Sprawozdanie z przebiegu akcji „Sprzątanie Świata '2006"

   

   

„Sprzątanie świata’2006” w Wigierskim Parku Narodowym miało miejsce 15-16 września, podobnie jak akcja ogólnopolska. Akcja w parku była jednym z punktów programu, który realizowaliśmy od wiosny. W założeniach programu znajdowały się trzy główne zadania. Pierwsze zadania zrealizowaliśmy wiosną.

  


Suwalska młodzież

  

Wiosenna akcja poszukiwania i porządkowania tzw. „dzikich wysypisk” oraz sprzątania szlaków i ścieżek.

Akcja skierowana była do młodzieży szkolnej z terenu i otuliny parku ze szkół podległych Gminie Suwałki. Wysłane zostały komunikaty informacyjne do szkół. Akcja była związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi tj. 22 kwietnia. Zawsze po zimie na szlakach odkrywane są śmieci, które są sprzątane przy pomocy uczniów z okolicznych szkół.

To przedsięwzięcie poprzedzone zostało krótkimi prelekcjami we wszystkich lokalnych szkołach w: Szkole Podstawowej w Starym Folwarku, Mikołajewie, Maćkowej Rudzie, Nowej Wsi, Jeglińcu, w Zespole Szkół w Płocicznie i Kaletniku. Przekazana została wiedza nt. zagrożeń jakie niosą pozostawiane w środowisku różnego rodzaju odpady, w szczególności rozmaite opakowania, a także jak szkodliwe jest ich spalanie w domowych kotłach. Na spotkaniach poruszona została tematyka świadomych zakupów pt. „Zielone zakupy. Zielone znaki”. Udział wzięło około 350 uczniów i nauczycieli. Cykl prelekcji został zorganizowany we współpracy z Fundacją Zielonych Płuc Polski w Białymstoku. Podczas spotkań uczniowie i za ich pośrednictwem rodzice uzyskali informacje jakimi kryteriami powinny kierować się przy wyborze towarów podczas zakupów, jaką rolę odgrywa reklama, jaki jest podział oznakowań na opakowaniach, które z nich wymagają certyfikatów, co to są "zielone znaki". Uczniowie dowiedzieli się też co to jest recykling i jak segregować śmieci. W tej części kampanii odbyło się 14 godz. prelekcji w 7 szkołach lokalnych. Dzień Ziemi w WPN miał miejsce 21 kwietnia br. Była to impreza rekreacyjno-turystyczna. Jednym z punktów imprezy było poznawanie ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych, a także przed sezonowe sprzątanie połączone z segregowaniem odpadów znalezionych na tym obszarze.

  


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

  

Drugim punktem programu była kampania pt. „Świadome zakupy”.

Kampania promowała tematykę związaną z ustawą opakowaniową i produktową. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ludzi, mieszkańców parku. Informacja o całym przedsięwzięciu podana była w formie komunikatu na stronie internetowej naszego parku, w Radiu 5, a także została wysłana do szkół z powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Generalnie całą kampanię przeprowadziliśmy na terenie Gminy Suwałki, częściowo Gminy Krasnopol i Szypliszki. Głównym celem całej kampanii było uświadomienie szkodliwości i zagrożeń wytwarzanych odpadów dla środowiska i uświadamianie jak ważne są nasze codzienne zakupy i dokonywane wybory odpowiednich produktów na stan najbliższego środowiska. Utrwalanie pozytywnych zachowań i nawyków np. podczas zakupów, mają w konsekwencji zmniejszyć ilość odpadów w najbliższym środowisku. Młodzież poznała cykl obiegu opakowań od momentu zakupu, poprzez zbiórkę selektywną, aż do momentu, w którym zostaną powtórnie przetworzone i powstaną z nich nowe produkty. W kampanii propagowane były informacje nt. recyklingu odpadów opakowaniowych i o znaczeniu selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie podczas warsztatów wykonali plakaty, ulotki informacyjne, a także opracowali i przeprowadzili ankiety wśród mieszkańców miejscowości w których mieszkają nt. wytwarzanych odpadów i zagospodarowania ich we własnych gospodarstwach domowych. Wyniki ankiet zostały opracowane przez uczniów i nauczycieli. Wnioski zostały przekazane do Rad Gmin w Suwałkach, Krasnopolu i Szypliszkach. Wydana została ulotka, która propaguje wiedzę nt. mądrych wyborów podczas zakupów. W kampanii przy miejscowych sklepach konsumenci byli uświadamiani na co powinni zwracać uwagę przy zakupach, rozdawane były ulotki i torby bawełniane na zakupy. Ponadto na kampanię składały się inne elementy związane ze sprzątaniem terenów przyległych do szkół i szlaków turystycznych parku.

  


Przy ognisku

  

Jesienna akcja poszukiwania i porządkowania tzw. „dzikich wysypisk” oraz sprzątania szlaków i ścieżek edukacyjnych czyli akcja „Sprzątanie świata”.

Na początku września zostały wysłane zaproszenia na akcję do szkół powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Nadane zostały komunikaty do mediów. Nawiązana została współpraca z samorządem lokalnym Gminy Suwałki i Gminy Krasnopol. Zaproszono przedstawicieli gmin na spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w akcji. Wystąpienia dotyczyć miały planu ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenach tych gmin. Sprzątaliśmy szlaki turystyczne, plaże, ścieżki edukacyjne, wyszukiwaliśmy dzikich wysypisk na terenie parku ale również uczyliśmy się np. jak segregować odpady, poznaliśmy technologie przerobu śmieci w miejskiej kompostowni, a także sposoby odzysku surowców wtórnych. W akcji wzięło udział ponad 800 osób. Oprócz uczniów ze szkół lokalnych (w Płocicznie, Maćkowej Rudzie, Nowej Wsi, Starym Folwarku) udział wzięli uczniowie ze szkół suwalskich (SP nr 4, SP nr 9, ZS nr 5, ZS nr 6, ZS nr 9, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 7, nr 9, Gimnazjum w Krasnopolu, Bursa Szkolna). Zebraliśmy 4.340 kg odpadów, które trafiły do zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach. Nie jest to wynik pocieszający ale satysfakcjonuje nas to, że jest tendencja spadkowa. Co roku zbieramy mniej śmieci czyli nasze działania powoli przynoszą efekt w postaci mniejszej ilości odpadów w środowisku.

  

  

Wiesława Malinowska

Koordynator akcji „Sprzątanie świata’2006” i kampanii „Świadome zakupy”