Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2013

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

  

3.4. Ochrona gatunków roślin i zwierząt

  

  

3.4.1. Czynna ochrona roślin

Maciej Romański

  

W 2013 roku znaleziono nowy dla Parku gatunek rośliny naczyniowej - Geranium columbinum (bodziszek gołębi). Okazy tego gatunku znaleziono na jednym stanowisku, w starym wyrobisku żwiru, nieopodal leśniczówki Słupie. Prawdopodobnie gatunek ten mógł być w przeszłości przeoczony.

  

Odnalezione zostało również stanowisko Elsholtzia ciliata (marzymięta grzebieniasta) – gatunku obcego pochodzenia, który jednak na razie nie wykazuje oznak inwazyjności. Okazy tego gatunku znaleziono na poboczu drogi, obok poletka zaporowego w oddziale 84.Występowanie tego gatunku było podawane w przeszłości przez A.W Sokołowskiego, jednak nie był on potem zauważany. W otulinie Parku, w dolinie Czarnej Hańczy, w granicach wsi Sobolewo, odnaleziono również, nie podawany wcześniej z tego obszaru gatunek rośliny naczyniowej Rumex triangulivalvis (szczaw trójkątnodziałkowy). Jest to gatunek pochodzący z Ameryki Północnej i posiadający w Polsce status efemerofita (gatunku przejściowo zawlekanego). Gatunek ten nie powinien, przynajmniej narazie, stanowić zagrożenia dla flory WPN.

  

Podobnie jak w latach poprzednich, konturowano również inwentaryzację innych gatunków roślin naczyniowych, podlegających ochronie prawnej i wymienianych przez czerwone listy. Ogółem przybyło 1395 stwierdzeń takich gatunków, w tym 37 stwierdzeń rzepika szczeciniastego (Agrimonia pilosa), gatunku z drugiego załącznika dyrektywy siedliskowej „Natura 2000”.

  

Oprócz roślin naczyniowych prowadzono dalsze poszukiwania mszaków, głównie wątrobowców. Udało się odnaleźć nowy dla parku gatunek wątrobowca - Kurzia pauciflora. Potwierdzono również, podawanych w przeszłości, występowanie takich gatunków jak Lophozia laxa, Lejeunea cavifolia, Lophocolea minorLophozia guttulata. Szczególnie interesujący jest pierwszy z nich. Jest to bardzo rzadki gatunek, podlegający ochronie prawnej i wpisany na „Czerwona Listę”. Po raz ostatni, z obszaru Wigierskiego Parku Narodowego podawano go w 1961 roku. Z kolei Lophozia guttulata, ostatni raz notowana była w 1935 roku. Dokonano również rewizji oznaczeń dwóch gatunków. Dzięki współpracy z Piotrem Górskim, specjalistą od wątrobowców, udało się skorygować wcześniejsze błędne oznaczenie Porella platyphylla. Po analizie zebranego dodatkowo materiału okazało się iż jest to Porella cordeana, gatunek znacznie częstszy w Polsce. Z kolei wszystkie okazy oznaczane wcześniej jako Conocephalum conicum, najprawdopodobniej należą do wydzielonego niedawno gatunku Conocephalum salebrozum. Występowanie Conocephalum conicum na terenie WPN wydaje się być wątpliwe, jednak ostateczne rozstrzygnięcie tego zagadnienia wymaga dalszych badań. Ogółem, w bazie danych, przybyło ponad 800 stwierdzeń z lokalizacjami różnych gatunków wątrobowców.

  

Odnaleziono również dwa nowe stanowiska, bardzo rzadkiego w tej części Polski, glewika Anthoceros agrestis.

  

Spośród rzadkich gatunków mchów odnaleziono dwa nowe stanowiska Neckera complanata, oraz 68 drzew zasiedlonych przez Homalia trichomanoides. Obydwa te gatunki epifitycznych mchów, są uznane w projektowanym operacie ochrony flory, jako gatunki „specjalnej troski”.

  

Obecnie w bazach danych dotyczących lokalizacji różnych gatunków roślin znajduje się 9999 stwierdzeń roślin naczyniowych, 2057 stwierdzeń dotyczących wątrobowców, 415 mchów i 7 glewików.

  

W 2013 roku, wspólnie ze służbami terenowymi, prowadzono również szczegółową inwentaryzację występowania niecierpka gruczołowatego Impatiens glandiulifera, w dolinie Czarnej Hańczy. W bazie danych inwazyjnych gatunków roślin przybyło w 2013 roku 2420 rekordów (stwierdzeń).

 

Na uwagę zasługuje również odnalezienie nowego dla Parku, rzadkiego w Polsce gatunku śluzowca – siatecznicy okazałej (Brefeldia maxima), oraz bardzo rzadko notowanej, w skali światowej, Arcyria margino-undulata. Większość zebranych w 2013 roku okazów znajduje się w trakcie konsultacji, u specjalisty.

  

W 2013 roku odnaleziono również, nowe dla parku, gatunki grzybów wielkoowocnikowych, jednak nie są one jeszcze opracowane przez specjalistę. Jednym z nowych, dla WPN i rzadkich w Polsce gatunków, wymienianych na „czerwonej liście” jest smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum).

  

  

  

3.4.2 Fotopułapki

Maciej Romański

  

  

W 2013 roku Pracownia Naukowo-Edukacyjna Wigierskiego Parku Narodowego, zakupiła 9 foto-pułapek, mających służyć wzbogaceniu informacji o zwierzętach parku. Cztery z nich rozwieszono w pobliżu wodopoju ściągającego zwierzynę z dużego obszaru lasu, pozostałe rozwieszano okresowo, w miejscach potencjalnie atrakcyjnych dla zwierzyny. Foto-pułapki zarejestrowały liczne filmy z udziałem różnych gatunków zwierząt takich jak dziki, jelenie, łosie, borsuki, sarny, lisy itd. Jednak do najciekawszych i najbardziej wartościowych należą te, na których uchwycone zostały wilki z watahy mającej swój rewir w północnej części Parku. Dzięki zebranemu materiałowi udało się ustalić, iż w 2013 roku wataha ta powiększyła się o 4 młode osobniki. Częstotliwość pojawiania się wilków w zarejestrowanym materiale, wskazuje iż wataha ta stale przebywa w tej części Parku, a nie zachodzi tu tylko okresowo, jak sądzono wcześniej. Zarejestrowany materiał potwierdza również informacje zdobyte z zimowych tropień, iż wataha ta przekracza drogę Suwałki-Sejny i penetruje północną część WPN.

  

  

  

  

3.4.3. Ochrona stanowisk zwierząt zagrożonych wyginięciem

Marek Jeromin

 

 

Na terenie parku wyznaczone są trzy strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Wszystkie dotyczą bielika Haliaeetus albicilla. Obserwacje poczynione w miesiącu styczniu i lutym potwierdziły zasiedlenie trzech gniazd. Ponowna kontrola gniazd w miesiącu maju wykazała, że jedno z gniazd spadło na ziemię prawdopodobnie w wyniku silnego opadu śniegu. Dnia 02.07.2013. stwierdzono, że w jednym z gniazd jest jedno młode, a w drugim dwa pisklęta.

  

  

  

3.4.4. Monitoring liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim

Marek Jeromin

 

 

Obserwacje mające na celu uzyskanie informacji o liczebności kolonii kormorana nad jeziorem Długim prowadzone są od roku 2009. Poniżej zamieszczono tabelę z danymi z poszczególnych obserwacji, które prowadzono przy pomocy lornetki o powiększeniu7x50.

  

  

Tabela 13. Liczebność kormorana nad jeziorem Długim w czasie obserwacji w 2013 roku

  

Data Godzina Oddział

150b1

Oddział

150b2

Oddział

150a

Oddział

134f

Woda Razem
05. 05.18.00 0 0 0 32 0 32
12. 05.19.00 0 0 0 74 0 74
23. 05.20.30 0 113 0 0 0 113
26. 05.19.00 0 0 0 83 0 83
02. 06.19.00 0 97 0 0 0 97
05. 06.19.00 0 0 0 128 0 128
09. 06.20.00 13 0 0 157 0 170
15.0620.00 0 27 0 113 0 140
28. 06.19.00 49 144 1 9 0 203
07. 07.20.30 23 0 8 311 0 342
14. 07.19.00 4 0 2 0 540 546
16. 07.20.00 67 193 47 0 0 307
21. 07.20.00 93 118 37 0 0 248
05. 08.05.00 79 174 58 123 0 434
14. 08.05.00 79 187 89 286 0 641
20. 08.20.00 81 186 78 384 0 729
27. 08.19.00 83 223 73 185 0 564
29. 09.19.30 76 154 71 307 0 608
04. 09.06.00 87 0 89 267 0 443
11. 09.18.30 74 198 92 284 0 648
20. 09.18.30 51 207 43 113 0 414
02. 10.17.30 57 141 118 218 0 534
10. 10.18.00 65 89 115 224 0 493
17. 10.18.00 0 0 0 0 0 0
22. 10.18.00 0 0 0 0 0 0

  

  

  

3.4.5. Obserwacje ptaków na jeziorze Wigry w 2012 r.

Dorota, Grzegorz i Jerzy Zawadzcy

  

  

Przeprowadzono 6 liczeń z łodzi wzdłuż całego jeziora Wigry. Pierwsze liczenie odbyło się 31maja, ostatnie 2 listopada 2013 r. Najwięcej ptaków stwierdzono podczas liczenia w sierpniu (3692), najmniej w maju (tylko 698).Liczba rejestrowanych gatunków była stała (od 18 do 20). Najliczniejszym ptakiem był kormoran. Jego liczebność zmieniała się w zakresie od 58 w maju do 1651 w sierpniu. Bardzo wysoka była liczebność perkoza dwuczubego, podczas kontroli w końcu lipca zarejestrowano 996 ptaków dorosłych i 389 młodych. Jest to ewidentny wzrost liczebności tego gatunku w stosunku dodanych z lat poprzednich. Z kolei znacznie (ok. dwukrotnie) niższa niż w poprzednich sezonach była liczebność łyski (maksymalna stwierdzona w sierpniu - 957 os.). Mniejsza niż w latach ubiegłych była także liczebność głowienki (tylko 4 osobniki), a nie stwierdzono innych gatunków kaczek pływających poza krzyżówką. W kolonii śmieszki u ujścia Zatoki Hańczańskiej, gniazdowało ok. 50-60 par. 31maja wśród śmieszek w bezpośrednim sąsiedztwie kolonii przebywały dwa osobniki mewy czarnogłowej (dorosły i młodociany). Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Wigierskim Parku Narodowym, ale także w całym rejonie Puszczy Augustowskiej. Poza tym, do odnotowanych podczas monitoringu gatunków należały: mewa białogłowa (maksymalnie 13 osobników 2 listopada) – nowy gatunek w Wigierskim PN, nur czarnoszyi, bielaczek, uhla, brodziec piskliwy, rybitwa białoskrzydła oraz wąsatka.

  

  

Tabela 14. Monitoring ptaków Wigier w 2013 r.

  

Gatunek 31.05 22.06 28.07 7.09 28.09 2.11
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 278 330 996 543 361 13
(osobniki młodociane) 190 389
Zausznik (Podiceps nigricollis) 1
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 58 597 77 16651 1035 446
Czapla siwa (Ardea cinerea) 8 5 2 1 3 1
Czapla biała (Egretta alba) 1 1 3
Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) 2 1 1 1
Łabędź niemy (Cygnus olor) 34 40 45 61 65 78
(osobniki młodociane) 17 18
Krzyżówka (Anas platyrynchos) 19 54 69 66 89 60
(osobniki młodociane) 15 10
Głowienka (Aythya ferina) 4 2 1
Gągoł (Bucephala clangula) 46 64 167 95 532 708
Nurogęś (Mergus merganser) 2 8 13 89 62 293
Bielaczek (Mergus albellus) 9
Bielik (Haliaeetus albicilla) 3 7 3 1
Błotniak stawowy (Circus aeroginosus) 9 11 7 2
Myszołów (Buteo buteo) 1 1 3 2
Krogulec (Accipiter nisus) 1 2
Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) 1
Rybołów (Pandion haliaaetus) 1
Trzmielojad (Pernis apivorus) 1 5
Kobuz (Falco subbuteo) 2 5
Łyska (Fulica atra) 51 108 681 957 730 269
(osobniki młodociane) 104 55
Brodziec piskliwy (Acitis hypoleucos) 4
Śmieszka (Larus ridibundus) 149 162 215 150 164 42
Mewa siwa (Larus canus) 2 14 36 19 7
Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 1 9 21 18 17
Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 2 6 13
Mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus) 2
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) 23 21 31
Rybitwa czarna (Chlidonias niger) 8 11 4
Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus) 1 1
Wąsatka (Panurus biarmicus) 7
Kruk (Corvus corax) 5
Razem osobników 698 1749 2809 3692 3106 1962
Razem gatunków 19 20 18 20 18 18

     

  

  

  

  

3.4.6. Opieka nad chorymi i rannymi zwierzętami

Wojciech Misiukiewicz

 

Ośrodek rehabilitacji zwierząt został wybudowany w 1999 roku z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ośrodek rehabilitacji zwierząt funkcjonuje w oparciu o decyzję Ministerstwa Środowiska (DOPog4201044S8/04/jr) z dnia 31.08. 2004 r.

  

Schronisko zlokalizowane jest w województwie podlaskim, na terenie Gminy Giby, w miejscowości Maćkowa Ruda 57,16-503 Krasnopol. Placówka działa w oparciu o Zarządzenie nr 17/2010 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 15 listopada 2010 r. Zabiegi weterynaryjne dokonywane są przez lekarzy weterynarii Lecznicy Weterynaryjnej "VitaWet” z Suwałk. Współpraca WPN z lekarzami weterynarii odbywa się zazwyczaj na zasadzie wolontariatu, jak również część zabiegów finansowana jest z  kasy parku.

  

W 2013 roku w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie przebywało 50 zwierząt, z czego 38 ptaków i 12 ssaków.

  

Historia zwierząt przebywających w ośrodku:

42 osobników przywrócono do środowiska naturalnego – 84%.

8 osobników padło bądź uśpiono – 16%.

   

Historię poszczególnych przypadków przedstawia poniższa tabela.

  

  

Tabela 15. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w  Maćkowej Rudzie w 2013 r.

  

GATUNEK HISTORIA PRZYJĘCIA STAN ZWIERZĘCIA HISTORIA WYPUSZCZENIA
Sarna (Caporeolus capreolus) Zgłoszony przez Hodowlę Psów Rasowych Suwałki 06.02.2013 Poruszała się po ul. Polnej w Suwałkach Wypuszczona na wolność 11.03.2013
Kawka (Coloeus monedula) Zgłoszona przez mieszkankę Augustowa 22.02.2013 Ptak przebywał na balkonie Wypuszczona 13.08.2013
Zając szarak (Lepus europaeus) Zgłoszony przez Hodowlę Psów Rasowych Suwałki 15.03.2013 Dorosły osobnik potrącony przez auto Uśpiony 16.03.2013
Bażant (Phasianus colchicus) Zgłoszony przez P.S.Pożarną Sejny

07.04.2013

Dorosły ptak złapany na ul. Strażackiej w Sejnach Pozostał na gospodarstwie opiekuna ośrodka rehabilitacji zwierząt w M.Rudzie
Gacek brunatny (Plecotus auritus) Zgłoszony przez mieszkańca miejscowości Giby 13.04.2013 Przyniesiony przez dzieci Umieszczony w piwnicy osady WPN Lipowe 15.04.2013
Wydra (Lutra lutra) Zgłoszona przez Sekretariat WPN

26.04.2013

Zwierzę złapało się we wnyk kłusowniczy w miejscowości Mała Huta Wypuszczona na wolność 11.05.2013
Kawka (Coloeus monedula) Przywieziona przez Straż WPN 29.05.2013 Młody ptak wypadł z gniazda Wypuszczona na wolność

13.08.2013

Kawka 2szt (Coloeus monedula) Przywiezione do WPN przez mieszkańca Suwałk 07.06.2013 Młode ptaki wypadły z gniazda Wypuszczone na wolność

13.08.2013

Jaskółka oknówka (Delichon urbika) Przywieziona przez mieszkankę wsi Szwajcaria 08.06.2013 Młody ptak wypadł z gniazda Podłożona do gniazda jaskółek przy gospodarstwie 08.06.2013
Sarna (Capreolus capreolus) Zgłoszona przez mieszkańca miejscowości Piertanie 15.06.2013 Sarna wpadła pod kosiarkę, zszyto 4 nogi Zwierzę padło 27.06.2013
Kawka (Coloeus monedula) Zgłoszona przez mieszkańca Suwałk z ul.Dwernickiego 19.06.2013 Młody ptak Odleciał z woliery 11.07.2013
Sarna (Capreolus capreolus) Zgłoszona przez mieszkańca miejscowości Płociczno 21.06.2013 Koźlę przebywało na posesji Wypuszczona na terenie O.O.Lipowe 29.09.2013
Sarna (Capreolus capreolus) Zgłoszona przez mieszkańca Suwałk

25.06.2013

Koźlę przebywało na ulicy Wypuszczona na terenie O.O.Lipowe 29.09.2013
Sarna (Capreolus capreolus) Zgłoszona przez mieszkańca Sejn 26.06.2013 Młody osobnik Wypuszczona na terenie O.O.Lipowe 29.09.2013
Bocian (Ciconia ciconia) Zgłoszony przez mieszkańca miejscowości Ogrodniki 27.06.2013 Młody ptak wypadł z gniazda Wypuszczony na wolność

13.08.2013

Kwiczoł (Turdus pilaris) Zgłoszony przez mieszkańca Suwałk

28.06.2013

Młody osobnik wypadł z gniazda Wypuszczony na wolność

14.08.2013

Jaskółka oknówka (Delichon urbika) Zgłoszona do WPN w dniu

28.06.2013

Młody osobnik wypadł z gniazda Podłożona do gniazda przy gospodarstwie
Łabędź niemy (Cygnus olor) Zgłoszony mieszkańca miejscowości Gorczyca 29.06.2013 Ptak pochodzący z lęgu zredukowanego przez drapieżniki. Ptak wypuszczony na wolność 20.12.2013
Jerzyk (Apus apus) Dostarczony przez Straż WPN 11.07.2013 Młody osobnik wypadł z gniazda Podłożono do gniazda jerzyków
Bociany 3 szt. (Ciconia ciconia)Dostarczone przez Straż Pożarną Suwałki

13.07.2013

Zniszczone gniazdo. Jeden ptak ze złamaną nogą i skrzydłem. 1 uśpiony.13.07.2013 2.wypuszczone na wolność
Bocian biały (Ciconia ciconia) Zgłoszony przez mieszkańca miejscowości Świętajno 16.07.2013 Młody osobnik Wypuszczony na wolność

13.082013

Sarna (Capreolus capreolus) Zgłoszona przez Hodowlę Psów Rasowych Suwałki.18.07.2013 Podano środki wzmacniające, zwierzę odrobaczono Wypuszczona na wolność 11.08.2013
Jeż (Erinaceus europaeus) Zgłoszona przez mieszkańca miejscowości Płociczno 18.07.2013 Młody osobnik. Uszkodzone tylne nogi Uśpiony 23.07.2013
Bocian biały (Ciconia ciconia) Zgłoszony przez mieszkańca miejscowości Rosochaty Róg

22.07.2013

Młody osobnik wypadł z gniazda Wypuszczony na wolność

13.08.2013

Bocian biały 2szt (Ciconia ciconia) Zgłoszone przez Straż Pożarną Filipów 25.07.2013 Młode osobniki wypadły z gniazda Wypuszczone na wolność

13.08.2013

Łabędź niemy (Cygnus olor) Zgłoszony przez leśniczego O.O.Leszczewek 25.07.2013 Dorosły osobnik uderzył w linię energetyczną Wypuszczony na rzekę Czarną Hańczę 15.08.2013
Bocian biały (Ciconia ciconia) Zgłoszony przez mieszkańca wsi Rosochaty Róg 30.07.2013 Młody osobnik wypadł z gniazda Włożony do gniazda

30.07.2013

Gołąb (Columba livia) Zgłoszony przez Hodowlę Psów Rasowych Suwałki.01.08.2013 Młody osobnik Ptak wypuszczony na wolność

12.08.2013

Wróbel (Passer domesticus) Zgłoszony w dniu 03.08.2013 Młody osobnik wypadł z gniazda Wyleciał z woliery 22.08.2013
Bocian biały (Ciconia ciconia) Zgłoszony przez Nadleśnictwo Szczebra 08.08.2013 Młody osobnik znaleziony we wsi Wypuszczony na wolność

13.08.2013

Krzyżówka (Anas platyrhynchos) Zgłoszona przez mieszkankę Suwałk

13.08.2013

Siedziała na balkonie Wypuszczona na wolność

17.08.2013

Jerzyk 2 szt. (Apus apus)Przywiezione do WPN z Gołdapi

14.08.2013

Młode osobniki Wypuszczone na wolność

18.08.2013

Łyska (Fulica atra) Zgłoszona przez turystów przebywających w okolicach klasztoru wigierskiego 17.08.2013 Ptak z połkniętym haczykiem i żyłką Ptaka odłowiono, usunięto żyłkę oraz haczyk i wypuszczono na wolność 17.08.2013
Lis (Vulpes vulpes) Zgłoszony przez Hodowlę Psów Rasowych Suwałki.20.08.2013 Potrącony przez samochód Lis padł 21.08.2013
Kwiczoł (Turdus pilaris) Zgłoszony przez mieszkańca miejscowości Czerwony Krzyż

21.08.2013

Ptak zaplątany w żyłkę Wypuszczony na wolność

22.08.2013

Bocian biały (Ciconia ciconia) Zgłoszony przez mieszkańca miejscowości Olszanka 26.08.2013 Uderzył w linię elektryczną Ptak padł 28.08.2013
Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) Przywieziony przez Hodowlę Psów Rasowych Suwałki 01.09.2013 Ptak ze złamanym skrzydłem i nogą Ptak padł 02.09.2013
Kwiczoł (Turdus pilaris) Przywieziony przez mieszkankę Suwałk07.09.2013 Młody osobnik zaatakowany przez kota Ptak padł07.09.2013
Jerzyki 2szt. (Apus apus)Przywiezione mieszkankę miejscowości Ełk dnia 13.09.2013 Młode ptaki wypadły z gniazda Wypuszczone na wolność 03.10.2013
Mysikrólk (Regulus regulus) Zgłoszony przez mieszkańca miejscowości Buda Ruska dnia 24.10.2013 Młody osobnik uderzył w okno Odleciał z woliery 30.11.2013
Bielik (Haliaeetus albiclla) Przywieziony przez mieszkańca Olecka dnia 31.10.2013 Ptak uderzył w samochód Przekazany do ZOO Warszawa dnia 05.11.2013
Myszołów zw. (Buteo buteo)Przywieziony do WPN przez N-ctwo Szczebra 08.11.2013 Młody osobnik, podczas polowania wpadł do jeziora.Ptak przemoczony i wyziębiony Wypuszczony na wolność dnia 08.12.2013
Łabędź niemy (Cygnus olor) Przywieziony przez pogotowie energetyczne Sejny 01.12.2013 Ptak poruszał się po ulicy Wypuszczony na rzekę Piertankę 20.12.2013
Sarna (Capreolus capreolus) Zgłoszona przez leśniczego O.O.Wysoki Most dnia 10.12.2013 Zwierzę potrącone przez samochód ) Zwierzę uśpiono dnia 11.12.2013

  

  

  

  

3.5. Działalność edukacyjna

Joanna Adamczewska, Katarzyna Łukowska, Wojciech Misiukiewicz, Elżbieta Perkowska

  

  

Działalność edukacyjna WPN prowadzona jest w oparciu o obiekty WPN w Krzywem, Słupiu i Starym Folwarku (Muzeum Wigier). Całość działań Muzeum Wigier jest opisana w odrębnym rozdziale.

   

   

3.5.1. Zajęcia edukacyjne

  

Zajęcia edukacyjne w 2013 r. prowadzone były w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu, oraz w bazie dydaktycznej w Krzywem (siedziba parku, ścieżki edukacyjne Las i Suchary). Grupy szkolne wybierały zajęcia z szerokiej gamy tematów opracowanych przez Dział Edukacji, dostosowanych do poszczególnych poziomów nauczania. Oferta jest opublikowana na stronie internetowej WPN. Pracownicy działu przygotowali także indywidualne scenariusze zajęć, zgodne z wskazanym przez nauczycieli zakresem zagadnień. Prowadzono także zajęcia poza własną bazą dydaktyczną (wyjazdowe) – w szkołach i innych placówkach. W sumie w zajęciach edukacyjnych (140 zajęć) wzięło udział 2900 osób, w tym na terenie parku (OEŚ, ścieżki edukacyjne, siedziba w Krzywem) pracownicy Działu Edukacji przeprowadzili 129 zajęć edukacyjnych, w placówkach zewnętrznych było to 11 spotkań.

  

I. Ośrodek Edukacji Środowiskowej działał od początku maja do końca października br. (wydłużono o miesiąc pracę ośrodka, z uwagi na duże zainteresowanie grup zajęciami oraz sprzyjającą aurę pogodową). W tym czasie w ośrodku przeprowadzono 67 zajęć edukacyjnych, które trwały w zależności od tematyki od 2 do4 godzin zegarowych. Największa koncentracja zajęć miała miejsce w miesiącach maj, czerwiec i wrzesień. Spośród tej ilości lekcji, najchętniej wybieranym tematem było „Co żyje w jeziorze” oraz „Laboratorium hydrobiologa” (32 lekcje) oraz „Co szumi w lesie” (26 lekcji). Pozostałe tematy realizowano sporadycznie, były to m.in.„Torfowiska z bliska”, „Tropem bobra”. Wśród realizowanych zajęć były także moduły tematyczne opracowane na potrzeby ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”. W Ośrodku prowadzono 4-dniową Letnią Akademię Przyrody, w oparciu przygotowane4-godzinne scenariusze zajęć oraz pokazy filmów przyrodniczych pt.„Zielone Kino”. Z oferty zajęć edukacyjnych w Ośrodku skorzystało 899 osób. Przychód z opłat za zajęcia edukacyjne wynosił około 12 000 zł.

  

Z pokojów zaplecza socjalnego Ośrodka korzystali pracownicy naukowi (188 osobo/noclegów) (przychód w wysokości 5160 zł)

  

Z pracowni laboratoryjnej korzystali studenci Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu A. Mickiewicza, odbywały się tu zajęcia z hydrobiologii prowadzone przez dr Pawła Owsiannego. Ponadto z bazy Ośrodka skorzystali studenci wydziału Biologii Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego. Sprzęt w pracowni laboratoryjnej służył także uczestników warsztatów briologicznych prowadzonych przez Pracownię Naukowo-Edukacyjną WPN.

  

  

II. Zajęcia edukacyjne w bazie dydaktycznej w Krzywem i na terenie parku.

W ciągu całego roku przeprowadzono w sumie 58 zajęć edukacyjnych: przyrodniczych - 53 i ceramicznych - 5 (w tym 4–dniową Zimową Akademię Przyrody).

Najchętniej wybieranymi tematami były „Poznajemy drzewa i krzewy”, „Las w czterech porach roku”, „Łąka i jej mieszkańcy”. Pracownicy Działu Edukacji opracowali też kilka scenariuszy zajęć w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie grup, w szczególności lokalnych szkół. Ponadto na prośbę Urzędu Gminy Puńsk przygotowano zajęcia edukacyjne pt. Rady na odpady.

Szczególną część działalności edukacyjnej stanowiły zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Z oferty parku skorzystały grupy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suwałkach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach oraz Specjalnej Szkoły Podstawowej w Ełku. Przygotowano scenariusze, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne do pracy z grupami z ww. ośrodków. Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ma charakter cykliczny a od bieżącego roku stały. Uczestnikami zajęć przeprowadzonych na prośbę Warsztatów Terapii Zajęciowej były zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Zajęcia odbywały się nie tylko na sali przyrodniczej w siedzibie parku jak również na ścieżkach edukacyjnych Las i Suchary. W sumie wzięło w nich udział 36 osób. Ponadto pracownicy Działu Edukacji brali udział w pracach komisji konkursowej podczas XIV przeglądu twórczości  artystycznej osób niepełnosprawnych województwa podlaskiego pt. „Sztuka serca zainspirowana naturą”.

  

  

III. Zajęcia poza siedzibą i terenem Parku

  

Pracownicy parku prowadzili zajęcia i spotkania poza bazą dydaktyczną parku:

 • cykliczna impreza ekologiczna w SP Nr 6 w Suwałkach tzw. eko-spotkania „Zostawcie nam czysty kawałek świata” - prelekcja nt. walorów przyrodniczych rzeki Czarnej Hańczy
 • cykl spotkań w Bibliotece przy SP Nr 11 w Suwałkach (zajęcia pt.„Ptaki Polski” i „Bóbr europejski”
 • lekcje dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach („Bóbr”, „Wydra”)
 • prelekcje w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach
 • W grudniu zostały przeprowadzone zajęcia „świąteczne” pt. Wpływ drzew na człowieka. Zajęcia rozpoczynały się spotkaniem z leśniczym a uzupełnione były zajęciami praktycznymi - wykonywaniem ozdób choinkowych z wióra osikowego. Uczestniczyły w nich dzieci z gimnazjów w Starym Folwarku i Płocicznie.
 • zajęcia przyrodnicze dla uczniów klas 1 i przedszkoli z terenu Białegostoku w Operze Podlaskiej (Biebrzański Park Narodowy świętując XX-lecie powstania, zaprosił do cyklu działań edukacyjnych parki narodowego województwa podlaskiego, w tym także WPN). W gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej zorganizowana została wystawa zdjęć przyrodniczych z czterech parków narodowych województwa podlaskiego, każdy z parków prowadził także całodzienne warsztaty dla grup przedszkolnych i szkolnych z Białegostoku. Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego w czasie 5 godzin warsztatów wtajemniczyli 225-osobową grupie dzieci w zagadnienia związane z herbowym zwierzęciem parku - bobrem europejskim. Poza prezentacją, były zajęcia manualne zajęcia praktyczne, gry ruchowe, zabawy i konkursy.

  

IV. Ogólnopolski program edukacyjny „Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”.

„Zielona Szkoła w Parku Narodowym” to cykl zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów wiejskich, koordynowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Program realizowany jest w formie zajęć edukacyjnych w wybranym parku narodowym oraz zajęć pozalekcyjnych, odbywających się w szkole. W przeważającej części są to ćwiczenia i zabawy terenowe. Celem programu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski. W 2013 roku odbyła się faza pilotażowa programu, zrealizowana w sześciu parkach narodowych: Białowieskim, Biebrzańskim, Bieszczadzkim, Wigierskim i Wolińskim. Pracownicy parków opracowali scenariusze zajęć i poprowadzili warsztaty metodyczne dla nauczycieli ze szkół zaangażowanych w fazę pilotażową programu. W zajęciach wzięło udział 17szkół (430 uczniów). W II kwartale br. na terenie WPN zorganizowano 2 turnusy Zielonej Szkoły. Relacje uczestników są dostępne w formie publikacji pt. Misja Przyr(g)oga. Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl/edukacja/misja-przyroda/o-programie-misja-przyroda. Intencją autorów projektu jest jego kontynuacja i rozpowszechnienie programu na terenie całego kraju. W chwili obecnej ustalane są mechanizmy finansowe wdrożenia programu.

  

  

  

  

3.5.2. Imprezy, akcje

  

  

3.5.2.1. Zimowa Akademia Przyrody

  

Na przełomie stycznia i lutego dniach w siedzibie parku zorganizowaliśmy kolejna edycję Zimowej Akademii Przyrody (działanie w projekcie pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/431).Ze względu na duże zainteresowanie imprezą zaplanowano zajęcia czterodniowe, dzieląc je na zajęcia w terenie i zajęcia kameralne. Codziennie uczestniczyło w nich około 40 osób. W ciągu dwóch dni odbywały się zajęcia terenowe. Większość czasu poświęcono na zajęcia w sali wystawy „Nad Wigrami” w Krzywem. Uczestnicy zajęć poznawali biologię i ekologię bobra oraz wydry – gatunków występujących na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Zapoznali się również ze sposobami prowadzenia czynnej ochrony tych zwierząt. Ostatni dzień Akademii nawiązywał do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które ogłosiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Uczestnicy zajęć poznawali sposoby oceny różnych zagrożeń dla środowiska wodnego, spowodowanych działalnością człowieka, z wykorzystaniem prostych eksperymentów chemicznych. Wszystkim zajęciom towarzyszyły gry i zabawy. Ponadto, były one wzbogacane pokazami filmów, konkursami i zajęciami praktycznymi, służącymi utrwalaniu zdobytej wiedzy.

  

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu prezesa Zarządu Koła Wędkarskiego „Pstrąg” Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach, Pana Antoniego Ignatowicza iwspółpracowników, starsi uczestnicy spotkań mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu na kartę wędkarską.

  

W Międzynarodowym Roku Współpracy w Dziedzinie Wody, w dniu 28 kwietnia 2013 roku, w CHR Plaza Suwałki zorganizowano Festiwal Wody. Czy wieloryb może wpłynąć do Wigier? To pytanie znalazło się na wielkim wielorybie, do wnętrza którego było można wejść i obejrzeć film „W kręgach czystych wód” z udziałem Wojciecha Cejrowskiego. Dodatkową atrakcją tej instalacji było również oglądanie podwodnego świata przez peryskopy. W warsztatach „W kropli wody” prowadzonych przez pracowników Działu Edukacji WPN, zaproszonego gościa Luboszę Wesołowską oraz grupę nieformalną MamoDroga wzięło udział w sumie około 300 osób. W galerii w budynku historycznym została otwarta wystawa zdjęć podwodnych autorstwa: Andrzeja Markiewicza, Jerzego Stasiaka, Huberta Stojanowskiego, Pawła Szpygla. Tam też odbył się maraton zdjęciowo - filmowy pokazujący podwodny i nadwodny świat Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalszczyzny wzbogacony opowieściami Macieja Kamińskiego, Andrzeja Markiewicza i dwiema diaporamami Huberta Stojanowskiego. Wielkim zainteresowaniem spotkała się również prelekcja o życiu w wodach Antarktydy, którą wygłosił Tomasz Janecki. Punktem kulminacyjnym festiwalu był film 3D o nurkowaniu w Hańczy „Polodowcowisko” autorstwa Joanny i Pawła Szpygiel. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Poznaję i chronię przyrodę – aktywna edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

  

Wieloryb w Aquaparku- Czy wieloryb może wpłynąć do Wigier? - festiwalowy wieloryb trafił do holu suwalskiego Aquaparku. W czasie zwiedzania wieloryba w dniach od 11 maja do 1czerwca 2013 roku można było wziąć udział w konkursie (odnotowaliśmy 100 uczestników). Szczęśliwcy wygrali bilety na rejs łodzią Leptodora II, albumy o WPN, grę edukacyjną „Odkryj Parki Narodowe”

  

Tegoroczne, szóste już lato z filmem przyrodniczym czyli Zielone Kino zgromadziło w sobotnie wieczory 80-osobową grupę amatorów filmów przyrodniczych. Filmy wyświetlano w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską j. Wigry. W tym roku można było zobaczyć filmy pokazujące przyrodę Polski oraz jej zagrożenia, były to: W kręgu czystych wód, Rytmy natury w Dolinie Baryczy, Zabójczy ogień oraz Sowy Polski. Po pokazach filmów organizowano konkursy; nagrodami były materiały promocyjne parku oraz gry dydaktyczne.

  

  

3.5.2.2. Letnia Akademia Przyrody

  

W dniach 23 – 26 lipca po raz szósty zorganizowano Letnią Akademię Przyrody, której motywem przewodnim, były barwy natury. W trakcie trwania Akademii, wciągu 4 spotkań wzięło udział 47 osób. Cztery dni Akademii to cztery różne tematy wiodące: dzień 1. – Kolory lasu, dzień 2. – Kolory łąki, dzień 3. –Kolory wody, a 4. dzień – czas gier, zabaw i konkursów to Kolory Natury - w domyśle Natury 2000. Akademię Przyrody zorganizowaliśmy w ramach projektu CZYNNA OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW I SIEDLISK NA OBSZARZE NATURA 2000 „OSTOJA WIGIERSKA” (LIFE11 NAT/PL/000431. Akademię organizowana jest od 2008 roku i zwykle, tak jak i w tym roku ma miejsce w Ośrodku Edukacji Środowiskowej „na Słupiu”

  

  

3.5.2.3. Zielone Kino

  

Po raz piąty zorganizowano pokazy filmów tzw. Zielone Kino czyli lato z filmem przyrodniczym. W tym roku filmy można było obejrzeć na 4 projekcjach w OEŚ na Słupiu oraz w Parkowym Centrum Wypoczynku WIDOK w Bryzglu. Pokazano następujące filmy: „Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu (21.07), „Wigierski Park Narodowy” (28.07), „Powrót bobra”(11.08), „Stara wiara” i „Sceny z życia stawonogów” (18.08). W projekcji „Starej wiary” uczestniczył współtwórca filmu Hubert Stojanowski, który opowiadał o kulisach tworzenia filmu i odpowiadał na pytania widzów. Filmy obejrzało 125 osób.

  

  

3.5.2.4. Sprzątanie Świata

  

Akcja "Sprzątanie Świata ‘2013" odbyła się w dniach 20-23 i 26-27 września pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Podczas głównego dnia imprezy czyli 20 września w sprzątaniu wzięło udział około 200 osób. Przez kolejne dwa dni w akcji wzięli udział członkowie PTTK, żeglarze oraz załoga rybacka WPN. W dniach 23 – 26 września do sprzątania włączyły się lokalne szkoły. Jak co roku, podczas tegorocznej akcji sprzątane były brzegi jezior, plaże, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, parkingi, drogi gminne na terenie Parku oraz w jego otulinie, likwidowane były dzikie wysypiska. Podczas tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata" zebrano około 1.000 kg śmieci. W sumie w akcji wzięło udział blisko 570 osób.

  

  

  

3.5.3. Konkursy

 

 

W 2013 roku Wigierski Park Narodowy po raz czwarty przyjął honorowy patronat w wojewódzkim konkursie wiedzy ekologicznej pt.„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” organizowanym przez Białowieski Park Narodowy. Konkurs adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych z województwa podlaskiego i przebiegał w 3 etapach: szkolnym powiatowym i wojewódzkim. WPN koordynował przebieg konkursu na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i w części szkół na terenie powiatu suwalskiego. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 134 uczniów z 10 gimnazjów, do etapu powiatowego, który odbył się 10 października w siedzibie WPN w Krzywem zakwalifikowano 27 uczniów. Do etapu wojewódzkiego, który odbył się 21 listopada w Białowieskim Parku Narodowym, zakwalifikowało się 8 gimnazjalistów z następujących szkół: Zespół Szkół Społecznych STO w Augustowie, Zespół Szkół Nr 3 w Suwałkach, Zespół Szkół w Starym Folwarku, Zespół Szkół w Płocicznie – Tartak, Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie.

  

Wigierski Park Narodowy był partnerem projektu pt. Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną prowadzonego przez Urząd Gminy Suwałki. Zorganizowano m.in. konkurs plastyczny dla szkół podstawowych (wzięło w nim udział 93 uczniów z terenu gminy) pt. Wigierski Park Narodowy oczami najmłodszych. Nagrodzone prace prezentowane były na festynie w Starym Folwarku oraz w Muzeum Wigier.

  

Ministerstwo Środowiska rozstrzygnęło konkurs dla Parków Narodowych pt. „Zielona lekcja w parku” realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii pt.:„Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej”. Zadaniem konkursowym było opracowanie koncepcji warsztatów dla wychowawców przedszkolnych i nauczycieli szkół podstawowych oraz scenariuszy zajęć dla młodszych grup wiekowych poświęconych tematyce różnorodności biologicznej. MŚ wyróżniło 6 parków narodowych w tym Wigierski Park Narodowy. Autorkami scenariuszy są Katarzyna Łukowska i Joanna Adamczewska.

  

  

  

3.5.4. Warsztaty, spotkania, szkolenia

  

  

W lutym 2013 r. zorganizowano szkolenie, na które zaproszeni zostali właściciele działek, na których w ramach projektu będzie usuwany niecierpek gruczołowaty oraz rolnicy i leśnicy zainteresowani programami rolnośrodowiskowymi. W spotkaniu udział wzięły 33 osoby.

  

Pracownicy Działu Edukacji w kwietniu 2013 r. prowadzili zajęcia praktyczne związane z badaniem środowiska wodnego w czasie warsztatów metodycznych w ramach projektu pilotażowego pt. Zielone Szkoły w Parkach Narodowych. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wytypowanych do udziału projekcie.

  

Na zaproszenie Białowieskiego Parku Narodowego w maju 2013 r. Dział Edukacji przygotował i przeprowadził warsztaty dla nauczycieli poświęcone wodzie. Prezentowano metody i formy zajęć edukacyjnych związanych ze środowiskiem wodnym, na poziomie edukacji przedszkolnej, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Warsztaty „wodne” były jednym z punktów obchodów międzynarodowego roku współpracy w dziedzinie wody w Białowieskim Parku Narodowym.

  

W październiku zorganizowano warsztaty dla nauczycieli i przewodników turystycznych (szersza informacja – w części analizy poświęconej turystyce)

  

  

  

3.5.5. Imprezy zewnętrzne, wystawy

  

 • Piknik Ekologiczny – impreza o charakterze rodzinnym, Przedszkole Nr 1 w Suwałkach (przygotowanie stoiska, obsługa, gry i zabawy edukacyjne)
 • Prowadzenie zajęć i konkursów w czasie akcji „Suwalczanie czytają dzieciom” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w CHR Plaza.
 • Obsługa XXI Regat o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego
 • 8 września Wigierski Park Narodowy przygotował i obsługiwał stoisko informacyjno-promocyjne podczas V Dożynek Powiatu Sejneńskiego, które odbyły się w Sejnach.
 • Wspomagaliśmy Sekcję ds. Udostępniania Parku w obsłudze stoiska informacyjnego WPN podczas targów turystycznych EXPO w Sejnach
 • Zorganizowano stoisko informacyjne i prowadzono zadania edukacyjne podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska – festynu ekologicznego zorganizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w  Białymstoku.
 • Zorganizowano wystawę WPN-u w Operze Podlaskiej w czasie obchodów XX-lecia Biebrzańskiego PN (prezentowały się wszystkie parki narodowe z woj. podlaskiego)

  

  

  

3.5.6. Wydawnictwa i materiały promocyjne

  

Dział Edukacji prowadził sprawy związane z publikacjami (postępowanie przetargowe, redakcja, rozliczenie dotacji oraz dystrybucja):

 • wydano 4 numery kwartalnika Wigry (po 2000 egz. każdy numer, łącznie 8000 egzemplarzy)
 • wydano kalendarz na 2014 rok (2000 egzemplarzy) – Muzeum Wigier, projekt POIS;
 • wydano nową wersję ulotki nt. oferty Ośrodka Edukacji Środowiskowej – 2000 egz.

  

  

  

3.5.7. Dotacje na działalność edukacyjną – przygotowanie wniosków, realizacja

  

  

Umowa dotacji Nr 010/13/B-EE/PO-319/D z dnia 28.03.2013 r. z WFOŚiGW w Białymstoku. Zakres rzeczowy umowy to zorganizowanie imprezy Festiwal Wody oraz przygotowanie i wydanie 4 numerów kwartalnika Wigry. Kwota rozliczonej dotacji to 47 507,58 zł.

  

  

  

3.6. Muzeum Wigier

Maciej Ambrosiewicz

  

  

Zespół Muzeum Wigier wchodzi w skład Działu Edukacji Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Wigier podlega ogólnopolskiej certyfikacji informacji turystycznej, którą przeprowadziły Polska Organizacja Turystyczna i Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. W wyniku certyfikacji, Muzeum otrzymało 3 kategorię, czyli 3 gwiazdki na cztery możliwe. Certyfikacja ważna jest od sierpnia 2012 do sierpnia 2014 roku

  

  

3.6.1. Programy edukacyjne

  

  

Muzeum Wigier to nie tylko zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem lub indywidualnie, ale również zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W roku 2013 pracownicy muzeum przeprowadzili 36 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 951 osób oraz 379 zajęć na Wodnych Ścieżkach Edukacyjnych.

  

Spośród oferty edukacyjnej największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na Wodnych Ścieżkach Edukacyjnych (rejsy łodzią Leptodora II - od maja do października 2013 roku z rejsów łodzią skorzystało 2276 osób) oraz lekcje muzealne, z których największym powodzeniem cieszyły się takie tematy jak: „Bóbr i jego rodzinka”, „Zwierzęta Wigierskiego Parku Narodowego”, „Badamy wodę”. Muzeum służyło również jako miejsce spotkań dla nauczycieli, odbywały się tu warsztaty, szkolenia dla rolników i przewodników turystycznych, organizowane przez WPN.

 

  

  

  

3.6.2. Imprezy i akcje organizowane w Muzeum Wigier

  

 • 11 stycznia 2013 r., spotkanie z podróżnikiem Adamem Sadowskim - Annapurna i Everest- klasyczne trekkingi w Himalajach
 • 17 stycznia 2013 r., doroczne spotkanie z pracownikami Wigierskiego Parku Narodowego
 • 15 lutego 2013 r., Wieczór pieśni powstania styczniowego
 • 22 lutego, spotkanie z podróżnikiem, Jarosław Borejszo opowiadał o swoich wyjazdach na Białoruś pt. Białoruś - w poszukiwaniu zaginionego królestwa
 • 28 lutego, spotkanie w ramach projektu Life.
 • 14 marca, spotkanie poświęcone Planowi Ochrony,
 • 22 marca 2013, spotkanie z Dariuszem Morsztynem,
 • 19 kwietnia, spotkanie z Anną Kasperek i Karolem Gobczyńskim, pt. Witaj na Islandii.
 • 11 maja 2013 r. spotkanie robocze z pracownikami UG Suwałki
 • 18 maja, Noc Muzeów,
 • 30 czerwca, impreza poświęcona bezpieczeństwu na wodzie pt. Bezpieczna woda, organizowana przez Policję.
 • 16 września, wręczenie nagrody im. Alfreda Liryńskiego, uroczystość organizowana przez NOT.
 • 20 września, udział zespołu MW w akcji Sprzątanie Świata
 • 8 października, Ahmed Ismail, Ochrona Przyrody w Malezji oraz pokaz zdjęć Anny Krzysztofiak z wyprawy do Malezji.
 • 11 października, spotkanie z podróżnikiem Adamem Sadowskim, Gdzie jeżdżą shinkanseny?
 • 25 października, spotkanie z podróżniczką Beatą Żylińską, Dolomity – góry niezwykłe.
 • 29 listopada, spotkanie z podróżnikiem Markiem Wroną, Chiny dziś – czy na pewno tak je sobie wyobrażamy?
 • 4 grudnia, spotkanie z Magdą Gołębiewską, wykład poświęcony problemom eksportu i importu rzadkich zwierząt i drewna.

  

  

3.6.3. Wystawy

    

 • 15 stycznia 2013 r., Otwarcie wystawy fotograficznej Josefa Sersnia pt. Świat wokół nas. Wystawa była w MW do 25 stycznia.
 • 18 stycznia 2013 r. Otwarcie wystawy - Co wiemy o grzybach? Maciej Romański wygłosił wykład pt. Grzyby jakich nie znacie. Wystawa była w MW do połowy sierpnia.
 • 25 stycznia 2013 r. otwarcie wystawy Przyroda Puszczy Białowieskiej.
 • 7 listopada, otwarcie wystawy fotograficznej, Dzukija – u źródeł natury i tradycji. Przewidziany termin zamknięcia wystawy 20 kwietnia 2014 r.
 • wrzesień-październik - Wystawa posterowa – Czapla siwa eminencja.

  

  

  

3.6.4. Udostępnienie muzeum

  

  

W 2013 roku Zespół ds. Muzeum Wigier prowadził ewidencję zwiedzających i uczestniczących w lekcjach muzealnych. Muzeum Wigier w Starym Folwarku w 2013 roku odwiedziło 14 020 osób.

  

Turyści, którzy odwiedzili Muzeum to w większości Polacy, najczęściej z Warszawy i województwa mazowieckiego. Zagraniczni goście Muzeum pochodzili z takich krajów jak: Niemcy, Litwa, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, USA, Białoruś, Litwa, Finlandia, Rosja, Słowacja.

  

Blisko połowę wszystkich zwiedzających – 49.62% (6957 osób) stanowili turyści indywidualni, pozostałą część - odwiedzający w grupach zorganizowanych (221 grup, w których było 7063 osoby). Wśród osób zwiedzających muzeum indywidualnie 65,20 % stanowili dorośli. Muzeum odwiedziło 256 turystów z zagranicy, co stanowi 1,8% ogółu zwiedzających.

 

Gościły tu także grupy z dalszych zakątków Polski w tym m. in. z Warszawy, Białegostoku, Poznania, Krakowa. Porównując tegoroczny sezon turystyczno-edukacyjny w Muzeum Wigier z rokiem 2012, widoczny jest spadek liczby zwiedzających o 19,1%; przyczyny tego stanu rzeczy można doszukiwać się w złej, deszczowej pogodzie jaka miała miejsce w sezonie letnim, niedostateczna informacja wizualna i reklamowa o  muzeum, a także zubożenie społeczeństwa.

  

Turyści zadawali najczęściej pytania dotyczące funkcjonowania muzeum, atrakcji w WPN i jego okolicy, potraw regionalnych, noclegów, rowerów, kajaków i żaglówek. Uwagi ze strony odwiedzających dotyczyły bardzo złej jakości parkingu przy muzeum oraz słabe oznakowanie przy trasie Suwałki – Sejny (brak wyraźniejszego oznaczenia, że muzeum znajduje się w Starym Folwarku; istniejąca tabliczka kierunkowa Muzeum przy zjeździe jest za mało czytelna).

  

Turyści pozytywnie ocenili Muzeum Wigier. Do najlepszych doświadczeń podczas pobytu zaliczyli przede wszystkim interaktywną, nowoczesną formę edukacji, która pozwala na samodzielne zwiedzanie oraz oddziałuje intensywniej na zmysły i emocje odbiorców co w większym stopniu umożliwia poznawanie tajemnic świata przyrody. Wysoką ocenę podobnie jak w roku ubiegłym miały rejsy Leptodorą II.

  

Wysoką ocenę zyskał wśród odwiedzających Muzeum Wigier cykl spotkań z  podróżnikami oraz Noc Muzeów.

  

Projekty realizowane przez muzeum.

 1. "Rozwój bazy edukacyjnej WPN", finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Umowa nr 192/2013/Wn-50/EE-BS/D z dn.29.04. 2013 r.. W ramach tego projektu modernizowane jest wyposażenie muzeum oraz budowana jest ścieżka edukacyjna „Ols”
 2. "Ograniczenie presji turystycznej na cennych przyrodniczo obszarach Wigierskiego Parku Narodowego" Finansowany z Funduszu Rozwoju Regionalnego (ProjektPOIS.05.03. 00-00-437/12) oraz dofinansowany z NFOŚiGW. W ramach tego projektu został wydany kalendarz na rok 2014, a zostanie zbudowany: parking przy Muzeum Wigier, pomost przy MW, miejsca postojowe i droga na Słupiu (OEŚ), CIT w Krzywym, toaleta kontenerowa w Krzywym; powstaną wydawnictwa, zostanie zakupiony samochód terenowy. plac zabaw dla dzieci, sprzęt komputerowy.

  

  

  

3.6.5. Promocja

  

  

a) Wydawnictwa i materiały promocyjne, plakaty.

W 2013 roku Muzeum Wigier do każdej wystawy wydawało po 2 szt. plakatów oraz wysyłało po 250 zaproszeń drogą elektroniczną, promujących to samo wydarzenie. Dodatkowo wydrukowano 10 tys. kolorowych ulotek reklamowych (w formacie wizytówki) i informowano media oraz portale internetowe o organizowanych wydarzeniach.

  

b) Targi, portale

W 2013 roku Muzeum Wigier było promowane na targach turystycznych, w wydawnictwach i portalach internetowych, w tym:

 • Suwalski Dziennik Internetowy - www.suwalki24.pl
 • Radio 5
 • Radio Białystok

c) Inne działania promocyjne:

 • Przekazywanie materiałów informacyjnych o Muzeum Wigier do: Centrów Informacji Turystycznej w Suwałkach (SIRT, CMIKT), Augustowie, Sejnach, Białymstoku (Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna),
 • Wizyty Telewizji Białystok i Radia 5, które nagrywały materiał o  Muzeum Wigier.
 • Wizyty delegacji lokalnych samorządów.
 • Wizyty organizatorów ruchu turystycznego na Białorusi.

  

  

  

  

Dalej »