Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

       

Strona główna

  

kliknij, aby powiększyć

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HISTORIA PARKU

  

  

Pierwsze próby objęcia ochroną jeziora Wigry oraz jego otoczenia sięgają roku 1921, kiedy prof. Kazimierz Kulwieć przedstawił zagadnienia unikatowych walorów tego obszaru na forum Państwowej Komisji Ochrony Przyrody. W roku 1924 botanik Bolesław Hryniewiecki i hydrobiolog Alfred Lityński opracowali projekt utworzenia rezerwatu Wigry, obejmującego jezioro oraz pas lasu o szerokości 1 kilometra wokół niego. Projekt ten niestety nie doczekał się realizacji.

 

Pierwszym obszarem objętym ochroną był, utworzony w 1931 roku, krajobrazowo-florystyczny rezerwat częściowy "Wigry", o powierzchni 500 hektarów. Objął on jezioro Białe Wigierskie i część półwyspu Wysoki Węgieł. Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych w 1932 roku zaleciła, aby we wszystkich lasach wokół Wigier "utrzymać dotychczasowy charakter naturalnego krajobrazu i podporządkować zabiegi gospodarcze wymogom estetyki".

 

Kolejne dwa rezerwaty częściowe zostały powołane dla ochrony bobrów. W 1959 roku utworzono rezerwat "Ostoja Bobrów Stary Folwark" (fragment doliny Czarnej Hańczy i jeziora Wigry), a w 1962 "Ostoję Bobrów Zakąty" (wokół jeziora Klonek). Pierwszym rezerwatem gwarantującym ścisłą ochronę (od 1970 roku) był obszar obejmujący suchar Wądołek i fragment przylegającego lasu. Ochroną objęte zostało małe (1 ha), lecz głębokie na 15 metrów jezioro z pływającymi wyspami. W 1975 roku unikatowe walory jeziora Wigry zostały dostrzeżone przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN), która umieściła jezioro Wigry na liście najcenniejszych zbiorników wodnych świata (Project "Aqua").

 

Uwieńczeniem starań wielu środowisk naukowych i społecznych o ochronę Wigier i jego otoczenia, było powołanie w roku 1976 Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Objął on powierzchnię prawie 11 tysięcy hektarów, a utworzona wokół niego strefa ochronna blisko 2800 hektarów. Lasy i wody pozostawały w gospodarczym użytkowaniu, jednak z dbałością o unikatowe walory krajobrazów naturalnych i kulturowych. Ważnym narzędziem ochrony stał się opracowany i zatwierdzony w roku 1980 plan zagospodarowania przestrzennego WPK.

 

Ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia ochrony przyrody na terenie Wigierskiego Parku Krajobrazowego było utworzenie w 1985 roku dziesięciu rezerwatów ścisłych, o łącznej powierzchni 385,58 ha. Niedługo po utworzeniu WPK rozpoczęte zostały prace nad powołaniem nad Wigrami parku narodowego. Wsparciem społecznym dla tej idei były coroczne spotkania wybitnych przedstawicieli świata kultury i nauki "Kultura i Środowisko".

  

W roku 1986 Wojewoda Suwalski zgłosił do ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy środowiska wniosek o utworzenie Wigierskiego Parku Narodowego. Uzgodnienia na najwyższym szczeblu władz państwowych trwały blisko 3 lata. W tym okresie Lasy Państwowe utworzyły nadleśnictwo Wigierski Park z siedzibą w miejscowości Krzywe, a Instytut Badawczy Leśnictwa zorganizował w nim swoją Stację Doświadczalną. Ta placówka naukowa funkcjonowała także po utworzeniu parku narodowego - do roku 1993.

  

W czerwcu 1988 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o powołaniu Wigierskiego Parku Narodowego, o powierzchni 14840 hektarów, od dnia 1 stycznia 1989 roku. Późniejsza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z roku 1997 zwiększyła powierzchnię parku do 15085 hektarów, z czego lasy stanowią około 63%, wody 19%, grunty rolne 15%, a inne użytki 3% tej powierzchni. Park realizuje swoje cele zgodnie z zatwierdzanym corocznie przez Ministra Środowiska wykazem zadań ochronnych.

  

WPN jest ważnym ogniwem w systemie ochrony przyrody w Polsce, Europie i świecie. W roku 2002 Wigierski Park Narodowy został uznany za obiekt konwencji ramsarskiej, jako obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym. W roku 2004, wraz z całą Puszczą Augustowską, stał się obiektem europejskiej sieci Natura 2000 - obszarem specjalnej ochrony ptaków. Jako Ostoja Wigierska jest także specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000.  

  

  

     

dalej