.

8. KONTROLE

 


 

 

W dniach 10-11 stycznia 2001 roku Janina Chmielewska, pracownik Urzędu Skarbowego w Suwałkach, przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem była prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług w Gospodarstwie Pomocniczym WPN za listopad 2000 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

  

Dnia 11 kwietnia 2001 roku Barbara Augustynowicz, pracownik Urzędu Skarbowego w Suwałkach, przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie transakcji zawartych z zakładem Ogólnobudowlanym Marek Słowikowski. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

  

Dnia 23 kwietnia 2001 roku zostały przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze, w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrolę przeprowadził st. Kpt. Mariusz Krymski, z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Drobna usterka (oznakowanie hydrantu) została naprawiona.

  

Również dnia 23 kwietnia 2001 roku zostały przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze, w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrolę przeprowadził kpt. Andrzej Sobolewski, z Komendy Miejskiej PSP w Augustowie. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Dwie usterki (brak oznakowania punktu czerpania wody w Bryzglu i brak pasa przeciwpożarowego typu A wzdłuż kolejki wąskotorowej Płociczno - Krusznik) zostały naprawione.

  

Dnia 27 czerwca 2001 roku Małgorzata Kołowerzo, pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Suwałkach, przeprowadziła kontrolę w zakresie obrotu i stosowania trucizn w laboratorium Pracowni Naukowej WPN. Naruszeń przepisów nie stwierdzono.

  

W dniach 4 - 13 grudnia 2001 roku odbyła się kontrola problemowa, przeprowadzona przez Jerzego Chabrosa, kierownika zespołu kontroli w Krajowym Zarządzie Parków Narodowych. Kontrola obejmowała następującą problematykę:

  

I. Zatrudnienie. 
Stwierdzono:

II. Zasoby mieszkaniowe i ich wykorzystanie. 
Stwierdzono:

III. Wykonywanie przez Park przepisów wynikających z ustawy prawo budowlane. 
Stwierdzono:

IV. Informatyka i sprzęt komputerowy. 
Stwierdzono:

V. Świadczenia realizowane przez Park na rzecz pracowników z zakresu BHP.
Stwierdzono:

VI. Realizacja zaleceń pokontrolnych NIK. 

Park podjął działania zmierzające do realizacji zaleceń wydanych przez NIK i realizuje je w miarę możliwości.

 

 

 

  

  

.