Krzywe, dnia 10 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie

  

Wigierski Park Narodowy w Krzywem ogłasza II pisemny przetarg na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu rolniczego:

  

Nazwa składnika

majątku ruchomego

Ilość

sztuk

Ocena stanu technicznego

Cena

wywoławcza

w złotych

Przetrząsaczo-zgrabiarka

Mesko Rol Z275

rok produkcji 2003

1

Maszyna w stanie idealnym, nigdy nie używana

2000

Glebogryzarka

Unia Grudziądz Kruk,

rok produkcji 2003

1

Glebogryzarka w bardzo dobrym stanie technicznym,

bardzo mało używana, kompletna

2000

Kultywator 14 zębowy,

rok produkcji 2003

1

Kultywator w bardzo dobrym stanie technicznym

500

Kosiarka Herkules samobieżna,

rok produkcji 2001

1

Kosiarka w złym stanie technicznym,

niesprawny silnik i napęd

500

  

Przetarg na wyżej wymieniony sprzęt odbędzie się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w miejscowości Krzywe 82, 16-402 Suwałki w sali konferencyjnej parku w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wybranego sprzętu najpóźniej w dniu przetargu do kasy Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Wadium powinno być wpłacone w walucie polskiej. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny. Wadium nie zostanie zwrócone jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.. Nabywca jest obowiązany zapłacić kwotę zaproponowaną w ofercie niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty. Wydanie sprzętu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty zaproponowanej w ofercie pomniejszonej o wysokość wadium. Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Oferty przetargowe, stanowiące załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:

„Oferta na zakup sprzętu rolniczego”. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2018 roku do godziny 8.50 w sekretariacie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem 82.

Maszyny można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów 87 5632564 lub 695075165. Osoba odpowiedzialna: Stefan Mackiewicz – kierownik działu administracyjno-gospodarczego.

  

Załącznik: Formularz oferty

  

  

Powrót