330 zł , odsetki stanowiły 221,61 zł.

   

Tabela 23 Przychody środka specjalnego w 2001 roku

Dział 925, Rozdział 92501

Lp.

Nazwa Paragrafu

§§

Plan

Wykonanie przychodów

% wykonania

1.

Otrzymane darowizny w postaci
pieniężnej

096

11.330

11.330,00

100%

2.

Pozostałe odsetki

092

-

221,61

-

Razem

11.300

11.551,61

101,96%

 

  

Wydatki środka specjalnego realizowane były na utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego i inne zadania z zakresu ochrony przyrody, podróże służbowe zagraniczne oraz zakup gruntów. Plan wydatków środka specjalnego w 2001 roku kształtował się w kwocie 11.330 zł , wydatkowano środki łącznie z odsetkami bankowymi w kwocie 11.551,61 zł.

 

Tabela 24 Wydatki środka specjalnego w 2001 roku

Dział 925, Rozdział 92501

Lp.

Nazwa Paragrafu

§§

Plan

Wykonanie wydatków

% wykonania

1.

Zakup usług pozostałych

4300

6.930

7.151,61

103,2%

2.

Podróże służbowe zagraniczne

4420

2.000

2.000,00

100%

3.

Wydatki na zakupy inwestycyjne
środków specjalnych

6100

2.400

2.400,00

100%

Razem

11.330

11.551,61

101,96%

 

 

 

 

6.4 Fundusze celowe

W 2001 roku Wigierski Park złożył 21 wniosków o uzyskanie dotacji finansowych. Spośród nich, do końca 2001 roku 2 z nich uzyskały akceptację, 8 oczekiwało na decyzję i 11 zostało odrzuconych.

  

Szczegółowy wykaz wniosków składanych w 2001 roku o uzyskanie dotacji finansowych na lata 2001-2003 zawiera tabela.

  

Tabela 25 Wnioski o dotacje składane w 2001 r.

Lp.

Tytuł wniosku / nazwa zadania

Do kogo

Koszt
[tys. zł]

Dotacja
[tys. zł]

Akcept.

1

Zagospodarowanie pola namiotowego
 “Jastrzęby”

Minister
Gospodarki

438,12

54

NIE

2

Doskonalenie systemu monitoringu WPN

NFOŚiGW

167

160

NIE

3

Ochrona wód w zlewni jeziora Wigry

NFOŚiGW

645,4

356,5

TAK

4

Węzeł sanitarny Krzywe

NFOŚiGW

294,5

284,5

?

5

Organizacja konferencji “Rozwój regionalny
w oparciu o obszary chronione Francji
i Polski”

NFOŚiGW

97,3

14,1

TAK

6

Szkolenie “Turystyka aktywna na obszarach
chronionych województwa podlaskiego”

Minister
Gospodarki

77,45

37,1

?

7

Szkółka leśna Powały

EkoFundusz

1726,73

1359

?

8

Ochrona różnorodności biologicznej
wybranych środowisk Parku

NFOŚiGW

548

536

?

9

Rekultywacja terenu i likwidacja starych
składowisk odpadów

NFOŚiGW

160,1

160,1

NIE

10

Czynna ochrona ichtiofauny w wybranych
ekosystemach wodnych Wigierskiego PN

NFOŚiGW

376,9

82

NIE

11

Wykorzystanie energii słonecznej do
wytwarzania c.w.u. - i ograniczenie zużycia
energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
WPN

NFOŚiGW

1853

1236

?

12

Przedsięwzięcia edukacyjne WPN w 2002 r.

NFOŚiGW

888,74

857,94

?

13

Ochrona ekosystemów lądowych WPN -
2002

NFOŚiGW

1574,3

707,5

?

14

Czynna ochrona ichtiofauny w wybranych
ekosystemach wodnych Wigierskiego PN

EkoFundusz

424,4

200,9

?

15

Warsztaty ekoturystyczne “Turystyka a
ekorozwój na obszarach chronionych WPN”

NFOŚiGW

26,58

21,88

NIE

16

Imprezy edukacyjno-turystyczne pod hasłem
“Jak kształtować postawy proekologiczne”

NFOŚiGW

34,1

 

15

NIE

17

Ginące zawody w okolicach jeziora Wigry

Ministrer.
 Kultury

15

7

NIE

18

Restytucja ginących zawodów i rzemiosł
w okolicach jeziora Wigry

Euroregion
 Niemen

23

15

NIE

19

Wydanie książki z badań nad strukturą
i funkcjonowaniem WPN

WFOŚiGW

62

49,6

NIE

20

Przedsięwzięcia edukacyjne WPN

WFOŚiGW

45

35

NIE

21

Stan przygotowań parków narodowych i
krajobrazowych Polski do integracji z Unią
Europejską, w zakresie metod współpracy z samorządami i realizacji zasad rozwoju
zrównoważonego, w odniesieniu do
doświadczeń francuskich

Komisja
 Europejska

Program ACCESS

Małe Projekty

174

154

NIE

 

RAZEM

 

9651,62

6343,12

 

? - znak zapytania oznacza, że wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone

 

 

W 2001 roku Wigierski Park Narodowy uzyskał dotacje na realizację 12 zadań. Łączna kwota dotacji wyniosła 1.579.900 zł. Zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych zadań został omówiony w rozdziałach dotyczących problematyki jakiej te zadania dotyczyły. Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł z podaniem kosztów przedstawia załącznik nr 6.

 

 

 

.