Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1998

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI OCHRONNEJ

  

  

5.1. Ochrona ekosystemów leśnych

  

  

5.1.1. Ochrona lasu

  

W 1998 roku wykonano szereg czynności związanych z ochroną ekosystemów leśnych Parku. Jednym z istotnych elementów w tym zakresie było ograniczanie i prognozowanie występowania szkodliwych owadów. W tym celu wyłożono:

 • pułapki feromonowe - 469 szt. do odłowu kornika. Zastosowane zostały pułapki lejkowe - IBL3, ekranowe - IBL2Bis, rury Bohregarda oraz feromony Ipsodor i Ipsodor W. Początkowo zaplanowano na 1998 r. wyłożenie 796 pułapek, lecz po konsultacji ze specjalistami z Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie dotyczącej zagrożenia drzewostanów Parku przez kornika, plan zmniejszono do 417 sztuk.W rezultacie plan wykonano w 112%.
   
 • pułapki klasyczne - 22 szt. Wykorzystano w tym celu głównie wiatrołomy i wywroty oraz drzewa uszkodzone.
 • W okresie zagrożenia przez kornika drukarza prowadzono wyszukiwanie drzew trocinkowych oraz systematyczną kontrolę wyłożonych pułapek. Zajmowało się tym 13 osób, które przepracowały łącznie 8626 godzin.
 • Nie korowano surowca drzewnego, ze względu na niewielkie zagrożenie ze strony kornika drukarza oraz terminowy wywóz zasiedlonego surowca z lasu.

W ramach prognozowania występowania szkodliwych owadów przeprowadzono:

 • próbne poszukiwania owadów w ściółce i zebrano materiał ze 163 powierzchni próbnych w stałych partiach kontrolnych.
 • próbne odłowy brudnicy mniszki z 53 szt. pułapek feromonowych, w których zastosowano feromon o nazwie Lymodor.

W dalszym ciągu była utrzymywana ścisła współpraca z Zespołem Ochrony Lasu w Olsztynie w zakresie oceny zagrożenia lasów WPN na podstawie przesłanych materiałów tj:

 • wykazów zagrożenia drzewostanów przez szkodniki wtórne
 • wyników i materiałów z próbnych poszukiwań szkodników sosny
 • wyników odłowów brudnicy mniszki na pułapki feromonowe

Wyniki oceny stwierdzają jednoznacznie, że w drzewostanach Parku nie występuje zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych i wtórnych.

Ponadto przesłano kwestionariusz występowania chorób lasu, który nie został jeszcze zinterpretowany.

W ramach ochrony lasu przed zwierzyną zabezpieczono łącznie 104,82 ha upraw, co stanowi 99,5% planowanej powierzchni. Z tego najwięcej - 95,81 ha zabezpieczono chemicznie repelentem o nazwie Cervacol Extra. Na 1 ha powierzchni smarowano ok. 2-2,5 tys. sadzonek. Mechanicznie zabezpieczono 8,29 ha upraw. Zastosowano w tym celu osłony indywidualne (Db i inne liściaste) oraz osłonki spiralne i kolce (Św, So). Wykonano 624 mb grodzeń (1,3 ha) i naprawiono 100 mb starych. Do grodzenia wykorzystano siatkę typu Parkan Ursus o wysokości 200cm.

  

  

5.1.2. Ochrona przeciwpożarowa

  

Największy wpływ na zagrożenie pożarowe w WPN ma dostępność drzewostanów dla ogółu ludności. Gęsta sieć dróg gminnych i lokalnych, bliskość gruntów prywatnych, gdzie wiosną obserwowane jest wypalanie roślinności, powoduje okresowe bądź stałe zagrożenie terenów parku pożarami. Połowa granicy leśnej WPN przylega do lasów obcej własności, a pozostała część tej granicy do innych niż w zarządzie WPN terenów otwartych. Należy stwierdzić, że istnieje realne niebezpieczeństwo przenoszenia się pożarów z łąk i pól obcej własności na graniczące z nimi „wigierskie” drzewostany.

Drugą grupą zagrożeń pożarowych wiążących się z gruntami innej własności jest postępująca urbanizacja terenów WPN połączona z nadmierną lub nieprawidłową penetracją obszarów leśnych.

  

Posiadane siły i środki będące w gotowości do podejmowania działań

  

W skład systemu ochrony przeciwpożarowej Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1998 wchodziły następujące elementy:

 • Punkty czerpania wody oparte głównie o zbiorniki naturalne i cieki wodne. W 1998 roku funkcjonowała sieć 25 punktów z czego 15 to punkty główne, spełniające wymogi instrukcyjne dla ciężkich samochodów PSP, pozostałe przeznaczone dla lekkich samochodów terenowych wyposażonych w motopompę.
 • Drogi pożarowe prowadzące do osad leśnych i głównych punktów czerpania wody umożliwiające przejazd ciężkich samochodów straży pożarnej.
 • Pozostałe drogi leśne umożliwiające przejazd samochodów o napędzie terenowym.
 • Pasy przeciwpożarowe (izolacyjne) poprowadzone wzdłuż dróg przechodzących przez drzewostany o największym ryzyku i najczęściej użytkowanych przez turystów i okoliczną ludność.
 • Bazy sprzętu przeciwpożarowego.
  - zasadnicze w trzech miejscach WPN (przyczepka samochodowa przystosowana do przewożenia sprzętu ppoż, 2 agregaty gaśnicze AGP - 25, 10 gaśnic pianowych 9l, łopaty, siekiery, szpadle - po 10 sztuk, pilarka spalinowa z zapasem paliwa),
  - podstawowe w każdym obwodzie ochronnym (gaśnice pianowe 9l - po 6 sztuk, siekiery, łopaty, szpadle - po 5 sztuk, pilarka spalinowa z zapasem paliwa),
 • Dwa specjalistyczne pługi leśne do wyorywania pasów izolacyjnych.
 • Całodobowy Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny z kompletem dokumentacji przeciwpożarowej (sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, mapy przeglądowe, schemat łączności alarmowej, mapa z koordynatami lotniczymi).
 • Patrol przeciwpożarowy (naziemny) uruchamiany przy II i III stopniu zagrożenia pożarowego

Realizowane działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  

Najistotniejszym zadaniem w roku 1998 z zakresu ochrony przeciwpożarowej było opracowanie w ramach Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego Operatu szczegółowego ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych. Operat został uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Poza tym realizowano następujące zadania:

  

a) Organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej

 • aktualizacja „Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru” - zaktualizowano skład sztabu do działań ratowniczych, wprowadzono rozdział punktów czerpania wody na główne dla ciężkich samochodów straży pożarnej i dla lekkich samochodów terenowych wyposażonych w motopompę,
 • opracowano harmonogram dostosowywania systemu zabezpieczeń ppoż. do obowiązujących wymogów określonych przepisami prawa,
 • opracowano zadania dla Straży Parku w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzono czynności kontrolno - rozpoznawcze pod kątem możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowano tablice informacyjno - propagandowe
 • opracowano wniosek do NFOŚ na modernizację systemu ochrony przeciwpożarowej
 • współpracowano z RDLP Białystok w zakresie wykorzystywania wspólnych częstotliwości w sytuacjach alarmowych oraz w zakresie obserwacji terenu (powstał projekt obserwacji terenu przy pomocy dostrzegalni z wykorzystaniem punktów położonych w Wigierskim Parku Narodowym)

b) Wniosek szczegółowy z ochrony przeciwpożarowej

  

W 1998 roku wykonano następujące zadania wnioskowane przez leśniczych:

 • konserwowano 39 km pasów przeciwpożarowych (izolacyjnych),
 • na bieżąco konserwowano sprzęt przeciwpożarowy i punkty czerpania wody,
 • porządkowano pod względem przeciwpożarowym 95 ha terenu,
 • powiększono 19 km prześwitów dróg,
 • konserwowano łącznie 38 sztuk radiotelefonów bazowych i przewoźnych,
 • dodatkowo wystawiono 23 sztuki tablic informacyjno - propagandowych.
  Łączny koszt ochrony przed pożarami wyniósł w roku 1998 - 60 000,00 zł.

Odbyte szkolenia i ćwiczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  

Jak co roku przed rozpoczęciem okresu zagrożenia pożarowego przeprowadzono odprawę dla Służby Parku. Na naradzie omówiono zadania do wykonania w roku bieżącym oraz przedstawiono analizę roku minionego.

Wigierski Park Narodowy uczestniczył w naradzie szkoleniowej zorganizowanej przez RDLP Białystok. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele KW PSP, KR PSP, OSP.

Ponadto 1 osoba uczestniczyła w szkoleniu specjalistów ochrony przeciwpożarowej zorganizowanym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Szkolenie zakończone było egzaminem i obroną pracy. W szkoleniu brali udział przedstawiciele nadleśnictw z RDLP Białystok.

  

Dane statystyczne występowania pożarów oraz poniesionych strat

  

W 1998 roku w granicach Wigierskiego Parku Narodowego wystąpił tylko jeden pożar (30 marca, godzina wykrycia 17.30). Był to pożar pokrywy gleby. W akcji gaszenia uczestniczyła jednostka OSP.

  

  

Lp. Charakter pożaru Pow. ha przyczyna pożaru wielkość strat
1 pokrywy gleby 2,00 - leśna podpalenie bez strat

 

 

Wnioski w zakresie ochrony przeciwpożarowej

  

Podstawowym zadaniem w roku 1999 będzie doskonalenie systemu edukacyjno-informacyjnego:

 • wymiana tablic informacyjno ostrzegawczych
 • współpraca ze szkołami
 • druk ulotek i plakatów

Ważnym zadaniem propagandowym będzie wprowadzenie w Wigierskim Parku Narodowym systemu informowania turystów o aktualnym stopniu zagrożenia pożarowego (zostały opracowane specjalne tablice, które zostaną umieszczone przy leśniczówkach).

Trwają prace nad opracowaniem komputerowej bazy danych, w której znajdą się najważniejsze elementy systemu ochrony przeciwpożarowej (sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, model pożaru lasu, mapa operacyjna itp.)

Od roku 1999 zacznie w pełni funkcjonować „Operat ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych”, gdzie na najbliższe pięciolecie przewidziane są poza ww. następujące zadania szczegółowe:

 • budowa stacji przekaźnikowych,
 • wprowadzenie do systemu łączności alarmowej pagerów,
 • przejście w systemie łączności na tryb 6 kanałowy,
 • zakup samochodu z modułem gaśniczym,
 • zakup motopompy pływającej,
 • remont dróg pożarowych,
 • zawarcie porozumienia w sprawie lotów patrolowych,
 • uzgodnienie w sprawie włączenia sieci hydrantowych do systemu punktów czerpania wody w WPN,
 • uzgodnienie w sprawie utrzymania i konserwacji wspólnych punktów czerpania wody (z innymi zarządcami terenów przyległych do WPN)
 • uzgodnienie zasad wspólnych działań ratowniczych z sąsiednimi nadleśnictwami.

  

  

5.1.3. Hodowla lasu

  

W roku 1998 wykonano następujące zabiegi ochronne z zakresu hodowli lasu (zał. nr 8):

Łącznie wykonano odnowień, dolesień luk i przerzedzeń na powierzchni 14,25 ha - co stanowi 115% powierzchni planowanej. Przekroczenie planu było wynikiem powiększających się gniazd (trudnych do oszacowania na etapie planowania) i wprowadzanych na bieżąco odnowień w celu zmniejszenia intensyfikacji przyszłorocznych prac hodowlanych. Wykonanie dodatkowych prac odnowieniowych nie wpłynęło na zwiększenie kosztów z uwagi na możliwość zmniejszenia wydatków planowanych z zakresu hodowli lasu po rozstrzygnięciu przetargu na prace leśne.

Na 7,38 ha prowadzono poprawki i uzupełnienia - 107% powierzchni planowanej. W tym wypadku przekroczenie planu było wynikiem prowadzonych prac na poczet przyszłego roku i wiązało się również z możliwością dodatkowego zakupu sadzonek na szkółkach dysponujących nadwyżkami.

  

Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 1998 roku.

  

Gatunek

Ilość

w tys. sztuk

So 2/0

21

Św 2/0

25

Dbsz 2/0

73

Lp 2/0

4

Kl 3/0

5

Js 2/0

1

Gb 2/0

7

Wz 2/0

1

  

  

Sadzonki zakupiono głównie od sąsiednich nadleśnictw na mocy porozumienia dotyczącego produkcji materiału sadzeniowego. Na mocy ww. porozumienia zebrane nasiona na terenie Wigierskiego Parku Narodowego przekazywane są do Nadleśnictwa Suwałki i Głęboki Bród gdzie produkowany jest materiał sadzeniowy na potrzeby WPN.

Zakupiony materiał sadzeniowy w roku 1998 spełnia wszystkie wymogi leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek w Polsce, choć występują problemy z jego jakością.

Zgodnie z uzgodnieniem z 1997 roku WPN przekazał partię nasion świerka pospolitego (masa partii - 1,0 kg, masa 1000 szt. nasion - 6,2 g) z wyłuszczarni w Jarocinie na szkółkę w Nadleśnictwie Suwałki celem wyprodukowania materiału sadzeniowego 2/0 i 1,5/1,5, który zostanie przeznaczony na założenie uprawy zachowawczej na terenie parku.

  

Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 1990 - 1997

  

Rok

Odnowienia, poprawki

i uzupełnienia, dolesienia

[ha]

Liczba sadzonek

w tys. sztuk

1990

27

206

1991

21

108

1992

8

40

1993

7,5

42

1994

14,5

42

1995

18,5

105

1996

73

477

1997

51,4

356

1998

21,6

137

  

  

Wykonano 150,64 ha pielęgnowania gleby i niszczenia chwastów na uprawach - ogółem 101% powierzchni planowanej.

Wykonano wszystkie planowane czyszczenia wczesne - 19,12 ha i czyszczenia późne - 73,16 ha.

Wykonano 3,15 ha „melioracyjnego” przygotowania powierzchni pod odnowienia - 100% powierzchni planowanej.

Jesienią wykonano 2,38 ha wyprzedzającego przygotowania gleby pod odnowienia, poprawki i uzupełnienia.

Wniosek szczegółowy z hodowli lasu (analizując całościowo) w roku 1998 wykonano w 102%. Niewielkie przekroczenie planu związane było wyłącznie z pracami z zakresu odnawiania, dolesiania luk i przerzedzeń.

Dwuprocentowe przekroczenie planu nie spowodowało zwiększenia planowanych kosztów wykonania zadań ochronnych z zakresu hodowli lasu.

  

  

  

5.1.4. Pozyskanie drewna

  

Pozyskanie drewna w ramach cięć pielęgnacyjnych i przebudowy w 1998 roku związane było z kontynuacją prac porządkowych mających na celu poprawę stanu sanitarnego lasów Wigierskiego Parku Narodowego oraz realizacją cięć pielęgnacyjnych przewidzianych wg nie zatwierdzonego Planu Ochrony do realizacji w początkowym okresie I-go 10-lecia.

Znacznie poprawił się stan sanitarny w drzewostanach z głównym udziałem świerka w wyniku sprawnie i prawidłowo wykonanych zabiegów ochronnych w latach 1995 - 1996. W latach 1996-1997 główny zakres prac polegał na porządkowaniu drzewostanów sosnowych uszkodzonych na skutek okiści. Usuwanie śniegołomów i śniegowałów z tych powierzchni leśnych kontynuowano również w 1998 roku usuwając drzewa o częściowo uszkodzonych koronach, które pominięte w pierwszym nawrocie cięć rokowały szansę przeżycia, jednakże w analizowanym okresie rozpoczęło się ich wydzielanie. 341 martwych drzew zaewidencjonowano i pozostawiono na pniu. Liczbę tych drzew z podziałem na gatunki i Obwody Ochronne przedstawia poniższa tabela.

  

  

Tabela 2. Liczba drzew posuszu jałowego z podziałem na gatunki i Obwody Ochronne

  

Obwód Ochronny

Sosna

Świerk

Liściaste

Wysoki Most

2

8

-

Mikołajewo

39

5

5

Krusznik

8

15

1

Powały

8

10

8

Lipowe

48

-

-

Słupie

39

5

-

Gawarzec

-

4

17

Krzywe

30

20

12

Lipniak

20

3

-

Leszczewek

1

19

14

RAZEM

195

89

57

  

  

Realizowano również w szerokim zakresie zadania w drzewostanach podlegających zabiegom ochronnym II klasy wieku i najpilniejsze w drzewostanach III klasy. Prawidłowo prowadzone zabiegi we wcześniejszym okresie pozwoliły na objęcie nimi maksymalnie dużej powierzchni drzewostanów.

W analizowanym okresie pozyskano ogółem 14,55 tys. m3 surowca drzewnego, z czego 13,85 tys. m3 stanowi grubizna. Głównym źródłem pozyskanej grubizny było użytkowanie przygodne w ramach cięć sanitarnych - 8,34 tys. m3, co stanowi 60% ogólnej masy grubizny. Pozostała masa - 5,51 tys.m3, tj. 40%, to surowiec średnio i wielkowymiarowy pozyskany w ramach trzebieży i czyszczeń późnych.

Pozyskana masa grubizny w ramach cięć sanitarnych wynikła z usuwania drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne świerka i sosny oraz drzew nie zasiedlonych, głownie śniegołomów i śniegowałów:

 • posusz czynny - 2,59 tys. m3
 • posusz jałowy - 2.19 tys. m3
 • złomy i wywroty - 3,52 tys. m3

Jak wynika z przedstawionych danych, na podobnym poziomie pozostało w roku bieżącym pozyskanie drewna posuszowego, jednak znacznie zmalał rozmiar usuwanych złomów i wywrotów. Sytuacja ta wyraźnie wskazuje na fakt prawidłowo i skutecznie przeprowadzonych zabiegów porządkowych. Taki stan rzeczy świadczy o ustabilizowaniu stanu sanitarnego drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego na poziomie roku 1994, czyli przed wystąpieniem gradacji kornika drukarza i szkód spowodowanych obfitymi opadami śniegu

Plan powierzchniowy i wykonanie cięć pielęgnacyjnych w ramach trzebieży wynosił w analizowanym okresie odpowiednio:

 • trzebieże wczesne - 201,58ha
 • trzebieże późne - 40,58ha
  i został zrealizowany w 100%.

  

STRUKTURA POZYSKANIA DREWNA WG GATUNKÓW I SORTYMENTÓW

  

W 1998 roku pozyskanie grubizny wg gatunków przestawiało się następująco:

 • sosna - 9,59 tys.m3
 • świerk - 2,36 tys.m3
 • brzoza - 1,68 tys.m3
 • pozostałe liściaste - 0,22 tys.m3

Pozyskanie gatunków iglastych pochodziło głownie z użytkowania przygodnego (65%). W przypadku gatunków drzew liściastych źródłem pozyskania były przede wszystkim trzebieże (ok. 68% ogólnego pozyskania).

Struktura procentowa pozyskania wg sortymentów:

 • drewno wielkowymiarowe - 27%
 • drewno średniowymiarowe - 73%

Dla porównania w roku 1997 sytuacja wyglądała następująco:

 • drewno wielkowymiarowe - 56%
 • drewno średniowymiarowe - 44%

W powyższej informacji wyraźnie zauważalna jest zmiana struktury pozyskania drewna wg sortymentów. Powyższy fakt związany jest przede wszystkim ze zmniejszonym rozmiarem pozyskania w użytkach przygodnych i stopniowym koncentrowaniem głównych zadań w drzewostanach młodszych klas wieku wymagających cięć pielęgnacyjnych. Taki stan rzeczy rozpoczął się w 1997 roku a w 1998 był również kontynuowany. Przewaga sortymentów średniowymiarowych w znacznym stopniu wpłynęła na zwiększenie kosztów pozyskania drewna, jak również na obniżenie dochodów z tytułu jego sprzedaży.

  

  

ANALIZA WYKONANIA PLANU MASOWEGO WG KATEGORII CZYNNOŚCI

  

Szczegółową analizę realizacji przyjętego na 1998 rok planu pozyskania masowego wg kategorii czynności przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

  

kat. czynności

plan

wykonanie

% wykonania

czyszczenia późne

0,17 tys.m3

0,18 tys. m3

106%

trzebież wczesna

3,53 tys.m3

4,46 tys. m3

126%

trzebież późna

0,84 tys.m3

0,87 tys. m3

104%

użytki przygodne

9,99 tys.m3

8,34 tys. m3

83%

ogółem WPN

14,53 tys.m3

13,85 tys. m3

95%

  

  

Jak wynika z powyższych informacji, ogólny rozmiar masowy pozyskania w 1998 roku był zgodny z przyjętym planem. Jednakże rozbieżności między planem i wykonaniem wymagające wyjaśnienia wystąpiły w pozyskaniu drewna w ramach użytków przygodnych i trzebieży wczesnych.

Według przyjętych do realizacji planów na 1998 rok masa drewna pozyskanego w ramach użytków przygodnych wynosiła 9,99 tys.m3, z czego wykonano 8,34 tys.m3, tj. 83%. Różnica pomiędzy planem i wykonaniem pozyskania wynikła głównie z nie wykonania zaplanowanej masy drewna świerkowego. Szacunek tego gatunku wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami na podstawie wyników z lat ubiegłych był znacznie zawyżony co spowodowane było występującą gradacją kornika w latach 1995-1996 oraz istniejącym teoretycznie zagrożeniem ze strony tego owada.

Przekroczono natomiast pozyskanie drewna sosnowego. Wynikło to z konieczności usunięcia śniegołomów z częściowo tylko uszkodzoną koroną. Nie zostały one usunięte w latach ubiegłych, ponieważ uszkodzenia były stosunkowo nieduże. W 1997 i 1998 roku drzewa te zaczęły usychać, szczególnie na gruntach porolnych i należało je usunąć z drzewostanu ze względów sanitarnych.

Trzebieże wczesne generalnie wykonane zostały prawidłowo. Potwierdziły to kontrole terenowe przeprowadzone zarówno przez nadleśniczych jak i pracowników Dyrekcji Parku.

Różnice w ilości grubizny pozyskanej w ramach trzebieży wczesnych w stosunku do przyjętego planu wynikły z następujących przyczyn:

 • w niektórych przypadkach nie uwzględniono w szacunkach brakarskich masy drewna pozyskanego ze szlaków zrywkowych,
 • nie zawsze prawidłowo lokalizowano powierzchnie próbne co skutkowało wyliczeniem zaniżonej masy w stosunku do rzeczywiście pozyskanej,
 • wystąpiła konieczność wycięcia drzew częściowo uszkodzonych przez okiść, które wcześniej nie były planowane do usunięcia.

Dla uniknięcia podobnych nieprawidłowości, w roku bieżącym zostanie przeprowadzone dodatkowe szkolenie służby terenowej w zakresie sporządzania szacunków brakarskich w drzewostanach II klasy wieku. Do przeprowadzenia tego szkolenia zostanie zaproszony specjalista z RDLP w Białymstoku.

Generalnie należy jednak stwierdzić, że ogólne wykonanie planu pozyskania drewna w 1998 roku w 95% wskazuje na dobre rozeznanie pracowników Parku w sytuacji sanitarnej drzewostanów WPN. Wielkość oraz zakres pozyskania w poszczególnych grupach czynności zostały zaplanowane na prawidłowym i możliwym do realizacji w ciągu roku poziomie.

  

  

SPRZEDAŻ DREWNA

  

W 1998 roku sprzedano ogółem 14734 m3 drewna, w tym 13924 m3 grubizny. Szczegółowo strukturę sprzedaży wg sortymentów przedstawia tabela „Sprzedaż drewna” - załącznik nr 10a do analizy.

Pozostający niesprzedany zapas drewna na koniec analizowanego roku wyniósł ogółem 151m3, z czego:

 • W - 37 m3
 • S2a - 70 m3
 • S4 - 44 m3

  

5.1.5. Ochrona zwierząt podlegających regulacji ilościowej

  

Podobnie jak w latach 1995-1997 tak i w roku 1998 obowiązywały zasady i wytyczne w sprawie redukcji niektórych gatunków fauny na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, wprowadzone w życie przez Dyrektora Parku Zarządzeniem Nr 29 z 1995 roku. Wiodąca w trakcie opracowywania tych zasad idea, aby wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia naukowe z zakresu ustalania liczebności, wielkości i zachowania odpowiedniej struktury wiekowej i płciowej dla gatunków zwierząt łownych oraz założenie, że w przypadku zmniejszania się rozmiaru szkód wyrządzanych przez te zwierzęta zmniejsza się też rozmiar redukcji w stosunku do zaplanowanej, wydaje się być słuszną.

W związku z potrzebą ochrony upraw, młodników i naturalnych odnowień przed zgryzaniem oraz ograniczeniem szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę, zaplanowano na rok 1998 redukcję populacji zwierzyny grubej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego o 81 szt. w tym 20 jeleni, 29 saren i 32 dziki. Zredukowano 44 szt., co stanowi 54% założonego planu, w tym dzik - 28szt, sarna - 6szt, jeleń - 9szt, łoś - 1szt (znaleziony we wnyku). Szczegółowa analiza redukcji przedstawiona została w załączniku nr 11 i 11A.

Zanotowano w analizowanym okresie tylko 2 upadki zwierzyny, w tym 1 sarna koza, 1 dzik.

We wnykach znaleziono 1 łosia (klępa).

Podjęta w 1997 roku redukcja sarny została w 1998 roku decyzją Dyrektora WPN wstrzymana do odwołania. Powodem takiego stanu rzeczy było zaobserwowanie zmniejszenia wielkości szkód w drzewostanach powodowanych przez ten gatunek.

W analizowanym okresie nasiliło się natomiast występowanie szkód wyrządzanych przez jelenie w uprawach rolnych. Generalnie w skali Parku zredukowana powierzchnia szkód wyrządzonych w uprawach wyniosła 20ha, czyli wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 25%. Wynik taki zmusza do dokładniejszej analizy w 1999 roku lokalizacji szkód. Pozwoli to na aktywne przeciwdziałanie ich powstawaniu.

  

  

  

Dalej »