.

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU 

3.1 Ochrona przyrody

3.2 Działalność naukowa

3.3 Działalność edukacyjna

3.4 Turystyka

 

3.1. Ochrona przyrody

W ujęciu ogólnym, w Wigierskim Parku Narodowym obowiązują następujące sposoby ochrony i kształtowania ekosystemów:

 

a) Ochrona ścisła, której celem jest ochrona przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych (głównie fluktuacja, sukcesja pierwotna i wtórna, regeneracja, a nawet degeneracja).

 

b) Ochrona częściowa (czynna), przy której możliwa jest ingerencja człowieka w celu uzyskanego pożądanego efektu. W zależności od założonego celu ochrony wyróżnia się:

 

b1) ochronę częściową o zerowej aktywności, jako podstawowy sposób ochrony zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub o prawidłowym kierunku procesu lasotwórczego, albo też w przypadku naturalnych ciągów sukcesyjnych (przy założeniu nie występowania nagłych procesów klęskowych - np. nieprzewidzianych gradacji szkodników, pożarów, etc.).

 

b2) ochronę czynną renaturalizacyjną, której celem jest ułatwienie i przyśpieszenie procesów sukcesji. Jest to podstawowy sposób kształtowania lasów zniekształconych (głównie o składzie gatunkowym i strukturze wiekowej drzewostanu niezgodnych z typem siedliskowym lasu) o wysokim potencjale biotycznym.

 

b3) ochronę czynną stabilizującą, której celem jest utrzymanie obecnie istniejących struktur roślinnych, a więc najczęściej aktywne przeciwdziałanie i opóźnianie sukcesji i regeneracji. Jest to podstawowy sposób ochrony ekosystemów seminaturalnych, głównie cennych torfowisk, wilgotnych łąk i muraw ciepłolubnych.

 

b4) ochronę czynną rekonstrukcyjną, której celem jest całkowita zmiana obecnego zbiorowiska roślinnego i umożliwienie warunków rozpoczęcia innego ciągu sukcesyjnego. Tej formie kształtowania powinny podlegać z jednej strony zbiorowiska silnie zniekształcone (np. monokultury jednowiekowe na niewłaściwym siedlisku), a z drugiej - przeznaczone do szybkiego zalesienia lub zakrzaczenia zbiorowiska porolne, oraz - przeciwnie - niepotrzebnie zalesione lub samoistnie zarastające cenne łąki i torfowiska śródleśne.

 

c) Ochrona krajobrazowa, której podlegają użytkowane grunty prywatne na terenie Parku oraz grunty będące własnością Skarbu Państwa użytkowane rolniczo. Ochronie tej podlegają również grunty Skarbu Państwa położone w enklawach wśród gruntów prywatnych. Celem tej formy ochrony jest utrzymanie lub modyfikacja (najczęściej odtworzenie) regionalnych cech krajobrazu kulturowego oraz zachowanie walorów przyrodniczych.

 .

3.2. Działalność naukowa

W 2001 roku Park prowadził 9 tematów badawczych, w tym trzy tematy w kooperacji z Zarządem Wojewódzkim PZŁ, Stacją Badawczą Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej PAN w Popielnie oraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tytuły tych prac znajdują się w załączniku 5.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą część działalności badawczej zajmował w 2001 roku monitoring środowiska przyrodniczego WPN, realizowany w ramach Wigierskiej Stacji Bazowej ZMŚP. Na terenie zlewni eksperymentalnej (fragment zlewni Czarnej Hańczy), badania prowadzone były na 27 powierzchniach i stanowiskach kontrolno-pomiarowych.

 

W ramach zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego Park realizował następujące programy pomiarowe:

- chemizmu opadów atmosferycznych,

- chemizmu i stanu wód gruntowych,

- chemizmu i stanu wód powierzchniowych,

- flory i roślinności zlewni,

- epifitów nadrzewnych,

- zawartości metali ciężkich w porostach.

Chemizm opadów atmosferycznych

Wody opadowe z terenu otwartego, do badań właściwości fizycznych i chemicznych, zbierane były na terenie ogródka meteorologicznego w Sobolewie (stanowisko nr 005). Pobór prób opadów oraz analizy chemiczne wykonywane były co tydzień, w każdy czwartek.

 

Chemizm opadów podkoronowych i spływów po pniach

Próby opadów podkoronowych i wód spływających po pniach zbierane były na powierzchni leśnej, zlokalizowanej w Sobolewie w pobliżu ogródka meteorologicznego (stanowiska nr 004 i 006). Próby zbierane były spod dwóch gatunków drzew świerka i sosny, w odstępach tygodniowych, a analizy chemiczne wykonywane były na koniec miesiąca. Próby tygodniowe były zlewane i przechowywane w laboratorium w temperaturze 60C.

 

Wody gruntowe

Wody gruntowe badane były w otworze piezometrycznym zlokalizowanym w Sobolewie (stanowisko nr 007). Piezometr posadowiony jest na głębokości 17,9 m ppt. Swobodne zwierciadło wody znajduje się na głębokości 12,05 m ppt., licząc od górnej krawędzi metalowej obudowy piezometru.

Od 1997 roku piezometr w Sobolewie został włączony do krajowej sieci pomiarowej Państwowego Instytutu Geologicznego pod numerem ewidencyjnym II/862-Q.

 

Poziom statycznego zwierciadła wody w piezometrze badany był w każdy poniedziałek o godz. 800 za pomocą taśmy miarowej ze "świstawką".

 

Właściwości fizyczne i chemiczne wód gruntowych badano czterokrotnie w ciągu roku hydrologicznego: w grudniu 2000 roku oraz w marcu, czerwcu i we wrześniu 2001 roku.

 

Wody powierzchniowe

Badania wód powierzchniowych dotyczyły pomiarów prędkości przepływu i poziomu wód w rzece Czarnej Hańczy w punkcie kontrolno-pomiarowym w Sobolewie (stanowisko nr 008) oraz właściwości fizycznych i chemicznych wód rzeki w punkcie kontrolno-pomiarowym w Sobolewie (stanowisko nr 008) i przy ujściu rzeki do jeziora Wigry (stanowisko nr 009). Stanowisko pomiarowe w Sobolewie wyposażone jest w limnigraf typu L-861 i łatę wodowskazową. Pomiary prędkości przepływu wody wykonywane były przy użyciu elektromagnetycznego przepływomierza model 801 firmy SEBA. Próby wody do badań pobierane były z nurtu rzeki na koniec miesiąca.

 

Flora i roślinność zlewni eksperymentalnej

Badania botaniczne prowadzone były na terenie całej zlewni eksperymentalnej oraz w jej otulinie.

 

Epifity nadrzewne - porosty

Badania nad porostami prowadzono na 16 stanowiskach (nr 31-46) zlokalizowanych na terenie zlewni eksperymentalnej. W badaniach brano pod uwagę 12 gatunków porostów nadrzewnych. Na każdym stanowisku wyznaczona była na pniu drzewa, i trwale oznakowana, jedna powierzchnia w obrębie, której analizowano skład gatunkowy porostów, zajmowaną przez ich plechę powierzchnię oraz stan zdrowotny. Wyniki uzyskane z minionego roku porównano z wynikami otrzymanymi w 1998 roku, na tych samych powierzchniach.

 

Metale ciężkie w porostach

Z 20 stanowisk, w tym 8 z terenu zlewni eksperymentalnej, pobierane zostały próby plechy porostu Hypogymnia physodes (L.) Nyl., w których przeprowadzone zostały analizy zawartości metali ciężkich (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe). Analizy chemiczne wykonane zostały przy użyciu spektrofotometru absorpcji atomowej IL 251 w Zakładzie Monitoringu Środowiska Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi w roku 1999.

 

Tabela 2 Program pomiarowy realizowany na Wigierskiej Stacji Bazowej ZMŚP w 2001 r.

Kod

Program

Parametr

Częstotliwość pomiarów

Metoda pomiarowa

005

Chemizm opadu

i pokrywy śnieżnej

C1

Objętość opadu

52/rok

Pomiar w cylindrze miarowym

 

 

Przewodność elektrolit.

52/rok

Konduktometr

 

 

Odczyn pH

52/rok

pH-metr

 

 

Zasadowość

52/rok

Miareczkowa

 

 

Chlorki

52/rok

Miareczkowa

 

 

Siarka siarczanowa

52/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot azotanowy

52/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot amonowy

52/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Sód

52/rok

ASA

 

 

Potas

52/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Wapń

52/rok

Miareczkowa

 

 

Magnez

52/rok

Miareczkowa

006

Chemizm opadu

podokapowego

C2

Objętość opadu

12/rok

Pomiar w cylindrze miarowym

 

 

Przewodność elektrolit.

12/rok

Konduktometr

 

 

Odczyn pH

12/rok

pH-metr

 

 

Zasadowość

12/rok

Miareczkowa

 

 

Chlorki

12/rok

Miareczkowa

 

 

Siarka siarczanowa

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot azotanowy

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot amonowy

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Sód

12/rok

ASA

 

 

Potas

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Wapń

12/rok

Miareczkowa

 

 

Magnez

12/rok

Miareczkowa

004

Chemizm spływu

po pniach

C3

Objętość wody

12/rok

Pomiar w cylindrze miarowym

 

 

Przewodność elektrolit.

12/rok

Konduktometr

 

 

Odczyn pH

12/rok

pH-metr

 

 

Zasadowość

12/rok

Miareczkowa

 

 

Chlorki

12/rok

Miareczkowa

 

 

Siarka siarczanowa

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot azotanowy

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot amonowy

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Sód

12/rok

ASA

 

 

Potas

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Wapń

12/rok

Miareczkowa

 

 

Magnez

12/rok

Miareczkowa

007

Chemizm wód

gruntowych

F2

Temperatura wody

4/rok

Termometr cyfrowy

 

 

Przewodność elektrolit.

