Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna  


  

  

Zasady zwiedzania parku

 

Zarządzenie dyrektora WPN

Opłaty za wstęp i udostępnianie parku

Miejsca sprzedaży kart wstępu

Regulamin parkinguRegulamin pomostu przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku

Regulamin wypożyczalni rowerówRegulamin wycieczek rowerowych
organizowanych przez Wigierski Park Narodowy

  

  

Zarządzenie dyrektora WPN

  

ZARZĄDZENIE NR 18/2017

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

z dnia 4 grudnia 2017 roku

w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego

 

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 t.j. z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1 Zarządzenie określa sposoby udostępnienia w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych obszarów znajdujących się we władaniu Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej parkiem. Za obszary we władaniu parku uznaje się grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym lub będące własnością parku.

2 Zarządzenie nie dotyczy:

1) obszarów objętych ochroną krajobrazową niebędących we władaniu parku;

2) osób i instytucji wykonujących czynności służbowe i gospodarcze wynikające z zadań parku, zawartych porozumień i umów, w tym: pracowników parku, osób nadzorujących i kontrolujących działalność parku, a także osób, które uzyskały zgodę na prowadzenie badań naukowych i monitoringu;

3) osób i służb prowadzących akcje ratownicze oraz realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa wodnego i przestrzegania ustawy

o rybactwie śródlądowym;

4) osób znajdujących się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanych warunkami pogodowymi i żywiołowymi (innymi siłami przyrody).

§ 2

Przebywanie na obszarach udostępnionych dla turystyki lądowej i wodnej dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca. Nie dotyczy to:

1) załóg jachtów żaglowych cumujących na noc przy pomostach wymienionych w § 4 punktach 7 i 8 oraz przy brzegu na Piaskach i w Zatoce Krzyżańskiej jeziora Wigry (przy czym przy brzegu mogą cumować nie więcej niż 2 jachty jednocześnie w jednej lokalizacji), na zasadach określonych w § 4 punktach 9 i 10;

2) uczestników kuligów organizowanych na warunkach określonych w § 3 punkt 6;

3) osób przebywających na polach biwakowych „Jastrzęby”, „Gremzdówka”, „Za szkołą” i „Bindużka”, w urządzonym miejscu odpoczynku: „Dziupla” w Krzywem i w osadach parku;

4) uczestników zajęć edukacyjnych uzgodnionych z dyrektorem parku.

§ 3

Określa się następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na obszarach lądowych parku:

1) pobyt i uprawianie turystyki lądowej dozwolone są przez cały rok wyłącznie na oznakowanych w terenie szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i spacerowych, trasach narciarskich i rowerowych, udostępnionych drogach oraz w obiektach turystycznych i edukacyjnych parku;

2) ruch pojazdów z napędem spalinowym dopuszcza się wyłącznie na drogach publicznych, chyba, że oznakowania informują inaczej;

3) postój pojazdów z napędem spalinowym dopuszcza się wyłącznie na wyznaczonych parkingach;

4) psy należy prowadzić na smyczy;

5) odcinki wyznaczonych tras narciarskich nie pokrywające się ze szlakami turystycznymi lub ścieżkami edukacyjnymi dostępne są wyłącznie dla osób poruszających się na nartach;

6) dopuszcza się wjazd kuligów na wybrane, nie oznakowane w terenie drogi leśne, po wcześniejszym uzgodnieniu trasy kuligu z miejscowym leśniczym;

7) palenie ognisk oraz używanie źródeł światła i ciepła o otwartym płomieniu (w tym również grilli i kuchenek turystycznych) jest zabronione, z wyjątkiem miejsc wymienionych w § 2 punkt 3 oraz w urządzonym miejscu odpoczynku na polanie Powały (po uzgodnieniu terminu z leśniczym Obwodu Ochronnego Powały). W okresie zalegania pokrywy śnieżnej dopuszcza się palenie ognisk i używanie źródeł światła o otwartym płomieniu (pochodnie) w innych miejscach, po uzgodnieniu ich lokalizacji i terminu z miejscowym leśniczym;

8) w okresach najwyższego (trzeciego) stopnia zagrożenia pożarowego lasów obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego płomienia.

