.

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

6.1 Budżet

6.2 Gospodarstwo pomocnicze

6.3 Środek specjalny

6.4 Fundusze celowe

  


 

6.2 Gospodarstwo pomocnicze

  

W 2001 roku Gospodarstwo Pomocnicze Wigierskiego Parku Narodowego osiągnęło wpływy ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu i innych usług turystycznych, w wysokości 3.424.327,87 zł. Stanowi to 101,5 % planowanej kwoty przychodów, którą szacowano na 3.372.200,00 zł. W powyższych przychodach sumy na zlecenie wynoszą 1.625.470,96zł, w tym dotacja z budżetu Państwa 111.112,00 zł.

 

Przychody z sum na zlecenie stanowią 47,5 % ogólnych przychodów.

 

Koszty realizacji zadań Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły 3.424.158,24 zł, co stanowi 101,5 % planowanej kwoty 3.327.200,00 zł. Plan i wykonanie poszczególnych zadań Gospodarstwa Pomocniczego przedstawia poniższa tabela "Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności za 2001 rok" oraz załącznik nr 6 do niniejszej analizy "Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł".

 

Tabela 22 Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego według typów (rodzajów) działalności w 2001 roku

Dział

Typ działalności

Przychody w zł

Rozchody w zł

  

  

plan

wykonanie

plan

wykonanie

I.

Ochrona przyrodniczych i kulturowych
zasobów parków narodowych -RAZEM

2.427.748

2.427.749

1.426.221

1.426.235

l.

Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

596

596

-

-

2.

Ochrona ścisła

-

-

-

-

3.

Ochrona ekosystemów wodnych

330.810

330.810

173.000

173.798

4.

Ochrona ekosystemów leśnych

1.942.582

1.942.582

1.012.573

1.012.573

a

Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne

1.475.816

1.475.816

545.355

545.355

b

Hodowla lasu

181.424

181.424

181.424

181.424

c

Ochrona przed czynnikami biotycznymi
i abiotycznymi

285.341

285.341

285.794

285.794

5.

Ochrona nieleśnych ekosystemów
lądowych

12.323

12.323

12.202

12.202

6.

Ochrona zwierząt

96.837

96.837

80.422

80.422

a

Ochrona zwierząt

32.766

32.766

32.127

32.127

b

Ochrona zwierzyny łownej

64.071

64.071

48.295

48.295

c

Ośrodki hodowli zwierząt

-

-

-

-

7.

Ochrona roślin

-

-

-

15

8.

Ochrona walorów widokowych
(krajobrazu)

-

-

1.989

1.989

9.

Ochrona dziedzictwa kulturowego
i historycznego

-

-

33.486

33.468

10.

Ochrona przed pożarami i szkodnictwem

44.600

44.600

111.767

111.767

II

Działalność naukowo-badawcza,
edukacyjna i turystyczna - RAZEM

779.519

779519

810.808

808.395

l.

Działalność naukowo - badawcza

-

-

460

460

2.

Edukacja w zakresie ochrony przyrody
i parków narodowych

376.522

376.522

472.259

472.209

3.

Wydawnictwa

96.054

96.054

34.122

34.122

4.

Udostępnianie parku dla turystyki

269.943

269.943

266.967

267.018

5.

Monitoring przyrodniczy i techniczny

37.000

37.000

37.000

34.587

III

Pozostała działalność - RAZEM

164.933

183.047

694.720

721.395

1.

Plany ochrony i ich rewizja

23.600

23.597

45.818

45.818

2.

Regulacja stanu posiadania

-

-

7.420

7.400

3.

Naprawy budynków i innych
środków trwałych

137.974

137.974

320.935

320.935

4.

Remonty dróg

-

-

4.854

4.854

5.

Transport i gospodarka warsztatowa

-

7.422

220.714

220.714

6.

Administracja budynków

3.359

6.977

95.000

121.672

7.

Inne - przychody konto 750 i 760

-

38.295

-

-

IV

Koszty zarządu

-

2.793

440.451

468.133

1.

BHP

-

-

15.749

15.749

2.

Szkolenia zawodowe

-

-

7.372

7.372

OGÓŁEM

3.372.200

3.424.328

3.372.200

3.424.158

 

 

 

  

  

.