Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

       

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OCHRONA KRAJOBRAZU

  

  

Historycznie ukształtowany krajobraz nadwigierski w wielu miejscach zachował wysokie walory estetyczne - jest po prostu piękny, a ponadto charakteryzuje się wysoką wartością przyrodniczą. Mozaika lasów, jezior, łąk, pól uprawnych i zadrzewień w otwartym, pofałdowanym terenie jest wartością zagrożoną, którą park narodowy ma obowiązek chronić.

  

  

Spośród wielu zagrożeń krajobrazu na pierwsze miejsce wysuwa się jego urbanizacja - zabudowywanie terenów dotychczas zajętych przez pola, łąki i pastwiska. Rokrocznie na terenie Parku "wyrasta" około 30 nowych budowli - w tym nowe siedliska, budynki gospodarcze i budynki mieszkalne. Poza budynkami wznoszonymi w miejscach do tego wyznaczonych, podejmowane są także próby omijania obowiązującego prawa i stawiania nowych obiektów poza obszarami wyznaczonymi do zabudowy.

  

  

Poza liczbą budynków, stopniowo wypełniających park, bardzo istotna jest także ich forma, wielkość i położenie w krajobrazie. Budynki są bardzo trwałym elementem przestrzeni. Dlatego też każda decyzja przyznająca prawo do budowy nowego obiektu i praktycznie nieodwracalnego przekształcenia walorów estetycznych i przyrodniczych wymaga najwyższej rozwagi. Nowe budynki, jeśli muszą być postawione, powinny wpisywać się w ukształtowanie terenu i w jak największym stopniu nawiązywać do tradycyjnych, regionalnych form architektonicznych.

  

  

O tym, jak będzie wyglądał nadwigierski krajobraz zadecydują przepisy prawne i wydawane na ich podstawie decyzje władz samorządowych. Opracowane dla niektórych miejscowości plany zagospodarowania przestrzennego na jakiś czas uporządkowały sprawy związane z urbanizacją tych terenów - wyznaczając miejsca przeznaczone pod zabudowę i formę architektoniczną nowych obiektów. Ochrona krajobrazu, tak ważna dla parku narodowego, zależeć będzie teraz od konsekwencji władz samorządowych w osiąganiu wspólnego celu - zrównoważonego rozwoju regionu.

 

     

dalej