logo Sztafety

SZTAFETA OBSZARÓW CHRONIONYCH
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Celem Sztafety, zorganizowanej po raz pierwszy w roku 2000, było propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa podlaskiego, w szczególności parków narodowych i krajobrazowych, oraz upowszechnianie przyjaznej środowisku turystyki rowerowej na szlaku łączącym najpiękniejsze regiony województwa.

Termin:

22-26 maja 2000 r.;
w dniu 24 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Parków !

Logo Europejskiego Dnia Parków

Organizatorzy:

Wigierski Park Narodowy,
Białowieski Park Narodowy,
Biebrzański Park Narodowy,
Narwiański Park Narodowy,
Suwalski Park Krajobrazowy.

Pomoc organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Białymstoku i szkoły województwa podlaskiego.

Honorowy patronat: Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego;
Pomoc finansowa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
Patronat medialny: TVP Białystok i Polskie Radio Białystok

Uczestnicy:

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (od klasy 6), młodzież gimnazjów i szkół średnich, opiekunowie, pracownicy obszarów chronionych.

Trasa:

22 maja Białowieża - Białowieski PN - Zabłudów
23 maja Zabłudów - Narwiański PN - Tykocin
24 maja Tykocin - Biebrzański PN - Augustów
25 maja Augustów - Przerośl
26 maja Przerośl - Suwalski PK - Wigierski PN (uroczyste zakończenie Sztafety)

Łączna długość wszystkich etapów wyniosła ponad 300 km. Trasa każdego dnia (etap) podzielony był na odcinki o długości od około 7 do około 17 km, wyznaczone pomiędzy 32 szkołami, których uczniowie wzięli udział w imprezie. Każda zgłoszona grupa uczestników pokonywała tylko jeden odcinek, przekazując "pałeczkę" następnej grupie. "Pałeczką" w naszej Sztafecie była gałązka przycięta i okorowana przez bobry, tzw. zgryz bobrowy, pożyczony od bobrów znad Wigier. Ta oryginalna pałeczka powróciła na swoje miejsce w dniu zakończenia Sztafety.

Organizacja:

Sztafeta odbywała się codziennie w godzinach od 8-9 do około 17.
Uczestnicy, zgłoszeni na imiennych listach przez szkoły pokonywali trasę na rowerach zakupionych ze środków WFOŚiGW (10 szt. + 2 rezerwowe) i/lub rowerach własnych. Maksymalną liczbę uczestników na poszczególnych odcinkach ustalono, ze względów bezpieczeństwa, na 35.

Wszyscy uczestnicy Sztafety (prawie 1000 uczniów !) otrzymali okolicznościowe koszulki, napoje i słodycze.

Po przybyciu na metę swojego odcinka uczniowie brali udział w spotkaniach z pracownikami Parków, który opowiadali o działalności i walorach obszarów chronionych województwa podlaskiego oraz przeprowadzali konkursy wiedzy o parkach narodowych i krajobrazowych. Laureaci konkursów wzięli udział w uroczystym zakończeniu Sztafety w Wigierskim Parku Narodowym oraz uczestniczyli w konkursie finałowym. Przejazd laureatów konkursów do WPN i z powrotem zapewnili organizatorzy.

Uczestnicy Sztafety korzystający z rowerów dostarczonych przez organizatorów po przybyciu na metę swojego odcinka byli odwożeni do miejsca startu, zaś rowerzyści przybyli na własnych pojazdach powracali na miejsce startu osobiście - pod opieką osób wyznaczonych przez szkołę.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom opiekę medyczną (udział lekarza) oraz dodatkowe ubezpieczenie "na wypadek wypadku". Na szczęście impreza przebiegała bezpiecznie i nikomu nie trzeba było udzielać pomocy.

Imprezy towarzyszące:

Każdy dzień imprezy kończył się otwartym spotkaniem pracowników Parków z uczestnikami Sztafety, młodzieżą lokalnych szkół i wszystkimi zainteresowanymi. Spotkania odbywały się na świeżym powietrzu, przy ognisku, a także w szkołach, gdzie urządzano wystawy, pokazy filmów i przezroczy. Podczas spotkań prezentowane były m.in. walory przyrodnicze i kulturowe parków narodowych i krajobrazowych w województwie podlaskim, zagadnienia ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych. Parki przedstawiały i sprzedawały swoje wydawnictwa, prezentowały zagospodarowanie turystyczne regionu i ofertę edukacyjną.

Powrót