Logotyp Wigierskiego PN

  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z RODO


Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej na BIP

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wigierskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krzywem, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, może być udostępniana zainteresowanym na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2019.1429), dalej „Ustawa”, złożony przez zainteresowaną osobę, z zastrzeżeniem, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Dyrektor Parku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Park, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Park powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

4. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy, Park będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Dyrektor Parku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Park powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofa.
 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osoby wnioskującej o udostępnienie informacji publicznej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator)jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki, zwany dalej Parkiem, reprezentowany przez Dyrektora Parku.
Z Administratorem można się kontaktować:
- listownie: na adres wskazany w pkt. 1 powyżej,
- poprzez e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 
- telefonicznie: +48 875 63 25 40.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Adres e-mail: iod@wigry.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Parku.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.
 

POWRÓT

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego