Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  Więcej o płazach      

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PŁAZY

  

  

Teren Wigierskiego Parku Narodowego, bogaty w różnego rodzaju zbiorniki wodne, torfowiska i wilgotne lasy, jest obszarem, na którym dogodne warunki do życia i rozrodu znajduje wiele gatunków płazów. Żyje tu 12 spośród 18 gatunków tych zwierząt obecnych w faunie Polski.

   

Traszka grzebieniasta z reguły zamieszkuje nieco większe i głębsze zbiorniki, ale znaleźć ją też można w rowach, stawach i zbiornikach potorfowych. W okresie życia lądowego szuka kryjówek w zaroślach, pod zbutwiałymi pniami, czasem w piwnicach i kopcach ziemnych. Na terenie WPN-u jest nieliczna, jej larwy spotykane są w kilkunastu zbiornikach wodnych.

   

Traszka zwyczajna nie jest wybredna w wyborze siedliska. W okresie rozrodu znaleźć ją można we wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych, zaś w okresie życia na lądzie spotyka się ją w miejscach wilgotnych i zacienionych, np.: pod kamieniami, zwalonymi drzewami, w norkach drobnych ssaków czy w piwnicach. Na terenie WPN-u pospolita, spotykana we wszelkiego rodzaju mniejszych zbiornikach wodnych (stawy, rowy, śródpolne oczka wodne).

   

Kumak nizinny na gody wybiera małe i płytkie zbiorniki wody stojącej, o mulistym dnie i obfitej roślinności wodnej. Zimuje gromadnie w rozpadlinach, norkach, pod liśćmi. Na terenie WPN-u spotykany jest w małych, śródpolnych oczkach na gruntach kilku wsi, np.: w Rosochatym Rogu, Leszczewie, Królówku i Kaletniku.

   

Grzebiuszka ziemna preferuje tereny o glebach lekkich, piaszczystych, unika twardego podłoża. W rejonie WPN-u jest stosunkowo liczna, spotyka się ją w pobliżu śródpolnych oczek wodnych, m.in. na terenie wsi: Rosochaty Róg, Królówek i Kaletnik.

   

Ropucha szara, zwana również zwyczajną, w czasie rozrodu przebywa najchętniej w większych i głębszych stawach, w okresie życia lądowego spotkać ją można zarówno w lasach, sadach jak i na łąkach, w ogrodach i w pobliżu siedzib ludzkich. Jest największym płazem Wigierskiego Parku Narodowego.

   

Ropucha paskówka, nazywana też ropuchą żwawą (ze względu na jej sposób poruszania się) preferuje tereny o glebach lekkich, unika podłoża twardego i kamienistego. Spotkać ją można na łąkach, polach uprawnych, w żwirowniach, na brzegach lasów i w sadach. Na terenie WPN-u spotykana jest stosunkowo rzadko, jej rozród odbywa się tylko w kilku zbiornikach wodnych. Są to najczęściej niewielkie rozlewiska na podmokłych łąkach lub rowy melioracyjne.

   

Ropucha zielona żyje na terenach suchych, na zboczach wzgórz, w ogrodach i parkach, często w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich, unika zaś terenów zadrzewionych. Zimuje w wygrzebanych przez siebie norkach, pod kamieniami lub w zabudowaniach ludzkich. Na terenie WPN-u spotykana dość rzadko, m.in. we wsiach Krzywe i Królówek.

   

Rzekotka drzewna w okresie życia lądowego zamieszkuje wśród drzew i krzewów, w lasach liściastych i mieszanych, zagajnikach, parkach, zaroślach, sadach i ogrodach, a także na łąkach. Na okres godów udaje się do zbiorników o zarośniętych brzegach, obfitujących w roślinność wodną. Na terenie WPN-u jest nieliczna, rozmnaża się tylko w kilkunastu niewielkich zbiornikach wodnych w okolicy Sobolewa, Krzywego i Leszczewa.

   

Żaba moczarowa i żaba trawna należą do tzw. żab brunatnych. Na terenie WPN-u spotykamy je na niemal całym obszarze. Na miejsce godów wybierają niewielkie zbiorniki wodne o czystej wodzie, porośnięte trzciną, pałką i sitowiem. Poza okresem godowym występują w lasach liściastych i iglastych oraz na łąkach. Żaby moczarowe zimują w rozproszeniu na lądzie, w stertach butwiejących liści, w zmurszałym drewnie, natomiast żaby trawne gromadnie, zazwyczaj zagrzebane w mule, na dnie strumieni i mniejszych rzek, a jedynie osobniki młodociane zimują na lądzie.

   

Żaba wodna i żaba jeziorkowa należą do drugiej grupy, tak zwanych żab zielonych. Zajmują wszelkiego rodzaju środowiska, przy czym żabę wodną spotyka się głównie w większych, obfitujących w roślinność wodną stawach i jeziorach, rzadziej nad brzegami rzek, podczas gdy żaba jeziorkowa zasiedla małe i średniej wielkości zbiorniki wodne, jak np. śródleśne i śródpolne jeziorka, rowy melioracyjne, rozlewiska na podmokłych łąkach. Na terenie WPN-u żaba wodna występuje często w większych jeziorach, takich jak: Wigry, Pierty, Królówek, a jeziorkowa zwykle spotykana jest w niewielkich jeziorach dystroficznych - sucharach.

   

Wszystkie nasze płazy są ściśle chronione. Traszka grzebieniasta i kumak nizinny należą do gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej, dla których państwa członkowskie wyznaczają specjalne obszary ochrony.

  

  

  

     

dalej