Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

       

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EDUKACJA

  

  

Wigierski Park Narodowy posiada wszechstronną i różnorodną ofertę edukacyjną. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w Ośrodku Edukacji Środowiskowej i na ścieżkach edukacyjnych. Teren parku jest przygotowany do zwiedzania dzięki sieci szlaków turystycznych i przede wszystkim ścieżek edukacyjnych (Las, Suchary, Płazy, Jeziora, Puszcza, Eksploatacja Dóbr Puszczańskich). W programie edukacyjnym ośrodka są zajęcia z zakresu: metod monitoringu przyrody i śro- dowiska, ogólnej ekologii ekosystemów wodnych, badania makrofauny bezkręgowej w różnych typach jezior, ekologii bobrów, funkcjonowania ekosystemów leśnych, ochrony przyrody w parkach narodowych. Oferta edukacyjna jest adresowana zarówno do najmłodszych grup wiekowych, łącząc zabawę z aktywnym poznawaniem przyrody, jak i poprzez warsztaty do dorosłych, na przykład do nauczycieli, stąd też różnego rodzaju warsztaty, podejmujące tematykę aktywizujących metod edukacji ekologicznej.

   

Realizowane są liczne ogólnopolskie programy edukacyjne (Zielony Pakiet, Ptaki drapieżne, Znam i chronię, Czym skorupka za młodu nasiąknie, Ekozespoły, Ekologik, etc.). W obiektach należących do Wigierskiego Parku Narodowego można zwiedzić wystawy o różnej tematyce.

   

W siedzibie parku w Krzywem udostępniona jest wystawa przyrodniczo-kulturowa „Nad Wigrami”. W 2005 przeprowadzono jej gruntowną modernizację i dostosowano dla osób niepełnosprawnych.

   

Na wystawie etnograficznej pt. „Ocalić od zapomnienia” zgromadzono ponad 800 eksponatów. Prawie wszystkie przedmioty ofiarowali mieszkańcy parku w ramach konkursu zorganizowanego w 2001 roku. Mieści się ona w budynku pochodzącym z lat 20. XX wieku stanowiącym jeden z obiektów leśnej osady w Krzywem. Inna wystawa, pt. „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” została umieszczona w dawnym magazynie bazy rybackiej w Czerwonym Folwarku.

   

W styczniu 2009 roku otwarto Muzeum Wigier – nowy obiekt dydaktyczno-muzealny WPN-u. Muzeum Wigier mieści się w odrestaurowanym budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, która działała nad Wigrami do września 1939 roku. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach była jednym ze znanych w kraju i za granicą ośrodków naukowych.

   

W muzeum przygotowano ekspozycję prezentującą: kształtowanie się wigierskiego krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowiska i ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego, działalność człowieka oraz historię i dokonania istniejącej w tym miejscu dawnej placówki naukowej. Muzeum mieści salę laboratoryjną, przeznaczoną do zajęć edukacyjnych oraz salę projekcyjną - miejsce prezentacji filmów, wystaw fotograficznych, pokazów przezroczy; odbywają się tu seminaria i warsztaty. Część muzeum przeznaczona jest na wystawy okresowe o różnorodnej tematyce. Odbywają się również imprezy popularnonaukowe i konferencje naukowe.

   

Wigierski Park Narodowy miał również niejednokrotnie okazję do prezentowania swoich walorów w formie wystaw czasowych w placówkach muzealnych i ośrodkach edukacyjno – muzealnych na terenie Polski. Poznawać park można również w czasie krótkich masowych imprez na stoiskach w czasie trwania Targów Edukacji Ekologicznej Eko Media Forum w Poznaniu, obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w Warszawie na Polu Mokotowskim w Warszawie.

   

Ważną częścią działań są imprezy i akcje lokalne o charakterze edukacyjnym organizowane na terenie parku dla okolicznych mieszkańców i współpracujących z parkiem szkół. Co roku dużym zainteresowaniem cieszą się: obchody Między- narodowego Dnia Ziemi, Akcja Sprzątania Świata, Ferie z Wigierskim Parkiem Narodowym, akcja przenoszenia płazów przez szlaki komunikacyjne „Uwaga! Żaba”, akcje informacyjne na temat szkodliwości wypalania traw. Akcenty edukacji środowiskowej występują także podczas niektórych imprez o charakterze turystycznym lub sportowym, organizowanych przy udziale parku przez Suwalski Oddział PTTK-u: rajdy turystyczne oraz regaty żeglarskie. Ponadto, w okresie wakacyjnym, organizowane są m.in. przeglądy filmów w plenerze pod nazwą Zielone Kino, otwarte zajęcia przyrodnicze dla dzieci i rodziców w ramach Letniej Akademii Przyrody.

   

Edukacja w parku nie ogranicza się tylko do ekologii i przyrody, prowadzona jest także edukacja kulturowa. Organizowane są warsztaty: ceramiczne, tkackie i trady- cyjnej obróbki drewna. Z zajęć mogą skorzystać zainteresowane grupy młodzieży i dorosłych. Ponadto w lokalnych szkołach odbywają się cykliczne zajęcia poświęcone „odtwarzaniu” dawnych umiejętności wytwórczych i rzemieślniczych - młodzież uczy się rzeźbienia w drewnie: ptaków, zabawek i łyżek oraz figurek świętych (które wspólnie umieszcza się w przydrożnych kapliczkach w miejsce brakujących bądź zniszczonych). Uczniowie, posługując się prostymi ramowymi krosnami, wykonują barwne krajki, a podczas warsztatów ceramicznych drobne przedmioty użytkowe z gliny lub też pracują na kole garncarskim. Organizowane są też warsztaty poświęcone tradycjom świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiejnocy, podczas których powstają ozdoby, palmy, pisanki.

   

W parku podjęto także działania mające na celu przywrócenie tradycji bartniczych, wykorzystując do tego celu ścieżki edukacyjne „Las” i „Puszcza”. Na ścieżkach powieszono kłody bartne i wykonano barć w żywej sośnie.

   

Edukacja jest również prowadzona przez szeroką działalność wydawniczą. Park stara się przybliżać swoje walory przyrodnicze i kulturowe. Wydawane są ulotki i foldery, pakiety scenariuszy do prowadzenia lekcji, mapy turystyczne, przewodniki po parku, przewodniki do oznaczania organizmów wodnych i leśnych, foldery, pakiety broszur, książki, wydawnictwa albumowe. Część wydawnictw ukazuje się także w wersjach obcojęzycznych. Ponadto od 2001 park wydaje czasopismo – kwartalnik „Wigry”, od 2004 roku z dodatkiem dla dzieci i młodzieży pt. „Wigierek”, a od roku 2009 z dodatkiem dla osób prowadzących działalność rolniczą na terenie parku zatytułowanym: „Na miedzy”.

   

Działania edukacyjne parku są skierowane również do mieszkańców i rolników. Program zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie to ważna część edukacji. Organizowane są kampanie informacyjne, cykle szkoleń, seminaria i sesje wyjazdowe, wydawane są publikacje na temat różnorodności biologicznej w rolnictwie. Ponadto zrealizowano projekt popularyzujący rodzime odmiany roślin ozdobnych w przydomowych ogrodach.

   

Wspólnie z innymi parkami narodowymi i krajobrazowymi w województwie podlaskim organizowano przez wiele lat Sztafetę Obszarów Chronionych Województwa Podlaskiego (WPN był jej inicjatorem i koordynatorem), uczestniczymy w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej pt. „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”, koordynowanym przez Białowieski Park Narodowy. Naszym nowym partnerem w działaniach edukacyjnych są Lasy Państwowe – należy tu wymienić wspólną, wieloletnią imprezę dla młodzieży pt. Europejski Tydzień Lasów organizowaną wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i sąsiadującymi z parkiem nadleśnictwami: Augustów, Głęboki Bród, Suwałki, Pomorze. Park otwarty jest też na współpracę ze szkołami wiejskimi, świetlicami gminnymi, etc. Staramy się odpowiadać na każdą prośbę udziału w prelekcji, imprezie czy w projekcie. Szczególną troską staramy się otaczać szkoły z najbliższego terenu.

   

Rozbudowa bazy dydaktycznej, terenowej i różnorodność oferty edukacyjnej w Wigierskim Parku Narodowym możliwa jest w dużej mierze dzięki środkom funduszy celowych – głównie NFOŚ iGW, ale także WFOŚ iGW w Białymstoku, środkom programów UE – ZPORR , EFRR i wielu innych.

   

Warto też dodać, że w bieżącym roku Polski Klub Ekologiczny w swojej ocenie ofert edukacyjnych parków narodowych w Polsce najwyższą notę przyznał ofercie Wigierskiego Parku Narodowego. Oferty edukacyjne parków narodowych oceniane były wieloaspektowo: od materiałów przesłanych do biura PKE ZG, po przegląd oficjalnych stron internetowych parków i ocenę realizowanego programu i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

  

  

  

     

dalej