Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

       

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OCHRONA WÓD

  

  

Celem parku narodowego jest ochrona zasobów oraz całego bogactwa przyrodniczego jezior i rzek. Zadania parku obejmują m.in.: utrzymanie stosunków wodnych, ochronę wód przez zanieczyszczeniem, zachowanie różnorodności aktualnie występujących gatunków roślin i zwierząt, ich zgrupowań i zespołów oraz siedlisk bytowania, a także przywracanie obecności tych gatunków organizmów wodnych, które wyginęły na skutek działalności człowieka.

  

W wybranych ekosystemach wodnych park chroni także przebieg spontanicznych procesów przyrodniczych. Ochroną ścisłą objęto 8 zbiorników wodnych: jezioro Białe Wigierskie, kompleks jezior: Długie, Muliczne i Okrągłe; suchary: Wądołek, Suchar Wielki i Konopniak, a także odcinki rzek: Wiatrołuży, Maniówki, Kamionki i Czarnej Hańczy powyżej jeziora Wigry. Łączny obszar ścisłej ochrony wód obejmuje 255,45 ha - około 9% powierzchni wód parku. Dzięki wieloletniej ochronie stają się one oazą gatunków unikających bliskości człowieka oraz niezwykle wartościowym obiektem badań naukowych.

  

Największym zagrożeniem dla jakości wód parku jest ich użyźnianie (eutrofiza- cja). Prowadzi ona do wzrostu masy glonów zawieszonych w toni wodnej, a w konsekwencji do zmniejszania się przezroczystości wody, pogarszania się warunków tlenowych, spadku zróżnicowania zespołów organizmów wodnych i ustępowania gatunków właściwych dla wód o niskiej trofii (żyzności), często rzadkich w skali krajowej czy międzynarodowej.

  

Podstawową metodą ochrony wód przed dalszym wzrostem żyzności jest maksymalne ograniczenie dopływu do wód związków fosforu i azotu, w szcze- gólności prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa w otoczeniu wód parku. Zadania z zakresu rozbudowy kanalizacji ściekowej oraz utrzymania i modernizacji oczyszczalni ścieków są realizowane przez lokalne samorządy. Park wspiera te działania i popiera samorządy w ich staraniach o uzyskanie funduszy na dalsze inwestycje.

  

Wszystkie obiekty administrowane przez WPN zostały wyposażone w indywidualne oczyszczalnie ścieków, bądź podłączone do sieci kanalizacyjnej. Największe parkowe obiekty turystyczne - plaża nad jeziorem Czarnym koło Krzywego oraz pole biwakowe "Jastrzęby" nad jeziorem Wigry, posiadają dobrze wyposażone sanitariaty, gwarantujące ochronę wód i gleb przed zanieczyszczeniem.

  

Ochrona jakości wód części jezior parku narodowego odbywa się także poprzez kształtowanie składu i liczebności zespołów ryb. Maja one duży wpływ na inne organizmy wodne. Poprzez utrzymywanie wysokiej liczby ryb drapieżnych odżywiających się drobnymi rybami oraz odłowy rybackie ryb planktonożernych, chronione są duże skorupiaki (dafnie i wiele innych dużych wioślarek), które odfiltrowują z wody drobne glony. Poprzez taką biomanipulację wzrasta przezroczystość wody i następują korzystne zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów.

  

Zadania z zakresu ochrony wód obejmują utrzymanie licznego występowania tych gatunków ryb, których obszar występowania w Polsce kurczy się na skutek eutrofizacji. Należą do nich m.in. sielawa i sieja. Ochrona tych gatunków polega na wspieraniu ich naturalnego tarła poprzez sztuczne zarybienia w ilości około 20–22 milionów sztuk wylęgu rocznie, przy czym materiał zarybieniowy pochodzi wyłącznie od ryb z jeziora Wigry. Dzięki zarybieniom udało się także przywrócić w Wigrach obecność troci jeziorowej i suma.

  

Jednym z kierunków ochrony zasobów i ekosystemów wodnych parku jest odtwarzanie drobnych zbiorników wodnych, zarówno w otwartych krajobrazach rolniczych jak i w lasach parku. Mają one duże znaczenie jako siedliska wielu gatunków roślin wodnych i bezkręgowców oraz jako miejsca rozrodu płazów. Przy kilku odtworzonych oczkach wodnych w rejonie wsi Rosochaty Róg park wyznaczył i zagospodarował ścieżkę edukacyjną "Płazy", na której można zapoznać się z walorami przyrodniczymi tych akwenów.  

  

     

dalej