Nr 3/2004

 PRZYRODA I KRAJOBRAZ   

 Piotr Pieczyński 

  

 

   

   

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA PARKU:

  

NIELEŚNE EKOSYSTEMY LĄDOWE

(1)

fot. M.Kamiński

  

Krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego charakteryzuje się ogromną różnorodnością: bogactwem jezior, drobnych zagłębień bezodpływowych, wzgórz i pagórków zbudowanych z glin, żwirów i głazów, czy wreszcie równin utworzonych z piasków. Decyduje to o różnorodności siedlisk, stanowiących podstawę rozwoju zróżnicowanych ekosystemów. Prawie 2/3 powierzchni parku zajmują lasy, oddzielone od siebie wodami i nieleśnymi ekosystemami lądowymi: obszarami pól uprawnych, torfowisk, pastwisk i łąk. Stanowią one bardzo cenny element w krajobrazie parku, który jest przykładem bardzo rzadkiego obecnie w Polsce krajobrazu kulturowego z zachowanymi elementami naturalnymi, typowego dla Polski XIX wieku. 

  

Układ powierzchniowy nieleśnych ekosystemów lądowych w granicach WPN jest następujący:

  

Wyszczególnienie

Grunty Skarbu
Państwa (ha)

Grunty
prywatne (ha)

pola uprawne

172

1470,2

łąki i pastwiska

98

418,8

nieużytki
(w tym bagna)

200
(194)

126,7

 

Aby choć po części odpowiedzieć na pytanie, jak ważne dla środowiska przyrodniczego parku są nieleśne ekosystemy lądowe, wystarczy udać się np. na wieżę widokową w miejscowości Leszczewo. Rozciąga się z niej rozległy widok na pola z licznymi wzgórzami otoczonymi torfowymi zagłębieniami. Jest to obszar ekstensywnie użytkowany rolniczo, dzięki czemu zachowały się tu różne typy kwiecistych łąk i muraw, a fragmenty bagienne nie uległy osuszeniu. 

  

        

Na podmokłych łąkach można spotkać czajkę i kulika wielkiego. Malowniczo komponuje się w krajobrazie zarastający przez osokę aloesowatą zbiornik wodny z otaczającymi go turzyco- wiskami, wilgotnymi łąkami oraz fragmentami olsu.

  

Okolice wsi Leszczewo (fot. J.Borejszo)

  

Wyobraźmy sobie sytuację, w której po trzydziestu latach stajemy w tym samym miejscu, jednak z tą różnicą, że przez ten czas w miejscowości Leszczewo prowadzono intensywną gospodarkę rolną z nowymi odmianami zbóż i roślin okopowych, wymagających intensywniejszego nawożenia i stosowania środków ochrony roślin, wykonano rozległe melioracje osuszające łąki, w okolicy zbudowano wiele nowych domostw, zniknęły drobne zbiorniki wodne. Bynajmniej nie jest to obraz po katastrofie ekologicznej i jest on wpisany w normalną działalność człowieka. Pojawia się jednak pytanie: czy chcemy oglądać z wieży widokowej w Leszczewie, wsi położonej w granicach parku narodowego, obraz pierwszy, czy drugi? 

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.