Nr 2/2006

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

   

 WPN w Europie   

(fot. M.Romański)

  

Maciej Romański

  

TORFOWISKA
i ŹRÓDLISKA

(1) 

 

      

Kontynuując rozpoczęta w poprzednim numerze „Wigier” prezentację najcenniejszych w skali Europy elementów przyrodniczych, które występują w Wigierskim Parku Narodowym, przedstawiamy dziś siedliska bagienne – torfowiska i źródliska. Należą do nich:
 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (kod Natura 2000: 7110)
 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140)
■ Torfowiska nakredowe z roślinnością typu szuwarowego (7210)
■ Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230). (red.)

   

   

   

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (7110)

Torfowiska wysokie, są to skrajnie ubogie w związki pokarmowe i skrajnie kwaśne środowiska związane z wodami opadowymi. Uzależnienie od opadów ogranicza możliwość ich występowania tylko do obszarów o przewadze, bądź względnej równowadze opadów i parowania. Torfowiska wysokie stanowią, do pewnego stopnia osobny system hydrologiczny, w stosunku do swojego otoczenia. Zmagazynowana w kopułach torfowiska woda, może zalegać powyżej poziomu gruntu mineralnego w otoczeniu. Przez Polskę przebiega południowa granica zasięgu torfowisk wysokich. Ich występowanie ograniczone jest do pasa Polski północnej. W rozproszeniu spotyka się je w górach, na wschodzie kraju i bardzo rzadko w systemach pradolin wielkich rzek Polski środkowej. Ze względu na eksploatację złóż torfu, osuszanie terenów bagiennych itp., szacuje się, iż do czasów obecnych, przetrwał zaledwie 1% żywych torfowisk, które niegdyś występowały w Polsce. Dlatego też stanowią one rzadki element naszego środowiska. Torfowiska wysokie stanowią ostoję dla bardzo specyficznej flory, w tym dla gatunków stanowiących relikty poglacjalne. Są one również ważnym miejscem akumulacji dwutlenku węgla z atmosfery oraz „magazynem” wody (woda może stanowić 97% masy torfowiska!). Są one bardzo ważnym elementem kształtującym lokalny klimat. 

   

   

   

 

  

W Wigierskim Parku Narodowym występują niżowe torfowiska wysokie (7110-1), które są siedliskiem priorytetowym w systemie Natura 2000. Torfowiska tego typu występują w dwóch podstawowych typach. Torfowiska bałtyckie spotykane są wyłącznie na wybrzeżu i należą do najsilniej zagrożonych; większość ich uległa już degradacji. Częstszym typem, szerzej rozpowszechnionym są torfowiska mszarne związane z mniejszymi nieckami wytopiskowymi, zarastającymi zbiornikami dystroficznymi i innych specyficznych, pod względem hydrologicznym, konfiguracjach terenu.

   

Torfowiska wysokie są najczęściej środowiskami bezdrzewnymi, rzadziej z luźnymi zadrzewieniami karłowatych sosen i brzozy omszonej. Głównym budulcem roślinnym torfowisk tego typu są mchy torfowce. Flora roślin naczyniowych jest dość uboga w gatunki, w większości są to krzewinki z rodziny wrzosowatych jak modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, wrzos zwyczajny. Z ciekawych gatunków roślin związanych z tym środowiskiem można wymienić choćby owadożerną rosiczkę okrągłolistną i rosiczkę długolistną.

  

Torfowisko wysokie typu leśnego – Suche Bagno
(fot. M.Romański)

   

Na terenie parku, torfowiska wysokie występują dość licznie. Spotykane są one przy istniejących jeziorach dystroficznych, pokrywają całkowicie zarośnięte jeziora tego typu, oraz spotykane są w kompleksach kontynentalnych borów bagiennych. Są to dobrze zachowane, choć niewielkie obszary, z aktywnymi procesami torfotwórczymi. Torfowiska wysokie parku są siedliskiem niezwykle rzadkiego gatunku storczyka - wątlika błotnego (Hammarbya paludosa).

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł