NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY - edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym

  


 Opis projektu
 Aktualności
 Terminarz
 Archiwum
 WPN

  

  

INFORMACJA  O  PROJEKCIE

  

  

Na projekt „NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY - edukacja ekologiczna w Wigierskim Parku Narodowym poprzez warsztaty i publikacje” składają się warsztaty edukacyjne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży oraz publikacje od lat wydawane przez WPN.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci zostały zaplanowane jako atrakcyjny sposób na spędzenie kilku dni ferii zimowych i wakacji na poznawaniu przyrody – „Zimowa Akademia Przyrody” i „Letnia Akademia Przyrody”. „Zimowa Akademia Przyrody” czyli ferie z Wigierskim Parkiem Narodowym to zajęcia organizowane w trakcie ferii zimowych uczniów z województwa podlaskiego. Zajęcia będą organizowane w ciągu 4 dni ferii po cztery godziny zegarowe. Tematyka tych zajęć będzie związana z tajemnicami przyrody parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego.

„Letnia Akademia Przyrody” to zajęcia edukacyjne polegające na odkrywaniu tajników przyrody podczas wakacji w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich chętnych – dzieci z rodzicami, młodzieży, dorosłych. Będą konkursy, quizy, zabawy. Zajęcia prowadzone będą bezpłatnie, zaplanowano 4 dni zajęć po 4 godziny.

Druga część warsztatów dla młodzieży szkolnej to warsztaty przyrodniczo-kulturowe pod hasłem „Spotkanie z Wigierkiem”, zaplanowane do realizacji we wszystkich kwartałach roku. Spotkania będą odbywały się w szkołach na terenie WPN-u i jego otuliny i będą związane z promocją czasopisma „Wigierek”. Tematyka spotkań będzie ściśle związana z zagadnieniami opisywanymi w kolejnych numerach. Zorganizowanych zostanie 8 spotkań trwających po około 3 godziny.

„Poznaj Wigierski Park Narodowy na rowerze” – to 8 spotkań edukacyjnych. Wigierski Park Narodowy, w odpowiedzi na duże zainteresowanie odwiedzających aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, zaplanował zorganizowanie w okresie letnim warsztatów edukacyjnych. Warsztaty te będą miały na celu połączenie edukacji ekologicznej i aktywnej rekreacji. Uczestniczyć w nich będą mogły osoby w różnym wieku, także rodziny z dziećmi i turyści zagraniczni. Zajęcia prowadzone będą również w języku angielskim. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 8 warsztatów edukacyjnych (4-6 godzinnych). Podczas zajęć odbędą się wycieczki rowerowe na własnych lub parkowych rowerach. Dla najbardziej zaangażowanych uczestników przewidziane są nagrody.

Konkurs "Moje wakacje w Wigierskim Parku Narodowym" ma na celu promocję parku, zachęcenie do przyjazdu do WPN-u, propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu i wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, zwiększanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody. Promocja konkursu w Internecie, mediach, szkołach, w punktach informacji turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego, w obiektach bazy noclegowej, wypożyczalniach sprzętu itp. Zwycięzcą konkursu zostanie autor najciekawszej pracy – wspomnień, relacji z wakacji nad Wigrami zawierającej opisy wycieczek, najciekawszych krajoznawczo miejsc, zabytków, śladów kultury ludowej, miejsc pamięci itd. Prace powinny mieć objętość od 1 do 3 stron A4, oraz zawierać 2-3 zdjęcia lub rysunki. Liczymy na pomysłowe prace opisujące własne spostrzeżenia i wrażenia autorów.

„Spotkanie z Przyrodą” – warsztaty dla przedstawicieli organizacji turystycznych i mieszkańców okolic WPN-u świadczących usługi turystyczne na terenie parku zostały zaplanowane na II i IV kwartał 2012 roku. Celem tych spotkań jest propagowanie turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu, zapoznanie uczestników z ofertą parku i edukacja osób, które angażując się w obsługę ruchu turystycznego mogą wpływać na świadomość ekologiczną i zachowanie turystów odwiedzających WPN. Podczas każdego spotkania odbędzie się cykl wykładów – 3 prelekcje o tematyce związanej z działalnością parku w ochronie przyrody i udostępniania parku na potrzeby turystyki.

„Spotkanie z Przyrodą” – warsztaty dla rolników, mieszkańców parku i okolic odbędą się w IV kwartale 2012 roku. Podczas spotkania odbędą się prelekcje związane z rolnictwem przyjaznym środowisku naturalnemu, ochroną różnorodności biologicznej obszarów wiejskich i inne.

Cykliczne publikacje WPN to wydawany od 2001 roku kwartalnik „Wigry” wraz z dodatkami: „Wigierkiem” – dla dzieci i „Na miedzy” – dla rolników oraz kalendarz i jako dodatek do kwartalnika – mapa: „Ścieżki edukacyjne LAS i SUCHARY”. Publikacje te mają charakter lokalny i służą zwiększaniu świadomości ekologicznej czytelników. W kwartalniku „Wigry” znajdą się artykuły dotyczące przyrody, ochrony środowiska i walorów kulturowych na terenie parku, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w parku i okolicy. Dużą zasługą tego wydawnictwa jest kształtowanie pozytywnego wizerunku parku wśród lokalnej społeczności, lepsze zrozumienie przez mieszkańców okolic parku jego funkcji i celów. Dodatki do kwartalnika pozwalają na poszerzenie grona odbiorców – dzięki „Wigierkowi” trafiamy z informacjami o przyrodzie do dzieci i młodzieży szkolnej, zaś poprzez „Na miedzy” wskazujemy rolnikom park jako partnera, informujemy o zasadach i prawach jakie obowiązują nas wszystkich w zakresie ochrony przyrody i gospodarki rolnej, promujemy rolnictwo przyjazne środowisku. Kalendarz WPN-u to kolejne narzędzie edukacyjne, które cieszy się wśród odbiorców dużym zainteresowaniem. Za pomocą kalendarza przekazujemy w ciekawej formie różne zagadnienia związane z ochroną przyrody, z walorami przyrodniczymi obszaru parku i kształtowaniem środowiska WPN-u. Nasze wydawnictwa będą dystrybuowane poprzez wysyłkę pocztą i osobisty odbiór podczas spotkań w parku oraz poprzez sołtysów i leśniczych.

Informacji w sprawie  projektu udziela Joanna Adamczewska, tel. 87 5632 540.