Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1999

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

9. WSPÓŁPRACA

  

  

9.1. Współpraca krajowa

  

  

W zakresie ochrony ekosystemów lądowych:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
 • Nadleśnictwo Suwałki i Głęboki Bród,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,
 •  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach i Augustowie,
 • Ochotnicze Straże Pożarne
 • Nadleśnictwa Suwałki i Głęboki Bród,
 • Instytut Badawczy Leśnictwa,
 • Leśny Bank Genów w Kostrzycy,
 • Urząd Gminy w Suwałkach, Krasnopolu, Nowince, Gibach
 • Polskim Związkiem Łowieckim,
 • Zespołem Ochrony Lasu w Olsztynie.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

W zakresie edukacji środowiskowej:

 • Współpraca z Urzędami Gmin: Suwałki, Nowinka, Giby, Krasnopol i wszystkimi szkołami podległymi poszczególnym UG - systematyczne przekazywanie kwartalnika „Parki Narodowe” i biuletynu „Zielone Płuca Polski”
 • Współpraca ze szkołami leżącymi na terenie Parku i otuliny: SP Stary Folwark, Płociczno-Tartak, Mikołajewo, Maćkowa Ruda, Remieńkiń, Nowa Wieś oraz ze szkołami suwalskimi.
 • Współpraca z innymi parkami narodowymi, szczególnie z ich działami edukacyjnymi. Wspólnie z parkami: Biebrzańskim, Białowieskim i Narwiańskim, WPN przygotował wspólny program „Rozwój funkcji edukacyjnej i turystycznej czterech parków narodowych województwa podlaskiego”.
 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Białymstoku, Fundacja „Życie w Zdrowiu” - współrealizacja programu „Rady na odpady”.
 • Podlaski Ośrodek Aktywności Ekologicznej - warsztaty ekologiczne dla nauczycieli.
 • Ochrona Środowiska UJ, Uniwersytet Łódzki, UW, UB - praktyki studenckie.
 • Bałtyckie Centrum Energii Odnawialnych w Warszawie
 • Stowarzyszenie Przyrodniczo - Kulturalne „Czarna Hańcza”

W zakresie badań naukowych i monitoringu środowiska:

 1. Akademia Medyczna w Białymstoku (w zakresie badań mykologicznych),
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (w zakresie prowadzenia wspólnych badań)
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (w zakresie organizowania wspólnych badań),
 4. Akademia Rolnicza w Poznaniu (w zakresie badań entomologicznych)
 5. Amphi Consult - Dania (w zakresie badań płazów),
 6. Białowieski Park Narodowy (w zakresie organizowania wspólnych badań herpetologicznych),
 7. GIOŚ (w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego),
 8. Instytut Badawczy Leśnictwa - Białowieża (w zakresie prowadzenia wspólnych badań),
 9. Instytut Badawczy Leśnictwa - Warszawa (w zakresie konsultacji),
 10. IMGW Białystok (w zakresie konsultacji i wymiany danych)
 11. Instytut Ochrony Środowiska (w zakresie wymiany danych i konsultacji dot. zintegrowanego monitoringu środowiska),
 12. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (w zakresie konsultacji i prowadzenia badań naukowych),
 13. Ogród Botaniczny w Warszawie (w zakresie realizacji programów naukowo-badawczych, w tym badań roślin rzadkich i zagrożonych w WPN),
 14. Państwowy Instytut Geologiczny (w zakresie monitoringu wód podziemnych),
 15. Uniwersytet Gdański (w zakresie prowadzenia badań),
 16. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie realizacji programu pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego)
 17. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku (w zakresie wymiany informacji i prowadzenia wspólnych badań).
 18. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (w zakresie prowadzenia badań)
 19. Uniwersytet Wrocławski (w zakresie prowadzenia badań naukowych i konsultacji)

W zakresie pomocy finansowej:

 1. Fundacja EkoFundusz w Warszawie.
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Korpus Pokoju.
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach
 5. Polsko - Szwajcarska Komisja Środków Złotowych.
 6. Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie
 7. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”
 8. Prywatni darczyńcy - darowizny finansowe na rzecz Parku

W zakresie sporządzania Planu Ochrony :

 1. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
 2. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie.
 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
 5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski.
 7. Uniwersytet Warszawski.
 8. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 9. Służba Ochrony Zabytków w Suwałkach,
 10. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie,
 11. Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym.
 12. Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W zakresie turystyki:

 1. Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki
 3. Suwalskie Centrum Informacji "Mewa"
 4. Urząd Miasta Suwałki - Wydział Turystyki
 5. Urząd Marszałkowski
 6. Amerykański Korpus Pokoju
 7. Biuro Turystyczne Natur Travel Białystok
 8. Centrum Języków Obcych SITA
 9. PPH "ANA" Błażej Bieńkowski
 10. Przedsiębiorstwo Hotelarsko - Gastronomiczne " Suwalszczyzna"
 11. Dom Pracy Twórczej w Wigrach
 12. Tomasz Hentertan - Chata Wuja Toma
 13. Teresa i Waldemar Meyer Firma Turystyczno-Usługowa
 14. Zofia Tarasiewicz
 15. Stanisław Huryn Gospodarstwo Agroturystyczne
 16. Jan Jaworowski
 17. Janusz Tomecki D'OROCART
 18. Kluby Wodne: "Hańcza", "Kamena"
 19. Stowarzyszenie wolontariuszy „Jeden Świat” z Poznania - badanie ruchu turystycznego w miesiącu sierpniu.

W zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz ochrony mienia:

 1. Miejskie i Powiatowe Komendy Policji w Suwałkach, Sejnach, Augustowie.
 2. Prokuratury Rejonowe w Suwałkach, Augustowie i Sejnach.

W zakresie ochrony ichtiofauny:

 1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach.
 2. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Współpraca z innymi podmiotami:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 3. Urzędy Gmin: Suwałki, Giby, Krasnopol, Nowinka
 4. Społeczności wsi.
 5. 13 rolników indywidualnych w ramach programu „Analiza techniczno-ekonomiczna celowości realizacji programu rolno-środowiskowego w Europie Środkowej”. Projekt pilotowy na obszarze Polski północno-wschodniej.

  

  

9.2. Współpraca zagraniczna

  

  

W 1999 roku Wigierski Park Narodowy współpracował z:

 1. Dzukijskim Parkiem Narodowym (Litwa), w zakresie realizacji wspólnego projektu „Zrównoważony Rozwój Polskich i Litewskich Obszarów Chronionych”, finansowanego przez program PHARE-CREDO. W ramach tego projektu odbyły się dwa seminaria połączone z wizytami studialnymi:
  - 3,4 listopada, „Perspektywy rozwoju zrównoważonego obszarów chronionych”, Suwałki.
  - 6,7 grudnia, „Dziedzictwo kulturowe i ochrona krajobrazu, Marcinkonys - Litwa.
 2. Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France w Paryżu - Francja (współpraca w zakresie wymiany doświadczeń i informacji na temat działalności parków narodowych i krajobrazowych we Francji i Polsce).
 3. Parc Naturel de la Brenne - Francja (w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy Parkami we Francji i Polsce)
 4. Duńską Agencją Ochrony Środowiska (zakończenie realizowanego w poprzednich latach wspólnego projektu „Usprawnienie programu monitoringu środowiska WPN”.
 5. Federacją EURPOPARC (udział Wojciecha Misiukiewicza, p.o. Kierownika Zbiornicy Muzealnej, w,,1999 Europarc International Cross-Border Youth Camp in Geres-Xures”. Obóz odbył się w dniach 16-30 lipca, na terenie Portugalii i Hiszpanii).

  

  

  

10. REALIZACJA WNIOSKÓW Z 1998 ROKU

  

  

1. Zakończenie prac nad Planem Ochrony.

W 1999 roku zakończono prace nad Planem Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego.

  

2. Wzmocnienie materialne i kadrowe pionu edukacji w WPN. Główne działania, to:

 • starania o pozyskanie środków na budowę nowych obiektów Ośrodka Edukacji Środowiskowej oraz Opracowanie projektu Muzeum Przyrodniczego im. A. Lityńskiego.
  W 1999 roku kontynuowano działania w celu przygotowania założeń projektu Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego, położonego w pobliżu leśniczówki Słupie. Ośrodek Rozwoju Zrównoważonego Wigierskiego Parku Narodowego składać się będzie z obiektu ośrodka oraz ścieżki przyrodniczej i kulturowej. Została wykonana koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania ścieżki edukacji kulturowej, w ramach zadania „Ekspertyza- możliwości wykorzystania ścieżki edukacji przyrodniczo - kulturowej w WPN”, dofinasowanego przez NFOŚiGW. W ramach tego zadania wykonano również prezentację projektu na dysku CD. Podjęte zostały działania wspólnie z Euroregionem Niemen i Bałtyckim Centrum Energii Odnawialnej mające na celu zorganizowanie środków na realizację projektu Ośrodka.
  W 1999 roku nie udało się uzyskać środków na opracowanie projektu technicznego muzeum im. A. Lityńskiego.
 • wydanie monografii WPN z okazji 10-lecia jego istnienia
  W 1999 roku wydawnictwo Włodzimierz Łapiński na zlecenie Wigierskiego Parku Narodowego wydało monografię „X lat Wigierskiego Parku Narodowego”. Książkę wydano przy pomocy finansowej NFOŚiGW.
 • obchody 10-lecia powstania Parku.
  Zorganizowano 10 różnych imprez, przygotowano i wydano monografię „X lat WPM”, odlano 150 medali okolicznościowych dwóch autorów.

3. Zintensyfikowanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym Parku. Główne działania to:

 • poprawa oznakowania szlaków turystycznych
  W 1999 roku zrealizowano projekt oznakowania szlaków pieszych i rowerowych, dofinansowany przez Korpus Pokoju i PTTK. W jego wyniku poprawiono oznakowanie istniejących szlaków turystycznych, dokonano klasyfikacji tych szlaków na piesze oraz uniwersalne- piesze i rowerowe. Oznakowano 75 km nowych dróg rowerowych. W 110 miejscach ustawiono 280 drogowskazów turystycznych.
 • budowa kładek na szlakach i wież widokowych, budowa i modernizacja parkingów
  10.03.1999 roku podpisano umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego „Ares” na finansowanie projektu „Turystyka aktywna na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego”. Projekt przewiduje m.in. budowę 400 m. kładki w poprzek doliny rzeki Czarna Hańcza oraz 2 wież widokowych- w Wiatrołuży i Nowej Wsi. Realizacja wniosku przeciągała się z powodu niedostatecznej ilości środków finansowych. Rozpoczęła się pod koniec 1999 roku. Planuje się budowę w/w obiektów w I połowie 2000 roku. Równolegle skierowano do EkoFunduszu wniosek o takim samym tytule, który oprócz wymienionych obiektów m.in. przewiduje budowę nowego parkingu w Wiatrołuży oraz modernizację istniejącego parkingu w Leszczewie. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. W 1999 roku wystąpiono również do NFOŚiGW z wnioskiem „Działalność edukacyjna WPN”, który między innymi przewiduje budowę zadaszonej platformy obserwacyjnej we wsi Bryzgiel. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.
 • modernizacja pola namiotowego Jastrzęby
  Wykonano projekt rozwiązania problemu gospodarki wodno-ściekowej i budowy sanitariatów. Skierowano wniosek do Polsko - Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych o dofinansowanie tego zadania. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.
 • poprawa standardu i estetyki osad służbowych oraz zainstalowanie urządzeń energoooszczędnych
  - Zakończono remont budynku mieszkalnego w osadzie Samle II (wymiana podłóg, wykonanie węzła sanitarnego, wymiana tynków na ścianach i sufitach).
  - Wymieniono okna i ocieplono styropianem budynek mieszkalny przy wylęgarni ryb w miejscowości Tartak.
  - Zainstalowano przewód dymowy z rur stalowych i odmalowano pomieszczenia w Leśniczówce Lipowe.
  - Rozpoczęto prace remontowe w leśniczówce Gawarzec, w ramach projektu współfinansowanego z program STRUDER pod nazwą „Turystyka aktywna na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego”. Projekt przewiduje m.in. adaptację poddasza leśniczówki na cele turystyczne oraz modernizację stajni dla koni.
 • wydanie mapy turystycznej i przewodnika po szlakach rowerowych WPN.
  Wydano mapę turystyczno-przyrodniczą „Wigierski Park Narodowy”, skala 1:45000, nakład 8 tys. egzemplarzy, wydawca D’OROCART Białystok.

4. Kontynuowanie prac z zakresu kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych. Plan zabiegów trzebieżowych na 1999 rok powinien ulec w stosunku do 1998 r. nieznacznemu zwiększeniu do 290 ha. Wynika to przede wszystkim z konieczności nadrobienia zaległości pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz z możliwości przerzucenia sił roboczych i środków na wykonywanie tych prac. Na planowany rozmiar trzebieży ma również wpływ ocena drzewostanów dokonana przez służby terenowe Parku i pracowników BULiGL w trakcie opracowywania materiałów do Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Nie zatwierdzony w chwili obecnej operat ochrony ekosystemów lądowych zawiera wykaz drzewostanów wymagających pilnego wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, z którego do realizacji w 1999 roku przyjęto pozycje przewidziane do wykonania w początkowym okresie I-go 10-lecia.

Pierwotny plan powierzchniowy trzebieży w analizowanym okresie wynosił 290. W wyniku korekty zwiększono zakres cięć pielęgnacyjnych o 10 ha. Na skutek zmniejszenia rozmiaru cięć sanitarnych powstały rezerwy siły roboczej i sprzętu pozostającego do dyspozycji WPN. Pozwoliło to na powiększenie planu cięć o trzy dodatkowe pozycje. Wykonanie dodatkowych zabiegów motywowały sprzyjające w tym okresie warunki klimatyczne (nieprzerwana dostępność do powierzchni pielęgnowanych) oraz terminowa realizacja planowych zabiegów trzebieżowych w drzewostanach młodszych klas wieku. Po korekcie powierzchnia planowana do objęcia cięciami trzebieżowymi wynosiła 300,52 ha. Przyjęty i skorygowany plan zrealizowano w 96%. Pełną realizację przyjętego planu uniemożliwiły skutki wichury, która w dniu 4 grudnia 1999 r. przeszła nad północno-wschodnią Polską, czyniąc również szkody w drzewostanach WPN. Ze względu na konieczność uprzątnięcia złomów i wywrotów przerwano realizację prac planowych.

  

5. Kontynuowanie działań związanych z rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej w północnej części Parku.

W 1999 roku WPN zlecił i sfinansował przygotowanie m.in. ekspertyzy „Ocena rozwiązania gospodarki ściekowej w północnej części WPN”. Opracowanie tej i innych ekspertyz stało się merytoryczną podstawą do przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Ochrona wód w zlewni jeziora Wigry - grupa projektów w zakresie kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę”. Wniosek został opracowany wspólnie z Urzędem Miasta Suwałki oraz Stowarzyszeniem Gmin Wigry i skierowany do funduszu ISPA. Wniosek oczekuje na realizację.

  

6. Kontynuowanie wykupów gruntów prywatnych, będących enklawami w obszarach leśnych Parku.

W 1999 roku Wigierski Park Narodowy wykupił ze środków własnych grunty prywatne o powierzchni 0,81 ha. Aktualnie Park nie posiada własnych środków na wykupy gruntów, dlatego stara się o pozyskanie ich z innych źródeł. WPN wystąpił w listopadzie 1999 r. do Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych z wnioskiem o dofinansowanie projektu: „Wykup gruntów prywatnych stanowiących enklawy w ekosystemach leśnych Parku położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów objętych ochroną ścisłą”. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

  

7. Zakup własnego serwera oraz wykonanie zabezpieczeń sieci wewnętrznej LAN przed atakami z Internetu.

W 1999 roku zakupiono sprzętowy Serwer Proxy MTPSR1 - 100 firmy MultiTech Systems i poprawiono zabezpieczenie systemu.

  

8. Wykorzystanie map numerycznych w działaniach ochronnych WPN. Zakup oprogramowania i odbycie szkoleń.

W sierpniu 1999 roku zatrudniono specjalistę do spraw geodezyjno - informatycznych. Jego głównym zadaniem jest wdrażanie systemu informacji geograficznej w działaniach ochronnych WPN.

  

9. Modernizacja posiadanych komputerów w celu ich przystosowania do pracy po roku 2000.

Dokonano niezbędnych modernizacji komputerów. Problem roku 2000 w WPN nie zaistniał.

  

10. Rozpoczęcie procesu przebudowy drzewostanów o najwyższym stopniu pilności, po zatwierdzeniu Planu Ochrony przez Ministra OŚZNiL

Plan Ochrony WPN oczekuje na zatwierdzenie.

  

11. Kontynuowanie prace z zakresu czynnej ochrony ichtiofauny, w tym m.in.:

 • dokończenie remontu wylęgarni i stopnia wodnego w Tartaku.
  Planowany zakres prac remontowych został zrealizowany w całości i w zakładanym terminie.

12. Rozwijanie współpracy z władzami administracyjnymi i samorządami oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie Parku.

Szczególnie dobrze rozwija się współpraca z władzami samorządowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Gmin Wigry. Jej efektem jest m.in. wspólna realizacja projektu „Zrównoważony rozwój polskich i litewskich obszarów chronionych”, finansowany przez program PHARE CREDO. Wspólnie został również wykonany projekt „Ochrona wód w zlewni jeziora Wigry - grupa projektów w zakresie kanalizacji sanitarnej, oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę”. W skład Rady Naukowej WPN weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin „Wigry” i PTTK. Wspólnie z PTTK organizowano imprezy turystyczne i edukacyjne.

  

13. Zintensyfikowanie działalności wydawniczej i informacyjnej Parku

W 1999 roku wydano:

 • Przewodnik po szlakach turystycznych WPN "Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym" (2,5 tys. sztuk).
 • Mapę turystyczo - przyrodniczą (8 tys. egzemplarzy).
 • Monografię albumową „X lat Wigierskiego Parku Narodowego”.
 • Przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Płazy”.
 • Trzy zestawy broszur dotyczących płazów, storczyków i porostów Wigierskiego Parku Narodowego (łącznie wydano 16 broszur).

14. Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie gruntów prywatnych i jeziora Wigry w miejscowościach: Bryzgiel, Rosochaty Róg, Cimochowizna, Stary Folwark, Leszczewek.

Zadania nie wykonano z powodu braku środków.

  

15. Budowa czterech osad służbowych (Wysoki Most, Powały, Sobolewo, Krzywe).

Zadania nie wykonano z powodu braku środków.

 

16. Dalsza modernizacja sieci łączności bezprzewodowej w Parku, w tym przede wszystkim przyspieszenie starań o uzyskanie nowych częstotliwości i wyposażenie sieci w minimum dwie stacje retransmisyjne.

Zadania nie zrealizowano z powodu braku środków finansowych. Ponownie opracowano wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pt. „Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w Wigierskim Parku Narodowym”, w którym zaplanowano usprawnienie sieci rrl. poprzez wprowadzenie stacji przekaźnikowych i wymianę radiotelefonów nasobnych typu Midland. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

  

17. Kontynuacja prac związanych z budową nowych i remontem istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz kontynuacja budowy garaży.

Nie zbudowano żadnych nowych budynków mieszkalnych z powodu braku środków. Wykonano prace remontowe i opracowano dokumentację na realizację planowych prac remontowych.

  

18. Usprawnienie pracy pracowników służby terenowej Parku poprzez wyposażenie ich w nowy sprzęt (rejestratory leśniczego).

To zadanie będzie realizowane po wdrożeniu systemu przez LP i wykorzystaniu nabytych w ten sposób doświadczeń.

  

  

  

11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  

  

11.1. Podsumowanie

 1. Rok 1999 był dziesiątym rokiem działalności Wigierskiego Parku Narodowego.
 2. Wigierski Park Narodowy wykonywał swoje zadania statutowe w oparciu o podział organizacyjny wprowadzony w 1996 roku. Podział administracyjny Wigierskiego Parku Narodowego wpływa korzystnie na jego funkcjonowanie.
 3. Powierzchnia Parku nie uległa zmianie i wynosi 15.085,49 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna zwana otuliną o powierzchni 11.283,81 ha.
 4. W 1999 roku Wigierski Park Narodowy wykupił ze środków własnych grunty prywatne o powierzchni 0,81 ha.
 5. Zakończono prace nad Planem Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego.
 6. Aktualnie obszar Wigierskiego Parku Narodowego nie jest szczególnie zagrożony przez agresywne formy rozwoju i zainwestowania i tworzy harmonijną strukturę przyrodniczo-przestrzenną. Główne zagrożenia przyrody Parku to: zanieczyszczenie i eutrofizacja środowiska, presja turystyczna i rekreacyjna oraz kłusownictwo, szczególnie rybackie.
 7. Ochrona czynna ekosystemów leśnych skupiała się głównie na pielęgnacji upraw złożonych w ostatnich latach oraz na zabiegach hodowlanych w drzewostanach młodszych klas wieku. Pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów wykonano na 120,14 ha. Czyszczenia wczesne i późne wykonano na 85,35 ha powierzchni leśnej. Jak co roku wiele uwagi i pracy włożono w kompleksowe zabezpieczanie drzewostanów przed szkodliwym działaniem owadów kambio- i foliofagicznych . Jednym z istotnych elementów w tym zakresie było ograniczanie i prognozowanie występowania szkodliwych owadów. W 1999 roku w drzewostanach Parku nie występowało zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych i wtórnych.
 8. Ochrona czynna ekosystemów wodnych koncentrowała się głównie na prowadzeniu zabiegów biomanipulacyjnych, zmierzających do kształtowania właściwych z punktu widzenia ochrony tych ekosystemów stosunków ilościowych i jakościowych w zespołach ryb. W tym celu wykonano zarybienia wybranych wód gatunkami zagrożonymi skutkami eutrofizacji (sieja, sielawa) oraz wymagającymi zwiększania liczebności (szczupak, troć jeziorowa, sum). Były prowadzone odłowy regulacyjne (odłowy rybackie i wędkarskie) ryb o krótkim cyklu życiowym (sielawa) oraz negatywnie oddziałujących na środowisko wodne ryb karpiowatych wykazujących objawy przegęszczenia (płoć, leszcz, krąp, ukleja). Ważnym zabiegiem był odłów w celu uzyskania tarlaków do sztucznego rozrodu i wychowu materiału zarybieniowego (sielawa, sieja, szczupak).
 9. W ramach ochrony krajobrazowej gruntów nie będących w zarządzie WPN, w 1999 roku rozpatrzono 180 spraw (73 z nich dotyczyły otuliny Parku). W szczególności rozpatrzono sprawy dotyczące pomostów, zabudowy zagrodowej (rolniczej), zabudowy letniskowej, zmiany sposobu użytkowania gruntu oraz rozwiązania gospodarki wodno ściekowej.
 10. Park prowadził 12 tematów badawczych. W minionym roku na terenie Parku obce instytucje realizowały 22 tematy badawcze. Większość z nich to prace magisterskie, które realizowane były przy pomocy pracowników Parku.
 11. Działalność edukacyjna WPN koncentrowała się wokół obchodów 10-lecia WPN. Główne działania z tym związane, to: konkurs plastyczny pt. „ Wigierski Park Narodowy za następnych 10 lat”, konkurs literacki pt. „Jak wyobrażam sobie Wigierski Park Narodowy za 20 lat”, ogólnopolska konferencja pt. „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego”, konkurs fotograficzny pt. „Dziedzictwo kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego”.
 12. Zrealizowano projekt oznakowania szlaków pieszych i rowerowych. W jego wyniku poprawiono oznakowanie istniejących szlaków turystycznych, dokonano klasyfikacji tych szlaków na piesze oraz uniwersalne- piesze i rowerowe. Oznakowano 75 km nowych dróg rowerowych. W 110 miejscach ustawiono 280 drogowskazów turystycznych. Wydano przewodnik „Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym”.
 13. Zakupiono nowe komputery i zmodernizowano połączenie z Internetem. Obecnie w posiadaniu Wigierskiego Parku Narodowego znajduje się 29 komputerów (z czego dwa to komputery przenośne). Oprócz komputerów, Park posiada również drukarki, skanery, ploter i inne.
 14. Wigierski Park Narodowy uzyskał dotacje na realizację 10 zadań.
 15. Wigierski Park Narodowy złożył 19 wniosków o uzyskanie dotacji finansowych.
 16. Przeprowadzone w 1999 roku kontrole nie wykazały poważniejszych uchybień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Parku. Protokoły z tych kontroli wykazywały, że działania prowadzone w Parku wykonywane były poprawnie i z należytą starannością, co świadczy o fachowości i zaangażowaniu pracowników Wigierskiego Parku Narodowego.
 17. Współpraca zagraniczna rozwijała się dobrze i włączane są do niej samorządy lokalne.
 18. Zrealizowano większość wniosków z 1998 roku. Nie zrealizowanie niektórych wniosków było spowodowane brakiem funduszy.

