Logotyp Wigierskiego PN

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

     

Wigierski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wigry.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.wigry.org.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 28.10.2021


Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.10.2021

 

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 28.10.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Maciejem Łapińskim.
e-mail: m.lapinski@wigry.org.pl. Kontaktować się można także telefonicznie, tel. +48 87 563 25 40.

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem poczty elektronicznej wigry_pn@wigry.org.pl.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność Architektoniczna

 

Budynek Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego
Adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki

 

Wejście główne do siedziby Dyrekcji WPN znajduje na poziomie gruntu (brak schodów) i jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Wejście umożliwiają drzwi, które posiadają minimalną szerokość 100 cm. Osoby poruszające się na wózku mają stąd swobodny dostęp do wystawy przyrodniczej oraz do punktu informacji turystycznej, który spełnia także rolę punktu pierwszej obsługi klienta.
 

Do budynku Dyrekcji można wejść z psem asystującym.
 

Na parkingu przy Dyrekcji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 

Na parkingu przed budynkiem zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Znajduje się tam również stacja ładowania pojazdów elektrycznych (w tym elektrycznych wózków inwalidzkich).
 

Budynek Muzeum Wigier
Adres: Muzeum Wigier, Stary Folwark 50, 16-402 Stary Folwark
 

W Muzeum Wigier wszystkie pomieszczenia wystawowe, sala projekcyjna są dostępne dla osób o niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich ( jedynie historyczna sala „Wiwawrium” mająca poziom podłogi poniżej poziomu gruntu ma dostęp za pomocą 5 stopni schodowych).
 

Otoczenie muzeum jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto na zewnątrz przy parkingu jest stacja do ładowania wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.

 

Informacje dla niepełnosprawnych

 

 

Dane teleadresowe siedziby Wigierskiego Parku Narodowego
 

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl

tel.: 87 563 25 40

fax: 87 563 25 41

 

POWRÓT