Nr 2/2006

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

fot. M.Kamiński

Czarna Hańcza w pobliżu ujścia do jeziora Wigry (MK)

  

Aleksandra Mackiewicz

  

CZARNA HAŃCZA

 

(1)

    

Źródła Czarnej Hańczy znajdują się poza terenem parku, na północ od jeziora Jegliniszki, powyżej jeziora Hańcza. Rzeka przepływa przez dwa duże i głębokie jeziora: Hańcza i Wigry, i dalej płynie w kierunku Kanału Augustowskiego, po czym za granicą, na terenie Białorusi, wpada do Niemna. Całkowita długość rzeki wynosi 141,7 km, z czego w granicach naszego kraju znajduje się 107,8 km. Czarna Hańcza jest bardzo ważnym elementem hydrograficznym parku. Na odcinku około 6 km, między Sobolewem a ujściem do jeziora Wigry, meandruje po żwirowo-kamienistym podłożu i charakteryzuje się dużym spadkiem (około 2,3‰), typowym dla rzek górskich. Po dotarciu do jeziora Wigry wpada do Zatoki Hańczańskiej, gdzie następuje mieszanie się wód rzecznych z wodami jeziornymi plosa północnego. Czarna Hańcza wypływa z jeziora u nasady Półwyspu Klasztornego, jako rzeka typowo nizinna, o spadku 0,3‰. Między Czerwonym Folwarkiem i Wysokim Mostem płynie przez otwarty teren otoczony łąkami i pastwiskami, tworząc liczne zakola. W okolicy Wysokiego Mostu wpływa na tereny leśne, by w Studzianym Lesie opuścić teren parku.

  

Zróżnicowany charakter przepływów w Czarnej Hańczy ma swoje odbicie w składzie roślinności porastającej dno rzeki. Na odcinku o wartkim nurcie występują gatunki roślin, które przystosowały się do tego typu środowiska: włosiennicznik skąpopręcikowy (Batrachium tryhophyllum), jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum), mech zdrojek (Fontinalis antipyretica), przetacznik bobowniczek (Veronica boccabunga). W miarę zbliżania się rzeki do jeziora Wigry nurt staje się mniej wartki, a koryto głębokie z dnem zamulonym i pozbawionym roślinności naczyniowej. Na tym odcinku możemy zobaczyć zarastanie lustra wody trawą brodobrzanką wodną (Catabrosa aquatica), która przy ujściu w całości pokrywa powierzchnię wody.

  

Charakter rzeki uzależniony jest od jej zlewni, czyli całego obszaru z którego dopływa do niej woda. W przypadku Czarnej Hańczy obejmuje ona powierzchnię 170 km2. Powierzchnia zlewni na terenie parku jest w dużym procencie pokryta jest lasami. Pozostałą cześć jej obszaru, przede wszystkim między Sobolewem i jeziorem Wigry, pokrywają torfowiska, które wraz z lasami oraz ekstensywnie użytkowanymi pastwiskami i łąkami stanowią naturalną otulinę rzeki.

 

 

  

Czarna Hańcza jest największym dopływem jeziora Wigry i zarazem jedynym odpływem z tego jeziora. Średni roczny przepływ rzeki w latach 1971-96, powyżej ujścia do jeziora Wigry (Sobolewo), wynosił od 0,98 m3/s do 2,28 m3/s, przy przepływie średnim rocznym z wielolecia 1,51 m3/s. Poniżej wypływu z jeziora Wigry (Czerwony Folwark) wynosił on od 3,00 m3/s do 5,39 m3/s, przy przepływie średnim rocznym z wielolecia 3,92 m3/s. Corocznie ze zlewni spływa nią do Wigier od 20 do ponad 40 mln m3 wody, a musimy przy tym pamiętać, że wielkość dopływu do jeziora ma wpływ na stan napełnienia misy jeziornej. Ustrój wodny rzeki powyżej jeziora kształtują dopływ podziemny i spływ powierzchniowy.

  

Rys.1. Zmienność średniego rocznego przepływu Czarnej Hańczy w punktach wodowskazowych w Sobolewie (przed ujściem do jeziora Wigry) Czerwonym Folwarku (po opuszczeniu jeziora)

  

Na jakość wód Czarnej Hańczy powyżej jeziora Wigry duży wpływ wywierają dopływające do niej ścieki miejskie z Suwałk. Pomimo sprawnego działania suwalskiej oczyszczalni są one głównym źródłem związków fosforu i azotu oraz zawiesin. Procesy zachodzące w rzece na odcinku między Sobolewem a ujściem do Wigier mają decydujący wpływ na stan czystości tego jeziora. Wody Czarnej Hańczy wpadając do Wigier mieszają się z wodami jeziora w Zatoce Hańczańskiej. Procesy rozcieńczania, strącania oraz sedymentacji związków mineralnych i organicznych, jakie zachodzą w zatoce, decydują o stanie czystości całego jeziora. Im więcej związków zostanie zatrzymanych w osadach zatoki, tym czystsze będzie jezioro i tym lepsza będzie jakość wód Czarnej Hańczy poniżej wypływu z Wigier.

  

  

Ciąg dalszy  

  

  


Położenie stanowisk monitoringu wód Czarnej Hańczy w Sobolewie i Czerwonym Folwarku oraz suwalskiej oczyszczalni ścieków. oprac. M.Romański

   

  

  

Ciąg dalszy  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł