Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OCHRONA KRAJOBRAZU

  

  

Jednym z celów Wigierskiego Parku Narodowego jest zachowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego. O tym jak to jest ważne świadczy fakt, że prawie 20% obszaru parku stanowią otwarte tereny wsi.
Ogólne cele działań ochronnych dotyczących walorów krajobrazowych parku obejmują:

  • utrzymanie historycznie ukształtowanej struktury jednostek osadniczych, z możliwością dogęszczania zabudowy,

  • ograniczanie wprowadzania nowej rozproszonej zabudowy kolonijnej,

  • promowanie tworzenia nowej zabudowy w stylu zgodnym z lokalnymi tradycjami budowlanymi,

  • zachowanie atrakcyjności krajobrazów widzianych z punktów widokowych i szlaków turystycznych.

 

Ochronie krajobrazu sprzyja zachowanie istniejącej mozaiki pól i użytków zielonych, utrzymywanie dominującej pozycji rodzinnych gospodarstw, zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Na całym obszarze parku dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących siedlisk, przy zachowaniu odpowiednich reguł urbanistycznych. Korzystne jest zachowanie dotychczasowego układu działek własnościowych i tradycyjnych sposobów uprawy roli. Zalecane jest zaniechanie zalesień i ograniczanie ekspansji gatunków drzewiastych.

 

Z punktu widzenia wymagań ochrony przyrody i krajobrazu najkorzystniejsze jest utrwalanie zabudowy o charakterze ulicówki bądź rzędówki w układzie kalenicowym. Pozwala to optymalizować koszty infrastruktury technicznej towarzyszącej zabudowie oraz minimalizować zmiany krajobrazowe. Na terenie WPN preferowana jest zabudowa nawiązująca do tradycyjnych regionalnych form architektonicznych.
Wskazane jest:

  • stawianie budynków parterowych z poddaszem użytkowym, o rzucie poziomym prostokątnym, z dachem dwuspadowym lub naczółkowym, symetrycznym (równopołaciowym) z okapem, o nachyleniu połaci 35o - 45o, z możliwością wykonania ganków, werand i okien dachowych (lukarn),

  • stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych, takich jak: tynki tradycyjne malowane w stonowanych barwach (kolory piaskowe, biele, beże, jasne brązy i zielenie), glina, drewno, kamień, cegła,

  • stosowanie dachów w kolorach brązowych, szarych lub ceglasto czerwonych, przy czym pożądane jest utrzymanie jednakowego pokrycia i koloru dachów w ramach siedliska i w ramach zwartej zabudowy,

  • stosowanie okien prostokątnych lub kwadratowych, z symetrycznym podziałem ram okiennych.

 

Zaleceń jest więcej – park na bieżąco służy inwestorom konsultacjami w tym zakresie.

 

O czym należy pamiętać planując nową lub remontując starą zabudowę

 

Utrzymanie punktów widokowych polega na usuwaniu drzew dla odsłonięcia osi widokowych oraz ograniczaniu lokalizowania budowli i instalacji, które mogłyby się stać dominantami krajobrazowymi.

 

Na terenie parku zostały wyróżnione 4 obszary o wybitnych walorach krajobrazowych. Korzystne jest tam kontynuowanie dotychczasowego sposobu użytkowania, przeważnie rolniczego, wskazane jest też ograniczanie nowej zabudowy.

 

W celu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych chronionych w sieci Natura 2000, wskazane jest nie wprowadzanie nowej zabudowy w promieniu 50-100 m wokół zidentyfikowanych płatów tych siedlisk. W ten sposób chronione obszary zostaną zabezpieczone przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (np. wnikaniem gatunków obcych, penetracją, eutrofizacją).

Ochrona krajobrazu wymaga również nieprzekształcania naturalnych form geomorfologicznych oraz naturalnie ukształtowanych stref i linii brzegowych jezior, a także ograniczania możliwości wykonywania prac prowadzących do osuszania drobnych zbiorników wodnych oraz ich zasypywania.

 

W projekcie planu ochrony WPN zaleca się, w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów jezior i rzek, wyznaczenie strefy bez możliwości lokalizacji zabudowy, poza zabudową istniejącą.
 

Aktualizacja: 2022-06, J. Borejszo 

 

     

dalej