Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OCHRONA WÓD

  

  

Największym zagrożeniem dla jakości wód parku jest ich użyźnianie (eutrofizacja. Prowadzi ono do wzrostu masy glonów zawieszonych w toni wodnej, a w konsekwencji do zmniejszania się przezroczystości wody, pogarszania się warunków tlenowych, spadku zróżnicowania zespołów organizmów wodnych i ustępowania gatunków właściwych dla wód o niskiej trofii (żyzności), często rzadkich w skali krajowej czy międzynarodowej.

 

Podstawową metodą ochrony wód przed dalszym wzrostem żyzności jest ograniczanie dopływu do wód związków fosforu i azotu, w szczególności prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Dotyczy to nie tylko terenu parku, ale też całej zlewni Wiatrołuży, Kamionki i Czarnej Hańczy powyżej jeziora Wigry. Zadania z zakresu rozbudowy kanalizacji ściekowej oraz utrzymania i modernizacji oczyszczalni ścieków są realizowane przez lokalne samorządy. Największe znaczenie ma suwalska oczyszczalnia, gdyż Czarna Hańcza, zanim wpadnie do jeziora Wigry, przepływa przez miasto Suwałki.

 

Ochrona jakości wód części jezior parku narodowego odbywa się także poprzez kształtowanie składu i liczebności zespołów ryb. Zwłaszcza szczupak oraz inne drapieżniki mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu równowagi biologicznej ekosystemów jezior.

 

Jak już wcześniej wspomniano, im więcej w wodach glonów planktonowych (fitoplanktonu), tym gorzej dla czystości wód. Glonami odżywiają się skorupiaki planktonowe (głównie wioślarki), unoszące się w toni wodnej (zooplankton). Czyli im więcej w wodzie zooplanktonu tym lepiej, bo zjadany jest fitoplankton. Zooplanktonem odżywiają się z kolei ryby karpiowate. Zatem jeżeli jest zbyt dużo takich gatunków, jak lin, płoć czy leszcz, tym proces eutrofizacji postępuje szybciej. Gatunki karpiowate są pokarmem dla ryb drapieżnych. W związku z tym, gdy w ekosystemie jest dużo ryb drapieżnych, to równocześnie jest niska liczebność ryb karpiowatych, a to oznacza więcej skorupiaków, dzięki czemu jest mniej glonów i wzrasta przezroczystość wody. Poprzez taką biomanipulację następują korzystne zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów – poprawia się stan środowiska wodnego. Zatem działania parku polegają na utrzymywaniu wysokiej liczby ryb drapieżnych oraz odłowach regulacyjnych ryb odżywiających się zooplanktonem.

 

Zadania z zakresu ochrony ichtiofauny obejmują też utrzymanie tych gatunków ryb, których obszar występowania w Polsce kurczy się na skutek eutrofizacji. Należą do nich przede wszystkim sielawa i sieja. Ochrona tych gatunków polega na wspieraniu ich naturalnego tarła poprzez sztuczne zarybienia, przy czym materiał zarybieniowy pochodzi wyłącznie z jeziora Wigry. Obecnie populacja sielawy jest w Wigrach bardzo silna i najstarsze jej roczniki są odławiane. Dzięki zarybieniom udało się także przywrócić w Wigrach obecność troci jeziorowej i suma.
 

Ważną rolę ochronną pełni wylęgarnia ryb Wigierskiego Parku Narodowego w Tartaku, w której hodowany jest materiał zarybieniowy sielawy, siei oraz szczupaka. Corocznie do wód parku trafia stąd narybek w łącznej ilości kilkudziesięciu milionów. Pozwala na to kubatura obiektu, z 200 aparatami, w których można inkubować aż 600 litrów zapłodnionej ikry. Z usług parkowej wylęgarni korzystają też dzierżawcy obwodów rybackich.

 

17 jezior parku podlega ochronie czynnej stabilizującej. Spośród nich 8 jest udostępnionych turystycznie, rekreacyjnie i wędkarsko, i jest to prawie 90% powierzchni wszystkich jezior parku. Ochroną ścisłą objęto 23 jeziora. W większości są to niewielkie zbiorniki a największym z nich jest jezioro Muliczne (25,7 ha). Biernie chronione jest też jezioro Białe Wigierskie (ochrona czynna zachowawcza), w którym działania ograniczają się do utrzymania populacji siei. Pod ścisłą ochroną są też 3 odcinki rzek: Wiatrołuży, Maniówki, Kamionki, oraz Czarna Hańcza powyżej jeziora Wigry. Łączny obszar ścisłej ochrony wód obejmuje nieco ponad 70 ha, a biernej (razem z jeziorem Białym Wigierskim) – 172 ha.
 

 

Aktualizacja: 2022-05, J. Borejszo

 

  

     

dalej