Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NAUKA I MONITORING

  

  

Niemal od początku swojego istnienia Park odgrywa istotną rolę w poznawaniu środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny. W 1990 roku została powołana Pracownia Naukowo-Badawcza Wigierskiego Parku Narodowego (obecnie Pracownia Naukowo-Edukacyjna), której działalność polega, poza prowadzeniem własnych tematów badawczych i koordynowaniem badań innych jednostek, na prowadzeniu monitoringu środowiska przyrodniczego, ochronie czynnej zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz przygotowywaniu ekspertyz i opracowań dotyczących walorów przyrodniczych Parku.

Rezultatem prowadzonych badań jest poznanie składu gatunkowego roślin i zwierząt, ich rozmieszczenia i liczebności na terenie parku oraz zagrożeń jakim podlegają. Stwierdzone zostały nowe gatunki dla obszaru wigierskiego oraz dla Polski. Zarejestrowano wiele nowych stanowisk występowania gatunków rzadkich, zagrożonych i objętych ochroną. Dla gatunków najbardziej zagrożonych opracowano metody ich ochrony, które następnie wdrożono. W ten sposób istotnie wzmocniono populację niektórych gatunków zwierząt (np.: owadów gniazdujących w glinie, płazów, nietoperzy) oraz roślin (np. storczyków).

Ważnym elementem działalności naukowej Parku jest prowadzenie monitoringu środowiska przyrodniczego, który prowadzony jest w trzech zakresach: ogólnym - związanym z wypełnianiem podstawowych funkcji Parku, szczegółowym - związanym z prowadzonymi zabiegami ochronnymi oraz zintegrowanym - związanym z funkcjonowaniem Stacji Bazowej WIGRY, działającej w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Monitoring ogólny prowadzony jest na terenie całego Parku i dotyczy roślin, grzybów i zwierząt oraz stanu wybranych ekosystemów. Obejmuje on m.in.: rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia, czy jakość i zasoby wód w rzekach i jeziorach. Monitoring szczegółowy prowadzony jest na terenach objętych wybranymi zabiegami ochronnymi i ma na celu dostarczanie informacji o ich skuteczności. Jego zakres zależy od przedmiotu ochrony i rodzaju podjętych zabiegów (np. monitoring zasiedlania zbiorników wodnych przez płazy - prowadzony w zrekultywowanych zbiornikach czy monitoring zasiedlania konstrukcji glinianych przez owady błonkoskrzydłe - prowadzony w ramach tworzenia siedlisk zastępczych dla rzadkich i ginących gatunków owadów).

Monitoring zintegrowany prowadzony jest na obszarze zlewni badawczej, która obejmuje fragment zlewni rzeki Czarnej Hańczy, na odcinku od miejscowości Sobolewo do ujścia rzeki do jeziora Wigry. Głównym założeniem tego monitoringu jest kompleksowe badanie środowiska przyrodniczego dla celów ochrony przyrody. Realizowane programy pomiarowe dotyczą m.in.: meteorologii, chemizmu powietrza atmosferycznego, chemizmu opadów atmosferycznych, opadów podkoronowych i spływów po pniach drzew, chemizmu i poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, wielkości i chemizmu opadu biologicznego, zdrowotności drzewostanów, struktury i dynamiki szaty roślinnej, rozwoju porostów oraz koncentracji w nich metali ciężkich i siarki.
 

Aktualizacja: 2022-05, L. Krzysztofiak

  

  

  

     

dalej