§ 4

Określa się następujące zasady pobytu i uprawiania turystyki na wodach parku:

1) turystykę wodną można uprawiać w okresie od 1 maja do 31 października na jeziorach Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne koło Bryzgla, Czarne koło Gawrych Rudy oraz na rzece Czarna Hańcza w granicach parku pomiędzy miejscowościami Czerwony Folwark i Studziany Las;

2) jeziora wymienione w punkcie 1 w okresie ich zlodzenia są udostępnione dla ruchu turystycznego i uprawiania sportów zimowych;

3) zabrania się używania silników spalinowych i hybrydowych (spalinowo-elektrycznych), z zastrzeżeniem § 6;

4) dopuszcza się do pływania jednostki o długości nie większej niż 10 mi szerokości nie większej niż 3 m, z zastrzeżeniem § 6;

5) zabrania się wpływania w strefy porośnięte przez roślinność wynurzoną i skupienia roślin o liściach pływających;

6) zabrania się przebywania w Zatoce Hańczańskiej na jeziorze Wigry każdego roku w okresie od stopnienia lodu do 15 czerwca, w rejonie przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia;

7) wyznacza się następujące pomosty, będące we władaniu parku, dla postoju i cumowania jednostek pływających:

a) w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier (jezioro Wigry),

b) w Mikołajewie w pobliżu gajówki Budzisko (jezioro Wigry),

c) przy polu namiotowym Jastrzęby (Zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),

d) w Zakątach (Zatoka Jastrzębia jeziora Wigry),

e) w Bryzglu przy Stanicy Wodnej „Kamena” (jezioro Wigry),

f) przy półwyspie Łysocha (Zatoka Słupiańska jeziora Wigry),

g) w Maćkowej Rudzie, przy polu biwakowym „Za szkołą” (rzeka Czarna Hańcza),

h) przy polu biwakowym „Gremzdówka” (rzeka Czarna Hańcza),

i) przy polu biwakowym „Bindużka” (rzeka Czarna Hańcza),

j) w Czerwonym Folwarku przy bazie rybackiej parku (Jezioro Postaw) – wyłącznie dla kajakarzy w miejscu wyznaczonym;

8) cumowanie przy innych pomostach i gruntach nie będących we władaniu WPN wymaga zgody właściciela;

9) cumowanie i postój jednostek pływających może odbywać się także przy brzegu w odległości do 10 m po obu stronach pomostów opisanych w punkcie 7 i 8 oraz przy pomoście na Bartnym Dole i w Czerwonym Folwarku;

10) Za cumowanie i postój jednostek pływających mogą być pobierane opłaty.

§ 5

Zapisy § 2, § 3 punkt 2 oraz § 4 punkt 1 nie dotyczą osób udających się najkrótszą drogą do użytkowanych przez nich gruntów stanowiących enklawy pośród terenów będących we władaniu parku.

§ 6

1 Żegluga pasażerska na jeziorze Wigry może być prowadzona jednym statkiem, z dopuszczeniem napędu spalinowego lub hybrydowego (spalinowo-elektrycznego).

2 Statek wymieniony w punkcie 1 może zabrać na pokład od 30 do 75 osób (z wyłączeniem członków załogi), a jego gabaryty nie mogą przekraczać 20 m długości i 5 m szerokości.

3 Wybór armatora odbywa się w wyniku otwartego postępowania przetargowego prowadzonego przez dyrektora parku. Szczegółowe zasady udostępnienia jeziora Wigry dla kursowania statku pasażerskiego określa umowa z armatorem statku.

§ 7

1 Nurkowanie z użyciem aparatów służących do oddychania pod wodą może odbywać się wyłącznie w miejscach, terminach i na zasadach określonych każdorazowo przez dyrektora parku.

2 Nurkujących obowiązuje zakaz używania urządzeń do łowiectwa podwodnego.

3 Za nurkowanie pobierane są opłaty. Dyrektor parku może zwolnić nurkujących z opłaty lub jej części, jeżeli zostanie zawarte z parkiem porozumienie dotyczące wykonania przez nurków działań na rzecz parku.

§ 8

1 Fotografowanie i filmowanie na obszarach udostępnionych dla ruchu turystycznego jest bezpłatne.

2 Fotografowanie i filmowanie na obszarach wyłączonych z ruchu turystycznego wymaga uzyskania zgody dyrektora parku oraz uiszczenia opłaty za te czynności.

3 Dyrektor parku może zwolnić fotografujących lub filmujących z opłaty lub jej części, jeżeli zostanie zawarte porozumienie dotyczące możliwości nieodpłatnego wykorzystywania przez park kopii przekazanych zdjęć lub filmów.

§ 9

1 Organizowanie gry terenowej użytkowników odbiorników GPS o nazwie „Geocaching”, polegającej na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników gry, wymaga zgody dyrektora parku. Dotyczy to w szczególności umieszczania skrytek.

2 Skrzynki należy umieszczać tylko przy szlakach i miejscach udostępnionych w celach turystycznych, w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne. Skrzynki nie mogą być zakopane.

3 We wniosku o wyrażenie zgody na umieszczenie skrytki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej, telefon, nazwę serwisu geocachingowego na którego stronie internetowej będzie zamieszczona informacja, współrzędne skrytki, opis ukrycia, opis oraz zdjęcie pojemnika. We wniosku należy też zamieścić zobowiązanie do regularnego doglądania skrytki (przynajmniej raz w roku).

4 Przesyłając skrzynkę do publikacji należy w notatce dla recenzenta podać imię, nazwisko, nr telefonu osoby wydającej zgodę.

5 Uzyskanie zgody na umieszczenie skrytki oznacza jednocześnie zgodę na wykorzystanie logotypu Parku w opisie skrytki.

6 Opis skrytki zamieszczony w Internecie musi zawierać informację o lokalizacji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz odnośnik do regulaminu Parku.

§ 10

Warunki i wymagania dotyczące używania bezzałogowych statków powietrznych określa odrębne zarządzenie dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

§ 11

1. Park nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy, kontuzje, innego rodzaju szkody na ciele oraz utratę życia i mienia osób przebywających na obszarach wymienionych w § 1 ust. 1. Dotyczy to w szczególności zdarzeń spowodowanych:

1) przewracaniem drzew i opadaniem ich konarów pod wpływem wiatru i śniegu lub wskutek naturalnego obumarcia;

2) nierównościami terenu;

3) silnym wiatrem powodującym wywracanie i zatapianie jednostek pływających;

4) przez dzikie zwierzęta; 5) pożarami terenów leśnych i nieleśnych oraz obiektów.

1 W przypadkach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa ludzi lub wynikających z potrzeb ochrony przyrody, dyrektor parku może wprowadzić okresowy zakaz pobytu na części lub na całym udostępnionym obszarze parku. Dyrektor parku zastrzega sobie prawo zamykania szlaków, ścieżek i tras turystycznych lub ich odcinków, które będą odpowiednio oznakowane w terenie.

2 W czasie wichur o prędkości powyżej 75 km/h obowiązuje zakaz przebywania na terenach leśnych oraz na wodach parku.

§ 12

1 Usługi przewodników turystycznych w zakresie zgodnym z zapisami niniejszego zarządzenia mogą wykonywać osoby posiadające uprawnienia określone w ustawie o usługach turystycznych.

2 Prowadzenie działalności zarobkowej na obszarach wymienionych w § 1 ust. 1 w innym zakresie niż opisany w niniejszym zarządzeniu wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku.

§ 13

1 Sposoby korzystania z obszaru parku w celach naukowych i monitoringu przyrodniczego na terenie parku określa odrębne zarządzenie dyrektora parku.

2 Prowadzenie badań związanych z pobieraniem roślin, zwierząt i grzybów lub ich fragmentów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministra Środowiska.

§ 14

Zasady amatorskiego połowu ryb (wędkarstwa) określa odrębne zarządzenie dyrektora parku.

§ 15

Zasady kursowania kolejki wąskotorowej, pomiędzy miejscowościami Płociczno i Krusznik, określa odrębna umowa zawarta pomiędzy jej właścicielem a dyrektorem parku.

§ 16

1 Za wstęp do parku oraz jego udostępnienie są pobierane opłaty, których wysokość określa odrębne zarządzenie dyrektora parku.

2 Z opłat za wstęp do parku zwolnione są: 1) dzieci w wieku do 7 lat; 2) uczniowie szkół i studenci odbywający w parku zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku;

3) mieszkańcy gmin: Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby i Szypliszki;

4) osoby przebywające na ogólnodostępnych plażach: „Krzywe” nad jeziorem Czarnym oraz w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier nad jeziorem Wigry;

5) osoby udające się do miejsc kultu religijnego;

6) członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny.

§ 17

1 Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych liczących więcej niż 50 uczestników na obszarach wymienionych w § 1 ust. 1 wymaga uzgodnienia z dyrektorem parku.

2 Na terenie parku obowiązuje zachowanie czystości. Śmieci należy wyrzucać do ustawionych w tym celu koszy i innych pojemników, a jeżeli ich brak – śmieci należy zabrać ze sobą.

§ 18

W uzasadnionych przypadkach dyrektor parku może wyrazić zgodę na inny niż wynikający z niniejszego zarządzenia sposób udostępniania parku, określając terminy i zasady tego udostępnienia.

§ 19

Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, która przedstawia między innymi: obszary we władaniu parku, szlaki turystyczne i udostępnione drogi, pola biwakowe, obszary stale i czasowo wyłączone z udostępniania, pomosty wyznaczone dla postoju i cumowania jednostek pływających.

§ 20

Traci moc zarządzenie Nr 23/2015 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

§ 21

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

  

--------------------------------

Załącznik - mapa

     

     

do góry

    

   

Opłaty za wstęp do parku narodowego i jego udostępnianie

      

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego nr 17/2019 z dnia 19.12.2019 r.

 

Cennik opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie

 

 

Uprawnienia przyznane przez Partnera członkom rodziny wielodzietnej
w ramach rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych

    

do góry

  

     

Miejsca sprzedaży kart wstępu

  

Miejsca sprzedaży kart wstępu


Zakup kart wstępu przez Internet: wpn.eparki.pl  

 

Krzywe

1. Zespół ds. Udostępniania Parku, tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674; e-mail: turystyka@wigry.org.pl
2. Parking przy dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki
3. Leśniczówka WPN w Krzywem, tel. 510 992 673

 

Augustów

1. Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT, ul. Konwaliowa 2, tel. 87 643 43 99
2. Spływy kajakowe „CAMPA”, ul. Westerplatte 9/36, tel. 505 118 228, 507 142 102

 

Bryzgiel

1. Leśniczówka WPN w Bryzglu, tel. 87 641 00 08
2. Marzenna Kulbacka, Bryzgiel 9A, 16-304 Nowinka, tel. 607 081 555

 

Burdeniszki

1. Spływy kajakowe "Strumyk", Burdeniszki 1, tel. 507 683 023

 

Gawrych Ruda

1. Pensjonat Anser, Gawrych Ruda 109, tel. 87 563 91 92
2. Leśniczówka WPN na Gawarcu - Gawrych Ruda 58, tel. 510 992 694

 

HUTA

1. Pensjonat Folwark Hutta, Huta 7, 16-402 Suwałki, tel. 87 565 21 52

 

Leszczewek

1. Leśniczówka WPN w Leszczewku, tel. 510 992 678
2. Usługi turystyczne TROJAN, Leszczewek 26, tel. 603 599 959

 

Maćkowa Ruda

1. Leśniczówka WPN, Maćkowa Ruda 55, tel. 87 516 42 01
2. Biuro Turystyki Kajakowej ASTOUR, tel. 89 742 14 30, 608 319 014

 

Mikołajewo

1. Leśniczówka WPN, tel. 500 345 245
2. Pensjonat Wigierski, Mikołajewo 23, tel. 87 562 21 04, 500 088 497
 

Stary Folwark

1. Muzeum Wigier, Stary Folwark 50, 16-402 Suwałki, tel. 87 563 01 52
2. Camping PTTK, Stary Folwark, tel. 87 566 59 61, 515 036 082
 

Tartak

1. Gospodarstwo agroturystyczne Zofia Tarasiewicz, Tartak 9, tel. 87 563 71 74

 

Wysoki Most

1. Leśniczówka WPN, tel. 510 992 689

 

Zakąty

1. Pole namiotowe „Jastrzęby”, tel. 601 717 887 (sprzedaż sezonowa)

 

Wigry

1. Fundacja Wigry Pro (KLASZTOR) Wigry 11, tel. 87 566 24 99
2. PUH Relax tel. 602 358 896 (sprzedaż sezonowa)
3. Armator statku


 

do góry

   


Centrum Informacji Turystycznej   Nasza oferta   Wystawy   Ścieżki edukacyjne   Szlaki  

Zagospodarowanie szlaków    Zasady zwiedzania parku  Wędkowanie  Baza noclegowa 

 Kuchnia regionalna  Inne atrakcje  Wypożyczalnie  Przewodnictwo  Mapa  Strona główna