SIERPNIOWE LICZENIE PTAKÓW NA WIGRACH

22 sierpnia odbyły się kolejne liczenia ptaków na jeziorze Wigry. Wśród ponad 1900 ptaków z 24 gatunków zdecydowanie dominowały mewy, stanowiąc ponad 30% wszystkich odnotowanych ptaków.

Na jeziorze przebywało 307 mew srebrzystych, 300 śmieszek, 40 mew białogłowych oraz 9 pospolitych. Dużą część mew stanowiły ptaki w szatach młodocianych. Mewy najczęściej towarzyszyły kormoranom, których tym razem było 565. Liczebność krzyżówki wynosiła 130 osobników. Nieliczna okazała się łyska – 156 ptaków. Było wyjątkowo mało, bo tylko 114 perkozów dwuczubych. Liczebność tego gatunku w poprzednich latach sierpniu wynosiła najczęściej ok. 400-600 osobników. Zaskakująco nieliczny okazał się również gągoł - zaledwie 16 osobników. Na jeziorze przebywało łącznie 86 łabędzi niemych oraz 49 nurogęsi, 3 czaple siwe i tylko jedna czapla biała. Obserwowaliśmy 4 czatujące lub polujące bieliki oraz 2 błotniaki stawowe. Listę ptaków uzupełniły zimorodek, trzciniak, wrona, dymówka, oknówka, brzegówka oraz głowienka.

Dorota, Grzegorz, Jerzy Zawadzki, zdjęcia Grzegorz Zawadzki

Łabędź z młodymi, fot. Grzegorz Zawadzki
Kormoran, fot. Grzegorz Zawadzki
Bielik, fot. Grzegorz Zawadzki
Czaple siwe, fot. Grzegorz Zawadzki
Czapla biała, fot. Grzegorz Zawadzki
Śmieszka, fot. Grzegorz Zawadzki
Stado mew srebrzystych, fot. Grzegorz Zawadzki
Mewa białogłowa, fot. Grzegorz Zawadzki
Samica krzyżówki z młodymi, fot. Grzegorz Zawadzki
Perkoz dwuczuby, fot. Grzegorz Zawadzki

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego