ZARZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023.

 

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

  1. identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
  2. opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
  3. opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
  4. wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
  5. ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia;
  6. wyznaczenie miejsc połowu ryb, stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

--------------------------------

Zarządzenie ( 334 kb)

Załączniki ( 1 125 kb)

 

  

   

   

Powrót