  

  

11.2. Wnioski

  

  

Główne działania które należy prowadzić w 2000 roku to:

 1. Terminowe wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków wichury 3,4 grudnia 1999
 2. Kontynuowanie działań związanych z rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej wokół jeziora Wigry.
 3. Opracowanie projektów Muzeum Przyrodniczego im. A. Lityńskiego i Ośrodka Rozwoju Zrównoważonego.
 4. Rozpoczęcie budowy ścieżki edukacji przyrodniczo-kulturowej w przysiółku Słupie.
 5. Budowa ścieżki edukacyjnej „Jeziora” w uroczysku Słupie
 6. Kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym Parku. Główne działania to:
  - budowa kładki przez doliną rzeki Czarna Hańcza,
  - budowa parkingu i dojścia do wieży widokowej Wiatrołuża,
  - modernizacja parkingu prze istniejącej wieży widokowej w Leszczewie,
  - budowa wież widokowych w: Wiatrołuży, Nowej Wsi i Bryzglu,
  - modernizacja pola namiotowego Jastrzęby - budowa sanitariatów,
  - budowa zadaszonego miejsca edukacji i wypoczynku we wsi Krzywe,
 7. Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w WPN. Dalsza modernizacja sieci łączności bezprzewodowej w Parku, w tym przede wszystkim przyspieszenie starań o uzyskanie nowych częstotliwości i wyposażenie sieci w minimum dwie stacje retransmisyjne.
 8. Wykup gruntów prywatnych stanowiących enklawy w ekosystemach leśnych Parku położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów objętych ochroną ścisłą
 9. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do modernizacji i zmiany technologii ogrzewania oraz działania zmierzające do oszczędności energii i ochrony powietrza na terenie WPN.
 10. Kontynuacja prac związanych z budową nowych i remontem istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych.
 11. Wydanie nowych materiałów i przewodnika dotyczącego obszaru Parku.
 12. Przygotowanie własnych stron internetowych.
 13. Rozpoczęcie budowy szkółki leśnej Powały.

  

  

  

  

Dalej »