Konkurs o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

  

Alfred Lityński    Cel i zakres oraz historia Konkursu    Organizatorzy i patronat    Procedura    Laureaci

Laureaci

  

  

  

rok Laureaci
2013 - Franciszek Januszewicz

mieszkaniec wsi Mikołajówka w gminie Szypliszki. Prowadzi jedyny w Polsce prywatny Ośrodek Rehabilitacji Ptactwa i Zwierzyny Chronionej w Mikołajówce, na którego prowadzenie zgodził się w 2005 r. Minister Środowiska. Trafiają tutaj dzikie zwierzęta, które uległy wypadkom. Pan Franciszek z pomocą rodziny i pod nadzorem lekarza weterynarii opiekuje się nimi tak długo aż same będą w stanie powrócić do środowiska naturalnego. Prowadzenie tego Ośrodka dla Pana Franciszka to prawdziwa pasja i powołanie, które widać w sposobie zajmowania się i mówienia o swoich podopiecznych. Ośrodek prowadzony jest bez żadnego dofinansowania ze środków publicznych. Działalność finansowana jest między innymi ze środków uzyskanych z prowadzenia mini ZOO. To właśnie dzięki działalności mini ZOO przybliża dzieciom jak i dorosłym świat ptactwa i zwierzyny chronionej, uczy szacunku do środowiska naturalnego.

 

2012 - Ewa Stajuda

mieszkanka Giżycka, architekt krajobrazu, od 1995 r. pracuje w Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich, w tym od 2011 r. jako Prezes Zarządu. Jej oczywistymi zasługami jest stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagowanie idei ekorozwoju. Jest pomysłodawcą i organizatorem licznych projektów ekologicznych, akcji i kampanii na rzecz czystości środowiska oraz upowszechniania ekologicznego sposobu myślenia i przekazywania wiedzy o wartościach przyrodniczo-kulturowych Mazur. Jej zasługą jest utworzenie Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Izby Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Quercus” w Giżycku oraz realizacja konkursów ekologicznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Regionie Wielkich Jezior.

 

2011 - Wiktor Wołkow

Artysta-fotografik, z wykształcenia leśnik, utrwalający w swoich pracach piękno przyrody i kraj- obrazu północno-wschodniej Polski. Autor ponad stu wystaw indywidualnych i wielu albumów fotograficznych. Miłośnik wypraw terenowych, propagator ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Podlasia.

„Pejzaże Wołkowa uzupełnia niekiedy obecność człowieka, ale niemal zawsze jest to człowiek podporządkowany naturze. To ona jest bowiem główną bohaterką twórczości artysty, a zarazem stanowi najsilniejszą inspirację. Fotogramy prowokują też niekiedy zaskakujące skojarzenia, ujawniają aspekty natury nie zawsze dostrzegane przez przeciętnego człowieka.”

Joanna Tomalska

2010 - Bogusław Kowalewski

Harcmistrz, kierownik Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Perkoz” realizującego programy edukacji ekologicznej dla tysięcy dzieci i młodzieży, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, twórca i orga- nizator sieci ośrodków edukacji środowiskowej, inicjator działań wspomagających ochronę środowiska na szczeblu gminnym oraz wyposażania WOPR w sprzęt do ratownictwa ekologicznego.

2009 - Czesław Witkowski

emerytowany nauczyciel, myśliwy, pszczelarz. Przez całe życie zaangażowany w sprawy ochrony przyrody Sejneńszczyzny. Wychowawca młodzieży. Piewca piękna i różnorodności przyrodniczej regionu. Promotor działań proekologicznych, zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych, kultywowania tradycji i rozwoju pszczelarstwa - w szczególności zwiększania areału roślin miododajnych. Aktywny członek organizacji społecznych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.

2008 - Ewa Rumińska

weterynarz, utworzyła w swoim domu w Bukwałdzie sanatorium dla bezdomnych ptaków. Zaangażowana w edukację dzieci, a w szczególności dzieci ze szkoły w Dywitach i dzieci niepełnosprawnych. Uprawia edukacyjny ogród roślin leczniczych. We wrześniu 2006 roku założyła Fundację „Pierwiosnek”. Łączy działalność ekologiczną z pomocą ubogim mieszkańcom okolicy, ludziom w potrzebie oraz edukacją najmłodszych mieszkańców wsi. Zaangażowana w integrację pozarządowych organizacji ekologicznych.

2007 - Adam Wajrak

dziennikarz o dużym dorobku publicystycznym i literackim, od wielu lat zaangażowany w ochronę przyrody i środowiska województwa podlaskiego, obrońca doliny Rospudy.

2006 Danuta i Krzysztof Worobcowie – Stowarzyszenie SADYBA,

założyciele Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „SADYBA”, które broni tego, co mazurskie, co jest niszczone lub zagrożone zniszczeniem z powodu ludzkiej niewiedzy, bezmyślności lub coraz częściej w wyniku świadomego działania.

2005 Andrzej Janusz Korbel

założyciel „Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot”, twórca miesięcznika „Dzikie Życie”, inicjator innowacyjnego programu obywatelskiego uczestnictwa w ochronie przyrody, prowadzi szkolenia na temat rozwiązywania konfliktów ekologicznych, inicjator kampanii na rzecz ochrony lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej i powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego.

2004 Związek Komunalny BIEBRZA

mgr Celina Rudzińska - Prezes Związku Komunalnego Biebrza,

mgr Mariusz Siłakowski - Prezes Stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej,

współpracujący z zarządem Związku,

za realizację działalności ekologicznej polegającej na zachowaniu bogactwa naturalnego łąk biebrzańskich i promowaniu zgodnej z zasadami rozwoju zrównoważonego działalności gospodarczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

2003 – mgr Marian Szymkiewicz z Olsztyna,

pracownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, pasjonat ochrony przyrody, zwłaszcza ochrony rzadkich i ginących gatunków ptaków, inicjator i uczestnik różnych prac związanych z popularyzacją i ochroną przyrody w regionie olsztyńskim.

2002 – mgr Halina Lewczuk z Hajnówki,

nauczycielka biologii i ekologicznych postaw ochrony środowiska z Zespołu Szkól Leśnych z Białowieży, zaangażowany społecznik, wychowawczyni wielu wojewódzkich i krajowych laureatów olimpiad i konkursów ekologicznych.

2001 – mgr Jerzy Wysocki z Giżycka,

producent jednorazowych naczyń ekologicznych – za wdrożenie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

2000 – mgr Eugeniusz Klimaniec z Sejn,

Prezes Towarzystwa Rozwoju Ziemi Sejneńskiej, pionier pszczelnictwa, propagator agroturystyki i wszelkiej działalności proekologicznej na Ziemi Sejneńskiej.

1999 – mgr Dariusz Morsztyn z Ublika k/ Orzysza,

wódz naczelny Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu, aktywny obrońca zasobów środowiska naturalnego, inicjator utworzenia Orzyskiego Parku Krajobrazowego i Izby Regionalnej Kultury Mazurskiej w Ubliku.

1998 – mgr Bogusław Domaniewski z Giżycka,
1997 – mgr Roman Fiedorowicz z Raczek,
1987 – prof. Andrzej Strumiłło z Maćkowej Rudy,
1986  – mgr inż. Janusz Bogocz z Węgorzewa,
1985 – prof. Stanisław Bernatowicz z Giżycka,
1984 – inż. arch. Stanisław Lubicz–Lubiński z Suwałk.

  

Laureaci wchodzą w skład Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego.

  

  

  

  


Alfred Lityński    Cel i zakres oraz historia Konkursu    Organizatorzy i patronat    Procedura    Laureaci