Kalendarium projektu 

„CZTERY PORY ROKU”

 

Dzięki funduszom otrzymanym z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach III edycji „Działaj lokalnie” Stowarzyszenie „Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski” oraz Wigierski Park Narodowy przystąpiły do realizacji projektu „Cztery pory roku”.

 

Styczeń

Projekt skierowaliśmy do mieszkańców wsi z terenu parku i jego otuliny. Miał on za zadanie wskazanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczo- kulturowego, wynikających z prowadzenia działalności rolniczej i turystycznej oraz sposobów ich przezwyciężania.

Zorganizowaliśmy prelekcje i prezentacje dla mieszkańców, które wskazywały problemy związane z niewłaściwym gospodarowaniem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W tym celu odbyły się 4 spotkania z mieszkańcami Starego Folwarku, Mikołajewa, Maćkowej Rudy, Płociczna. Uczestniczyło w nich 110 osób. Przy ich organizacji współpracowaliśmy ze szkołami podstawowymi z tych miejscowości. Problematyka prezentacji związana była z ochroną przyrody na terenie wyjątkowym pod względem przyrodniczym i kulturowym. Wskazaliśmy w nich, jak nasze codzienne życie wpływa na stan wód, powietrza, gleb, lasów, krajobrazu, roślin i zwierząt. Ze względu na rolniczą specyfikę regionu w prelekcjach szerzej mówiliśmy o zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego wynikających z niewłaściwej praktyki rolniczej.

Od stycznia do końca marca zorganizowaliśmy również warsztaty ekologiczne dla uczniów i nauczycieli w sześciu szkołach : w Maćkowej Rudzie , Mikołajewie, Płocicznie, w Starym Folwarku, w Nowej Wsi i Jeglińcu. W trakcie warsztatów szczególną uwagę zwróciliśmy na sposoby zmniejszenia ilości odpadów, sposoby ich zagospodarowania, zanieczyszczenia wód ściekami i odpadami pochodzącymi z przemysłu, z gospodarstw domowych i z hodowli zwierząt. 

Luty

W lutym ogłosiliśmy konkurs na wykonanie prac plastycznych. Miały one w zabawnej formie, w komiksie, opowiedzieć o zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego spowodowanych działalnością człowieka niewłaściwie gospodarującego na terenach chronionych. W konkursie miały uczestniczyć dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Z prac miał powstać kalendarz „Cztery pory roku”.

Marzec

W ramach projektu Państwowa Straż Pożarna w Suwałkach wydała ulotkę informacyjną dotyczącą wypalania traw i jego negatywnych skutków. Ulotka została wydana w ilości 1000 sztuk i rozdana w czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą w Maćkowej Rudzie , Mikołajewie, Płocicznie, w Starym Folwarku.

Po raz kolejny, przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz Służb Ochrony Przeciwpożrowej Parku (SOPP) i działu Edukacji Wigierskiego Parku Narodowego w szkołach przeprowadziliśmy akcję „Nie wypalaj traw”. W trakcie prelekcji uczniowie mieli okazję poznać zgubne skutki wypalania traw i ich konsekwencje dla środowiska przyrodniczego, a w trakcie pokazów praktyczne możliwości wykorzystania wozu strażackiego.

W szkołach podstawowych rozpoczęły się przygotowania do inscenizacji o tematyce ekologicznej.

Kwiecień

Dnia 26 kwietnia 2004 w siedzibie Stowarzyszenia „Konferencji Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski” w Krzywym, komisja w składzie Stanisław Woś, Joanna Hoffman, Wiesława Malinowska, Katarzyna Łukowska, Maciej Ambrosiewicz, oceniła 49 prac konkursowych, które napłynęły na konkurs „Cztery pory roku w Wigierskim Parku Narodowym”. Prace konkursowe miały formę komiksu i przedstawiały zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związane z działalnością człowieka na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W konkursie uczestniczyło sześć szkół podstawowych: z Maćkowej Rudy, z Mikołajewa, z Nowej Wsi, z Jeglińca, ze Starego Folwarku i Zespołu Szkół w Płocicznie –Tartak.

Komisja wybrała 12 prac, które zostały zamieszczone w wydawnictwie kalendarzowym i nagrodzone książkami. Nagrodzeni uczniowie:
1. Damian Cichocki ZSP w Płocicznie- Tartak
2. Sylwia Laszkowska ZSP w Płocicznie- Tartak
3. Anna Pietraszewska ZSP w Płocicznie- Tartak
4. Sylwia Piotrowska SP w Maćkowej Rudzie
5. Marlena Cieślukowska ZSP w Płocicznie- Tartak
6. Aleksandra Nowosadko ZSP w Płocicznie- Tartak
7. Monika Świacka SP w Maćkowej Rudzie
8. Antek Łoziński SP w Maćkowej Rudzie
9. Anna Butkiewicz SP w Nowej Wsi
10. Karol Lachowicz SP w Mikołajewie
11. Aleksandra Jankowska SP w Mikołajewie
12. Przemek Ferenc ZSP w Płocicznie- Tartak

Jednocześnie trwały prace nad tekstem publikacji. Kalendarz ukazał się 22 kwietnia 2004. Promocja wydawnictwa odbywała się w trakcie obchodów Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie.

Maj 

Dnia 1.05.2004 roku w czasie Majówki w Wigierskim Parku Narodowym oficjalnie podsumowaliśmy konkurs ”Cztery pory roku”. Wręczyliśmy nagrody książkowe oraz przekazaliśmy kalendarze dla szkół uczestniczących w projekcie. Na zakończenie Szkoła Podstawowa w Maćkowej Rudzie przedstawiła inscenizację pt. ”Niezwykli goście”, będąca podsumowaniem zdobytych informacji w trakcie warsztatów ekologicznych.

Powrót