Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Wigierski Park Narodowy - zbędne lub zużyte składniki majątkowe


  

Ogłoszenie z dnia 26 marca 2021 roku

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że posiada do sprzedaży używane smartfony Hammer Blade. Smartfony można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 700 do 1500
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695 075 165.

 

Osoby zainteresowane kupnem smartfonów mogą składać oferty zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 12 kwietnia 2021 roku do godziny 900 w siedzibie parku,
w miejscowości Krzywe 82 (pokój numer 7, sekretariat).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup smartfonów, nie otwierać przed 12 kwietnia 2021 przed godziną 915”. Oferent może zaproponować zakup dowolnej ilości smartfonów wystawionych na sprzedaż, w formularzu ofertowym powinien zaznaczyć wybrane smartfony i podać proponowaną cenę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.15.

Zaproponowana w ofercie cena nie może być niższa od ceny zawartej w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoba odpowiedzialna: Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

W poniższej tabeli zamieszczony został wykaz sprzętu wraz z wyceną.

Nazwa składnika

Rok produkcji, Numer IMEI

Ocena stanu technicznego

Cena w złotych

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090050715

sprawny

50,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090012772

sprawny

50,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090005875

sprawny

50,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090022573

sprawny

50,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090008390

sprawny

50,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090026194

sprawny

50,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090015072

sprawny

50,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090001510

sprawny

50,00

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik:

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie z dnia 10 marca 2021 roku

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że posiada do sprzedaży używane smartfony Hammer Blade. Smartfony można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 700 do 1500
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695 075 165.

 

Osoby zainteresowane kupnem smartfonów mogą składać oferty zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 25 marca 2021 roku do godziny 900 w siedzibie parku
w miejscowości Krzywe 82 (pokój numer 7, sekretariat).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup smartfonów, nie otwierać przed 25 marca 2021 przed godziną 915”. Oferent może zaproponować zakup dowolnej ilości smartfonów wystawionych na sprzedaż, w formularzu ofertowym powinien zaznaczyć wybrane smartfony i podać proponowaną cenę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 9.15.

Zaproponowana w ofercie cena nie może być niższa od ceny zawartej w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoba odpowiedzialna: Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno – gospodarczego.

W poniższej tabeli zamieszczony został wykaz sprzętu wraz z wyceną.

Nazwa składnika

Rok produkcji, Numer IMEI

Ocena stanu technicznego

Cena w złotych

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090050715

sprawny

100,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090012772

sprawny

100,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090005875

sprawny

100,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090022573

sprawny

100,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090008390

sprawny

100,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090026194

sprawny

100,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090015072

sprawny

100,00

Smartfon Hammer Blade

2018, 352588090001510

sprawny

100,00

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wigierski Park Narodowy w Krzywem informuje, że posiada na sprzedaż składniki majątku ruchomego wymienione w tabeli.

 

Nazwa składnika majątku ruchomego

Cena wywoławcza w złotych brutto

Firewall sprzętowy Fortigate 80C

500,00

 

Sprzedaż wymienionych w tabeli składników nastąpi w formie przetargu pisemnego w dniu 5 marca 2020 roku w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.

 

W sprawie oględzin składników majątkowych należy kontaktować się telefonicznie z:

Maciej Łapiński Tel. 875632552

 

Oferty na zakup składników należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie siedziby Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem do dnia 5 marca 2020 roku do godziny 9.45.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem 82 (sala konferencyjna).

 

Kwota zaproponowana w ofercie nie może być niższa niż wartość, która została oszacowana w tabeli.

 

Wygrywa oferta z najwyższą ceną. Wigierski Park Narodowy zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o wynikach postępowania.

 

W przypadku złożenia 2 jednakowych ofert na wybrany składnik majątku pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona licytacja ustna w wyznaczonym przez park terminie.

 

Oferta powinna zawierać dane oferenta, to jest imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email, proponowaną cenę za wybrany składnik majątku. Druk oferty stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup składników majątkowych WPN, nie otwierać przed 5 marca 2020 roku przed godziną 10.00”.

 

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi po opłaceniu kwoty wynikającej z oferty.

 

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

 

Załącznik nr1: Formularz ofertowy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zestawienie ofert na zakup zbędnych składników majątku ruchomego


W dniu 05 marca 2020 roku o godz. 10.00 dokonano otwarcia ofert na zakup zbędnych składników majątku ruchomego tj. Firewalla sprzętowego Fortigate 80C.

W terminie do 05.03.2020 r. do godz. 09.45 wpłynęły oferty:
1. Firewall sprzętowy Fortigate 80C - cena 500,- zł od MS-IT Systemy Informatyczne, ul. Gnieźnieńska 12, 40-142 Katowice

 

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego