Komunikat dotyczący wycieku ścieków do rzeki Czarnej Hańczy

W związku z informacją o wycieku ścieków do rzeki Czarnej Hańczy, który nastąpił w Suwałkach w dniu 4 września 2019 roku, informujemy o podjętych działaniach.

  1. Rankiem 5 września dokonano lustracji Czarnej Hańczy na odcinku od granicy WPN do ujścia rzeki do jeziora Wigry. Sprawdzono również stan wody w Zatoce Hańczańskiej. Nie zaobserwowano oznak zanieczyszczenia. Woda była klarowna, bez oznak zmętnienia. Nietypowych zmian barwy wody nie stwierdzono. Brak śniętych ryb.

  2. Dokonano odczytu z urządzenia mierzącego w sposób ciągły przewodność elektryczną wody (tzw. divera) w punkcie położonym 3 km poniżej wsi Sobolewo i około 10 km poniżej miejsca zrzutu ścieków. Przewodność elektryczna wody jest mierzona dla oceny stopnia mineralizacji i zanieczyszczenia wód. Im więcej substancji rozpuszczonych w wodzie, tym większa przewodność elektryczna. W okresie od wycieku ścieków 4 września, do terminu odczytu (około godziny 8.00 5 września) nie zaobserwowano istotnych zmian przewodnictwa, które wskazywałyby na podwyższoną zawartość substancji rozpuszczonej w wodzie a co za tym idzie – zauważalne zanieczyszczenie wód Czarnej Hańczy.

W dniu 11 września suwalska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska udostępniła wyniki badań wykonanych w dniach 4 i 5 września.

 

Badania obejmowały następujące punkty pomiarowe:

  1. Rzeka Czarna Hańcza, Suwałki, ul. Waryńskiego - przed i za zrzutem ścieków, data poboru próbek 04 i 05.09.2019 r.

  2. Rzeka Czarna - Hańcza, Sobolewo, data poboru próbek 05.09.2019 r.

  3. Jezioro Wigry - Zatoka Hańczańska oraz ploso Wigierskie, data poboru próbek 05.09.2019 r.

Wyniki próbek pobranych w punkcie nr 1, w dniu 04.09.2019 r. wskazują, że zanieczyszczenia, które przedostały się do rzeki spowodowały istotne pogorszenie chemizmu wody.

 

Wyniki badań prób pobranych z rzeki w dniu 5 września (w punkcie nr 1 i 2) wskazują na poprawę badanych parametrów i powrót do typowego chemizmu wód rzeki Czarnej Hańczy. 

 

Wskaźniki prób pobranych w punkcie 3 (Zatoka Hańczańska jeziora Wigry) w dniu 5 września nie wykazują odchyleń od normy.

 

Bazując na informacjach nt. chemizmu oraz ilości ścieków odprowadzonych do rzeki w wyniku awarii (wyniki opracowane i podane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach) i porównując te dane z wynikami WIOŚ należy stwierdzić, że odprowadzone do rzeki zanieczyszczenia zostały na tyle skutecznie rozcieńczone przez wody Czarnej Hańczy, że nie wywołało to widocznych, negatywnych skutków przyrodniczych, takich jak np. śnięcie ryb.

 

Odprowadzone ścieki charakteryzowały się wysoką zawartością azotu oraz fosforu, czyli substancji stymulujących proces eutrofizacji wód degradujący walory przyrodnicze. Awaria nie pozostanie więc bez wpływu na stan czystości jeziora Wigry, do którego ostatecznie przedostała się znaczna pula zanieczyszczeń odprowadzonych do rzeki.

 

 

Powrót

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego