Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1992

Spis treści  

Strona główna WPN-u

   

I. WSTĘP

  

  

1. Podział administracyjny

  

Wigierski Park Narodowy dzieli się na dwa obręby: Obręb Wigry i Obręb Maćkowa Ruda.

  

W skład Obrębu Wigry wchodzą następujące obwody ochronne:

 • Obwód Ochronny Lipniak, o powierzchni 880 ha - składający się z dwóch obchodów: Wiatrołuża i Królówek,
 • Obwód Ochronny Krzywe, o powierzchni 1685 ha - składający się z trzech obchodów: Samle, Krzywe i Leszczewek,
 • Obwód Ochronny Wigry, o powierzchni 1883 ha - składający się z trzech obchodów: Sobolewo, Słupie i Wasilczyki.

W skład Obrębu Maćkowa Ruda wchodzą następujące obwody ochronne:

 • Obwód Ochronny Powały, o powierzchni 580 ha - składający się z jednego obchodu: Powały,
 • Obwód Ochronny Krusznik, o powierzchni 1305 ha - składający się z dwóch obchodów: Krusznik i Tobołowo,
 • Obwód Ochronny Maćkowa Ruda, o powierzchni 1662 ha - składający się z trzech obchodów: Mikołajewo, Maćkowa Ruda i Czerwony Krzyż,
 • Obwód Ochronny Wysoki Most, o powierzchni 1230 ha - składający się z dwóch obchodów: Wysoki Most i Sarnetki.

Powierzchnie poszczególnych obwodów ochronnych ulegną aktualizacji po włączeniu do nich terenów nieleśnych oraz gruntów przejętych od PGRyb, WZMiUW, ODGW, PFZ i innych.

  

  

2. Powierzchnia parku

  

Całkowita powierzchnia parku wynosi 15035,12 ha (załączniki nr 1, 2, 3). Zwiększenie powierzchni w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło na skutek:

 • przejęcia gruntów należących do Nadleśnictwa Suwałki, a położonych przy granicy Parku (m. innymi w celu poprawienia przejrzystości granicy parku), na łączną powierzchnię 35,17 ha,
 • przejęcia rzeki Czarnej hańczy na odcinku od granicy miasta Suwałki do granicy Parku w miejscowości Studziany Las (z czego poza terenem Parku na łączną powierzchnię 42,29 ha),
 • przejęcia gruntów należących do Nadleśnictwa Głęboki Bród wraz z zabudowaniami w postaci osady leśnej położonej we wsi Mikołajewo na łączną powierzchnię 1,45 ha.

Obszar Wigierskiego Parku Narodowego położony jest w granicach administracyjnych czterech gmin:

 1. Suwałki - o łącznej powierzchni 7990,69 ha, z czego:
  - 6657,63 ha znajduje się w zarządzie Parku,
  - 49,25 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Rejonu Dróg Publicznych w Suwałkach, Komendy Policji, Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Suwałkach, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach)
  - 1143,97 ha stanowi własność prywatną,
  - 139,43 ha stanowi pozostałą własność, a mianowicie: Urzędu Gminy w Suwałkach, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wigrach, PTTK w Suwałkach, Przedsiębiorstwa Żegluga, Banku Spółdzielczego, Szkoły Gminnej, PZW, Zw. Zawodowego Metalowców, Zw. Zaw. Pracowników handlu i Spółdzielczości, GS "Samopomoc Chłopska", Zakładu Płyt Wiórowych, Urzędu Pocztowo-Telekom., Spółdz. Kółek Rolniczych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Spółdzielni Mleczarskiej, Mienie Komunalne, Wspólnoty Wsi, użytkowników nieznanych.
 2. Krasnopol - o łącznej powierzchni 1431,21 ha, z czego:
  - 788.42 ha znajduje się w zarządzie Parku,
  - 19,00 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Rejonu Dróg Publicznych w Suwałkach, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach)
  - 620,34 ha stanowi własność prywatną,
  - 3,45 ha stanowi własność pozostałą, a mianowicie: Urzędu Gminy w Krasnopolu oraz Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krasnopolu.
 3. Nowinka - o łącznej powierzchni 1838,34 ha, z czego:
  - 1154,59 ha znajduje się w zarządzie Parku,
  - 11,65 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Białymstoku, Rejonu Dróg Publicznych w Augustowie)
  - 641,51 ha stanowi własność prywatną,
  - 30,59 ha stanowi własność pozostałą a mianowicie: Urzędu Gminy w Nowince, Wspólnoty Gruntowej Wsi Zakąty, Gm. Zespołu Ekonom-Admin. Szkół w Nowince.
 4. Giby - o łącznej powierzchni 3774,88 ha, z czego:
  - 3682,38 ha znajduje się w zarządzie parku,
  - 16,28 ha znajduje się w innym zarządzie stanowiącym własność Skarbu Państwa (Rejon Dróg Publicznych w Suwałkach, Rejon Dróg Publicznych w Augustowie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach)
  - 99,02 ha stanowi własność prywatną.

