Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

       

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT

  

  

Park chroni różnorodność gatunkową zwierząt poprzez ochronę siedlisk ich występowania oraz w sposób czynny, dostosowany do specyfiki i potrzeb poszczególnych grup fauny. Przykładem czynnej ochrony kilkudziesięciu gatunków owadów gniazdujących w podłożu gliniastym, jest tworzenie zastępczych siedlisk - obiektów zbudowanych z gliny i ustawionych w różnych częściach parku. Są one azylem dla owadów dotychczas zasiedlających gliniane ściany zabudowań rolniczych. Budynki tego rodzaju spotyka się już coraz rzadziej.

  

  

Czynna ochrona płazów polega m.in. na zapewnieniu im miejsc rozrodu. Badania nad rozmieszczeniem różnych gatunków płazów wykazały, iż największa liczba rzekotek drzewnych występuje w rejonie wsi Sobolewo. Znaczna ich część przystępowała do godów w płytkim i mocno zarośniętym zagłębieniu, które niekiedy wysychało, co pociągało za sobą śmierć kijanek. Staraniem parku zbiornik ten pogłębiono, a dno ukształtowano w sposób zapewniający optymalne użytkowanie stawku przez płazy.

  

  

Poza dbałością o miejsca rozrodu, metodą czynnej ochrony płazów jest zmniejszanie śmiertelności tych zwierząt w czasie wędrówek z miejsc zimowania do wód. Wiosną, przy pomocy uczniów miejscowych szkół, na trasach przemieszczania się płazów umieszczane są niskie płotki, uniemożliwiające płazom wejście na drogę, gdzie zostałyby rozjechane kołami pojazdów. Gromadzące się płazy są przenoszone na drugą stronę jezdni, gdzie mogą bezpiecznie kontynuować swoją wędrówkę.

   

  

Choć starych drzew w lasach parku wciąż przybywa, nadal nie ma w nich dużej liczby drzew dziuplastych. Dlatego też leśnicy rozwieszają w różnych miejscach budki lęgowe, umożliwiając lęgi wielu gatunkom ptaków. Ich wielkość jest zróżnicowana od najmniejszych - głównie dla sikor, do naprawdę wielkich - dla gągołów lub traczy.

   

  

Celom ochrony ptactwa wodnego podporządkowane są przepisy dotyczące turystyki wodnej. Po wodach Wigier i innych akwenów udostępnianych dla ruchu turystycznego pływać można dopiero po zakończeniu lęgów ptaków, gniazdujących w strefie przybrzeżnej.

  

  

Jedną z form ochrony zwierząt jest wyznaczanie stref ochrony ich ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Na terenie parku wyznaczono trzy takie strefy, wokół gniazd bielików. Promień strefy, w ciągu całego roku wynosi 200 metrów, a w okresie od 1 stycznia do 31 lipca - 500 metrów. Strefy ochrony zapewniają tym wielkim ptasim drapieżnikom spokój czasie lęgów i wychowywania młodych.

  

  

Park zapewnia opiekę dzikim zwierzętom, które uległy wypadkom - znalezionym na terenie WPN lub dowiezionym z okolicy. Pod opieką pracownika parku oraz przy pomocy weterynarza w wolierze w Maćkowej Rudzie dochodzi do zdrowia wiele rannych ptaków, a niekiedy także ssaków. Te, które wyzdrowiały i są zdolne do samodzielnego życia, są wypuszczane na wolność.

 

     

dalej