.

7. RADA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 


 

W 2001 roku odbyły się 2 posiedzenia Rady Wigierskiego Parku Narodowego.

 

W pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 26 kwietnia 2001 roku, udział wzięło 10 członków RWPN oraz 8 pracowników. Obrady przebiegały według następującego programu:

 

1. Wręczono nominacje Członkom Rady WPN nie obecnym na poprzednim posiedzeniu: prof. Edwardowi Stępniowi i prof. Andrzejowi Hopferowi.

 

2. Omówiono zadania na rok bieżący, realizowane w oparciu o środki uzyskane z różnych źródeł, referował przez Dyr. Z. Bogusławski. Rada WPN pozytywnie zaopiniowała bieżące działania Parku oraz zamierzenia na najbliższy okres.

 

3. Mgr J. Kamińska przedstawiła zebranym wnioski samorządów gmin Suwałki i Krasnopol w sprawie zmiany sposobu użytkowania gruntów na budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne. Następnie Dyr. Z. Szkiruć poprosił Radę WPN o opinię w sprawie planowanej budowy pensjonatu w Starym Folwarku. Rada Wigierskiego Parku Narodowego po wysłuchaniu informacji podtrzymała swoje stanowisko zawarte w Planie Ochrony Parku, dotyczące omawianych części Parku.

 

4. Dyr. Z. Szkiruć poinformował zebranych o uzyskaniu środków na wykonanie projektu muzeum i. A. Lityńskiego w Starym Folwarku. Starostowie trzech powiatów i Prezydent miasta Suwałki zwrócili się z prośbą do dyrekcji WPN o przygotowanie, przy współpracy z innymi instytucjami, wniosku do fundacji "FONDELF", dot. promocji turystyki na obszarze Suwalszczyzny. Do KBN został złożony wniosek, dot. Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego i Centrum Energii Odnawialnych. W dniu 1 czerwca ogłoszone zostaną wyniki konkursu "Ocalić od zapomnienia", a ekspozycja zebranych dzięki niemu zabytków umieszczona zostanie w przerobionym na ten cel budynku gospodarczym. Niedawno grupa 4 osób, w tym dwóch pracowników Parku, przebywała we Francji, w ramach wymiany finansowanej przez fundację "Leonardo Da Vinci". W dniach 22-26 maja odbędzie się druga "Sztafeta obszarów chronionych województwa podlaskiego", powstała z inicjatywy WPN z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych. Park próbuje znaleźć środki na unieszkodliwianie azbestu pochodzącego z eternitowych dachów, których na naszym terenie jest ponad 8 tys. m2. Park planuje przy pomocy finansowej NFOŚiGW wydanie nowych materiałów edukacyjnych oraz urządzenie ścieżki edukacyjnej "Jeziora" nad Zatoką Słupiańską. Głośna ostatnio sprawa tzw. serwitutów brzegowych nie jest jeszcze zakończona. Sąd w Białymstoku zasądził na korzyść trzech mieszkańców Rosochatego Rogu, zezwalając im na połów ryb z brzegu, bez łódek, na własne potrzeby, z zachowaniem okresów ochronnych. Dyrekcja Parku uważa jednak, że zapis sądowy jest bardzo niejednoznaczny i kieruje wniosek do Sądu o uściślenie zapisów. Jednocześnie zamierza zwrócić się do Wojewody o przymusowy wykup przyznanych mieszkańcom Rosochatego Rogu uprawnień. Dyr. Z. Szkiruć poprosił członków R WPN o opinię w sprawie zwiększenia dopuszczalnej ładowności pojazdów poruszających się po drodze Stary Folwark - Krzywe do przejścia w Ogrodnikach. Rada Wigierskiego Parku Narodowego podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko i nie wyraziła zgody na zwiększenie ładowności pojazdów poruszających się drogą Krzywe - Ogrodniki.

 

5. Następnie zaprezentowano pierwszy numer kwartalnika "Wigry", w skład redakcji którego wchodzą: dyr. M. Kamiński, mgr M. Huszcza oraz kierownicy działów. Prof. A. Sokołowski w imieniu całej Rady WPN wyraził zadowolenie z urzeczywistnienia idei kwartalnika. Zachęcił też członków Rady do wzięcia udziału w redagowaniu czasopisma.

 

W drugim posiedzeniu Rady Wigierskiego Parku Narodowego, które miało miejsce w dniach 11-12 października 2001 roku, udział wzięło 6 członków RWPN oraz 9 pracowników Parku i 2 zaproszonych gości. Pierwszego dnia, w czwartek obrady przebiegały według następującego programu:

 

1. Prezentacja założeń architektoniczno-urbanistycznych Muzeum im. A. Lityńskiego w Starym Folwarku oraz dyskusja nad scenariuszem wystaw. Dyr. Z. Szkiruć poprosił członków Rady WPN o ustosunkowanie się do projektu muzeum im. Alfreda Lityńkiego, które ma powstać w Starym Folwarku. W wyniku przetargu spośród 3 oferentów wyłoniono firmę "Atelier ZETTA", która wykonała projekt techniczny muzeum. Opracowano również program wystaw w poszczególnych pomieszczeniach. Rada Wigierskiego Parku Narodowego po wysłuchaniu informacji na temat głównych założeń architektoniczno-urbanistycznych dotyczących planowanego muzeum im. A. Lityńskiego w Starym Folwarku w pełni zaakceptowała te założenia, uważając, że odpowiadają one potrzebom Wigierskiego Parku Narodowego w zakresie pełnionych funkcji dydaktyczno-turystycznych. Pozytywnie zaopiniowała również wstępny projekt scenariusza wystaw w przyszłym muzeum.

 

2. Dr L. Krzysztofiak wymienił najważniejsze zadania pracowni, która obejmują nie tylko naukę ale i dydaktykę oraz monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej Parku. Udział Pracowni w działalności edukacyjnej Parku polega między innymi na przygotowywaniu folderów, przewodników po ścieżkach edukacyjnych i plakatów. Znacząca część działalności pracowni związana jest ze Stacją Bazową ZMŚP - jedną z 7 istniejących w Polsce. Badania monitoringowe, dofinansowywane przez NFOŚ, a koordynowane przez prof. Kostrzewskiego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, obejmują nie tylko zlewnię eksperymentalną (fragment doliny Czarnej Hańczy) ale i pozostałą powierzchnię Parku. Rada Wigierskiego Parku Narodowego po wysłuchaniu przedstawionych informacji przyjęła do akceptującej wiadomości działalność Pracowni Naukowo-Badawczej WPN.

 

3. Po południu członkowie Rady wzięli udział w terenowej wizytacji nowych urządzeń turystycznych i powierzchni leśnych, na których prowadzone są zabiegi ochronne. Dzień zakończył się kolacją i ogniskiem w "Puszczyku".

 

Drugiego dnia kontynuowano obrady:

 

1. Dyr. Z. Szkiruć rozpoczął posiedzenie informacją o planowanym nowym statucie Parku.

 

2. Główne zamierzenia na rok 2001 przedstawił Dyr. Z. Bogusławski. Dzięki wpływom ze sprzedaży drewna i dotacji NFOŚiGW Park jest w stanie wykonać w całości zadania ochronne, dotyczące ekosystemów leśnych. Na terenach bagiennych, w ramach prac ochronnych, prowadzi się wstrzymywanie sukcesji roślinnej.

 

3. Dyr. Z. Szkiruć przedstawił swoje wątpliwości co do poprawek w nowej ustawie o ochronie przyrody, w myśl których dyrektor parku narodowego powinien przejąć kontrolę nad całością turystyki prowadzonej na terenie parku. Dyrektor podkreślił następnie konieczność zwiększenia w stosunku do lat poprzednich liczby redukowanej zwierzyny z powodu wzrostu powodowanych przez nią szkód. Należy poważnie potraktować sprawę kolonii letnich kormorana na jeziorach parku. Według ostatnich obliczeń bytuje u nas około 1200-1500 sztuk, które w ciągu sezonu zjadają około 30 ton ryb.

 

4. Dyr. Z. Szkiruć z zadowoleniem stwierdził, że pracownikom Parku udało się pozyskać łącznie około 1 mln 900 tys. zł dotacji pozabudżetowych z różnych źródeł (ok. 250 tys do realizacji w 2002 r). Obecnie zaś opracowuje się następne wnioski do NFOŚiGW, co pozwoli na częściowe przynajmniej wypełnienie luki w naszym budżecie. Rada Wigierskiego Parku Narodowego w pełni zaakceptowała przedstawiony przez dyrekcję Parku plan dochodów i wydatków, traktując przedstawione zadania jako niezbędne do dalszego funkcjonowania WPN.

 

5. Następnie Dyr. Z. Szkiruć przedstawił, będące w toku, działania Parku oraz zamierzenia na najbliższą przyszłość. Zgodnie z decyzją samorządów terytorialnych, Dyrektorowi WPN zostało przekazane pełnienie funkcji sekretarza Fundacji FONDELF (lasów i jezior). Kolejna partia osób wyjeżdża do Francji dzięki fundacji Leonardo Da Vinci, tym razem 6 osób (3 z samorządów i 3 z WPN). W najbliższym czasie zakończone zostaną prace przy obiekcie nazywanym "Dziuplą" w Krzywem. Planuje się poprowadzenie kolektora dalej, w kierunku jeziora, tak, by w przyszłym roku można było skanalizować również teren plaży miejskiej nad jeziorem Czarnym. Właśnie dobiega końca druk licznych wydawnictw (plakatów, folderów i przewodnika) finansowanych przez NFOŚ, na rok następny planujemy wydanie kolejnych tytułów. Przygotowywana jest aplikacja na wydanie katalogu "Turystyka aktywna na obszarach chronionych". Ponieważ organizowana już dwukrotnie impreza pn. "Sztafeta obszarów chronionych województwa podlaskiego" cieszy się ogromnym powodzeniem, będziemy ją kontynuować. Przygotowujemy wnioski do różnych instytucji na realizację projektu muzeum im. A. Lityńskiego. Liczymy na to, że inwestycję rozpoczniemy w roku 2003. Mimo deklaracji sponsora sfinansowania nowej szkółki leśnej na Powałach, nie możemy zrealizować tego projektu z powodu braku decyzji KZPN. W budynku dyrekcji WPN zakończymy projekt termomodernizacji. Dzięki przyznaniu środków na wymianę okien i grzejników koszty ogrzewania budynku zmaleją około 4-krotnie. W piwnicach budynku dyrekcji WPN przygotowywana jest ekspozycja rozwiązań technologicznych z dziedziny odnawialnych źródeł ciepła. Odbyły się pierwsze warsztaty rzeźbiarskie, w czasie których miejscowy artysta-rzeźbiarz uczył młodych ludzi swojego rzemiosła. Wynikiem tej akcji ma być w niedalekiej przyszłości odtworzenie drewnianych kapliczek na terenie Parku. W roku następnym planujemy wspólnie z prof. A. Strumiłło organizację pleneru rzeźbiarskiego IntegrArt. Zakupiono nowy sprzęt: ploter, samochód terenowy, rębak, i inne. Poszukujemy środków na statek pasażerski o napędzie "ekologicznym", który kursowałby na Wigrach. Przygotowywany jest projekt do EkoFunduszu na wymianę źródeł ciepła (instalacja baterii ciepła, pieców na drewno, itp.) w prywatnych budynkach leżących na terenie parku i otuliny. Z funduszy ISPA otrzymano środki na rozbudowę systemu kanalizacji we wsiach Stary Folwark i Nowa Wieś oraz na modernizację systemu kanalizacyjnego w Suwałkach. Rada Wigierskiego Parku Narodowego, po zapoznaniu się z planami działań organizacyjnych i inwestycyjnych Parku na rok 2002, w pełni je zaakceptowała i poparła, wyrażając jednocześnie uznanie dla wysokiej aktywności w zdobywaniu środków pozabudżetowych na realizację projektów mających na celu poprawę stanu środowiska Parku i jego okolicy.

 

6. Dyr. Z. Szkiruć poinformował następnie obecnych o przygotowanym wspólnie z IRŚ w Olsztynie grancie do KBN-u, pt. "Program sterowania populacją sielawy i drobnych ryb karpiowatych jako kierunek ochrony jeziora Wigry". Rada Wigierskiego Parku Narodowego po zapoznaniu się z założeniami projektu pozytywnie zaopiniowała zamiar realizacji badań uznając, iż ich efekty mogą udoskonalić metody ochrony ryb głąbielowatych w wodach Parku.

 

7. Dyr. Z. Szkiruć poprosił członków Rady WPN o opinię na temat propozycji rozporządzenia Dyrektora Parku, w sprawie zasad udostępnienia parku do fotografowania i filmowania oraz pobierania opłat za te czynności. Rada Wigierskiego Parku Narodowego po zapoznaniu się z propozycją rozporządzenia Dyrektora Parku w sprawie zasad udostępnienia parku do fotografowania i filmowania oraz pobierania opłat za te czynności zaakceptowała jego tekst, sugerując jednak, by paragrafy 2 i 3 zostały zredagowane razem jako jeden.

 

8. Następnie komisja, w składzie: dr H. Werblan-Jakubiec, prof. A. Sokołowski i dr T. Krzywosz (wyłoniona w drodze losowania) dokonała oceny działalności pracowników naukowych Parku. Prof. A. Sokołowski przedstawił oceny, jakie wystawiono poszczególnym pracownikom: oceny wysoce pozytywne otrzymali dr Lech Krzysztofiak i dr Anna Krzysztofiak, natomiast ocenę pozytywną mgr Maciej Romański.

 

 

 

  

  

.