Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2007

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

6. INFORMATYKA

Joanna Górecka

  

  

WPN używa następującego sprzętu komputerowego:

 • zestawy komputerowe: 56 szt. (49 stacjonarnych i 7 przenośnych);
 • drukarki: 38 szt. (z czego 24 atramentowe, 2 igłowe, 12 laserowych);
 • plotery: 2 szt.;
 • skanery: 6 szt.

  

Park używa następującego oprogramowania:

 • systemy operacyjne MS Win 2003 Serwer - 1 szt., MS Win98 - 26 szt., MS WinXP - 20 szt., MS Win2000 - 10 szt.;
 • oprogramowanie biurowe: MS Office 2003 Prof. - 11 szt., MS Office XP Stand - 12 szt., MS Office XP Prof. - 18 szt., MS Office 97 Prof. - 4 szt., MS Office 7.0 Prof. - 7 szt.;
 • oprogramowanie graficzne: Corel 10 - 3 szt., Corel Clasic - 5 szt., Corel 9 PL - 5szt., Corel 11 PL - 10 szt.; Adobe CS 2 - 1 szt., Adobe PC 11 CE- 1 szt., Adobe Photoshop CS 2- 1 szt.,
 • oprogramowanie baz danych i GIS: Mapinfo 4.5 - 5 szt., GeoMedia - 1 szt., MS Acces - 52 szt. (w ramach MS Office Prof.);
 • oprogramowanie antywirusowe Symantec AV Corporate Edition 10.1 - 52 szt., N AntiVir 2001 - 5 szt.,
 • system informacji prawnej LEX - 1 szt.

  

WPN jest wyposażony w sieć komputerową o topologii gwiazdy, serwer MS Win 2003 SERWER i 40 stanowisk w sieci.

Park ma dostęp do usług internetowych poprzez łącze DSL500, obsługiwane przez TP SA.

Park użytkuje dwa systemy bankowości elektronicznej (NBP i Kredyt Bank).

Park wykorzystuje następujące media elektroniczne do świadczenia usług informacyjnych dla społeczeństwa:

 • Strona WWW Parku - zawiera wiadomości ogólne, o edukacji środowiskowej, informacji turystycznej, przewodniki, aktualności, ogłoszenia i galerię zdjęć;
 • BIP WPN - strona internetowa zawierająca informacje publiczne: struktura organizacyjna parku, podstawy prawne funkcjonowania parku, zarządzenia i decyzje, ogłoszenia o przetargach itp.;
 • Strona WWW - "Kwartalnik Wigry" jest wersją elektroniczną czasopisma o parku;
 • Internet - wydzielone stanowisko komputerowe w Punkcie Informacji Turystycznej zapewnia dostęp do Internetu dla turystów (dostępne w godzinach pracy parku).

  

  

  

7. ANALIZA STANU BHP

Wojciech Kamiński 

  

  

1. Struktura zatrudnienia

Przeciętna liczba zatrudnionych w WPN w 2007 roku wynosiła 85 osób, w tym:

a. gospodarstwo pomocnicze - 20 osób,

b. budżet - 65 osób.

  

2. Wypadki przy pracy

Nie zarejestrowano

  

3. Choroby zawodowe

W analizowanym okresie zarejestrowano 1 przypadek choroby zawodowej - boreliozę. Pracownik obecnie ubiega się o świadczenie rentowe związane ze stwierdzoną chorobą zawodową.

  

4. Zagrożenia czynnikami szkodliwymi, stan na 31.12.2007 r.

W Wigierskim Parku Narodowym, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań występują następujące zagrożenia czynnikami uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia:

a. stały kontakt z wodą (3 osoby) - rybacy jeziorowi,

b. odczynniki chemiczne i trucizny (7 osób) - 2 pracowników laboratorium, 4 pracowników wylęgarni,

    1 pracownik obsługi ośrodka rehabilitacji zwierząt,

c. hałas i wibracja (1 osoba) - operator ciągnika.

Przeprowadzone badania natężenia czynników szkodliwych (hałasu i wibracji) nie wykazały przekroczenia obowiązujących normatywów. W przypadku stężenia czynników chemicznych nie zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych oceniono jako "małe", nie wymagające podejmowania dodatkowych działań, poza standartowymi czynnościami profilaktycznymi, jak stosowanie odzieży ochronnej i zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania pracy.

 

5. Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

W wyniku przeprowadzonej w WPN w 2005 r. oceny zagrożenia pracowników czynnikami biologicznymi stwierdzono występowanie dwóch czynników zaliczonych do "3" (wysokiej) grupy zagrożenia (stan na 31.12.2007r.):

a. wirus wścieklizny (2 osoby) - ośrodek rehabilitacji zwierząt WPN,

b. wirus kleszczowego zapalenia mózgu - wariant środkowoeuropejski (64 osób, w tym 10 zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym) - pracownicy wykonujący czynności służbowe w terenie leśnym i przyleśnym.

     

6. Kontrole

Kontrole zewnętrzne - w analizowanym okresie przeprowadzona została 1 kontrola przez jednostkę zewnętrzną -Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Suwałkach. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole wewnętrzne - w 2007 roku pracownik służby bhp w WPN Wojciech Kamiński przeprowadził 2 kontrole stanowisk pracy w WPN:

a. kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń pozostających na wyposażeniu pracowników WPN przeprowadzona w dniach 1-20.08.2007r. W wyniku kontroli przeprowadzono następujące działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie:

 • uzupełniono brakujące instrukcje obsługi maszyn
 • zapoznano pracowników z instrukcjami obsługi maszyn,
 • uszczelniono zbiornik na wodę w agregacie gaśniczym,
 • opracowano instrukcję bezpieczeństwa podczas połowów ryb z użyciem ciągarki niewodowej.

  

b. kontrola warunków pracy w ośrodku rehabilitacji zwierzyny przeprowadzona w dniu 20.12.2007 r. Działania w celu poprawy warunków pracy w ośrodku będą realizowane w 2008 roku.

  

7. Szkolenia

W analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia:

a. z zakresu ratowania tonących (rybacy),

b. podstawowe bhp i p-poż. dla nowozatrudnianych pracowników,

c. okresowe bhp i p-poż. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych

    i osób kierujących pracownikami,

  

8. Profilaktyka

W związku z istniejącymi zagrożeniami pracowników ze strony czynników szkodliwych i niebezpiecznych, w Wigierskim Parku Narodowym prowadzone były następujące działania profilaktyczne w celu ograniczenia stopnia zagrożenia:

a. wydawanie posiłków profilaktycznych pracownikom uprawnionym do ich otrzymywania,

b. dostarczanie napojów chłodzących w okresie letnim oraz napojów ciepłych w okresie zimowym

    (pracownicy przygotowują posiłki i ciepłe napoje we własnym zakresie z dostarczonych przez zakład produktów),

c. wydawanie według bieżących potrzeb odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia roboczego,

d. wydawanie pracownikom środków czystości oraz wypłacanie ekwiwalentu za pranie odzieży,

e. prowadzenie badań lekarskich,

f. prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i wściekliźnie.

  

9. Inne działania

a. na zlecenie gospodarstwa pomocniczego Laboratorium Higieny Pracy "Pryzmat" wykonało w dniu 25.09.2007 r. pomiary natężenia wibracji i hałasu w użytkowanych ciągnikach rolniczych. W wyniku pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm,

b. przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach:

 • administracyjno-biurowych,
 • administracji terenowej (nadleśniczy, leśniczy, podleśniczy, strażnik)
 • administracji biurowo-terenowej (adiunkt, specjalista, dyrektor, kierownik)
 • w laboratorium PN-B,
 • Straży Parku,
 • pracowników nadzoru nad połowem ryb,
 • pracowników obsługujących ośrodek rehabilitacji zwierzyny w Maćkowej Rudzie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach robotniczych zostanie przeprowadzona w 2008 roku.

  

  

  

  

8. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Anna Krzysztofiak

  

  

W 2007 roku w skład Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego wchodziły następujące osoby:

1. prof. dr hab. Bazyli Poskrobko - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku - przewodniczący rady;

2. mgr Mieczysław Bagiński - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - zastępca przewodniczącego;

3. mgr Jerzy Brzozowski - Muzeum Okręgowe w Suwałkach;

4. Tadeusz Chołko - Gmina Suwałki;

5. dr inż. Marek Dmochowski - RDLP w Białymstoku;

6. prof. dr hab. Andrzej Górniak - Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii;

7. mgr inż. Henryk Grabowski - Oddział PTTK w Suwałkach;

8. dr inż. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa;

9. Jan Kramnicz - Gmina Giby;

10. dr Tadeusz Krzywisz - Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn;

11. mgr inż. Dariusz Kulbacki - Gmina Nowinka;

12. prof. dr hab. Alina Myrcha - Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Biologii;

13. Jan Nowel - Gmina Krasnopol;

14. mgr inż. Krzysztof Oniszczuk - Wojewódzki Konserwator Przyrody, Białystok;

15. prof. dr hab. Aleksander Sokołowski - emeryt, Warszawa;

16. dr Jerzy Solon - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa;

17. prof. dr hab. Edward Stępień - Wydział Leśny SGGW, Warszawa;

18. Andrzej Strumiłło - artysta malarz, Maćkowa Ruda;

19. dr Hanna Werblan-Jakubiec - Ogród Botaniczny UW, Warszawa;

20. prof. dr hab. Bogusław Zdanowski - Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn.

  

  

W roku 2007 odbyły się dwa posiedzenia Rady Naukowej WPN.

  

   1. Posiedzenie 23 stycznia 2007 roku.

Wzięło w nim udział 11 członków rady oraz 9 pracowników parku. Głównym tematem obrad było Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowinka. Po dyskusji Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego pozytywnie zaopiniowała uzgodnienie dyrektora parku, odnośnie studium dla terenów leżących w granicach Wigierskiego Parku Narodowego i w jego otulinie. Decyzję podjęto jednogłośnie. Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko dodał, że sprawę wniosków do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaproponowanych przez dyrektora, należy rozpatrzyć oddzielnie. Poprosił o podjęcie dyskusji na ten temat. Następnie RN WPN przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności WPN w roku 2006, przedstawione przez dyr. Z. Szkirucia, wyrażając jednocześnie zadowolenie z rozmiaru wykonanych inwestycji. Na koniec Dr L. Krzysztofiak przedstawił sprawozdanie z działalności pracowni naukowej za rok 2006 oraz planu działań na rok 2007. Rada Naukowa WPN zaakceptowała jednogłośnie plan badań Pracowni Naukowo-Edukacyjnej WPN na rok 2007.

  

  

2. Posiedzenie 21 sierpnia 2007 roku.

Wzięło w nim udział 11 członków rady oraz 7 pracowników parku. Na początku Prof. dr hab. B. Poskrobko poinformował obecnych o zmianach na stanowisku dyrektora parku: sprawujący tę funkcję mgr inż. Z. Szkiruć został 21 maja br. odwołany. Od tego czasu obowiązki dyrektora parku pełni dr inż. Jacek Łoziński. Głównym tematem obrad były zadania ochronne planowane na rok 2008. Rada Naukowa Wigierskiego Parku Narodowego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez dyrektora parku plan zadań ochronnych na rok 2008, pod warunkiem uwzględnienia uwag zgłoszonych na piśmie i podczas dyskusji. Następnie dr L. Krzysztofiak przedstawił informacje o badaniach prowadzonych w WPN w roku 2007, które RN WPN przyjęła do wiadomości, wyrażając jednocześnie aprobatę dla szerokiego zakresu i fachowości tych badań. Kolejnym punktem była prośba wójta gminy Suwałki, o pomoc parku w pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych na realizację projektu, dotyczącego rozbudowy systemu ścieków i kanalizacji wodnej w miejscowościach: Gawrych Ruda, Płociczno, Sobolewo, Wigry, Magdalenowo, Czerwony Folwark, Piertanie i Tartak. Rada Naukowa WPN zwróciła się do dyrektora parku z sugestią udzielenia pomocy gminie Suwałki w pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycję związaną z kanalizacją obszarów położonych wokół północnego krańca jeziora Wigry, będących częścią prowadzonych na tym terenie działań ochronnych. Na koniec Pan Andrzej Strumiłło ogłosił swoją rezygnację z pracy w RN WPN.

  

 

 

Dalej »