4/rok

Konduktometr

 

 

Odczyn pH

4/rok

pH-metr

 

 

Glin ogólny

4/rok

ASA

 

 

Sód

4/rok

ASA

 

 

Potas

4/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Wapń

4/rok

Miareczkowa

 

 

Magnez

4/rok

Miareczkowa

 

 

Mangan

4/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Zasadowość

4/rok

Miareczkowa

 

 

Chlorki

4/rok

Miareczkowa

 

 

Siarka siarczanowa

4/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot azotanowy

4/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Żelazo

4/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Krzemionka

4/rok

Spektrofotometryczna

008

009

Chemizm wód

powierzchniowych

(rzeki)

H1

Przepływ wody

12/rok

Młynek hydrometryczny

 

 

Stan wody

12/rok

Łata wodowskazowa

 

 

Temperatura wody

12/rok

Termometr cyfrowy

 

 

Przewodność elektrolit.

12/rok

Konduktometr

 

 

Odczyn pH

12/rok

pH-metr

 

 

Zawiesina ogólna

12/rok

Wagowa

 

 

Sód

12/rok

ASA

 

 

Potas

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Wapń

12/rok

Miareczkowa

 

 

Magnez

12/rok

Miareczkowa

 

 

Mangan

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Zasadowość

12/rok

Miareczkowa

 

 

Chlorki

12/rok

Miareczkowa

 

 

Siarka siarczanowa

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Azot azotanowy

12/rok

Spektrofotometryczna

 

 

Fosforany

12/rok

Spektrofotometryczna

Cała

zlew-

nia

Flora i roślinność

zlewni

J1

Skład gatunkowy roślin,

zespoły roślinne

1/rok

Instrukcja ZMŚP

031-047

Metale ciężkie w porostach

D1

Koncentracja metali ciężkich
(Cd, Pb, Cu, Fe, Zn) w plechach Hypogymnia physodes

Co 2 lata

ASA

031-046

Epifity nadrzewne

M1

Skład gatunkowy porostów,
powierzchnia plech, stan
zdrowotny plech

Co 3 lata

Instrukcja ZMŚP

 

W minionym roku na terenie Parku obce instytucje realizowały 28 tematów badawczych. Większość z nich to prace magisterskie, które realizowane były przy pomocy pracowników Parku.

W maju przedstawiciel Parku wziął udział w Szkole ZMSP (Szymbark), która dotyczyła monitoringu porostów, pomiarów meteorologicznych oraz map użytkowania ziemi sporządzanych metodą CORINE.

W sierpniu pracownik parku wziął udział w XII Ogólnopolskim Sympozjum ZMSP, które odbyło się w Kielcach. Podczas tej imprezy przedstawiciele Parku wygłosili jeden referat (Wpływ jeziora Wigry na wody Czarnej Hańczy).

 

W minionym roku pracownicy Pracowni opublikowali lub złożyli do druku 8 prac naukowych:

Krzysztofiak L., 2001: Mrówki Formicidae Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody.

Krzysztofiak L., 2001: Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Naukowe AS TN

Krzysztofiak L., 2001: Wybrane elementy gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Wigierskim Parku Narodowym. Prace IBL.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., 2001: Świat owadów w turystyce specjalistycznej na terenach chronionych w Polsce.

Krzysztofiak L. 2001: "Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem WPN. Fauna.".

Krzysztofiak L. 2001: "Ocena jakości środowiska przyrodniczego Stacji Bazowej Wigry (WPN) w 2000 roku." Biuletyn Ochrony Środowiska

Krzysztofiak A. 2001: Trzmiele i trzmielce Suwalszczyzny. Roczniki Naukowe AS TN.

Krzysztofiak L. 2001: Zintegrowany monitoring środowiska. W: "Stan środowiska województwa podlaskiego w 1999 roku: 223-236". Biblioteka Monitoringu Środowiska, Białystok

Do druku oddano dwa artykuły popularne do czasopisma Jaćwież: Krzysztofiak A., "Płomykówka, biała dama nocy" oraz "Owady ruin"

 

Pracownicy Pracowni wygłosili 5 referatów na sympozjach i seminariach naukowych:

- Krzysztofiak A., Krzysztofiak L.   „Owady związane z drewnianymi i glinianymi ścianami na terenie WPN”, Sympozjum Hymenopterologiczne, Ojców, maj 2001,

- Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. "Osy środowisk leśnych WPN" Sympozjum Hymenopterologiczne, Ojców, maj 2001,

- Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., 2001: "Świat owadów w turystyce specjalistycznej na terenach chronionych w Polsce". Augustów, wrzesień 2001.

- Krzysztofiak L. - "Wpływ jeziora Wigry na wody Czarnej Hańczy". XII Ogólnopolskie Sympozjum ZMSP, Kielce, wrzesień 2001.

- Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. "Płazy WPN, ich znaczenie i ochrona" Suwalsko-Augustowskie Towarzystwo Naukowe

 

 

 

.