Szczegółowe dane zestawienia powierzchni wg gmin i własności przedstawia zał. nr 3.

  

  

3. Wykupy gruntów i budynków

  

W roku 1992 Wigierski Park Narodowy nie dokonywał wykupu gruntów i budynków, natomiast w zarząd Parku zostały przejęte następujące nieruchomości:

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Zakładów Płyt Wiórowych w Suwałkach (dawna Stacja Hydrobiologiczna - Stary Folwark), z przeznaczeniem na muzeum przyrodnicze Parku, stację hydrobiologiczną, mieszkania dla kustosza i kierownika stacji.
  W skład przejętego ośrodka weszły: budynek kolonijny, budynek izolatki, budynek socjalny, studnia głębinowa, pomost drewniany, ogrodzenie terenu ośrodka.
 2. Ośrodek Wypoczynkowy Federacji Związków Zawodowych Pracowników handlu, Spółdzielczości i Transportu "Wigry" - Zatoka Słupiańska.
  W skład przejętego mienia weszły: dom dozorcy, pomieszczenia gospodarcze (dwa magazyny, dwa warsztaty, agregatownia), skład sprzętu wodnego, węzeł sanitarny, linia elektryczna, linia telefoniczna.
 3. Osadę leśną Mikołajewo, należącą wcześniej do Nadleśnictwa Głęboki Bród.
  W skład osady weszły: budynek mieszkalny (przeznaczony do likwidacji), obora drewniana, stodoła wraz z szopą drewnianą, studnia betonowa, piwnica murowana i ogrodzenie (do wymiany).
 4. Ośrodek Żeglarski - Bryzgiel Oddziału PTTK w Augustowie.
  W skład przejętego ośrodka weszły: żaglownia, hangar na łodzie, studnia, linia energetyczna napowietrzna, ubikacja i śmietnik (do wymiany).

W roku 1993 i w latach następnych planuje się wykupić 132 ha gruntów położonych na wyspach na jeziorach Wigry i Długie (ok. 40 ha), wokół jezior Królówek, Gałęziste, Samle i Białe oraz wzdłuż rzek Wiatrołuża i Kamionka.

Większość z tych gruntów przedstawia wysoką wartość przyrodniczą i po ich wykupieniu wejdą w skład obszarów objętych ochroną ścisłą.

  

  

4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

  

Zgodnie ze współczesnymi wymogami ochrony przyrody i planowania, na podstawie Ustawy o ochronie przyrody sporządza się plany ochrony parków narodowych. Plany te winny przede wszystkim zawierać zagadnienia dotyczące ochrony ekosystemów leśnych (tj. operaty urządzania lasu), nieleśnych i wodnych oraz elementy planu zagospodarowania przestrzennego parku narodowego (ochrona środowiska naturalnego, ochrona krajobrazu, ochrona zasobów kulturowych, zagospodarowanie turystyczne i inne).

  

Operat urządzania lasu Wigierskiego Parku Narodowego opracowywany był dotychczas przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku, które wykonało:

 • ocenę stanu posiadania WPN - przedstawioną jako "Akta techniczne jednorazowego porządkowania stosunków własnościowych Wigierskiego Parku Narodowego",
 • terenowe i kameralne prace geodezyjne,
 • część podkładów mapowych do wykonania prac gleboznawczo-siedliskowych i inwentaryzacji drzewostanów.

W maju został ogłoszony przetarg w formie konkursu ofert na wykonanie prac gleboznawczych, fitosocjologicznych, taksacji leśnej w Wigierskim Parku Narodowym. Z kilku przedstawionych ofert została wybrana oferta Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Oddział w Warszawie. Umowa na wykonanie prac glebowo-fitosocjologicznych i prac urządzeniowych zawarta została w dniu 29 października 1992 roku. Zakończenie prac związanych z urządzaniem lasu w WPN przewiduje się do dnia 30 czerwca 1995 roku.

  

Dotychczasowy koszt poniesiony przez WPN na prace związane z urządzaniem lasu wynosi 551 114 000 zł, w tym w roku 1992 - 113 054 900 zł.

  

W związku z nową Ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 16 października 1991 roku (Dz. U. Nr 114 poz. 492, Art 4, Art 14 pkt 9), generalnie odstępuje się w parkach narodowych od sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Elementy tego planu winny być zawarte w Planie Ochrony Parku. Dlatego też w 1992 roku przerwano pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Wigierskiego Parku Narodowego, a rozpoczęto pracę nad częścią planu ochrony parku dotyczącą elementów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższym, WPN podpisał umowę z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska Zakład Usług Ekologicznych "Zielone Płuca Polski" na opracowanie pt. "Elementy zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny". Przed zatwierdzeniem Planu Ochrony Parku przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, część dotycząca zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożona do ogólnej konsultacji społecznej. Zakres zaawansowania prac pozwala twierdzić, że materiały te będą wyłożone w pierwszym półroczu 1993 roku.

  

W granicach Wigierskiego Parku Narodowego znajduje się 1979 ha gruntów rolnych i 442 ha lasów nie będących pod zarządem parku, które również wymagają opracowań przyrodniczych. Dlatego też rozpoczęto opracowanie fitosocjologiczne i waloryzację terenów nie będących własnością Parku dla potrzeb Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Przewidywany termin zakończenia prac grudzień 1993 r.

  

Dotychczas na Plan Ochrony Parku wydatkowano ok. 901.64.000 zł (? - red.), z czego:

 • plan ochrony ekosystemów leśnych 551 114 000 zł,
 • elementy zagospodarowania przestrzennego 145 000 000 zł,
 • opracowanie fitosocjologiczne 35 000 000.zł,
 • plan ochrony przeciwpożarowej 120 000 000 zł.

  

  

5. Kronika parku

  

Kronika Wigierskiego Parku Narodowego prowadzona jest od czasu jego powstania i obejmuje lata 1989-1991. Obecnie opracowywany jest rok 1992.

  

  

6. Łączność

  

W roku 1992 został opracowany pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tytusa Karlikowskiego "Program Ochrony Przeciw- pożarowej Lasu Wigierskiego Parku Narodowego". Jednym z elementów jego realizacji była poprawa systemu łączności na terenie Parku. W WPN założona została sieć radiotelefoniczna, na którą składają się:

 • 15 sztuk radiotelefonów bazowych japońskiej firmy Yaesu,
 • 11 sztuk radiotelefonów przewoźnych (w tym 9szt. japońskiej firmy Yaesu i 2 szt. polskiej firmy Radmor)
 • 30 sztuk radiotelefonów noszonych amerykańskiej firmy Midland typu 70-045-45B
 • Interface telefoniczny LL-2 umożliwiający pracę parkowej sieci łączności radiowej z ogólnokrajową siecią telefoniczną.

W łączność telefoniczną przewodową wyposażone są: budynek dyrekcji Parku wraz z siecią numerów wewnętrznych, leśniczówka O.O. Krzywe (numer wewnętrzny dyrekcji), leśniczówka O.O. Wysoki Most, podleśniczówka O.O. Krzywe (Leszczewek), leśniczówka Gawarzec (O.O. Wigry), nadleśniczówka Obrębu Maćkowa Ruda, podleśniczówka Lipowe, Ośrodek nad Zatoką Słupiańską i do wykorzystania numer tel. we wsi Płociczno.

   

  

7. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

  

Do chwili obecnej Wigierski Park Narodowy przejął protokólarnie następujące nieruchomości Skarbu Państwa:

  

a) na terenie Gminy Suwałki:

 • będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Giżycku na łączną powierzchnię 39,76 ha, w tym:
  * gr. rolne 21,58 ha,
  * gr. leśne 4,40 ha,
  * wody 3,91 ha,
  * ter zabudow. 1,53 ha,
  * nieużytki 8,29 ha,
  * drogi 0,05 ha.
 • będące w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach grunty pod wodami na łączną powierzchnię 7,31 ha,
 • będące w zarządzie Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Giżycku grunty pod wodami na łączną powierzchnię 29,32 ha,
 • będące w zarządzie Państwowego Funduszu Ziemi na łączną powierzchnię 22,79 ha, w tym:
  * gr. rolne 11,63 ha,
  * gr. leśne 8,30 ha,
  * wody 0,02 ha,
  * nieużytki 0,33 ha,
 • będące w zarządzie Nadleśnictwa Suwałki na łączną powierzchnię 35,17 ha, w tym:
  * gr. rolne 0,95 ha,
  * gr. leśne 33,77 ha,
  * nieużytki 0,45 ha,
 • będące w zarządzie Zakładów Płyt Wiórowych w Suwałkach na łączną powierzchnię 2,51 ha (wraz z wykupieniem budynków po byłej Stacji Hydrobiologicznej), w tym:
  * gr. rolne 1,07 ha,
  * gr. leśne 1,15 ha,
  * ter zabudow. 0,29 ha.

b) na terenie Gminy Krasnopol:

 • będące w zarządzie Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Giżycku grunty pod wodami na łączną powierzchnię 36,29 ha,
 • będące w zarządzie Państwowego Funduszu Ziemi na łączną powierzchnię 5,46 ha, w tym:
  * gr. rolne 3,86 ha,
  * gr. leśne 2,68 ha,
  * nieużytki 0,14 ha,
  * drogi 0,04 ha,
 • będące w zarządzie Nadleśnictwa Głęboki Bród grunty rolne na łączną powierzchnię 1,45 ha.

c) na terenie Gminy Nowinka:

 • będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Giżycku na łączną powierzchnię 2,56 ha, w tym:
  * gr. rolne 2,47 ha,
  * gr. leśne 0,09 ha,
 • będące w zarządzie Państwowego Funduszu Ziemi na łączną powierzchnię 2,77 ha, w tym:
  * gr. rolne 0,79 ha,
  * gr. leśne 1,39 ha,
  * nieużytki 0,59 ha.

d) na terenie Gminy Giby:

 • będące w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Suwałkach grunty pod wodami na łączną powierzchnię 1,32 ha,
 • będące w zarządzie Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Giżycku grunty pod wodami na łączną powierzchnię 19,24 ha,
 • będące w zarządzie Państwowego Funduszu Ziemi na łączną powierzchnię 7,09 ha, w tym:
  * gr. rolne 3,83 ha,
  * gr. leśne 1,58 ha,
  * nieużytki 1,68 ha.

W trakcie przejmowania znajduje się majątek trwały (budynki i urządzenia) Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Giżycku usytuowany na przejętych od Gospodarstwa przez Park gruntach.

  

  

8. Powiększenie parku

  

W ramach zmiany granicy Wigierskiego Parku Narodowego, głównie ze względu na fakt włączenia gruntów należących do Parku, a położonych poza jego granicami, planuje się następujące poszerzenie Parku:

  

a) na terenie Gminy Suwałki:

 • w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża I na łączną powierzchnię 28,53 ha, z czego z Nadleśnictwa Suwałki przejęto 1,64 ha,
 • w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo na łączną powierzchnię 12,80 ha, z czego z Nadleśnictwa Suwałki przejęto 3,63 ha, natomiast 4,80 ha stanowi jezioro Mozguć.

Powiększenie Parku o w/w grunty nastąpi w ramach korekty Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 roku w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego.

  

  

  

II. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

 1. Rosnące zanieczyszczenie wód.
 2. Podejmowane próby nielegalnej zabudowy przestrzennej.
 3. Nadmierny ruch samochodowy - zanieczyszczenie, hałas, ginąca zwierzyna.
 4. Nadmierna zabudowa terenów - ochrona krajobrazu.
 5. Znaczne zmiany powodowane przez zwierzynę dziką w drzewostanach Parku.
 6. Nadmierna penetracja przez ludzi niektórych rejonów Parku.
 7. Brak właściwego dla potrzeb parku narodowego zagospodarowania przestrzennego.
 8. Zaśmiecanie lasów i wód przez turystów.

  

  

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ

     WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

 1. Kontynuacja prac nad planem ochrony Parku z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Podpisanie z PGRyb nowego porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia rezerwatowej gospodarki rybackiej na wodach WPN do czasu wygaśnięcia pozwolenia wodno-prawnego i opracowania operatu rezerwatowej gospodarki wodnej.
 3. Prowadzenie prac nad prawidłowym zagospodarowaniem turystycznym Wigierskiego Parku Narodowego, w tym ogrodzenie plaży miejskiej nad jez. Czarnym oraz wyremontowanie kładek i pomostów na polach biwakowych.
 4. Uaktualnienie stref ochronnych w pobliżu gniazd rzadkich gatunków ptaków (orlik krzykliwy, bocian czarny).
 5. Uaktualnienie stref ochronnych dla gatunków ptaków lęgowych na jeziorze Wigry.
 6. Poszerzenie istniejących i utworzenie nowych terenów objętych ochroną ścisłą.
 7. Wzmocnienie dozoru nad obszarami objętymi ochroną ścisłą.
 8. Wprowadzenie zakazu połowu ryb na wodach Parku w okresie ochronnym.
 9. Opracowanie nowych zasad wędkowania na jeziorach Parku.
 10. Remont parkingu w miejscowości Leszczewek.
 11. Remont płotu z żerdzi zmniejszającego szkody powodowane przez zwierzynę na polach wsi Maćkowa Ruda i Wysoki Most (ok. 2250 m).
 12. Wyznaczenie i wykonanie nowych, leśnych miejsc postoju pojazdów.
 13. Opracowanie zasad uprawiania turystyki wodnej i lądowej.
 14. Postawienie rogatek na wewnętrznych drogach leśnych (3 szt.).
 15. Zakupienie ekologicznych urządzeń sanitarnych.
 16. Modernizacja parkingu we wsi Krzywe.
 17. Zorganizowanie łączności radiotelefonicznej.
 18. Utworzenie 25 punktów ochrony ppoż.
 19. Współdziałanie z różnymi instytucjami w celu zwalczania kłusownictwa.
 20. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Parku (studia podyplomowe, kursy, seminaria, szkolenia).

  

  

IV. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

  

1. Ochrona przyrody

 1. Zatwierdzony został projekt powiększenia rezerwatów ścisłych i utworzenia 6 nowych. Jednocześnie zmieniono nazwę tych obiektów na obszary objęte ochroną ścisłą.
  Obecnie całkowita powierzchnia obszarów podlegających ochronie ścisłej wynosi 9% ogólnej powierzchni Parku.
 2. Usunięto pomosty z jezior będących rezerwatami ścisłymi: Białe, Długie, Muliczne.
 3. Zwiększono kontrolę przeciwko kłusownictwu na jeziorach i szkodnictwu leśnemu. Ogółem wypisano 41 mandatów i wszczęto dochodzenia w 15 sprawach dotyczących kradzieży drewna w tym 6 spraw skierowano do sądu.
 4. W 1992 roku przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami Urzędów Rejonowych i Urzędów Gmin kompleksową kontrolę budownictwa rekreacyjnego na terenie Parku.

  

2. Działalność naukowa obca i własna

 1. W 1992 roku pracownicy WPN realizowali 2 tematy badawcze (zał. nr 5). Oba tematy zostały zgłoszone do KBN w celu ich sfinansowania w następnych latach. Cześć tematów realizowana w poprzednim roku została zakończona, a część potraktowana jako zadania, a nie jako prace naukowe.
 2. Pozostałe 13 tematów badawczych (zał. nr 5) wykonywane były przez instytucje spoza Parku. Najwięcej, bo 5 tematów prowadzili pracownicy filii UW w Białymstoku, 3 tematy Stacja Doświadczalna IBL, 2 SGGW Warszawa i po jednym AR Lublin i IR z Olsztyna.
 3. Pracownicy Parku wykonywali 4 zadania badawcze dotyczące fauny mrówek i biegaczowatych, zagrożenia środowisk Parku metalami ciężkimi oraz właściwości fizyczno-chemicznych wód Parku.
 4. W 1992 roku pracownicy Parku opublikowali jedną pracę naukową, a 4 złożyli do druku.

  

3. Działalność dydaktyczna

 1. W 1992 roku staraniem WPN zostały wydane:
  - 10.000 kompletów pocztówek (po 6 pocztówek w komplecie),
  - karty wstępu w nakładzie 50.000 szt.
 2. autorstwa pracownika Parku ukazał się przewodnik "Szlak wodny Czarnej Hańczy" w nakładzie 10.000 szt.
 3. pracownicy WPN oprowadzili po terenie Parku 54 wycieczki w tym 7 zagranicznych.
 4. w sierpniu 1992 r. otwarto w sali muzealnej WPN wystawę pt. "Ilustracja książkowa" - prace prof. A. Strumiłło.
 5. we wrześniu 1992 roku otwarto kolejną ekspozycję zatytułowaną "Okolice Wigier" Składały się na nią:
  - przedwojenne fotosy z terenu obecnego Parku autorstwa Karola Jaroszyńskiego,
  - fotografie współczesnych artystów fotografików: Stanisława Wasilewskiego, Stanisława Wosia, Andrzeja Stachurskiego i innych,
  - "Ilustracja rzeźbiarska eko-art" Ryszarda Ługowskiego.
 6. trwa gromadzenie zbiorów do przyszłego muzeum WPN. W 1992 roku Park wzbogacił się o kolejne eksponaty: bobra, orła bielika, drobne gryzonie.
 7. powiększa się biblioteka WPN, w tym roku przybyło 196 pozycji książek i czasopism.
 8. pracownicy WPN wygłosili 41 prelekcji o tematyce przyrodniczej zarówno w szkołach, jak i innych instytucjach (m.in. w Studium Regionoznawczym w Suwałkach).
 9. pracownicy WPN brali udział w 7 sympozjach krajowych i w 1 zagranicznym, gdzie wygłosili 2 referaty.

  

4. Turystyka

 1. W 1992 roku wyrażono zgodę na założenie prywatnego pola biwakowego we wsi Krusznik.
 2. Na terenie WPN funkcjonowały następujące obiekty turystyczne: 1 stanica wodna w Wysokim Moście oraz 8 ogólnie dostępnych miejsc biwakowania (4 stanowiące wł. Parku w tym jedno miejsce przeznaczone na obóz harcerski, 2 pola prywatne i 2 pola PTTK Oddz. Suwałki). Na polach biwakowych WPN przebywały łącznie 3324 osoby, co stanowiło 5263 osobodni.
 3. W całości nastąpiła likwidacja ośrodków wypoczynkowych leżących na gruntach WPN. Wymagana jest w 1993 roku rekultywacja terenów leśnych, a także adaptacja przejętych niektórych budynków na cele naukowe i dydaktyczne.
 4. Wyremontowano kładkę łączącą miejsca biwakowania nad Zat. Krzyżańską.
 5. Zagospodarowano miejsce przy ambonie widokowej nad Jeziorem Mulaczysko.
 6. Wyremontowano miejsca postoju pojazdów:
  - przy trasie Płociczno - Bryzgiel,
  - na skraju lasu przy oddz. 181 O.O. Wigry,
  - w oddz.88 O.O. Powały
 7. Przeprowadzono modernizację parkingu w Krzywem przy pomocy środków finansowych uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach. Zakupiono na wyposażenie tego parkingu 2 ekologiczne kabiny WC firmy TOKYA.
 8. Rozpoczęto modernizację parkingu leśnego przy m. Leszczewek.
 9. Wyrażono zgodę na uruchomienie prywatnej przystani nad jez. Wigry w m. Gawrych Ruda.
 10. Wyrażono zgodę na otwarcie 4 przewoźnych i 2 stałych punktów małej gastronomii.
 11. Przejęto z oddz. PTTK Augustów przystań żeglarską wraz z budynkami k. wsi Bryzgiel z przeznaczeniem jej na obsługę ruchu wodnego na jez. Wigry.
 12. Wprowadzono zarządzeniami Dyrektora WPN opłaty za wstęp na wody i szlaki lądowe (sprzedano ogółem ok. 10 tys. kart wstępu).

W roku 1993 Wigierski Park Narodowy odwiedziło ok. 30 tys. osób. Turyści korzystali ze zorganizowanej bazy noclegowej (około 12 000 osób) w postaci 10 ośrodków wypoczynkowych i campingów oraz z 8 pól namiotowych. Z bazy niezorganizowanej w postaci kwater prywatnych wynajmowanych od rolników, prywatnych domków letniskowych i ''dzikich'' obozowisk lokalizowanych szczególnie na terenach prywatnych, korzystało około 800 osób.

  

Zorganizowana baza noclegowa na terenie WPN dysponuje około 1800 miejscami, w tym 800 w ośrodkach oraz 1000 na polach namiotowych. Baza niezorganizowana może obsłużyć następne 800-1000 osób.

  

Nadmierną koncentrację ruchu turystycznego zaobserwowano w rejonie wsi Gawrych Ruda. Dużą koncentrację stwierdzono również w rejonach: Stary Folwark, Wigry, Zatoka Krzyżańska, Bryzgiel, Mikołajewo i Rosochaty Róg.

 

  

  

  

Dalej »